DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
32310ข่าวและภาพเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน : วิเคราะห์เปรียบเทียบข่าวสดกับมติชนพิมพ์พร ยิ่งยง
2539
32311ขีดจำกัดเชิงสมรรถนะและการประยุกต์ที่เป็นไปได้ของสายอากาศจานสะท้อนชนิดผิวสะท้อนปรับรูปลักษณ์ได้ที่ประกอบจากแผ่นย่อยกุลธวัช ภูมิวงศ์พิทักษ์
2548
32312ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิงอรอุมา ลาสุนนท์
2542
32313ขีดจำกัดระยะเคลื่อนตัวที่สภาวะการวิบัติด้วยน้ำหนักบรรทุกจากแรงโน้มถ่วงของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการต่อทาบเหล็กเสริมตามแนวยาวครรชนะ รัตนพงศ์
2553
32314ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลังตริฉัตร จำปาวัลย์
2538
32315ขีดจำกัดสูงสุดที่ยอมรับได้ของการเข็นและลากรถเข็นบรรทุกของอภิชาติ แผ้วพาลชน, 2509-
2545
32316ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์นิพนธ์ ศศิภานุเดช, 2522-
2546
32317ขุนนางกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองในสมัยอยุธยามานพ ถาวรวัฒน์สกุล
2530
32318เขตความเฉือนของมวลเม็ดวัตถุซึ่งกำลังไหลอนุกูล วรมิตร์
2523
32319เขตบริการของชุมชนเมืองในจังหวัดนครราชสีมาธีระพงศ์ สันติภพ
2534
32320เขตบริการของชุมชนระดับสุขาภิบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรณิการ์ สองพิมพ์
2534
32321เขตบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานครตปนีย์ พรหมภัทร
2534
32322เขตอำนาจรัฐทางอาญาของรัฐผู้ให้สัญชาติอากาศยานทัศนีย์ จรรยาชูกุล
2542
32323เขตอำนาจรัฐสากลเหนืออาชญากรรมระหว่างประเทศกิตติ โอสถเจริญผล
2544
32324เขตอำนาจศาลไทยเหนือคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีองค์ประกอบพัวพัน กับต่างประเทศคมวัชร เอี้ยงอ่อง
2539
32325เขตอำนาจศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงานวรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
2531
32326เขตอำนาจศาลในคดีอาญาสุผานิต มั่นศุข
2517
32327เขตอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ
2550
32328เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนุญที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนุญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550เนตินันทน์ ศาสนนันทน์
2556
32329เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
2551
32330เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเทศบาลเมืองอุบลราชธานีจินตนา สุรำไพ
2538
32331เขตอิทธิพลทางการค้าและบริการของเมืองเพชรบุรีศิลป์ชัย สุฉันทบุตร
2532
32332เข็มเจาะโดยการแทนที่ด้วยสเลอรี่ในดินกรุงเทพสุธรรม ฮั้นสกุล
2525
32333เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุนมฑณ ยนต์ดัน
2559
32334แขนกล 6 องศาอิสระ 2 แขน ที่ทำงานแบบแขนกลนำและแขนกลตามแบบมีแรงสะท้อนกลับ สำหรับงานขนาดเล็กณัฐพงษ์ นุชประยูร
2555
32335โขนขุขันธ์ชลาลัย วงศ์อารีย์
2549
32336โขนพระราชทาน: การสืบทอดและการสร้างสรรค์บทโขนแก่ผู้ชมร่วมสมัยณัฐกานต์ พลพิทักษ์
2559
32337โขนสดคณะประยุทธ ดาวใต้ : การสืบทอดและการสร้างสรรค์เรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทยร่วมสมัยชวพันธุ์ เพชรไกร
2559
32338โขนสดคณะสังวาลย์เจริญยิ่งเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์
2545
32339คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทเดชา ชมเดช
2539
32340คณะกรรมการการกำหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาโครงสร้างและอำนาจ หน้าที่มนทกานติ พันธุ์ไพโรจน์
2536
32341คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักวิชาการ ข้าราชการและนักการเมืองพิรุณ วิมลอักษร
2539
32342คณะกรรมการกำกับดูแลในบริษัทคณิน สุบิน
2543
32343คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวความคิดเรื่ององค์กรทางปกครองอิสระธนชัย มีโชค, 2524-
2548
32344คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารอภิชาติ เพชรประสิทธิ์
2538
32345คณะกรรมการ ป.ป.ป. : กรณีศึกษาการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการการเมืองของไทยภาณุเดช พัฒนธรรม
2537
32346คณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสราวุธ ศิริภาณุรักษ์
2527
32347คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542ชนาวรรณ โชคดีมีบุญ
2549
32348คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541รวิศักดิ์ จันทรัตน์
2544
32349คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรกับการพัฒนาทางการเมืองพีระพงศ์ การสมลาภ
2538
32350คณะคำนาย: การสร้างภาพลักษณ์และการปรับประยุกต์เรื่องรามเกียรติ์ในการแสดงหุ่นละครเล็กชุติมา เลิศนันทกิจ
2558
32351คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปิติภัทร อัจฉราวรรณ
2558
32352คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ. 2433 - 2457นนทพร อยู่มั่งมี, 2521-
2547
32353คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ศึกษากรณีการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองบัณฑิต หวังวโรดม
2551
32354คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครองณิชพัฒน์ รอดรัตษะ
2556
32355คดีปกครองในศาลแรงงานไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516-
2547
32356คดีหมิ่นประมาทกับปัญหาในกระบวนการทำข่าวของหนังสือพิมพ์นพวรรณ บุษหมั่น
2545
32357คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489อังคณา เกียรติศักดิ์นุกูล
2533
32358คติการสร้างเรือนมงคลสูตรของกลุ่มสกุลช่างเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาชัยวัฒน์ แก้วนุรัชดาสร
2550
32359คติความเชื่อพุทธศาสนาแบบลังกากับวิถีชีวิตชุมชุนเมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัยสถาพร อรุณวิลาศ
2539

previous  638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 next