DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
101การหาขนาดที่เหมาะที่สุดของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงานของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกลวัชร เกษกมล
2559
102การออกแบบคอมแพคไมโครแชนแนลรูปแบบโค้งสำหรับการไหลแบบขนานของของไหลสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าหากันศิวพล นิตยสุทธิ์
2559
103การออกแบบเครื่องเรือนเซรามิกระบบโมดูลาร์เพื่อตอบสนองรสนิยมผู้พักอาศัยในอาคารชุดสิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
2559
104การออกแบบเรขศิลป์บนโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับสินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกายโกวิท มีบุญ
2559
105การออกแบบเรขศิลป์สําหรับร้านอาหารไทยประเภทต่าง ๆ เพื่อเจเนอเรชั่นวายมุกด์ตรา ทองเวส
2559
106การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สวมใส่กรีธา ธรรมเจริญสถิต
2559
107ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายและพยาธิปากขอสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในคนและสายพันธุ์ที่ติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงในคนไทยและแรงงานต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานี และคนลาวในแขวงจำปาสัก ประเทศลาวนันทวดี เนียมนุ้ย
2559
108ความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายจตุพร เพชรบูรณ์
2559
109ความผูกพันในองค์การ: ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนันต์ มณีรัตน์
2559
110ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอรอนงค์ เติมทวีวุฒิ
2559
111ความสัมพันธ์ของความเครียด ตราบาป เจตคติในการแสวงหาความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและภาวะวิกฤตวัยกลางคนในคนวัยทำงานนิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์
2559
112ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านและกรอบความคิดแบบยึดติด-เติบโตเป็นตัวแปรกำกับภัทรพร กังวานพรชัย
2559
113ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยมีความตั้งใจในการออกกำลังกายเป็นตัวแปรส่งผ่าน และการวางแผนรอบด้านเป็นตัวแปรกำกับนภภร จิวะรังสินี
2559
114ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถแห่งตนกับการมีกิจกรรมทางกายของวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในกรุงเทพมหานครวารินทร์ มากสวัสดิ์
2559
115คุณลักษณะและการเลือกสีย้อมเพื่อประเมินคุณภาพอสุจิโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะเลี้ยงนภกานต์ สิงห์คำ
2559
116เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2559
117เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกับหอดูดซึมเพื่อการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์และซัลเฟตเดชาธร โกมลโยธิน
2559
118ดุษฎีนิพนธ์งานประพันธ์เพลง: นิทรรศการแห่งจินตนาการสรัล ภาชื่น
2559
119ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์: เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงสำหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทยวิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
2559
120ตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมชฎารัตน์ ครุตศุทธิพิพัฒน์
2559
121นโยบายและแนวทางการบำรุงรักษาอาคารในหน่วยงานราชการทหาร : กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาภาค1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยธเนศร์ พฤฒิสาลิกร
2559
122แนวทางการจัดการน้ำผิวดินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานเขียวกรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีศิริพร หมอกใส
2559
123แนวทางการจัดการเรียนการสอนเปียโนโดยการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงเปียโนสำหรับนักเรียนเปียโนระดับกลางอัจฉริกา ไพศาลศรีสมสุข
2559
124แนวทางการบริหารกิจการนักเรียนตามแนวคิดการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10สวภพ เทพกสิกุล
2559
125แนวทางพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารก่อสร้างจริงรัศรินทร์ โคตรปาลี
2559
126บทบาทของพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิกอัจฉรี คมกฤษ
2559
127บทประพันธ์เพลงมหาบัณฑิตนิพนธ์ : ธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ)จิตศมน ฉัตราคม
2559
128ประเด็นและภาพตัวแทนเกี่ยวกับโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสือพิมพ์อัลเบอท ปอทเจส
2559
129ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทรงสมร สวนจันทร์
2559
130ประสบการณ์การเป็นนักการเมืองของพยาบาลวิชาชีพพลาธิป สารข้าวคำ
2559
131ประสบการณ์การเป็นพยาบาลผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเชาวฤทธิ์ เงินไธสง
2559
132ประสบการณ์ชีวิตของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร ขณะรับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทารกแรกเกิดสุภาพร แก้วเหลา
2559
133ประสบการณ์ชีวิตของมารดาที่ให้นมแม่ในทารกที่ปฏิเสธการดูดเต้าชนัญญา ศรีเจริญวณิชย์
2559
134ประสบการณ์ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูงอัจจิมา พัชรดำรงกุล
2559
135ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทยธนกฤต ปาลวัฒน์
2559
136ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีสุดาวรรณ์ ลิขิตคันทะสร
2559
137ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้ป่วยก่อนทำผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจพชรพร ยอดเพ็ชร
2559
138ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนกัญญา ศรีตะวัน
2559
139ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการตายของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายตามการรับรู้ของผู้ดูแลจิตใจ ศิริโส
2559
140ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจิตตินันท์ ส่องแสงจันทร์
2559
141ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีทวารเทียมณัฐรมย์ ชุติกาโม
2559
142ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหานครรุ่งแสง อุชชิน
2559
143ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรวริศรา ด้วงสกุล
2559
144ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครชุติมา สินชัยวนิชกุล
2559
145ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านน้ำดื่ม เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมชยังกูร วทัญญูประชา
2559
146ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการในธุรกิจจัดหาคู่โชคชัย เชื้อเทศขจร
2559
147ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์เพื่อประกันหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศผกามาศ สงวนราษฎร์
2559
148ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลสาริศ พันธุ์นรา
2559
149เปรียบเทียบผลการรักษาของฟันแท้ที่มีปลายรากเปิดและไม่มีชีวิต โดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิด หรือการรักษาโดยรีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์จิดาภา ศิลุจจัย
2559
150โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในครอบครัวในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กวัยก่อนเรียนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผุสดี ใจอารีย์
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next