DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
351การประเมินความเปราะบางของชุมชนชายฝั่งทะเลจากน้ำท่วมชายฝั่ง กรณีศึกษา ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการฮาพีฟี สะมะแอ
2559
352การประเมินความไว้ใจได้ของผู้ให้บริการโดยอิงเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์จิรายุ กานต์ปริยสุนทร
2559
353การประเมินความสามารถการทำนายผลการทดลองเพื่อกำหนดขอบเขตความเสียหายของเชื้อเพลิงแบบรุนแรงด้วยโปรแกรม RELAP/SCDAPSIM MOD3.4นพวรรณ รัตนเดโช
2559
354การประเมินความเสี่ยงของความต้องการด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางการธนาคารโดยอิงแบบรูปการโจมตีกฤษดา รองรัตน์
2559
355การประเมินความเสี่ยงของโซ่คุณค่ามังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจตุรงค์ บุญนำ
2559
356การประเมินความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจพัฒนาซอฟต์แวร์ชัญญาณ์ภัช จันทรชิต
2559
357การประเมินความเสี่ยงภัยการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองอุดรธานีอัจฉราพรรณ ยอดรัก
2559
358การประเมินผลกระทบจากการโจมตีชนิดซิบิลในระบบการลงคะแนนธีรพล ศิลาวรรณ์
2559
359การประเมินผลกระทบด้านภาวะโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีการอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 1 เฟสศุภณัฐ สถาวร
2559
360การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์
2559
361การประเมินผลประโยชน์จากการจัดทำระบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มณัฐวุฒิ ชื่นอารมณ์
2559
362การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น กรณีศึกษาถุงพลาสติกสำหรับอาหารชณิภรณ์ เรืองฤทธิ์
2559
363การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงปัทมาพร ตรีเนตร
2559
364การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากฤษณี สุวรรณพาหุ
2559
365การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในจังหวัดสุโขทัย โดยแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า-น้ำบาดาล และการวิเคราะห์องค์ประกอบไอโซโทปเสถียรจีรพงษ์ เหล่าน้ำใส
2559
366การประเมินสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณ GNSS ที่ติดตั้งนาฬิกาอะตอมความถูกต้องสูงในงานรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงพรชนิตว์ มูลอักษร
2559
367การประยุกต์ใช้ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีนแบบหนึ่งต่อหนึ่งบนข้อมูลแบบหลายฉลากโดยใช้สปาร์คสุทธิพงษ์ แดงด้วง
2559
368การประยุกต์ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตในการประเมินสุขภาพของพนักงานในองค์กรชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์
2559
369การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light Satellite Image) วิเคราะห์ความเจริญเติบโตของเมือง ในประเทศไทยเยาวรัตน์ เกกินะ
2559
370การปรับตัวของนิทานก้อมบนยูทูบวีรภัทร บุญมา
2559
371การปรับเทียบพารามิเตอร์สำหรับการออกแบบแลนไร้สายให้ครอบคลุมภายในอาคารพัชญา บรรจงดวง
2559
372การปรับประโยชน์ใช้สอยตึกแถวในย่านเมืองเก่าทับเที่ยงอย่างสร้างสรรค์นิศารัตน์ เจียวก๊ก
2559
373การปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์สีย้อมผ้ารีแอกทีฟโดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกมาธนภัทร สุวณิชย์
2559
374การปรับปรุงการวนซ้ำของขั้วแอโนดของแบตเตอรี่สังกะสีอากาศโดยใช้อนุภาคสังกะสีเคลือบด้วยกรดซิตริกกฤตพร วงศ์รุจิไพโรจน์
2559
375การปรับปรุงความสามารถในการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นแผนที่ภัทรดา ธนะจันทร์
2559
376การปรับปรุงแบบจำลองการสะสมตัวของแอโรซอลในโปรแกรม ART Mod 2วศิน เวชกามา
2559
377การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการรอรับยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใจรักษ์ ยอดมงคล
2559
378การปรับปรุงพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด ด้วยแกลบและแป้งข้าวสุวิทย์ รักกสิกรณ์
2559
379การปรับปรุงไมโครแอคชัวเอเตอร์เชิงความร้อน : การปรับความหยาบผิวและการควบคุมตำแหน่งวีรพงศ์ ลบตุ้ม
2559
380การปรับปรุงระบบการรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารด้านงานซ่อมบำรุงและจัดการพลังงานในอาคารชัยกฤต จินะดิษฐ์
2559
381การปรับปรุงระบบเก็บความร้อนเหลือทิ้งจากหม้อต้มน้ำมันร้อนในโรงกลั่นน้ำมันปาล์มพนม ชูเชิด
2559
382การปรับปรุงระบบสินค้าคงคลัง คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์อัตถพิชญ์ พิเศษพิชญา
2559
383การปรับปรุงวิธีหาน้ำหนักรถบรรทุกจากผลตอบสนองของสะพานวิชุดา จีนศรีคง
2559
384การปรับปรุงอาคารอนุรักษ์เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเกณฑ์ Ecovillage และ Home Quality Mark: กรณีศึกษาบ้านหัวลำโพงพัชรี ตรัยวรภัค
2559
385การปรับภูมิทัศน์ทางสัญจรเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลหน้าพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีบูซิตา หลิ่มเจริญ
2559
386การปรับสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา MoO3/TiO2 ด้วยกรดกำมะถันเพื่อใช้ในการกำจัดไนตริกออกไซด์ร่วมกับโทลูอีนอนุวัฒน์ ยะสาดายัน
2559
387การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุและการใช้งานของอาคารพักอาศัยต้นแบบในโครงการบ้านประชารัฐ การเคหะแห่งชาติณัฎฐ์วิภา รุ่งเรืองธนาผล
2559
388การปันส่วนสินค้าคงคลังเมื่อสินค้าขาดแคลนกมลวรรณ อึงรัตนากร
2559
389การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในที่ตั้งโครงการและในโรงงานวิกรม เหล่าวิสุทธิชัย
2559
390การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของอาคารปฏิบัติการเคมีในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาริสา จิวเวชดำรงค์กุล
2559
391การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงระหว่างกำลังพลประจำเรือและกำลังพลหน่วยบกของกองทัพเรือแจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง
2559
392การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบอัตนัยประยุกต์สำหรับวัดความสามารถในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ ภายใต้จำนวนเหตุการณ์และจำนวนผู้ตรวจที่ต่างกัน:การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดสุภชิต ผดุงผล
2559
393การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างนักเรียนนาฏศิลป์โขนกับนักเรียนทั่วไปณธัช ตินะคัด
2559
394การเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงอัดและการตรึงโลหะหนักจากคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่มีเถ้าลอยลิกไนต์และบิทูมินัสเป็นส่วนผสมปณิธี เปรมสัตย์ธรรม
2559
395การเปรียบเทียบคำกริยาช่วยที่สื่อความประสงค์หรือความต้องการในภาษาจีนกลางกับ คำลักษณะเดียวกันในภาษาไทยอารดี เก้าเอี้ยน
2559
396การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยแบบสามระดับสำหรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ระดับความมั่นใจที่แตกต่างกันมนัสสิริ อินทร์สวาท
2559
397การเปรียบเทียบจำนวนฟังก์ชันพอยต์แยกตามประเภทฟังก์ชันจากรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ออกแบบไว้กับรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่สร้างเสร็จแล้วภัทระ วชิรานันตวัฒน์
2559
398การเปรียบเทียบรูปแบบมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศระหว่างค่าสูงสุดและเปอร์เซ็นต์ไทล์ ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และ ก๊าซโอโซนชนกานต์ พูลทรัพย์
2559
399การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายแบบนอนอิกนอร์เรเบิล ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกภัทฐิดา นิลภัทรฉัตร
2559
400การเปรียบเทียบวิธีคัดกรองตัวแปรสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูงทวีศักดิ์ เล็กตระกูลชัย
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next