DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
30847การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารโอภาส จิรเดชตระกูล
2548
30848การหาปริมาณธาตุที่มีในฝุ่นแขวนลอยในอากาศ โดยใช้เทคนิคนิวตรอนแอกติเวชันวิชัย อนุรักษ์ฤานนท์
2537
30849การหาปริมาณธาตุโบรอนในดินโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รังสีพรอมต์แกมมาจากปฏิกิริยาการจับนิวตรอนชุติมา กรานรอด
2544
30850การหาปริมาณธาตุแรร์เอิร์ทในหินแกรนิตโดยเทคนิคนิวตรอนแอกทิเวชัน แบบไม่ทำลายตัวอย่างชาญชัย อัศววินิจกุลชัย
2529
30851การหาปริมาณน้ำชนิดหนักที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยวิธีการส่งผ่านเอพิเทอร์มาลนิวตรอนพรรัตน์ ศรีสวัสดิ
2538
30852การหาปริมาณไนโตรเจนโดยเทคนิคการวิเคราะห์พรอมต์แกมมาคณิต ทองพิสิฐสมบัติ
2535
30853การหาปริมาณไนโตรเจนในข้าวนึ่งโดยวิธีฟาสต์นิวตรอนแอคติเวชันอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว
2525
30854การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการวัดรังสีแกมมากระเจิงกลับ : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียมแพร นีรนาทรังสรรค์
2550
30855การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียมวิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์
2548
30856การหาปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5, PM10-2.5, PM10) และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ ภายในอาคารและฝุ่นที่บุคคลได้รับสมานชัย เลิศกมลวิทย์
2543
30857การหาปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยการวัดคาร์บอน-14ฐมาพร พลอยกระโทก
2557
30858การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับภาวิณี วิสัยแสวง, 2523-
2547
30859การหาปริมาณเรเดียม-226ในน้ำโดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมตตรีนันทชัย ทองแป้น
2531
30860การหาปริมาณเรเดียมและสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมีในกากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนันทนิช จิตต์ธรรม
2548
30861การหาปริมาณสตรอนเตียม - 90 ในผักด้วยเครื่องวัดรังสีชนิดซินทิลเลชันในของเหลวตวงทอง รัศมิทัต
2524
30862การหาปริมาณสเปอร์มิดีนในพลาสมาของสตรีตั้งครรภ์ปกติและโรคครรภ์ไข่ปลาอุกโดยวิธีเรดิโออิมมูโนแอสเสย์มนต์จันทร์ วณิชย์พันธุ์
2526
30863การหาปริมาณสารกัมมันตรังสีในปูนซีเมนต์ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรีตวงพร เอ็งวงษ์ตระกูล
2540
30864การหาปริมาณสารปล่อยรังสีแกมมาในน้ำระบายความร้อนปฐมภูมิของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1เพ็ญนภา เครือเขียว
2543
30865การหาปริมาณสิ่งเจือปนบางชนิดในสารประกอบแทนทาลัมความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีแอกติเวชันด้วยนิวตรอนพลังงาน 14 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จากเครื่องกำเนิดนิวตรอนจารุเดช วาดวิไล
2539
30866การหาปริมาณเอทธิลีน ออกไซด์ที่เหลือค้างในสายพลาสติกที่ใช้ในการแพทย์เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
2521
30867การหาปริมาณไอโซโทปยูเรเนียม-235 โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรีหทัย พานิชการ
2538
30868การหาปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากสัญญาณดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสโดยใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้องถิ่นธนพัทธ์ จงรักชอบ
2559
30869การหาปริมาณฮอร์โมนแกสตรินในซีรั่มโดยวิธี Radioimmunoassay เปรียบเทียบในคนปกติ คนไข้แผลเปื่อยเปปติค และมะเร็งในกระเพาะอาหารปรีชา ขาวนิล
2518
30870การหาปริมาณไฮโดรเจนโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมา พลังงาน 2.223 MeV จากปฏิกิริยา 1H(n,y)2Hกำธร สุนทรปกาสิต
2538
30871การหาปริมาตรของกระเพาะอาหารจากภาพ SPECT ด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลบุษราคัม สุขอนันต์
2557
30872การหาปริมาตรงานขุดถ่านลิกไนต์ของเหมืองเปิดแม่เมาะ โดยการสำรวจด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดินประกอบ มณีเนตร
2528
30873การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549อภิศักดิ์ จักรบุตร
2551
30874การหาโปรตีนที่ทำหน้าที่เหมือนกันโดยใช้การจัดเรียงกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำแบบ 2 มิติโดยอัตโนมัติภิสิทธิ์ กรรณสูต
2551
30875การหาโปรตีนที่หลั่งออกมาจากไมโครเกลียเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์นนทพร อังศุวิทยา
2553
30876การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์อันดับสูงโดยแปลงให้เป็นสมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งสำหรับปัญหาการโก่งงอและการสั่นสะเทือนของแผ่นคอมโพสิทภานุพันธ์ จอมมาลัย
2554
30877การหาแผ่นแบบเฉลี่ยสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลอนุกรมเวลาที่รวดเร็วและแม่นยำพงศกร เสถียรวิริยคุณ
2558
30878การหาพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองพฤติกรรมของดินชั้นสูงกรัณฑ์ กระแสสินธุ์
2545
30879การหาพื้นที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อช่วยวางแผนรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใส่แร่พัฒน์นรี วงค์เจริญกิจ
2557
30880"การหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตดินแดง"ภราดร แก้วไสพร
2558
30881การหาพื้นที่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวีระพันธุ์ หมั่นสกุล
2554
30882การหาฟังก์ชันการแจกแจงแบบคู่ของของเหลวโดยใช้แบบจำลองทรงกลมแข็งแบบยุบตัวได้พีระพล ชินรัตน์
2552
30883การหาภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการไบโอลิชชิงเพื่อการขจัดกำมะถันในรูปไพไรต์จากลิกไนท์ โดย Thiobacillus ferrooxidansนาตยา รวมทรัพย์
2544
30884การหาภาวะที่เหมาะสมต่อการปรับสภาพเนื้อไม้ไมยราบยักษ์ Mimosa pigra L. เพื่อการผลิตกรดลีวูลินิกชัยทัศน์ บุญจันทร์
2558
30885การหาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวทรายในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบดนฤมล วงศาสุข, 2522-
2547
30886การหาภาวะที่เหมาะสมในการนำพลาสมิดเข้าสู่ Escherichia coli สายพันธุ์ HB101 ด้วยอุปกรณ์อิเล็กโทรพอเรชันวรพันธ์ บุญชัย
2540
30887การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมักศิโรจน์ ศรีสรากรณ์
2547
30888การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนิวทรัลโปรติเอสทนร้อนจาก Bacillus cereus และลักษณะสมบัติของเอนไซม์ที่บริสุทธิ์บางส่วนอภิรดี อุดมสิน, 2517-
2546
30889การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซลโดยออกซิเดทีพดีซัลเฟอร์ไรเซชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมบนตัวรองรับซิลิกาเมทังกร เสริมสุข
2555
30890การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดไฮยาลูโรนิคโดย Streptococcus zooepidemicus ATCCC 35246จุรารัก ศรีวงษ์
2540
30891การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลอ้อยโดย Azohydromonas lataณิชารีย์ วิสุทธิแพทย์
2555
30892การห้ามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาดในกฎหมายระหว่างประเทศทวี เรืองฤทธิ์เดช
2551
30893การห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542ณฐกร พัฒนพงศ์
2556
30894การห้ามรับฟังพฤติกรรมเชิงสมานฉันท์เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาอัญชลี วานิจจะกูล
2558
30895การหามวลและหลักมูลทางโคจรของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะชุมพล วิชิตธนาคม
2548
30896การหาโมทีฟและดิสคอร์ดสำหรับอนุกรมเวลา โดยใช้เมทริกซ์โพรไฟล์แบบประมาณกรกฎ ปริวัฒนศักดิ์
2560

previous  608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 next