DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
201สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนชุติวัลย์ พลเดช
2559
202สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการหนึ่งหทัย ชัยเลิศคงธนากูล
2559
203อิทธิพลของการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยชัดแจ้งและโดยนัย ต่อการให้อภัยโดยชัดแจ้งและโดยนัยโดยมีอคติโดยชัดแจ้งและโดยนัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ เปรียบเทียบระหว่างการคุกคามจากภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มชาญ รัตนะพิสิฐ
2559
204อิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่มีต่อคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกรุงเทพมหานครสรวิชญ์ สหพิบูลย์ชัย
2559
205อิทธิพลของวิธีวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่าและบังคับเลือกที่มีต่อความเที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้างในการวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบปิยนัฐ ธนะบุตร
2559
206ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของกรดปาลมิติกบนตัวเร่งปฎิกิริยาซัลไฟด์ของ Ni-Mo และ Co-Mo แบบไม่มีตัวรองรับศักดิพัฒน์ เวียงเกตุ
2559
207กฎหมายเพื่อบูรณาการการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืนณัฎฐา ตนายะพงศ์
2558
208กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่นศิริ อเนกสิทธิสิน
2558
209กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2558
210“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2558
211กระบวนการกลายเป็นคำไวยากรณ์ของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ และ ความ ในภาษาไทยภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์
2558
212กระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววังลี เพ็งไซ
2558
213กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลวรัญญู กองชัยมงคล
2558
214กระบวนการปรับประโยชน์ใช้สอยอาคารเก่าเพื่อเป็นศูนย์การค้า: กรณีศึกษาโครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานครศุภวรรณ โหมวานิช
2558
215กระบวนการผลิต การนำเสนอ และการสร้างความหมายเชิงสัญญะในรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์กะรัตพลอย ถ้ำแก้ว
2558
216กระบวนการพัฒนาโครงการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา โครงการเต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปาแอนด์รีสอร์ท และโครงการปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ททรายแก้ว บัวเกตุ
2558
217กระบวนการพัฒนาโครงการอาคารชุดประเภทที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์: กรณีศึกษา เดอะเรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ และเดอะเรสซิเดนเซส แอท เดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯกชพรรณ เดือนฉาย
2558
218กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อย: กรณีศึกษา โครงการบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่นศุภิสรา คุ้มปริยัติ
2558
219กระบวนการและปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก : กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครปกรณ์ พันธ์จิตวุฒิชัย
2558
220กระบวนการสร้างและการแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตมีมในสังคมไทยภูษณา ถนอมศักดิ์
2558
221กระบวนการสร้างสรรค์งานของนักออกแบบเสียงภาพยนตร์ไทยนวัช รัตนบรรณกิจ
2558
222กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายโฟโต้บุ๊คเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุนัฏณัฎฐ์ จูเปีย
2558
223กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: การวิจัยกรณีศึกษาเรวณี ชัยเชาวรัตน์
2558
224กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์
2558
225กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
2558
226กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพเสาวภา นิสภโกมล
2558
227กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาลสุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์
2558
228กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาลรุจิรา สืบสุข
2558
229กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนเอกชนอนุสรา สุวรรณวงศ์
2558
230กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์สรรชัย ชูชีพ
2558
231กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยประทุมทอง ไตรรัตน์
2558
232กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมกรรณิการ์ เชิงยุทธ์
2558
233กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ชนะวัฒน์ โอกละคร
2558
234กลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาอาจารี สุวัฒนพงษ์
2558
235กลยุทธ์การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมเพื่อนำไปสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การใช้วิธีการเทียบเคียงสมรรถนะชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์
2558
236กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
2558
237กลยุทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดของผู้ประกอบการท้องถิ่นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขิมสรณ์ ต่างใจ
2558
238กลวิธีการปรับวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ตามแนวทาง ครูบรรพต แจ้งจรัสสุทธภพ ศรีอักขรกุล
2558
239กัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโครเมียม/คาร์บอนสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มวิชญา มณีวรรณ
2558
240การกดการทำงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในมะเร็งปากมดลูกด้วย PNAs-A15จิรัฏฐา ศิริลักษณ์
2558
241การกระจายความเค้นบนหน้าฟันเฟืองตรงโดยการใช้ผลเฉลยการสัมผัสของเฮิรตซ์และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ธีรเดช ฤทธิ์ไกรเกรียง
2558
242การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะของผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มเหงจิรภัทร ผลากรกุล
2558
243การกระทำอันมิใช่การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการส่งเสริมการขายโดยใช้รายการส่งเสริมการขายของคู่แข่งในคดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ชุตินาถ บุญญาอดุลยกิจ
2558
244การกราฟต์ผ้าไหมไทยด้วยไคโตซานโดยใช้ดีบีดีพลาสมาเพื่อให้คุณสมบัติต้านแบคทีเรียขวัญชนก ราบรื่นทวีสุข
2558
245การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงานพชรณดา เลิศบางพลัด
2558
246การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทยวีณา วุฒิจำนงค์
2558
247การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญาพิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา
2558
248การกักเก็บสารละลายของสารสกัดเคยโดยการอบแห้งแบบพ่นฝอยศีลวรรณ อัชกุลพร
2558
249การกำกับดูแลเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Smart Device: ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวินิจพรรษ กันยะพงศ์
2558
250การกำกับดูแลเนื้อหารายการข่าวในโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ออกอากาศในระบบดิจิทัล ในช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557อรวี ศรีชำนาญ
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next