ขั้นตอนการส่งผลงาน

1. Login เข้าระบบโดยคลิกที่ MyDSpace คลิกที่ start a new submission

start

2. เลือก Collection คลิก Next

collection

3. อาจหยุดขั้นตอนด้วยการยกเลิกหรือบันทึก

cancel/save

4. เลือกรายการให้ตรงกับงานที่จะส่ง5. ลงรายการชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล


5

6. ลงรายการชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องภาษาอื่น ๆ

6

7. ใส่คำสำคัญ สาระสังเขป

7

8. ใส่คำอธิบายเกี่ยวกับผลงาน

8

9. ใส่การอ้างอิงทางบรรณานุกรม (ในกรณีของบทความ)

9

10.ลงรายการตัวบ่งชี้ เช่น ISBN, ISSN ฯลฯ

Identifiers

11. ใส่ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน

11

12. ใส่ประเภทของผลงาน

12

13. ระบุภาษา

Language

14. ใส่ผู้สนับสนุน ผู้ให้ทุน และงบประมาณ/เงินทุน

14

15. ใส่ความสัมพันธ์ของผลงาน ขอบเขตทางภูมิศาสตร์/เวลา

15

16. ใส่แฟ้มข้อมูล

Document file

17. ใส่แฟ้มข้อมูลที่อธิบายลักษณะของแฟ้มที่ส่ง (ถ้าจำเป็น)

File description

18. คลิก next เพื่อส่งแฟ้มข้อมูล

File uploaded successfully

19. ถ้าในข้อ 4 เลือกแฟ้มหลายแฟ้มให้คลิกที่ปุ่ม Add another file เพื่อส่งแฟ้มเพิ่มด้วย

Add another file

20. คลิกที่แฟ้มข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูล

Verify contents

21.คลิก show checksum

Show checksums
Checksum-display

22. การตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้ามา

Full item display

23. ยอมรับข้อตกลง

Grant distribution license

24. การส่งงานเสร็จสมบูรณ์

Submission  Complete!

Home