DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
101การขับร้องละครชาตรีคณะกัญญาลูกแม่แพนจันทรา เนินนอก
2561
102การขับร้องลำตัดพ่อผูกศรีราชานทีธร จุงเลียก
2561
103การคำนวณระนาบการหยิบจับแบบสามนิ้วในสามมิติกีรติ พูนวัฒนชัย
2561
104การจําแนกรอยโรควัณโรคปอดด้วยโครงข่ายแคปซูล2561
105การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้จัดการแสดงจากศิลปินเกาหลีณัฐศักดิ์ โสภาเจริญ
2561
106การจำแนกข้อความเข้าข่ายหมิ่นประมาทบนสื่อสังคมออนไลน์2561
107การจำแนกโครงสร้างจุลภาคไทเทเนียมด้วยโครงข่ายประสาทคอนโวลูชันเต็มรูป2561
108การจำแนกเสียงโกรธในบทสนทนาของศูนย์ให้บริการข้อมูล วิฎากร แซ่หว่อง
2561
109การจำลองการรั่วไหลของน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลระยอง2561
110การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอู่ธนา สุระดะนัย
2561
111การตอบสนองฉับพลันของการแบกน้ำหนักกระโดดด้วยความหนักแตกต่างกันที่มีต่อพลังในนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเมลานี อุระสนิท
2561
112การติดตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557    ทนาย เพิ่มพูล
2561
113การเตรียมเม็ดนำส่งยาปฏิชีวนะฐานไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการรักษากระดูกติดเชื้อแบบเฉพาะจุดด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลนันทิวัตถ์ ผิวแก้ว
2561
114การถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูบุญธรรม คงทรัพย์รณฤทธิ์ ไหมทอง
2561
115การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทยของครูสำรวย เปรมใจนาฏรินทร์ พัฒนเรืองรักษ์
2561
116การทวนสอบเชิงรูปนัยของการออกแบบบีพีเอ็มเอ็นโดยใช้โมเดลเช็คกิงชานนท์ เดชสุภา
2561
117การทำนายโครงสร้างทุติยภูมิของอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสุภาวดี ศรีคำดี
2561
118การทำนายแนวโน้มของตลาดหุ้นด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกที่เพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับข้อมูลเชิงตัวเลขและข้อมูลเชิงตัวอักษร2561
119การทำนายผลการรีวิวโค้ดในโครงการโอเพนซอร์สบนกิตฮับ2561
120การนําเสนอรูปแบบพื้นที่เรียนรู้เพื่อพัฒนาความหมายเชิงสัญญะในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ปณิธาร วงศาสุลักษณ์
2561
121การนำเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา2561
122การบริหารทรัพยากรกายภาพโรงละคร: กรณีศึกษา 6 โรงละครในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนิรดา ดำรงทวีศักดิ์
2561
123การบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม2561
124การประกันภัยข้าวนาปีและการบรรเทาความยากจนของชาวนาไทย2561
125การประพันธ์เพลงตับเรื่อง “บัวสามเหล่า”ธิติ ทัศนกุลวงศ์
2561
126การประมาณค่าจำนวนเต็มบวกด้วยพจน์เดี่ยวในระบบจำนวนฐานคู่2561
127การประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อความเพื่อจำแนกประเภทโรคจากอาการพรรณาภรณ์ เกตุภู่พงษ์
2561
128การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและกลุ่มจุดสามมิติในการวางแผนวิธีก่อสร้าง:กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างทางยกระดับ2561
129การปรับตัวต่อภัยพิบัติด้านการก่อความไม่สงบในเมือง กรณีศึกษาเมืองยะลามัซวินส์ อดุลภักดี
2561
130การปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบและนโยบายการเติมเต็มวัตถุดิบคงคลังสำหรับโรงงานผลิตขึ้นรูปเหล็กหล่อแบบออกแบบตามคำสั่งซื้อ2561
131การปรับปรุงการแยกฉากหลังบนพื้นหลังสีเขียวไม่สม่ำเสมอแบบทันที2561
132การเปรียบเทียบแผนภาพลำดับยูเอ็มแอลเพื่อตามรอยการเปลี่ยนเเปลงข้อกำหนดทางเทคนิค2561
133การเปรียบเทียบมูลค่าเวลาของผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2561
134การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการดำเนินงานของทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยลักขณาสิริ คงเดช
2561
135การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางชีวกลศาสตร์ของการว่ายน้ำ 200 เมตร ท่าฟรอนท์ ครอลในรยางค์ส่วนบนของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยอัครยา ศีลสังวรณ์
2561
136การเปิดรับ ความน่าเชื่อถือของรายการโฮมช็อปปิ้งในทีวีดิจิทัลและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคพรทรัพย์ ฉัตรศิริกุล
2561
137การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากไพโรไลซิสของ Ceratophyllum demersum L. โดยใช้โดโลไมต์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องฐานันดร ประกอบ
2561
138การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้เครื่องไดอิเล็คทริคแบร์ริเออร์ดิสชาร์ตพลาสมาแบบหัวฉีดละออง2561
139การผลิตและลักษณะสมบัติของรีคอมบิแนนท์แอนติบอดี scFv-Fc ต่อ Notch1 และ Notch2 โดยใช้เซลล์ไลน์ HEK-293T วรวรรณ บุญรัศมี
2561
140การผลิตไฮโดรเจนจากแกซิฟิเคชันของใบอ้อยด้วยไอน้ำที่เพิ่มการดูดซับโดยใช้ Li4SiO4/MgO เเละ  Li4SiO4/CaOต่อพงษ์ ศงสนันทน์
2561
141การผลิตไฮโดรเจนและการขจัดสารมลพิษจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยพร้อมกันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง TiO2 ที่เจือด้วยโลหะพชรสกล ประยูรพันธุ์รัตน์
2561
142การพัฒนากรอบแนวคิดความสามารถในการสื่อสารเชิงอารมณ์ของบุคลากรต่างรุ่นในองค์กรไทยชัยวัฒน์ โรจน์สุรกิตติ
2561
143การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าผสมเส้นใยปาล์มน้ำมันและถ่านชีวภาพ2561
144การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมของอาจารย์หลักสูตรนานาชาติกัลญา โอภาสเสถียร
2561
145การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการสำรองเกินในธุรกิจรถเช่า2561
146การพัฒนาเทคนิคเอกซเรย์คอมพิวเตดโทโมกราฟีโดยการบันทึกภาพบนฉากเรืองรังสีด้วยกล้องดิจิตอล2561
147การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฐิติพร ถนอมบุญ
2561
148การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครดวงพร กุลภควา
2561
149การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปาณิสรา สะอาดไหว้
2561
150การพัฒนาแบบวัดอภิปัญญาโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาพยาบาล : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติปาริชาติ ทาโน
2561

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next