DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Technical Reports
No.Title AuthorsYear
951การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณจรัส สุวรรณมาลา
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
นุชจรี แก้วมะเริง
สุนีย์ ช่างเจริญ
เฉลิมเผ่า อจละนันท์
สุนิตย์ เทพไพฑูรย์
ประมวญ พิรัชพันธ์
เกษณี สุจริตจันทร์
วราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร
พัชนี ลีลาดี
ฉลวย ชีวกิดาการ
คัชนี โพคาวัฒนะ
วรนี ตั้งวัฒนากร
ทองสุข ติยะชัยพานิข
เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล
สำราญ ทองแพง
สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
วลัยรัตนา เสรีอรุโณ
บุญมา ทวิภักดิ์
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
2541
952การศึกษาค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร และบริโภคนิสัยของประชากรในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยรวงทอง ฉายะพงศ์
2528
953การศึกษาคาริโอไทป์ของจระเข้พันธุ์น้ำจืด จระเข้พันธุ์น้ำเค็ม และจระเข้ลูกผสม โดยวิธีธรรมดา และการใช้เทคนิคแบนดิ้ง : รายงานผลการวิจัยวิวัฒน์ ชวนะนิกุล
ดวงสมร สุวัฑฒน
วีระพงศ์ โกยกุล
สุมิตรา วัฒโนดร
จุฑารัตน์ สุขไข่
2535
954การศึกษาคาริโอไทป์แบบต่างๆ ในกระบือลูกผสม (กระบือปลัก X กระบือแม่น้ำ) : รายงานผลการวิจัยพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
สุมิตรา วัฒโนดร
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
2534
955การศึกษาคุณสมบัติของสารซิมวาสเตติน ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ และระดับอาร์เอ็นเอนำรหัสของ c-fos และ c-myc ในเซลล์สร้างกระดูก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
Bidwell, Joseph P.
2546
956การศึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงรายทวีวงศ์ ศรีบุรี
2536
957การศึกษาโครงการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์ทวีวงศ์ ศรีบุรี
2536
958การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่สุกรสาวทดแทนที่ถูกตัดทิ้ง โดยใช้วิธีทางเนื้อเยื่อวิทยาและจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด : รายงานผลการวิจัยไพศาล เทียนไทย
เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์
เผด็จ ธรรมรักษ์
2549
959การศึกษาโครโมโซมในโคที่มีท่อปัสสาวะผิดปกติแต่กำเนิดดวงสมร สุวัฑฒน
วีระพงศ์ โกยกุล
วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
2543
960การศึกษาจำนวนและรูปร่างโครโมโซมในปลาน้ำจืดของไทย 7 ชนิด : รายงานผลการวิจัยวิวัฒน์ ชวนะนิกุล
สุมิตรา วัฒโนดร
วัฒนา วัฒนวิจารณ์
2532
961การศึกษาชนิดของยุงที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์
2548
962การศึกษาชีววิทยาของกบนา (Rana tigerina) : ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยงกบนาในประเทศไทย : รายงานวิจัยผุสตี ปริยานนท์
กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ธีรวรรณ นุตประพันธุ์
สีมา ชัยสวัสดิ์
อารมณ์ รัศมิทัต
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
วีณา เมฆวิชัย
วิโรจน์ ดาวฤกษ์
ลิขิต ปรียาวงศากุล
2530
963การศึกษาชีววิทยาของกบภูเขา (เขียดแลว) เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุ์ผุสตี ปริยานนท์
กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ธีรวรรณ นุตประพันธุ์
อารมณ์ รัศมิทัต
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
วีณา เมฆวิชัย
วิโรจน์ ดาวฤกษ์
2529
964การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัยผุสตี ปริยานนท์
กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
นงเยาว์ จันทร์ผ่อง
ธีรวรรณ นุตประพันธุ์
สีมา ชัยสวัสดิ์
กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ
วีณา วิลาสเดชานนท์
อารมณ์ รัศมิทัต
อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2527
965การศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ : รายงานฉบับสมบูรณ์โดวัล, เดวิด
แชพเพิล,คาเร็น
chapple@berkeley.edu
2548
966การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์อัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
สุมน มาลาสิทธิ์
พรรณิภา รอดวรรณะ
2547
967การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
สุมน มาลาสิทธิ์
พรรณนิภา รอดวรรณะ
2547
968การศึกษาตัวบ่งชี้ลักษณะของพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือรังสี ปีที่ 3 : โครงการวิจัย : รายงานฉบับสมบูรณ์วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
Hager, Tobias
ชนิยา สมบุญ
กฤติยา ปัทมาลัย
ทนง ลีลาวัฒนสุข
2547
969การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์
นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์
จินตนา วิทยุ
2535
970การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2พินิจ ลาภธนานนท์
อรัญญา แวอาลี
2538
971การศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยมานิจ ทองประเสริฐ
ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
2527
972การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
กรองแก้ว กรรณสูต
2533
973การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยสุริชัย หวันแก้ว
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
อรอร ภู่เจริญ
อมรา พงศาพิชญ์
จรัส สุวรรณมาลา
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์
2550
974การศึกษาทบทวนพืชวงศ์ Aspleniaceae ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยทวีศักดิ์ บุญเกิด
2552
975การศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพศศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)พิศมัย เด่นดวงบริพันธ์
พเยาว์ ยินดีสุข
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
2524
976การศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส : โครงการวิจัยภัสสร ลิมานนท์
2529
977การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ
จงกล ตั้งอุตสาหะ
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
เขมิกา ยามะรัต
2547
978การศึกษาทางทฤษฎีของการหมุนแบบบดบังของ fluorotoluene ที่สภาวะ S0 และ S1 : รายงานฉบับสมบูรณ์วุฒิชัย พาราสุข
2544
979การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นข้าวหลาม : รายงานผลการวิจัยคณิต สุวรรณบริรักษ์
สุรัตนา อำนวยผล
2539
980การศึกษาทางพันธุกรรมของพืชในสกุล Strychnos : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุชาดา สุขหร่อง
2555
981การศึกษาเทคนิคใหม่ในการเปลี่ยนโซเดียมซัลเฟตเป็น โซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดซัลฟุริกด้วยเทคนิคอิเล็กโตรไลซิสวิทย์ สุนทรนันท์
2543
982การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย
จินตนา บุญบงการ
ไพลิน ผ่องใส
พรรณิภา รอดวรรณะ
วิลาสินี ไชยสระแก้ว
2544
983การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงานสุภางค์ จันทวาณิช
กนกพรรณ อยู่ชา
ทรายแก้ว ทิพากร
บงกช หงษ์คำมี
พรรณสิริ พรหมพันธุม
อังคณา กมลเพ็ชร์
เสติร์น, แอรอน
ริสเสอร์, แกรี
จิรวัฒน์ ศรีคง
พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ
อัญชลี เข็มครุฑ
2540
984การศึกษานอกร่างกายถึงกลไกการขนส่งฟลูออไรด์ผ่านชั้นเซลล์ผนังลำไส้เล็กของสุนัข : รายงานผลการวิจัยจีรศักดิ์ นพคุณ
ศานตี เตชาภิประณัย
ศิริพร โชติไพบูลย์พันธ์
2534
985การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ
2547
986การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชี และการเงินของกลุ่มสหกรณ์โคนม : รายงานวิจัยบุญเสริม วิมุกตะนันทน์
พรรณนิภา รอดวรรณะ
2548
987การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมระดับประถมศึกษาด้วยความร่วมมือแบบพหุภาคี : การศึกษารายกรณีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยอมรรัตน์ เหลืองแสงทอง
2550
988การศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยสุภาพรรณ รัตนาภรณ์
สุภาพร เชิงเอี่ยม
ดวงมณี โกมารทัต
Bailes, Jack
2543
989การศึกษาบริเวณการทำงานของแมนเทิลและการสร้างถุงไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856) : รายงานฉบับสมบูรณ์สมศักดิ์ ปัญหา
2538
990การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัยพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
2539
991การศึกษาเบื้องต้นของ Ceramic sensor สำหรับเป็นตัวตรวจสอบการรั่วของแก๊สสิริพรรณ นิลไพรัช
สรินทร ลิ่มปนาท
ปริญญา พวงนาค
มงคล อุมา
2541
992การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัยธนสร ตันศฤงฆาร
สุนทร ศุภพงษ์
นันทนา ชูฉัตร
วีันัส อุดมประเสริฐกุล
อนุสรณ์ รังสิโยธิน
กัลยา ซาพวง
เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
โสภี อุณรุท
2547
993การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการทวีวงศ์ ศรีบุรี
2534
994การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล
2538
995การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสารชีวเคมี ในระบบนิเวศของป่าเต็งรังและป่าผลัดใบในจังหวัดน่าน : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์วันชัย ดีเอกนามกูล
2551
996การศึกษาประสิทธิผลของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีปัญหาการเดินติดขัด : รายงานการวิจัยรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
วรรณนิภัทศ บัวเทศ
มานะ ศรียุทธศักดิ์
นิติพันธุ์ ศรีบุญเรืองฤทธิ์
หลิง, เฮเลน ฮอย ยัง
รัตนฤดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
จินตนา ดงอานนท์
ลลิตา แก้ววิไล
ณัฐวดี ต่อสนิท
2552
997การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมทองแดง สังกะสี และนิกเกิลของวัชพืชในประเทศไทย : รายงานวิจัยนัยนันท์ อริยกานนท์
2550
998การศึกษาปรากฏการณ์ฮอลล์ของสารกึ่งตัวนำอะลอย และเทอนารีที่มีรูปร่างไม่แน่นอนที่อุณหภูมิต่าง ๆกิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์
อนันตสิน เตชะกำพุช
2527
999การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน
จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์
เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์
เกรียง ตั้งสง่า
พจน์ ศรีบุญลือ
จวงจันทร์ ชัยธชวงค์
วิศิษฎ์ สิตปรีชา
2534
1000การศึกษาปริมาณสารหนูตกค้างในไข่ดาณิศ ทวีติยานนท์
วรา พานิชเกรียงไกร
2531

previous  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next