DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
901การศึกษาการติดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอที่เพาะแยกจากเป็ดและสุกรในนกกระทา : รายงานวิจัยคณิศักดิ์ อรวีระกุล
2555
902การศึกษาการเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของฟิลม์ผสมของเฮกซะโนอิลไคโตซานและพอลิแลคไทค์ : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2548
903การศึกษาการนำถ่านบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา : รายงานผลการวิจัยเลอสรวง เมฆสุต
2528
904การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักขันทอง สุนทราภา
2544
905การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัยสุวรรณา สุภิมารส
พันธิพา จันทวัฒน์
นินนาท ชินประหัษฐ์
2528
906การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาวะแวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยเนตรนภิส นาควัชระ
ปิยนาถ บุนนาค
บัณฑิต จุลาสัย
2523
907การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพบางประการของอนุพันธ์ของพอลิไทโอฟีน เมื่อเกิดปฏิกิริยาที่ซัลเฟอร์อะตอม : รายงานวิจัยยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์
2552
908การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มงคล เตชะกำพุ
คคนางค์ บูรณะอำนวย
เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม
เผด็จ ธรรมรักษ์
2550
909การศึกษาการพยากรณ์โรคมะเร็งชนิดเมลาโนมาในช่องปากสุนัข : รายงานผลการวิจัยอนุเทพ รังสีพิพัฒน์
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
2547
910การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์
วีระ สัจกุล
พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์
วันชัย มงคลประดิษฐ
2551
911การศึกษาการแพร่กระจายของประชากรผึ้งโพรง Apis cerana กลุ่มตอนเหนือและตอนใต้ในบริเวณพื้นที่รอยต่อโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย : รายงานผลการวิจัยSiriporn Sittipraneed
2002
912การศึกษาการแพร่กระจายคลื่นวิทยุโดยอาศัยการสะท้อนรอยทางเดินของดาวตก : รายงานผลการวิจัยฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
2547
913การศึกษาการรับ-จ่ายโปรตอนของสารประกอบโนเวลอะมิโนแอซิด : รายงานผลการวิจัยวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
2538
914การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
บุญศิริ อนันตเศรษฐ
กรองแก้ว กรรณสูต
ภามณี ขจรบุญ
2527
915การศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น : รายงานผลการวิจัยสุวัฒน์ กลิ่นหอม
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2531
916การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยพสุ แก้วปลั่ง
2549
917การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท : รายงานวิจัยดอลลี่ เมธาธราธิป
พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
2552
918การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกาย จากการจัดการสภาวะแวดล้อมและการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2549
919การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยประนอม รอดคำดี
ยุพิน เนียมแสง
2542
920การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนครธเรศ ศรีสถิตย์
เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์
คีรี กออนันตกุล
ชำนาญ พงษ์ศิริ
2527
921การศึกษาข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพระราชวังดุสิต : รายงานผลการวิจัยบัณฑิต จุลาสัย
พีรศรี โพวาทอง
2550
922การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
กรรณิกา บันสิทธิ์
เสาวรส ใหญ่สว่าง
2547
923การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยประนอม โอทกานนท์
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2537
924การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอจำ อรัณยกานนท์
นุดล โมฬี
2546
925การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำ โดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อัญชลี ทัศนาขจร
2540
926การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของการบริโภค สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน : รายงานวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ
สุกัญญา เจษฎานนท์
นรานินทร์ มารคแมน
2532
927การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ : รายงานผลการวิจัยอรพินท์ พานทอง
จิตรสิต อัศวจินดา
สุนทรี รัชโน
ภูวไนย ทรรทรานนท์
ลลนา สูตรตรีนาถ
2544
928การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 1 : ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ : รายงานผลการวิจัยสุจริต คูณธนกุลวงศ์
2542
929การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัยกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
สุทธิสันติ์ เมนะเศวต
2542
930การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยสมภพ รุ่งสุภา
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
อานุภาพ พานิชผล
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
2542
931การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์
เสถียร รุจิระวณิช
วินัย สมบูรณ์
ธนพรรณ สุนทระ
2531
932การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุเมธ วัชระชัยสุรพล
วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์
2537
933การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน จากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2531
934การศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา กับตลาดวิชาชีพทักษิณา สวนานนท์
2530
935การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
เกื้อ วงศ์บุญสิน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2536
936การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
เกื้อ วงศ์บุญสิน
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2538
937การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัยกัญญา ศุภปีติพร
วรมันต์ ไวดาบ
วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
2552
938การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร
กาญจนา ปราบพาล
ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ
ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์
นิภาพร รัตนพฤกษ์
ภัสสร สิงคาลวณิช
อมตา เวชพฤติ
2525
939การศึกษาความสามารถในการเขียน ของนิสิตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุภาณี ชินวงศ์
2543
940การศึกษาความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อน ระหว่างสารประกอบเปปไตด์กับไอออนของโลหะบางตัว : รายงานผลการวิจัยวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
2533
941การศึกษาความเสถียรเชิงความร้อนของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตรสุพจน์ พัฒนะศรี
วราภรณ์ ธนกุลรังสรรค์
วรงค์ ปวราจารย์
2552
942การศึกษาความเสถียรทางความร้อนของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตรสุพจน์ พัฒนะศรี
2547
943การศึกษาความเสถียรและผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวของสารกรองรังสียูวี Octyl Methoxycinnamate : รายงานผลการวิจัยศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
2544
944การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องในพืชและดินที่เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชัชวาล ใจซื่อกุล
บัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
มารุต เฟื่องอาวรณ์
2554
945การศึกษาความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ : รายงานวิจัยวิเชฏฐ์ คนซื่อ
ผุสตี ปริยานนท์
2554
946การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของแตนเบียน Superfamily Ichneumonoidea และ Chalcidoideaบัณฑิกา อารีย์กุล บุทเชอร์
2555
947การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ที่พบในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และพื่นที่ข้างเคียงผุสตี ปริยานนท์
วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ศานิต ปิยพัฒนากร
อนุสรณ์ ปานสุข
2550
948การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณจรัส สุวรรณมาลา
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
นุชจรี แก้วมะเริง
สุนีย์ ช่างเจริญ
เฉลิมเผ่า อจละนันท์
สุนิตย์ เทพไพฑูรย์
ประมวญ พิรัชพันธ์
เกษณี สุจริตจันทร์
วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
พัชนี ลีลาดี
ฉลวย ชีวกิดาการ
คัชนี โพคาวัฒนะ
วรนี ตั้งวัฒนากร
ทองสุข ติยะชัยพานิข
เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล
สำราญ ทองแพง
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
วลัยรัตนา เสรีอรุโณ
บุญมา ทวิภักดิ์
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
2541
949การศึกษาค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร และบริโภคนิสัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยรวงทอง ฉายะพงศ์
2528
950การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัยวิวัฒน์ ชวนะนิกุล
ดวงสมร สุวัฑฒน
วีระพงศ์ โกยกุล
สุมิตรา วัฒโนดร
จุฑารัตน์ สุขไข่
2535

previous  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 next