DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
301การตรวจหาฮิวแมนโนโรไวรัสสายพันธุ์ GII.17 ในประเทศไทยฐานันดร ธนูสุวรรณศักดิ์
2559
302การตรึง Pseudomonas sp. J801 ในกาบมะพร้าวเพื่อใช้กำจัดฟีแนนทรีนในดินสุพรรณิการ์ จันทร์ทับ
2559
303การตลาดทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556ลลิตพรรณ นุกูลวัฒนวิชัย
2559
304การตอบสนองของความต้องการไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าโดยพิจารณาแหล่งจ่ายและความต้องการไฟฟ้าภายในพื้นที่ของประเทศไทยชัชชัย นาเจริญกุล
2559
305การตอบสนองฉับพลันของพลังและความเข้มข้นของแลคเตทในเลือดต่อวิธีการฝึกพลังอดทนโดยใช้การพักภายในเซ็ทที่แตกต่างกันเมธาวุฒิ พงษ์ธนู
2559
306การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจากสารน้ำภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มกระตุ้นแบบฉีดเข้าในผิวหนังจำนวน 4 จุด 1 ครั้งในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนสุดา สีบุญเรือง
2559
307การตั้งค่าเป้าหมายดัชนีความเชื่อถือได้สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการพิจารณาแผนการลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าปัณณพัทธ์ สมหวัง
2559
308การตัดยอดโหลดสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่มีการพยากรณ์โหลดและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ด้วยมาตรฐาน IEEE1888ภาณุมาส สอาดวงค์
2559
309การเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบในการเข้าสู่วัยสูงอายุปิยะพร มุ่งวัฒนา
2559
310การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้งสุจินันท์ บัวทอง
2559
311การเติบโตทางจิตวิญญาณภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งระบบโลหิตวิทยาวรัญญา ถวัลย์กิจดำรงค์
2559
312การเติมสารอินทรีย์คาร์บอนเป็นลำดับขั้นในถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางสุภาณี โนใหม่
2559
313การแตกตัวของน้ำมันพืชเป็นเชื้อเพลิงเหลวด้วยเทคนิคพลาสมาแบบเย็นพิมพ์ผกา มีประเสริฐสกุล
2559
314การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันปลาเหลือทิ้งบนแมกนีเซียมออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์สิญจนา มาบุญลือ
2559
315การถ่ายทอดแนวความคิดด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยประเภทศิลปะการแสดงเต้นรำเฉพาะพื้นที่ของนราพงษ์ จรัสศรีจิรายุทธ พนมรักษ์
2559
316การทดลองแบบสุ่มศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ซิลิโคนเจลชนิดทาร่วมกับเลเซอร์เออเบี้ยมแย้กเทียบกับการรักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นจากสิวแบบบุ๋มเจนวจี คำธารา
2559
317การทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แสงเลเซอร์ชนิดพัลส์ดายความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร ในการรักษาผื่นโรคลูปัสอีริทีมาโตซัส ชนิดดิสคอยด์นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์
2559
318การทบทวนและพัฒนาเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพย์สินรอการพัฒนาโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติรัชฎาวรรณ กังเจริญ
2559
319การทวนสอบการปฏิสัมพันธ์ของบีเพลสำหรับทอสกาวรัญช์ เจริญสุข
2559
320การทำนายเนื้อหาที่ดึงดูดใจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเฟซบุ๊กแบบออร์แกนิกณัฐพงศ์ พันธุศิลป์
2559
321การทำนายอายุการใช้งานคงเหลือของเครื่องจักรด้วยเน็ตเวิร์กคอนโวลูชันเชิงลึกที่เพิ่มประสิทธิภาพมนัสกานต์ เสน่หา
2559
322การทำแห้งข้าวเปลือกในปฏิกรณ์เมมเบรนไคโตซานจิรโรจน์ อานุสาร
2559
323การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปิยะพร ป้อมเกษตร์
2559
324การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทัศพร ปูมสีดา
2559
325การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติของนักเรียนในการลดภาวะโลกร้อนศิรินทิพย์ ธิติพงศ์วณิช
2559
326การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของความเป็นพลเมืองพงษ์ลิขิต เพชรผล
2559
327การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษาเบญจพร คำจันทร์
2559
328การนำเสนอแนวทางการสืบทอดอุดมการณ์เพื่อการพัฒนามนุษย์จากเพลงไทยสากลเชิงประวัติศาสตร์สังคม: กรณีศึกษาบทร้องเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์อมร เอี่ยมตาล
2559
329การนำเสนอแนวทางสำหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานรับเลี้ยงเด็กปัญจพาณ์ เลิศวริทธิ์นันท์
2559
330การนำเสนอแนวทางสำหรับครูในการพัฒนาคุณลักษณะเด็กอนุบาลไทยสู่ประชาคมอาเซียนนัทธมน บุญสิงห์
2559
331การนำเสนอภาพแทนความตายในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2556นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
2559
332การนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาควรชัย วิภูอุปรโคตร
2559
333การนำหลักสัญญาที่มีผลเป็นการให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกมาปรับใช้ในหลักกฎหมายไทยกริช คมกริช
2559
334การนำอะลูมิเนียมกลับคืนจากตะกรันอะลูมิเนียมในอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียมทุติยภูมิศุภลักษณ์ ชัยภูริมาศ
2559
335การบ่งชี้แหล่งที่มาของข้อมูลที่แสดงผ่านอายตนกริยาในภาษาไทยปริญญา วงษ์ตะวัน
2559
336การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศกุญชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2559
337การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดอินทิรา เตชะมานิ
2559
338การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนวสันต์ ชมภูศรี
2559
339การบำบัดด้วยแสงจ้าเพื่อป้องกันภาวะสับสนในผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยศิริมาศ โพธาราเจริญ
2559
340การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันโดยกระบวนการรวมตะกอนและทำให้ลอยด้วยไฟฟ้าในถังปฏิกิริยาแบบฟองอากาศและแบบอากาศยกนวดล ทองตาล่วง
2559
341การบำบัดเบื้องต้นทางกายภาพและเคมีของผักตบชวาเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพพิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์
2559
342การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทรงพล เสนาะล้ำ
2559
343การประมาณการเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุงใหญ่ของรถไฟฟ้ารินรดา จิราวรรณสถิตย์
2559
344การประมาณความพยายามการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแอคทิวิตีพอยท์ชารีฟ เด่นสุมิตร
2559
345การประมาณค่าการสะท้อนแสงเชิงสเปกตรัมของสีในจิตรกรรมฝาผนังไทยจากภาพมัลติสเปกตรัมรัฐพล บัวเทศ
2559
346การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามประพิม ปิยางสุ
2559
347การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกณฐพล รำพึงกิจ
2559
348การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่: หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างอาทิมา ดับโศก
2559
349การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติโดยพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นวคุณ แก้วลำใย
2559
350การประเมินความถูกต้องทางตำแหน่งจากจีเอ็นเอสเอสในการถ่ายทอดเวลาด้วยวิธีการรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงปวิตร ฏิระวณิชย์กุล
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next