DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
10808กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
2551
10809กรอบข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข่าวภาคเช้าจิตรวรรณ ผจงวิริยาทร
2552
10810กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2551
10811กรอบความคิดการตัดสินใจสำหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทร ศรีพวาทกุล
2553
10812กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ : กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจไทยณัฏฐ์พี ณ วิทยานันท์
2555
10813กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทยจิรเวทย์ รักชาติ
2557
10814กรอบคิดทางกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
2554
10815กรอบคิดและสุขภาวะ: การวิเคราะห์อภิมานศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข
2560
10816กรอบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิงฟังก์ชันก์โดยใช้พฤติกรรมของวัตถุเอกชัย ตั้งสุขสันต์
2550
10817กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)กมลวรรณ ชวะนานนท์
2553
10818กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2556
10819กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2556
10820กรอบงานสำหรับการจัดการคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อนุกรมวิธานและคลังความรู้สำหรับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อัครพล สามารถ
2557
10821กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจประวีณ พิชิตนิติกร
2555
10822กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2554
10823กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2556
10824กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2558
10825กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
2554
10826กรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับบริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดินในประเทศไทยวรุณยุพา ศาลาสุข
2549
10827กรอบเนื้อหาและการนำเสนอในรายการวิทยุ "แฉแต่เช้า"ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน
2553
10828กรอบแนวคิดการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย
2554
10829กรอบแนวคิดของแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับวิชาญ โชควิวัฒน
2546
10830กรอบแนวคิดของแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบอันดับศักดิ์ระพี อินซีอาจ
2546
10831กรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยสุนิสา เซ่งตระกูล
2551
10832กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างรุ่นในองค์กรไทยปภัสสรา ชัยวงศ์
2557
10833กรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามการอุดหนุนไขว้ในบริการโทรคมนาคมกับบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงรัตติกาล อ่องนุช
2547
10834กรอบในการคัดเลือกข่าวของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24พรรณพิไล ปุกหุต
2553
10835กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวนกระสุน สกุลโพน, 2519-
2544
10836กรอบรายการของรายการวิทยุกองทัพบกในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550เพียงพลอย สุขะ
2551
10837กรอบและกลไกของกฏหมายในการคุ้มครองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยศศิวิมล เกษมศรี
2534
10838กรอบและแนวคิดสำหรับกฎหมายที่ใช้กับกิจกรรมการตรวจหาข้อมูลบนพื้นโลกจากดาวเทียมณัฐศิริ ศิริสุข
2539
10839กรอบวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทยธิดารัตน์ พ้นภัย
2551
10840กรอบสำหรับพัฒนาการนำ BIM ไปปฏิบัติเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลความสมบูรณ์ขององค์กรสำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้างสราวุธ ลีลเดชกุล
2556
10841“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2558
10842กระทรวงการต่างประเทศสมพงศ์ ชูมากุล
2512
10843กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหาเรืองชัย จงสงวน
2516
10844กระบวนการกระจายอำนาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเองพีระฉัตร ดาบเพชร
2557
10845กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำ "ไว้"สัณห์ธวัช ธัญวงษ์
2557
10846กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ ในภาษาไทยภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์
2558
10847กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการภิญโญ ไชยประนัง
2542
10848กระบวนการกลายเป็นเด็กและเยาวชนหญิงค้ายาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีมณีรัตน์ ชื่นเจริญ
2555
10849กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ
2556
10850กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพปัญญา เลิศสุขประเสริฐ
2548
10851กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยของคำกริยา "เห็น" ในภาษาไทยปริญญา วงษ์ตะวัน
2552
10852กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานียุภาภรณ์ ไพรบูลย์
2551
10853กระบวนการก่อเกิดกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย : ศึกษากรณีสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสุนทร ลีชีทวน
2528
10854กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี : ผลต่อการพิจารณาเลอภพอักขรา พรชัย
2547
10855กระบวนการก่อนการพิจารณาคดี : ศึกษาปัญหาเปรียบเทียบ กรณีการนำกระบวนการของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มาปรับใช้วัลภา ละอองสุวรรณ
2538
10856กระบวนการก่อนฟ้องคดีสำหรับความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ปวีณา พิษณุโกศล
2539
10857กระบวนการก่อรูปอัตลักษณ์ของผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีกะเหรี่ยงในพื้นที่พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากสรพงษ์ วิชัยดิษฐ, 2521-
2547

previous  208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 next