DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
32023การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1กมล เหลี่ยมศิริวัฒนา
2519
32024การออกแบบอุปกรณ์สื่อสารปลายทางในระบบ ISDN มาตรฐานแบบแถบความถี่แคบสำหรับการขอใช้บริการส่งสัญญาณเสียงธีรพงษ์ สิทธิกุลธร
2539
32025การออกแบบฮาร์ดแวร์ค้นหาขอบภาพแบบใช้ขั้นตอนวิธีของแคนนีดัดแปลงสุกิตติ ภูนาค
2539
32026การออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติระบบดิจิตอลขนาด 256 พอร์ตธเนส โชติรัตนพิทักษ์
2534
32027การออกแบบฮิวริสติกเพื่อใช้ในการออกแบบและปรับปรุงสายการผลิตญาณวโรตม์ พงศ์เศรษฐไพศาล
2560
32028การออกเสียง /l/ ท้ายคำภาษาอังกฤษในบริบทภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้พูดคนไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกันสุชาดา เสริฐธิกุล, 2522-
2547
32029การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยรัชนี มโนอิ่ม
2542
32030การออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอป่าติ้ว : ศึกษากรณีการไปออกเสียงเลือกตั้งในอัตราสูงไพรัตน์ เตชาเสถียร
2526
32031การออกเสียงและการรับรู้สระเดี่ยวภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาไทยที่มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษต่างกันเพ็ญสินี กิจค้า
2547
32032การออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดินพรทิพย์ จุลมูล
2536
32033การออปติไมซ์ในการจัดช่องสัญญาณผ่านตัวถ่ายทอดสัญญาณ ของดาวเทียมในระบบหนึ่งช่องสัญญาณต่อหนึ่งคลื่นพาห์วิวัฒน์ สุทธิภาค
2527
32034การออปติไมซ์ระบบผลิตพลังงานร่วมของโรงงานอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับข่ายการไฟฟ้าจันทนี รุ่งเรืองพิทยา
2532
32035การออพติไมซ์การเผาไหม้ร่วมในฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนของขยะพลาสติกและชีวมวลศิริวรรณ ศุภาดารัตนาวงศ์
2552
32036การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัยชลธิชา อัศวนิรันดร
2552
32037การออมเพื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานที่ทำงานในองค์กรด้านการเงิน กรณีศึกษา : พนักงานที่ทำงานในอาคารธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) อาคารพหลโยธินคุณากร ทัตตินาพานิช
2560
32038การอัดข้อมูลรูปภาพแบบเข้ารหัสการแปลงด้วยเทคนิคควอดทรีภาสกร ประถมบุตร
2535
32039การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสารแสวง จันทราทิพย์
2542
32040การอ้างจารีตประเพณีและวัฒนธรรมกับความรับผิดทางอาญาปุณยวีร์ ประจวบลาภ
2555
32041การอ้างถึงในนิราศสมัยใหม่ : กลวิธีการสื่อสารและการสร้างอารมณ์สะเทือนใจพรเทพ โตชยางกูร
2553
32042การอ้างเหตุผลของญาณวิทยาชาติพันธุ์เกี่ยวกับความรู้พิชญพงศ์ ทรัพยสิทธิ์
2553
32043การอ้างเหตุผลสนับสนุนการมีอยู่ของพระเจ้าตามทฤษฎีสหนัยนิยมวรเทพ ว่องสรรพการ
2545
32044การอ้างอิงข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าแทนที่วนิษฐา วัฒนวินิน
2554
32045การอ้างอิงวรรณคดีในบทละครโนที่มีที่มาจากเรื่องอิเซะ โมะโนะงะตะริสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
2544
32046การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายวงเดือน วรรณไชย
2520
32047การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลที่ได้อ่านความจำ และความพึงพอใจของผู้อ่านมณทิรา อินคชสาร
2539
32048การอ่านทำความเข้าใจด้วยเครื่องเพื่อคำถามที่มีหลายความสัมพันธ์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกณัฐชัย ตรีทศายุธ
2560
32049การอ่านเลขสายรถประจำทางจากภาพพิชชากร วงศ์ต๊ะ
2560
32050การอ่านวารสารทางการศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเองยุทธพงศ์ บุญทรง
2532
32051การอ่านหนังสือการ์ตูนที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล
2533
32052การอ่านเอาเรื่องภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามบุญเรือน ศิริมงคล
2517
32053การอ่านเอาเรื่องภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ แผนกวิทยาศาสตร์สมจิต เอี่ยมศุภนิมิต
2517
32054การอุดรอยต่อฝ้าเพดานสำเร็จรูปเพื่อกันความร้อนปุณยวัฒน์ อังสุโวทัย
2557
32055การอุดหนุนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาการอุดหนุนผ่านการเคหะแห่งชาติเสรี รณรงค์
2552
32056การโอนการเรียนรู้ในการเรียนอักษรไทยที่คล้ายกันพิณทิพย์ วีรกุล
2519
32057การโอนการเรียนรู้ในการเรียนอักษรอังกฤษที่คล้ายกันจินตนา วนมงคล
2519
32058การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นพิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า
2538
32059การไฮโดรทรีตติ้งของน้ำมันปาล์มโอเลอิน ปาล์มสเตียริน และกรดไขมันปาล์ม โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัมภาณุวิชญ์ เจริญวงศ์
2553
32060การีตหน่วยคำและการีตกลุ่มคำในภาษาสเปน : การศึกษาทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
2548
32061การุณยฆาตและความตายในพุทธปรัชญาเถรวาทวัฒกร เรืองจินดาวลัย
2547
32062การเเสดงเดี่ยวบาสซูนโดย คชภัค บุญวิภารัตน์คชภัค บุญวิภารัตน์
2560
32063การเเสดงตัวตนของกลุ่มเจเนอเรชั่นมีผ่านรูปถ่ายตัวเอง (selfie) บนอินสตาเเกรมปาจรีย์ สุวรรณโยธิน
2558
32064กาลในภาษาไทยอิงอร สุพันธุ์วณิช
2516
32065กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทยขจัดภัย บุรุษพัฒน์
2510
32066กำเนิดและความเป็นมาของลัทธิชาตินิยมในประเทศไทยจุลลา งอนรถ
2513
32067กำเนิดและพัฒนาการของนวนิยายสัจนิยมแนวมหัศจรรย์นพวรรณ รองทอง
2543
32068กำเนิดอาณาจักรลานนาไทยธำรงศักดิ์ ทำบุญ
2528
32069กำแพงไดอะแฟรมในการขุดดินลึกในเขตปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินภัทราวุธ อาวจำปา
2551
32070กำลังการผลิตและตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่ายโดยแนวทางเชิงกำหนดชรินรัตน์ พานิชชาติ, 2524-
2547
32071กำลังของคานคอนกรีตอัดแรงบางส่วนภายใต้น้ำหนักบรรทุกกระทำซ้ำนันตชัย นนทนานันท์
2532
32072กำลังของแผ่นพื้นคอนกรีตท้องเรียบทางเดียวชนิดอัดแรงบางส่วนบุญชัย วุฒิสินธุ์
2537

previous  632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 next