DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
951การศึกษาคาริโอไทป์แบบต่างๆ ในกระบือลูกผสม (กระบือปลัก X กระบือแม่น้ำ) : รายงานผลการวิจัยพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
สุมิตรา วัฒโนดร
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
2534
952การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
Bidwell, Joseph P.
2546
953การศึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงรายทวีวงศ์ ศรีบุรี
2536
954การศึกษาโครงการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์ทวีวงศ์ ศรีบุรี
2536
955การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่สุกรสาวทดแทนที่ถูกตัดทิ้ง โดยใช้วิธีทางเนื้อเยื่อวิทยาและจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด : รายงานผลการวิจัยไพศาล เทียนไทย
เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์
เผด็จ ธรรมรักษ์
2549
956การศึกษาโครโมโซมในโคที่มีท่อปัสสาวะผิดปกติแต่กำเนิดดวงสมร สุวัฑฒน
วีระพงศ์ โกยกุล
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
2543
957การศึกษาจำนวนและรูปร่างโครโมโซมในปลาน้ำจืดของไทย 7 ชนิด : รายงานผลการวิจัยวิวัฒน์ ชวนะนิกุล
สุมิตรา วัฒโนดร
วัฒนา วัฒนวิจารณ์
2532
958การศึกษาชนิดของยุงที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์
2548
959การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์
กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ธีรวรรณ นุตประพันธุ์
สีมา ชัยสวัสดิ์
อารมณ์ รัศมิทัต
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
วีณา เมฆวิชัย
วิโรจน์ ดาวฤกษ์
ลิขิต ปรียาวงศากุล
2530
960การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผุสตี ปริยานนท์
กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ธีรวรรณ นุตประพันธุ์
อารมณ์ รัศมิทัต
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
วีณา เมฆวิชัย
วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2529
961การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัยผุสตี ปริยานนท์
กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ธีรวรรณ นุตประพันธุ์
สีมา ชัยสวัสดิ์
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
วีณา วิลาสเดชานนท์
อารมณ์ รัศมิทัต
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2527
962การศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์โดวัล, เดวิด
แชพเพิล,คาเร็น
chapple@berkeley.edu
2548
963การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์อัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
สุมน มาลาสิทธิ์
พรรณิภา รอดวรรณะ
2547
964การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
สุมน มาลาสิทธิ์
พรรณนิภา รอดวรรณะ
2547
965การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
Hager, Tobias
ชนิยา สมบุญ
กฤติยา ปัทมาลัย
ทนง ลีลาวัฒนสุข
2547
966การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์
นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์
จินตนา วิทยุ
2535
967การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2พินิจ ลาภธนานนท์
อรัญญา แวอาลี
2538
968การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยมานิจ ทองประเสริฐ
ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
2527
969การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
กรองแก้ว กรรณสูต
2533
970การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยสุริชัย หวันแก้ว
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
อรอร ภู่เจริญ
อมรา พงศาพิชญ์
จรัส สุวรรณมาลา
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์
2550
971การศึกษาทบทวนพืชวงศ์ Aspleniaceae ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยทวีศักดิ์ บุญเกิด
2552
972การศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพศศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)พิศมัย เด่นดวงบริพันธ์
พเยาว์ ยินดีสุข
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
2524
973การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
2529
974การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ
จงกล ตั้งอุตสาหะ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
เขมิกา ยามะรัต
2547
975การศึกษาทางทฤษฎีของการหมุนแบบบดบังของ fluorotoluene ที่สภาวะ S0 และ S1 : รายงานฉบับสมบูรณ์วุฒิชัย พาราสุข
2544
976การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นข้าวหลาม : รายงานผลการวิจัยคณิต สุวรรณบริรักษ์
สุรัตนา อำนวยผล
2539
977การศึกษาทางพันธุกรรมของพืชในสกุล Strychnos : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง
2555
978การศึกษาเทคนิคใหม่ในการเปลี่ยนโซเดียมซัลเฟตเป็น โซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟุริกด้วยเทคนิคอิเล็กโตรไลซิสวิทย์ สุนทรนันท์
2543
979การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
ไพลิน ผ่องใส
พรรณิภา รอดวรรณะ
วิลาสินี ไชยสระแก้ว
2544
980การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงานสุภางค์ จันทวาณิช
กนกพรรณ อยู่ชา
ทรายแก้ว ทิพากร
บงกช หงษ์คำมี
พรรณสิริ พรหมพันธุม
อังคณา กมลเพ็ชร์
เสติร์น, แอรอน
ริสเสอร์, แกรี
จิรวัฒน์ ศรีคง
พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ
อัญชลี เข็มครุฑ
2540
981การศึกษานอกร่างกายถึงกลไกการขนส่งฟลูออไรด์ผ่านชั้นเซลล์ผนังลำไส้เล็กของสุนัข : รายงานผลการวิจัยจีรศักดิ์ นพคุณ
ศานตี เตชาภิประณัย
ศิริพร โชติไพบูลย์พันธ์
2534
982การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ
2547
983การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชี และการเงินของกลุ่มสหกรณ์โคนม : รายงานวิจัยบุญเสริม วิมุกตะนันทน์
พรรณนิภา รอดวรรณะ
2548
984การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมระดับประถมศึกษาด้วยความร่วมมือแบบพหุภาคี : การศึกษารายกรณีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอมรรัตน์ เหลืองแสงทอง
2550
985การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยสุภาพรรณ รัตนาภรณ์
สุภาพร เชิงเอี่ยม
ดวงมณี โกมารทัต
Bailes, Jack
2543
986การศึกษาบริเวณการทำงานของแมนเทิลและการสร้างถุงไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856) : รายงานฉบับสมบูรณ์สมศักดิ์ ปัญหา
2538
987การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2539
988การศึกษาเบื้องต้นของ Ceramic sensor สำหรับเป็นตัวตรวจสอบการรั่วของแก๊สสิริพรรณ นิลไพรัช
สรินทร ลิ่มปนาท
ปริญญา พวงนาค
มงคล อุมา
2541
989การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัยธนสร ตันศฤงฆาร
สุนทร ศุภพงษ์
นันทนา ชูฉัตร
วีันัส อุดมประเสริฐกุล
อนุสรณ์ รังสิโยธิน
กัลยา ซาพวง
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
โสภี อุณรุท
2547
990การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการทวีวงศ์ ศรีบุรี
2534
991การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล
2538
992การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสารชีวเคมี ในระบบนิเวศของป่าเต็งรังและป่าผลัดใบในจังหวัดน่าน : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์วันชัย ดีเอกนามกูล
2551
993การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
วรรณนิภัทศ บัวเทศ
มานะ ศรียุทธศักดิ์
นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง
รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จินตนา ดงอานนท์
ลลิตา แก้ววิไล
ณัฐวดี ต่อสนิท
2552
994การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมทองแดง สังกะสี และนิกเกิลของวัชพืชในประเทศไทย : รายงานวิจัยนัยนันท์ อริยกานนท์
2550
995การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ของสารกึ่งตัวนำอะลอย และเทอนารีที่มีรูปร่างไม่แน่นอนที่อุณหภูมิต่าง ๆกิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์
อนันตสิน เตชะกำพุช
2527
996การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน
จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์
เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์
เกรียง ตั้งสง่า
พจน์ ศรีบุญลือ
จวงจันทร์ ชัยธชวงค์
วิศิษฎ์ สิตปรีชา
2534
997การศึกษาปริมาณสารหนูตกค้างในไข่ดาณิศ ทวีติยานนท์
วรา พานิชเกรียงไกร
2531
998การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคธรรมนูญ หนูจักร
ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.
ปกรณ์ วรานุศุภางกุล
พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2546
999การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
2559
1000การศึกษาปัญหาของการเคลื่อนย้ายวัสดุ และวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บ : กรณีในโรงงานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัดกิตติ อินทรานนท์
2537

previous  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next