DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
1CAMPUS CRIME VICTIMIZATION: A QUALITATIVE CASE STUDY OF  CHULALONGKORN UNIVERSITY2561
2Incidence and Associated Factors of Military Static Line Parachute Injuries in Basic Airborne Trainees 2561
3The prevalence and related factors of work addiction among nurses of King Chulalongkorn Memorial Hospital2561
4การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2561
5การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อความเพื่อจำแนกประเภทโรคจากอาการพรรณาภรณ์ เกตุภู่พงษ์
2561
6ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะติดงานของพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์2561
7อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการบาดเจ็บจากการกระโดดร่มด้วยสายดึงประจำที่ในพลร่มที่เข้าฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ2561
8A STUDY OF SOCIAL MEDIA INSTRUCTION FACTORS AFFECTING ON COMMUNICATION AND COLLABORATION OF UNDERGRADUATE STUDENTS2560
9CD146 expression in oral lichen planus and oral cancer in Thai patients2560
10DEVELOPMENT OF ART ACTIVITIES PROGRAM WITH TEAM-BASED LEARNING TO ENCOURAGE THE SELF-ESTEEM OF CHILDREN IN FOSTER CARE2560
11DEVELOPMENT OF ENGLISH ORAL COMMUNICATION SUBJECT CURRICULUM FOR AUTOMOTIVE PROFESSION IN VOCATIONAL CERTIFICATE LEVEL2560
12DEVELOPMENT POTENTIAL OF SIAM SQUARE AS A FINTECH INNOVATION DISTRICT2560
13EFFECTS OF 1-METHYLCYCLOPROPENE ON PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND SENESCENCE OF DENDROBIUM 'MALI WHITE' ORCHID WITH DAMAGED POLLINIA      2560
14EFFECTS OF BOSU BALL EXERCISING PROGRAM TO BALANCING AND MUSCLE STRENGTH OF AUDITORY IMPAIRED STUDENTS2560
15EFFECTS OF COLLABORATIVE REASONING INSTRUCTION ON ARGUMENTATION ABILITY AND NATURE OF SCIENCE UNDERSTANDING OF TENTH GRADE STUDENTS2560
16EFFECTS OF CONTEXTUAL LEARNING USING REACT STRATEGIES ON HIGHER ORDER THINKING ABILITY AND CHEMISTRY ANXIETY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS2560
17EFFECTS OF USING KURAL AND KOCAKULAH’S CONCEPTUAL CHANGE TEACHING MODEL ON UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ CHEMISTRY CONCEPTIONS2560
18EFFECTS OF USING REPAIR THEORY IN REMEDIAL TEACHING ON MATHEMATICAL KNOWLEDGE OF LIMIT AND CONTINUITY OF TWELFTH GRADE STUDENTS IN KOMPONG THOM PROVINCE2560
19EFFECTS OF USING THE PREDICTION AND DISCUSSION-BASED LEARNING CYCLE ON BIOLOGY CONCEPTS AND CORRELATION REASONING OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 2560
20FACTORS AFFECTING RETENTION OF BOARDING SCHOOL TEACHERS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION2560
21GUIDELINES FOR INSTRUCTIONAL SUPERVISION OF ENGLISH TEACHERSIN PRIMARY SCHOOLS DEPARTMENT OF EDUCATIONBANGKOK METROPOLITAN ADMINISATRATION2560
22HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRATEGIES OF PRIVATE VOCATIONAL COLLEGES USING THE CONCEPTS OF VOCATIONAL EDUCATION STUDENT CHARACTERISTICS FOR ASEAN COMMUNITY2560
23Intelligent Diagnostic Systems for Reading Strategy Tutoring Using Scaffolding to Enhance First-Year Students' Academic Reading Skills2560
24OUTCOMES OF TIGECYCLINE-BASED AND COLISTIN-BASED TREATMENT IN MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII PNEUMONIA2560
25PREPARATION OF THAILAND BECOMING A PARTY TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE  CONTROL OF HARMFUL ANTI - FOULING SYSTEMS ON SHIPS (AFS), 20012560
26QUALITY OF LIFE AND ITS ASSOCIATED FACTORS OF LYMPHOMA PATIENTS IN HEMATOLOGY CLINIC AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL2560
27REMOVAL OF DYE IN WASTEWATER FROM JOSS PAPER INDUSTRY BY ADSORPTION ON CLAY MINERAL-CHITOSAN COMPOSITE2560
28ROLES AND RESTORATION GUIDELINES OF KHLONG SOMTHAVIN CHANGWAT MAHA SARAKHAM2560
29SCREENING AND CHARACTERIZATION OF LIPASE FROM MODERATELY HALOPHILIC BACTERIA2560
30STATE AND PROBLEMS OF TEACHERS TO BRIDGE SCHOOL TRANSITION FROM KINDERGARTEN TO ELEMENTARY2560
31TEACHERS’ ROLES IN ORGANIZING AESTHETIC EXPERIENCES FOR PRESCHOOLERS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION2560
32THE DISMANTLING PROCESS OF FLOATING STRUCTURES FOR EXPLORATION AND PRODUCTION OF PETROLEUM IN THE SEA : A CASE STUDY OF DISMANTALING OF FPSO LEWEK ARUNOTHAI2560
33THE RESTORATION MANAGEMENT OF MRIGADAYAVAN PALACE2560
34The study about quality of life and work balance in registered nurses of King Chulalongkorn Memorial Hospital2560
35TRINISINGHE: A CRITICAL EDITION AND ITS ROLES IN THAI SOCIETY2560
36UTILIZATION OF PALM KERNEL ASH FOR BIODIESEL PRODUCTION CATALYST2560
37VIABILITY OF TWELVE-FOOT CONTAINER FOR DOMESTIC TRANSPORT IN THAILAND :CASE STUDY OF A ROAD TRANSPORT SERVICE PROVIDER FOR CONSUMER PRODUCTS2560
38กฎหมายต้นแบบในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่นักท่องเที่ยวอิสระที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเทอดเกียรติ เอี่ยมรอด
2560
39กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิละสัก สีหาวง
2560
40กรณีศึกษาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนศิริวัฒน์ เตชะพกาพงษ์
2560
41กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากรวัชรพล คงอุดมสิน
2560
42กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างมาโนช ผุดผ่องธีรพงค์ คำโปร่ง
2560
43กรอบการประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในสถานที่บริการทางหลวงบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษวัชรพล วิศาลบรรณวิทย์
2560
44กรอบการออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสุวรา บุญภากร
2560
45กรอบคิดและสุขภาวะ: การวิเคราะห์อภิมานศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข
2560
46กระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรีธมนวรรณ อยู่ดี
2560
47กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสียุทธนา ทองนำ
2560
48กระบวนการทางนโยบายในการตัดสินใจพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองพรพรรณ ประดิษฐ์แท่น
2560
49กระบวนการปลดระวางเรือกักเก็บและผลิตปิโตรเลียม กรณีศึกษา การปลดระวางเรือกักเก็บและผลิตปิโตรเลียม ลีเวค อรุโณทัย2560
50กระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาความต้องการของผู้อยู่อาศัยในการปรับปรุงฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและชุมชนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณสี่แยกแม้นศรี เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมนสิชา ศรีบุญเพ็ง
2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next