DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
251การกำจัดเบนซีนในก๊าซไอเสียด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กออกไซด์และโมลิบดินัมออกไซด์ บนตัวรองรับไทเทเนียคณิน เสลามาศสกุล
2558
252การกำจัดเบนซีนออกจากแก๊สปล่อยทิ้งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-Co3O4/TiO2, V2O5/TiO2, และ Co3O4/TiO2ปิยนุช สบายแก้ว
2558
253การกำจัดลิกนินในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษด้วยกระบวนการเฟนตันเสมือนพรรณี หล่อดำรงเกียรติ
2558
254การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์รัชเษก สิงหา
2558
255การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บภัทรียา สิงห์พันธ์
2558
256การกำหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบุตรี โรจนบุรานนท์
2558
257การกำหนดความผิดทางอาญาที่ราษฎรมีอำนาจจับศศิรดี สะเดา
2558
258การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือพงศ์สิริ ไพพรรณศิริ
2558
259การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการลดของเสียในกระบวนการสกรีนโลหะบัดกรีวรรณฤดี อินทนะนก
2558
260การกำหนดภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีใบอนุญาตเกริกเกียรติ รัฐนวธรรม
2558
261การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทัศน์วรรณ ทารีมุกข์
2558
262การแก้ไขข้อผิดพลาดบนคิวอาร์โค้ดด้วยรหัสตรวจสอบสภาวะคู่หรือคี่ชนิดความหนาแน่นต่ำสุมามาลย์ สุขสาคร
2558
263การขยายขนาดการสังเคราะห์ไซโคลเด็กซ์ทรินเชื่อมกับไคโตซานนารินทร์ ไพบูลย์
2558
264การขูดรีดแรงงานลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงาน ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : เสมียนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสรณ์ มานะวาณิชเจริญ
2558
265การเข้าสู่การค้าหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครกัญญ์กฤษณ์ ฤกษ์สิริพัฒน์
2558
266การควบคุมการเจริญและการผลิตสารพิษของราในข้าวโพดหมักด้วยแล็กติกแอซิดแบคทีเรียชาลิสา แสงบัว
2558
267การควบคุมการนำทางโดยใช้จีพีเอสของอากาศยานสี่ใบพัดจุฬปรัชญ์ เพ็ชร์ช้าง
2558
268การควบคุมจากส่วนกลางของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าภิคเนตร อังอภิวัชร์ชวาล
2558
269การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองคงทนของระบบกังหันลมแบบความเร็วผันแปรชัยยะนันต์ ตั้งสัมพันธ์
2558
270การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพนุชจรินทร์ วรรณนิตย์
2558
271การคาดการณ์น้ำท่าตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ำน่านตอนบน โดยใช้แบบจำลองอุทกวิทยาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทัตธนภรณ์ คำศรี
2558
272การคำนวณปริมาณยาคาร์โบพลาตินโดยใช้สูตรการประมาณค่าอัตราการกรองของไตของประชากรไทยเปรียบเทียบกับการใช้สูตรของค็อกครอฟท์-กอล์ทก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
2558
273การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีณัฐชัย ณ ลำปาง
2558
274การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในโลกอาหรับ: ศึกษากรณีอียิปต์ปาริชาติ โชคเกิด
2558
275การโคลนและผลิตคอลลาจีเนสของเชื้อเลปโตสไปราสำหรับการศึกษาความเป็นเอ็นไซม์และปฏิกิริยาอิมมูโนวีณา เจนวิทยานันท์
2558
276การจัดการกระบวนการตกแต่งและรื้อถอนพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอัจฉรีย์ มีแสง
2558
277การจัดการงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรฐานอาคารเขียวมลวิภา เชื้อมี
2558
278การจัดการงานรักษาความสะอาด คอมมูนิตี้ มอลล์ธนโชติ ฤทัยธง
2558
279การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัสกำชัย วงศ์วัฒนเกียรติ
2558
280การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังกัญญารัตน์ ตลึงผล
2558
281การจัดการที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่งนวรัตน์ อุดมเวทยนันท์
2558
282การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศสุพรพันธ์ จิตธรรม
2558
283การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติพลไทย กลิ่นสัมผัส
2558
284การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาโดยใช้แนวคิดการกำกับตนเองเพื่อพัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณิชา วุฒิวณิชย์
2558
285การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พิรุณพร พิพัฒนพร
2558
286การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคมคัชลินี อัปสรภาสกร
2558
287การจัดลำดับกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการถดถอยของซอฟต์แวร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นปิยกานต์ กลิ่นดี
2558
288การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ทัศนีย์ ทองจันทร์
2558
289การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบหลายคนการันต์ กันภัย
2558
290การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านด้วยอัลกอริทึมการบรรจวบร่วมกับฟัซซี่ลอจิกวัชรวิทย์ ถนนทอง
2558
291การจัดสภาพแวดล้อมการฝึกวิจัยเพื่อส่งเสริมความตั้งใจทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก: กลยุทธ์การพัฒนาจากการวิเคราะห์เอสอีเอ็มที่มีการจับคู่ตัวอย่างวิจัยสุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์
2558
292การจัดสมดุลแบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบหลายคนผลิตภัณฑ์ผสมกฤษณ์ ประเสริฐ
2558
293การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทยพุธิตา เดชสูงเนิน
2558
294การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรพรรณ อารีราษฎร์
2558
295การจัดอัตรากำลังบุคลาการทางการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรมโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกัญญ์นลิน ครูอ้น
2558
296การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAIDนวทิพย์ ไมตรี
2558
297การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAIDวิศรุต กิมชัยวงศ์
2558
298การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREEพรพิมล อุดมมาลัย
2558
299การจำลองการขนส่งซีเซียมไอโอไดด์สำหรับ ESBWR ในกรณีหลีกเลี่ยงการกักกันโดยอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์พิณสุรางค์ กิตติวราพล
2558
300การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบดรัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next