DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
32123เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพรัตนา ทองสมบุญ
2515
32124เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานครกิตติพงศ์ งามพีระพงศ์
2534
32125เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในส่วนภูมิภาคสันต์ชัย พูลสวัสดิ์
2533
32126เกณฑ์ประเมินความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรพจนา ผลสวัสดิ์
2525
32127เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนิวัฒน์ โรจนาพงษ์
2522
32128เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสาโรช ไชยรักษ์
2527
32129เกณฑ์ประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกหัดครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสุชัญญา รัตนสัญญา
2525
32130เกณฑ์ประเมินผลงานครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายประพนธ์ จันทร์นุรักษ์
2521
32131เกณฑ์ประเมินผลนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูภาคกลางไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล
2526
32132เกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร : การเปลี่ยนอาคารพักอาศัยเป็นอาคารสำนักงานกษิดิ สีมานนทปริญญา
2542
32133เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทยเตชภณ ทองเติม
2557
32134เกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ประเภทอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครโชติจุฑา อาจสอน
2553
32135เกณฑ์สำหรับการเลือกวิธีการฝึกอบรมสำหรับธนาคารพาณิชย์ของไทย ตามความคิดเห็นของวิทยากรภายในสุจิตรา ยงสมบูรณ์
2540
32136เกมการควบคุมพัสดุคงคลังณัฐธิดา มาลากุล ณ อยุธยา
2551
32137เกมคือโลก โลกคือเกม: การช่วงชิงอำนาจในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยแนวดิสโทเปียภาณุมาศ อิสริยศไกร
2556
32138เกษตรพันธะสัญญากับการปรับตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชน : ศึกษากรณีการเลี้ยงไก่เนื้อ ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีชีวิน อริยะสุนทร
2554
32139เกียรติภูมิของอาชีพในเขตชนบทอัญชลี แย้มพยนต์
2531
32140เกียรติภูมิของอาชีพในเขตเมืองวชิรา วิชยานุวัติ
2531
32141แกซิฟิเคชันของแบล็กลิเคอร์เร่งปฏิกิริยิด้วยเหล็กบนโดโลไมต์เบญจมาศ ปุยอ๊อก, 2515-
2547
32142แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวลคุณิตา ทองน้อย
2552
32143แกซิฟิเคชันของไม้ยูคาลิปตัสบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/โดโลไมต์อนวรรตน์ เกตุคง
2547
32144แกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนของพลาสติกผสมในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่งเอกพร แจ่มกระจ่าง
2553
32145แกซิฟิเคชันเหง้ามันสำปะหลังโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับอะลูมินาปัญจลักษณ์ สอนเกตุ
2553
32146แกตต์และเอฟ เอ โอ สามารถแก้ไขปัญหาฟาร์มแอคต์ 1985 : ข้าวไทยได้อย่างไร?ผ่องศรี รุ่งกระจ่าง
2534
32147แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันของยูคาลิปตัสสุพัตรา ชีวธนาคุปต์
2546
32148แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของทะลายปาล์มน้ำมันสุภชิตา เกริกไกวัล
2551
32149แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนทัศนัย องค์กบิลย์
2550
32150แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง
2550
32151แกสิฟิเคชันของถ่านซาร์ที่ล้างสารอนินทรีย์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลคาร์บอเนตสมพร บรรลือศรีเรือง
2537
32152ขนบการบรรเลงวงปี่จุมในซอตั้งเชียงใหม่ : กรณีศึกษาพ่ออุ่นเรือน หงษ์ทองเมธินี ตุ้ยสา
2550
32153ขนบวรรณศิลป์กับประพันธศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์วรรณภา ชำนาญกิจ
2549
32154ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการปรับเทียบคะแนนในแนวระดับ ตามแนวทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ ระหว่างแบบที่มีแบบแผนการปรับเทียบ และความยาวแบบสอบแตกต่างกันพิชัย ละแมนชัย
2538
32155ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและจำนวนตัวแปรพยากร์ ที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบ ในการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณแสงจันทร์ เจริญพงศ์
2536
32156ขนาดของตัวอักษรไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กเริ่มเรียนพราวพรรณ เหลืองสุวรรณ
2521
32157ขนาดของห้องชุดพักอาศัยที่มีผลต่อการใช้สอยของผู้พักอาศัยในอาคารชุดระดับราคาปานกลาง บริเวณเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีศึกษา : โครงการ ลุมพินี วิลล์ พหล-สุทธิสาร โครงการลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่ และโครงการลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)มัลลิกา ฟักทองพันธ์
2556
32158ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์
2539
32159ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบไบวารีเอทนอร์มอลกรรณิกา เลียงเจริญสิทธิ์
2527
32160ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้ตัวสถิติ Z และตัวสถิติ Tธนากร อนันต์สิทธินนท์
2545
32161ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบไคกำลังสอง ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกติจุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม
2548
32162ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบที ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกตินภัสวรรณ ชาติวัฒนานนท์
2540
32163ขนาดตัวอักษรไทยที่ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
2514
32164ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับศึกษาระบบนิเวศป่าผลัดใบแบบต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกนก เลิศพานิช
2539
32165ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีดภัทร์นฤน บุษสาย, 2525-
2547
32166ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์เม็ด สำหรับการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานย้อมผ้าวจน์สิร ประยูรพรหม
2539
32167ขนาดและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เหมาะสมของสถานีตำรวจนครบาลอัครวัต เจียมไชยศรี
2549
32168ขนาดและความถี่ของน้ำหลากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสุดารัตน์ คำปลิว
2542
32169ขนาดและแบบของตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมสำหรับแบบเรียน ในระดับประถมศึกษาตอนปลายสุกรี รอดโพธิ์ทอง
2519
32170ขนาดและแบบตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมกับแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาธีรศักดิ์ อัครบวร
2515
32171ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรที่เหมาะสมสำหรับหนังสือแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ในประเทศไทยพจน์ จินาวรกุล
2520
32172ขนาดและรูปร่างของชิ้นแมนเทิลที่ปลูกถ่าย ต่อการเกิดไข่มุกในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus และ Pseudodon vondembuschianus ellipticusเพิ่มศักดิ์ ยีมิน
2540

previous  634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 next