DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
201กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวรี่บริเวณพื้นที่พร้อมพงษ์และทองหล่อ กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา โครงการเทล่า ทองหล่อ 13 โครงการบีทนิค สุขุมวิท 32 และ โครงการคราม สุขุมวิท 26วิศิษฏ์พงศ์ พยัตตานนท์
2559
202กระบวนการปรับย้ายพื้นที่ทำงาน: กรณีศึกษาบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดวีรภัทร วงศ์ปัญติ
2559
203กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทุนของเครือข่ายอินแปงรุจิเรข โกมินทรชาติ
2559
204กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพังตวงทอง สรประเสริฐ
2559
205กระบวนการสื่อสารเพื่อการรณรงค์บริจาคสเต็มเซลล์ของสภากาชาดไทยอริสสา สชิวิลเลอร์
2559
206กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถสำหรับอุตสาหกรรมช่างผมไทยจิณณา สืบสายไทย
2559
207กลยุทธ์การจัดการชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
2559
208กลยุทธ์การนิเทศครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันติมา ยัพราษฎร์
2559
209กลยุทธ์การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1สิรดา สายเพ็ชร
2559
210กลยุทธ์การนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กนนทพร พนาตรีสวัสดิ์
2559
211กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกปรตี ประทุมสุวรรณ์
2559
212กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพรพรรณ ธรรมธาดา
2559
213กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยสู่การยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสุชญา สังข์จรูญ
2559
214กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านประชาธิปไตยฤติ สุนทรสิงห์
2559
215กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของพลเมืองปัจเจกชนนิยมวัชระ จตุพร
2559
216กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาประภาพร จันทรัศมี
2559
217กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสุพรรณี อัครเดชเรืองศรี
2559
218กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจันทิรา ฐานีพานิชสกุล
2559
219กลยุทธ์การบริหารวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษานิจิรา บำรุงกิจ
2559
220กลยุทธ์การบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา
2559
221กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์
2559
222กลยุทธ์การบริหารองค์กรวิชาชีพครูตามแนวคิดการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพครูพรทิพย์ ธีรภานนท์
2559
223กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของครูที่มีผลต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนในครอบครัวซาเลเซียนในประเทศไทยอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี
2559
224กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มุ่งเน้นแนวคิดการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการสิริยากร กองทอง
2559
225กลยุทธ์การส่งเสริมการมองอาชีพครูในแง่ดีของนักศึกษาวิชาชีพครูณารีย์อร ภรณ์ธนธร
2559
226กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดป๊อปอัพ การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพอนัตต์ตา กลิ่นจันทร์
2559
227กลวิธีการขับร้องละครชาตรีของครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืนสาวิตรี แจ่มใจ
2559
228การกระตุ้นปัญญาและประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ถิรายุ แย้มจรูญ
2559
229การกระทำอนาจารโดยการประทุษร้ายต่อจิตใจ : ศึกษากรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558บดี วงศ์เจนสันต์
2559
230การก่อสร้างห้องน้ำด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปกิตติ หร่ายขุนทด
2559
231การกำจัดสารหนูในน้ำบาดาลสังเคราะห์ด้วยถังกรองทรายชีวภาพที่มีการปรับปรุงเพิ่มเหล็กศมน แดงฤทธิ์
2559
232การกำหนดขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในระบบผลิตไฟฟ้าโดยคำนึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของโหลดและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพัทธพล อั้นจุกฉุน
2559
233การกำหนดขนาดตัวอย่างแบบมอนติคาร์โลในโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสำหรับข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงปกติยมล คงเจริญ
2559
234การกำหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการทอดทิ้งหรือไม่ดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้นิรชร ขจรไชยกูล
2559
235การกำหนดความผิดอาญาฐานให้สินบนแก่พยานบุคคลและฐานพยานบุคคลรับสินบนพรพรรณ อิสสอาด
2559
236การกำหนดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นวรัตน์ เกวียนโคกกรวด
2559
237การกำหนดตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Sciatic และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาท Sciatic และกล้ามเนื้อ Piriformisเปริน วันแอเลาะ
2559
238การกำหนดนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปเคมีภัณฑ์อิศณัย ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
2559
239การกำหนดมาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการราชพฤกษ์ พูลสวัสดิ์
2559
240การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคลในบริบทการหาคู่ออนไลน์ของชายรักชายปภัสรา อาษา
2559
241การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพกฤษฎา แซ่เฮง
2559
242การขยายขนาดการสังเคราะห์ควอเทอร์ไนซ์ไซโคลเดกซ์ทรินเชื่อมไคโตซานลักษมี ใจสัตย์
2559
243การขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนสำหรับการสังเคราะห์ 7-ไฮดรอกซี-4-คลอโรเมทิลคูมารินภารดา จึงสุระ
2559
244การขยายขนาดเครื่องปฏิกรณ์แบบกะสำหรับการสังเคราะห์ 7-ไฮดรอกซี่-4-คลอโรเมทิลคูมารินเชื่อมต่อกับกรดอินโดล-3-บิวทีริกชุติกาญจน์ แซ่แต้
2559
245การขยายตัวและบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในมาเลเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2555เฉลิมชัย โชติสุทธิ์
2559
246การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ค.ศ. 2013 ของประเทศไทย : ปัญหาและลู่ทางวิลาสินี หมายเจริญศรี
2559
247การควบคุมความหนาของทองแดงเคลือบผิวบนแผ่นพิมพ์ลายวงจรภัสรา บรรจงเกษม
2559
248การควบคุมเวอร์ชันบนสคีมาฐานข้อมูลและกรณีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงอินพุตของความต้องการเชิงฟังก์ชันปาริชาติ เกียรติเผ่า
2559
249การควบคุมเหนือพันธุกรรมของยีน Nrf2 โดยอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวต่อการลุกลามของมะเร็งตับจักรีวงศ์ มาอ้น
2559
250การคัดกรองภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยในผู้ที่มารับการรักษาทางทันตกรรมชนิตา ตันติพจน์
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next