DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
30847การสื่อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos'Playกอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล
2552
30848การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอภิชา น้อมศิริ
2552
30849การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ
2555
30850การสื่อสารเพื่อจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในประเทศไทยพรพจี กาลันสีมา
2552
30851การสื่อสารเพื่อจัดการภาวะคุกคามทางเพศในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล
2551
30852การสื่อสารเพื่อเตรียมการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลบุฮมและตำบลเขาแก้ว จังหวัดเลยสหกมล ผานามอญ
2552
30853การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์ชาตินิยมสู่คนรุ่นใหม่ผ่านละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์คณะรังสิมันต์รังสิวุฒิ ทับทิมทอง
2549
30854การสื่อสารเพื่อธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียทัศนาวดี แก้วสนิท
2552
30855การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของผู้บริหารงานลูกค้า ในบริษัทตัวแทนโฆษณาตวงพร บุณยะสาระนันท์
2543
30856การสื่อสารเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์สัณห์สิตา โล่สถาพรพิพิธ
2552
30857การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลเขมรินทร์ พิศมัย, ว่าที่ร้อยตำรวจโท, 2518-
2542
30858การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"ลลิตา จิตต์การุญ
2553
30859การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่านอรวรรณ ศิริสวัสดิ์, 2519-
2543
30860การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของตลาดรายการเพลงทางวิทยุของบริษัท คลิค เรดิโอ จำกัดกอบกาญจน์ ปุ่นนอก
2549
30861การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของอาสาสมัครสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนในโครงการชุบตัวคืนถิ่นเพื่อชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวเร่ร่อนสุดาวรรณ ผาสุข
2550
30862การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครลลิดา เปลี่ยนดี
2548
30863การสื่อสารเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชนผ่านการทำงานบนเครือข่ายการสื่อสารและสื่อพิธีกรรมบุญจุลกฐินปพิชญา วรสารพิสุทธิ์
2550
30864การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เรื่องข้าว ของบริษัททีวีบูรพาธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล
2555
30865การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษาและต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง
2553
30866การสื่อสารเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้นิยมแนวดนตรีฮาร์ดคอร์ในประเทศไทยพัทร์ศรัณย์ ตนานุประวัติ
2552
30867การสื่อสารเพื่อสร้างวาทกรรม บรรษัทภิบาล ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)พัชรากาญจน์ ศิลปศาสตร์
2547
30868การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและการสร้างตัวตนในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยวัชรินทร์ ภิญโญศาสตร์
2550
30869การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบทพวงชมพู ไชยอาลา
2543
30870การสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในเขตไชน่าทาวน์เอมอร ชลพิไลพงศ์
2545
30871การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยโยคะวรวีร์ มิตรธรรมพิทักษ์
2550
30872การสื่อสารเพื่อแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับงานของผู้ตกงาน จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปี 2540ศิราธร รุ่งฉาย
2541
30873การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายขวัญชนก ณียวัฒน์
2555
30874การสื่อสารภายในชุมชนลาวพวนในการธำรงรักษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญกำฟ้าปรียาณี ทู้ไพเราะ
2552
30875การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)กานต์มณี แสงศรีจิราภัทร
2550
30876การสื่อสารภายในองค์การเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)อุรชา กาญจนวิทย์
2546
30877การสื่อสารรณรงค์โครงการเครือข่ายคนไทยไร้พุงศุภชัย อาภาศิลป์
2551
30878การสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาพในเยาวชน : กรณีเครือข่ายเยาวชนงดเหล้ามนต์ ขอเจริญ
2552
30879การสื่อสารรณรงค์บนพื้นที่ออนไลน์ Change.orgแก้วเกล้า บรรจง
2560
30880การสื่อสารระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนรูสะมิแล จ. ปัตตานี ในช่วงระหว่างวิกฤตการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิตยา เที่ยงวงษ์
2548
30881การสื่อสารระหว่างบุคคลของพนักงานสอบสวนเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันคมวุฒิ จองบุญวัฒนา
2548
30882การสื่อสารระหว่างบุคคลในการสนับสนุนให้เกิดการทำประกันชีวิตวารุณี สุวรรณาพิสิทธิ์, 2521-
2543
30883การสื่อสารระหว่างผู้กำกับการแสดงและนักแสดงในการแสดงละครเวที (พ.ศ. 2486-2519) และละครโทรทัศน์ (พ.ศ. 2498-2519)กนกพันธ์ จินตนาดิลก
2546
30884การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชมปิติ วัฒนาธร
2552
30885การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยเฌนิศา วิมไตรเมต
2557
30886การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521กิตศิมา ดาราบถ
2528
30887การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานชาวไทยและชาวตะวันตกสมสุดา ศรีวัฒนานนท์, 2522-
2547
30888การสื่อสารระหว่างสูตินรีแพทย์กับคนไข้ในการตรวจรักษาโรคจิตตาภรณ์ กล่อมแดง, 2523-
2546
30889การสื่อสารระหว่างหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องกับความพึงพอใจในการทำงานชุตินธร สุตานนท์
2539
30890การสื่อสารเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ์น้ำหอมในโฆษณานิตยสารผู้หญิงพัชรนันท์ รักตประจิต
2555
30891การสื่อสารเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิชุมชนผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสำนักข่าวประชาไทวสี ภูเต็มเกียรติ
2559
30892การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทยรัญคุณานิชช กันหลง
2557
30893การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติที่ธนาคารพาณิชย์ประสบบนสื่อสังคมออนไลน์เอกภพ จึงกุล
2558
30894การสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนาภาวิณี วัชรประเสริฐชัย
2553
30895การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทยขวัญชนก พันธุฟัก
2557
30896การสื่อสารและการปรับตัวของอาจารย์ต่างชาติในมหาวิทยาลัยไทยธานิษฏ์ กองแก้ว, 2523-
2544

previous  608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 next