DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
251การคัดแยกราย่อยสลายพาราควอตและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องฐิตาภา ช่วยคงทอง
2559
252การคัดเลือกคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับภาคเหนือของประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีสเปกตรัมค่าเฉลี่ยตามเงื่อนไขชัชนันท์ บุญชู
2559
253การคัดเลือกและสกัดคุณลักษณะเพื่อการจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทยเมธี เจริญดี
2559
254การคำนวณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลการติดตามการเคลื่อนที่ของรถยนต์จักริน ณ บางช้าง
2559
255การคุ้มครองข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ในประเทศไทยยลพรรณ สีตะระโส
2559
256การคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มีสภาพจิตผิดปกติ : ศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินคดีอาญาในศาลสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกาแพรวศุภางค์ พงษ์สุวรรณ
2559
257การคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุในการดำเนินคดีอาญาชฎาภาษ์ เหมือนแท้
2559
258การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559สุวัฒน์ สัจจะประภา
2559
259การจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรม :กรณีศึกษา ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครศิวกร สว่างศรี
2559
260การจัดการความความเสี่ยงภัยภายในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ กรณีศึกษา อาคารสำนักงานใหญ่ของสถาบันทางการเงิน 6 แห่งพีรวัฒน์ แสงชูโต
2559
261การจัดการความมั่นคงปลอดภัย: กรณีศึกษา ศูนย์การค้าในเขต ซีบีดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่งอนันต์ หมื่นโฮ้ง
2559
262การจัดการงานก่อสร้างระบบผนังภายนอกคอนกรีตสำเร็จรูป: กรณีศึกษาอาคารชุดพักอาศัยแนวราบกรณ์ภวิษย์ คูศุภรเจริญ
2559
263การจัดการงานดินโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครธนพร ตั้งปอง
2559
264การจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรีดิ์เปรม ชัยกิจ
2559
265การจัดการเรียนการสอนการผลิตกีตารโปร่ง: กรณีศึกษาครูวิรุฬห์ ทรงบรรดิษฐ์ณรงค์ศักดิ์ บุญพงษ์
2559
266การจัดการและการสื่อสารภาวะวิกฤตของรัฐในกรณีอุทกภัยกรุงเทพมหานครชลทิพย์ พูนศิริวงศ์
2559
267การจัดตารางการใช้งานรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันยุวรัตน์ ศรีประพฤทธิ์ชัย
2559
268การจัดตารางการผลิตโดยวิธีการฮิวริสติกสำหรับการผลิตกระจกแผ่นเรียบกนก กิติสุข
2559
269การจัดโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโศภิตา เถนว้อง
2559
270การจัดลำดับความสำคัญแผนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้กิตติยา ศรีวัฒนาปิติกุล
2559
271การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาะที่สุดสำหรับการบำรุงรักษาแบบป้องกันของระบบจำหน่ายไฟฟ้าสิทธิพร ตระกูลไทย
2559
272การจัดสรรชิ้นส่วนข้อมูลบันทึกสารสนเทศในมองโกดีบีบุญญฤทธิ์ อุณหะวัฒน์
2559
273การจำนองแบบย้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุไทยภูรินท์ธรรศ ชัยสว่างเลิศ
2559
274การจำแนกข้อความขนาดใหญ่แบบหลายฉลากมีลำดับชั้นโดยใช้วิธีการแบบแฟลตด้วยยุทธศาสตร์ตัดเล็มแบบเอสวีเอ็มณัฐชนน ผจงกิจพิพัฒน์
2559
275การจำแนกข้อความส่อเสียดในทวิตเตอร์ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นของทวีตกษิดิ์เดช ทาแป้ง
2559
276การจำแนกความผิดพร่องบนสายส่งด้วยลักษณะสมบัติของลูกคลื่นรัฐพล หงษ์ดิลกกุล
2559
277การจำแนกแบบหลายฉลากโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่และไม่สมดุลไพโรจน์ ตันติวชิรฐากูร
2559
278การจำแนกประเภทข้อความในภาษาไทยโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กคอนโวลูชันระดับตัวอักษรธนภัทร์ คุ้มสุภา
2559
279การจำแนกประเภทคลื่นไฟฟ้าสมองบนสภาพแวดล้อมแบบไม่คงที่สิทธิพงษ์ หมู่ทอง
2559
280การจำแนกป่าชายเลนเขตร้อนชื้นโดยใช้ภาพความละเอียดสูงควิกเบิร์ด กรณีศึกษา การวิเคราะห์ด้วยเนื้อภาพจารุภา ทัศน์อัญชุลีกุล
2559
281การจำแนกและวิเคราะห์พืชพรรณในเมืองเพื่อหาความสัมพันธ์ของรูปแบบพืชพรรณในเมืองที่มีผลต่ออุณหภูมิผิวพื้นของเมือง: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครมิ่งขวัญ นันทวิสัย
2559
282การใช้ประโยชน์เปลือกและกากมันสำปะหลังในการผลิตก๊าซชีวภาพยุวดี มาทอง
2559
283การใช้วัชพืชในงานออกแบบภูมิทัศน์รตินันท์ วิรัชติ
2559
284การใช้วิธีสอนแบบโคดายและกิจกรรมรูปภาพช่วยจำเพื่อส่งเสริมทักษะโสตประสาทของนักเรียนระดับชั้นต้นกานต์ธิดา กำแพงแก้ว
2559
285การใช้สิทธิฟ้องคดีแทนบริษัทของผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิทธิวุฒิ แสงรัตนเดช
2559
286การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนในรายวิชาของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนิกานต์ เหมปราการ
2559
287การใช้เสียงเพื่อสร้างความรู้สึกกลัวใน "หนังผี" ไทยนฤชิต เฮงวัฒนอาภา
2559
288การใช้แสงที่มีสีในการออกแบบแสงสว่างในเขตเมืองเก่า: กรณีศึกษาเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่านสิทธิพัฒน์ มีทรัพย์
2559
289การใช้อนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์และนาโนคอมโพสิตไทเทเนียมไดออกไซด์-กราฟีนออกไซด์ร่วมกับการฉายแสงเนียร์อินฟราเรด ในการควบคุมไบโอฟิล์มลนิดา เพียรเจริญ
2559
290การใช้อัลตราซาวด์ในการสกัดน้ำมันจากสาหร่ายสไปรูลิน่าร่วมกับตัวทำละลายภัคจิรา ลิ้มภัทรชัย
2559
291การดัดแปลงอาคารพาณิชย์เป็นโฮสเทล กรณีศึกษา แอดแวนเจอร์โฮสเทลเบดสเตชั่นโฮสเทล กู๊ดวันโฮสเทลและสุเนต์ตาโฮสเทลอทิดินนทน์ ผาวัน
2559
292การดำเนินคดีแบบกลุ่มฝ่ายจำเลยภัณฑิลา พูลสุวรรณ
2559
293การดำเนินนโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียในสมัยประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโดโยโน่กับการจัดการความขัดแย้งในอาเจะห์ (ค.ศ.2004-2014)กอปร์ธรรม นีละไพจิตร
2559
294การดึงน้ำออกจากเปลือกกล้วยด้วยปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซานเวเพอเพอร์มิเอเตอร์ดารารัตน์ ปากวิเศษ
2559
295การดูดซับ 17 แอลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนบนกราฟีนออกไซด์ที่ปรับแต่งด้วยอนุภาคที่มีสมบัติซุปเปอร์พาราแมกเนติกพณภัทร เกิดสมุทร
2559
296การดูดซับไฮโดรเจนไซยาไนด์จากการเผาไหม้ใบยาสูบบุญธิดา แสนบรรดิษฐ์
2559
297การตรวจแก้การสะกดผิดแบบเป็นคำจริงในภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองไตรแกรมพลวัฒน์ ไหลมนู
2559
298การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในเส้นผมที่ถูกทำลายด้วยความร้อนศรสวรรค์ ฤชุกรดำรง
2559
299การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei โดยวิธีทางอณูชีววิทยาในสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่อาศัยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมพิชานนต์ จียังศุวัต
2559
300การตรวจหาร่องรอยที่ผิดพลาดของโปรแกรมที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลสุทธิกานต์ เนาวรัตน์
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next