DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
901การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รายงานการวิจัยพร้อมพรรณ อุดมสิน
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช
น้อมศรี เคท
2533
902การศึกษาการกระจายตัวของฟองก๊าซภายในถังสัมผัสแบบอากาศยกประเสริฐ ภวสันต์
2545
903การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์
พีระพงศ์ สำราญทรัพย์
วันเพ็ญ อดุลยภาพ
จินดา สิงห์ลอ
2548
904การศึกษาการกำจัดสารโครเมียมออกจากน้ำทิ้งโรงงานชุบโครเมียม โดยใช้พอลิอิเล็กโตรไลต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์จินตนา สายวรรณ์
2541
905การศึกษาการเก็บโอโอไซต์ซ้ำด้วยเทคนิคใช้เครื่องมือคลื่นความถี่สูงสอดเข้าทางปากช่องคลอดในลูกกระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลงานวิจัยมงคล เตชะกำพุ
เอกชาติ พรหมดิเรก
นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์
จินดา สิงห์ลอ
2544
906การศึกษาการเกิดระยะมีเพศของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในหลอดทดลองมาลินี ฉัตรมงคลกุล
อารีย์ เสือก้อน
2530
907การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนสุกรภายหลังฝากชั่วคราวในท่อนำไข่กระต่ายและนำฝากในสุกรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
วิชัย ทันตศุภารักษ์
วันเพ็ญ ศรีอนันต์
จินดา สิงห์ลอ
2536
908การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนสุกรหลังเพาะเลี้ยงและย้ายฝากในสกุรตัวรับ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ
วิชัย ทันตศุภารักษ์
2534
909การศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้บนเกาะกลางถนนในเขตกรุงเทพมหานครภัทรา ชินทรารักษ์
รัชนี วีรพลิน
นันทนา อังกินันทน์
เกษรา อนามธวัช-จอนสัน
2522
910การศึกษาการใช้งานวรรณกรรมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกภาษาอังกฤษ : รายงานการวิจัยมณีรัตน์ เอกโยคยะ
2555
911การศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎหมาย สำหรับสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอาชัญญา รัตนอุบล
2542
912การศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ของอาจารย์และนิสิตห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยโสภี อุณรุท
2541
913การศึกษาการดำเนินคดียาเสพติดตามระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไชยยศ เหมะรัชตะ
สุรพล ไตรเวทย์
ปิ่น ศรีเมือง
เชิดชู รักตบุตร์
2526
914การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค HI (Hemagglutination Inhibiton) Test : รายงานการวิจัยยง ภู่วรวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
2554
915การศึกษาการติดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอที่เพาะแยกจากเป็ดและสุกรในนกกระทา : รายงานวิจัยคณิศักดิ์ อรวีระกุล
2555
916การศึกษาการเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของฟิลม์ผสมของเฮกซะโนอิลไคโตซานและพอลิแลคไทค์ : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2548
917การศึกษาการนำถ่านบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา : รายงานผลการวิจัยเลอสรวง เมฆสุต
2528
918การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักขันทอง สุนทราภา
2544
919การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัยสุวรรณา สุภิมารส
พันธิพา จันทวัฒน์
นินนาท ชินประหัษฐ์
2528
920การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาวะแวดล้อมในบริเวณศาสนสถาน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยเนตรนภิส นาควัชระ
ปิยนาถ บุนนาค
บัณฑิต จุลาสัย
2523
921การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพบางประการของอนุพันธ์ของพอลิไทโอฟีน เมื่อเกิดปฏิกิริยาที่ซัลเฟอร์อะตอม : รายงานวิจัยยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์
2552
922การศึกษาการผสมเทียมสุกรโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มงคล เตชะกำพุ
คคนางค์ บูรณะอำนวย
เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
สุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม
เผด็จ ธรรมรักษ์
2550
923การศึกษาการพยากรณ์โรคมะเร็งชนิดเมลาโนมาในช่องปากสุนัข : รายงานผลการวิจัยอนุเทพ รังสีพิพัฒน์
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
2547
924การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่านนพนันท์ ตาปนานนท์
วีระ สัจกุล
พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
พงษ์พันธุ์ อนันตวรณิชย์
วันชัย มงคลประดิษฐ
2551
925การศึกษาการแพร่กระจายของประชากรผึ้งโพรง Apis cerana กลุ่มตอนเหนือและตอนใต้ในบริเวณพื้นที่รอยต่อโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย : รายงานผลการวิจัยSiriporn Sittipraneed
2002
926การศึกษาการแพร่กระจายคลื่นวิทยุโดยอาศัยการสะท้อนรอยทางเดินของดาวตก : รายงานผลการวิจัยฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
2547
927การศึกษาการรับ-จ่ายโปรตอนของสารประกอบโนเวลอะมิโนแอซิด : รายงานผลการวิจัยวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
2538
928การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
บุญศิริ อนันตเศรษฐ
กรองแก้ว กรรณสูต
ภามณี ขจรบุญ
2527
929การศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น : รายงานผลการวิจัยสุวัฒน์ กลิ่นหอม
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2531
930การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัยพสุ แก้วปลั่ง
2549
931การศึกษาการใส่กลับคืนที่ของฟันที่รากยังสร้างไม่สมบูรณ์ ที่ถูกทำให้หลุดออกจากกระดูกเบ้าฟัน จากแบบจำลองที่ใช้ฟันกัดหน้าของหนูแรท : รายงานวิจัยดอลลี่ เมธาธราธิป
พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
สุนทรา พันธ์มีเกียรติ
2552
932การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกาย จากการจัดการสภาวะแวดล้อมและการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
สมชาย จันทร์ผ่องแสง
2549
933การศึกษากิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของสถานบริการสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยประนอม รอดคำดี
ยุพิน เนียมแสง
2542
934การศึกษาเกี่ยวกับบันไดปลาโจน : ที่ลำน้ำ หนองหาน จังหวัดสกลนครธเรศ ศรีสถิตย์
เข็มชาติ นิ่มสมบูรณ์
คีรี กออนันตกุล
ชำนาญ พงษ์ศิริ
2527
935การศึกษาข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพระราชวังดุสิต : รายงานผลการวิจัยบัณฑิต จุลาสัย
พีรศรี โพวาทอง
2550
936การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
กรรณิกา บันสิทธิ์
เสาวรส ใหญ่สว่าง
2547
937การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยประนอม โอทกานนท์
จิราพร เกศพิชญวัฒนา
2537
938การศึกษาความต้องการทางโภชนาการของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอจำ อรัณยกานนท์
นุดล โมฬี
2546
939การศึกษาความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในประชากรกุ้งกุลาดำ โดยการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยตัวตรวจสอบที่มีลำดับเบสซ้ำแบบง่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อัญชลี ทัศนาขจร
2540
940การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของการบริโภค สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน : รายงานวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ
สุกัญญา เจษฎานนท์
นรานินทร์ มารคแมน
2532
941การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ : รายงานผลการวิจัยอรพินท์ พานทอง
จิตรสิต อัศวจินดา
สุนทรี รัชโน
ภูวไนย ทรรทรานนท์
ลลนา สูตรตรีนาถ
2544
942การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 1 : ส่วนการศึกษาด้านกายภาพ : รายงานผลการวิจัยสุจริต คูณธนกุลวงศ์
2542
943การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 2 : ส่วนการศึกษาด้านการพาณิชย์และเศรษฐกิจ : รายงานผลการวิจัยกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
สุทธิสันติ์ เมนะเศวต
2542
944การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยสมภพ รุ่งสุภา
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
อานุภาพ พานิชผล
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
2542
945การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์
เสถียร รุจิระวณิช
วินัย สมบูรณ์
ธนพรรณ สุนทระ
2531
946การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุเมธ วัชระชัยสุรพล
วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
ธรณิศวร์ ทรรพนันทน์
2537
947การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน จากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2531
948การศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา กับตลาดวิชาชีพทักษิณา สวนานนท์
2530
949การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
เกื้อ วงศ์บุญสิน
วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2536
950การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
เกื้อ วงศ์บุญสิน
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2538

previous  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 next