DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36051ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรกายภาพ อาคารในกลุ่มสำนักงานใหญ่: กรณีศึกษา บรรษัทขนาดใหญ่ 6 แห่งวรรณเขม จังติยานนท์
2556
36052ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักเรียนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ปราโมทย์ มากชู
2515
36053ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีรุ่งทิพย์ เหล่าคำ
2521
36054ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2517นิตยา กรุดสมัย
2518
36055ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานครสุภรณ์ ชัยนิธิกรรณ
2519
36056ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณฑี สูงสถิตานนท์
2518
36057ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทยเพ็ญทิพย์ เกียรติกำจาย
2525
36058ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทยเพ็ญทิพย์ เกียรติกำจาย
2525
36059ค่าใช้จ่ายอาคารชุดที่พักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดที่พักอาศัย พิพัฒน์ เพลสตฤณวิทย์ เล็กสมฤทธิ์
2559
36060ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ชุติพงค์ เนียมทอง
2559
36061ค่าเซฟฟาโลเมตริกในผู้ป่วยไทยโครงสร้างใบหน้าคลาสทรีที่รับการจัดฟันโดยไม่มีการผ่าตัดมงคล แตปรเมศามัย
2548
36062ค่าตัวคูณความต้านทานสำหรับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอกเฉลิมพล วิเศษทุม
2555
36063ค่าทดแทนในกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษดนัยยศ ศรลัมพ์
2525
36064ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรในประเทศไทยวิรัช หิรัญ
2543
36065ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทางบนทางหลวงสองช่องทางจราจรในระเทศไทยวิสูตร แสงอรุณเลิศ, 2519-
2543
36066คานประกอบคอนกรีต-อิฐเสริมเหล็กภูวไนย เกียรติชนก
2520
36067ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอรวรรณ พงศ์พุทธชาติ
2535
36068ค่านิยมของบิดา-มารดานักเรียนวัยรุ่นจากครอบครัวต่างระดับฐานะทางสัมคมและเศรษฐกิจเบญจมาศ ภูติพันธุ์
2515
36069ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในโฆษณานิตยสารสตรีพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
2551
36070ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทยฑิตยา ปิยภัณฑ์
2556
36071ค่านิยมทางกิจการครอบครัวและหมู่บ้านของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดตาก เชียงรายและน่านวิศิษฐศักดิ์ ไทยทอง
2517
36072ค่านิยมทางศาสนาของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่านและตากรัตนาภรณ์ เที่ยงฟัก
2517
36073ค่านิยมทางสังคมของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่าน และตากมุกดา ทองงาม
2517
36074ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย (2522)อมร ราชณรงค์
2523
36075ค่านิยมทางสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11สุพรรณี ปานเจริญ
2534
36076ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพระนครและธนบุรียุพรรณี สุขสมิติ
2510
36077ค่านิยมที่มุ่งพัฒนาประเทศของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาชนบทชาญชัย อตมศิริกุล
2532
36078ค่านิยมในละครญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์
2552
36079ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครพวงแก้ว ปานพรหมินทร์
2540
36080ค่านิยมเรื่อง "ความเกรงใจ" กับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสุระ ศิริมหาวรรณ
2546
36081ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทยปรีชญา แม้นมินทร์
2558
36082ค่านิยมและทัศนคติทางเพศที่ปรากฎในนิตยสารผู้หญิงจิตราพร ธรรมสารสุนทร
2538
36083ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย : ศึกษากรณีผู้ต้องขังในจังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐวิทย์ โอทอง
2543
36084ค่าปรับปรุงของขอบเขตล่างของพื้นที่แผ่นปิดทับนูนสำหรับเส้นโค้งปิดหนึ่งหน่วยสิทธิโชค โสมอ่ำ
2553
36085ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้องเผด็จ เวศกิจกุล
2545
36086ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะการให้ผลผลิตของพ่อพันธุ์สุกรกฤตภาค บูรณวิทย์
2553
36087ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะปริมาณอาหาร ที่กินเหลือ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันในสุกรพันธุ์แลนด์เรซิทิวากร ศิริโชคชัชวาล
2554
36088ค่าโมดูลัสคืนตัวของดินผสมซีเมนต์สำหรับการออกแบบผิวทางพิษณุ พลกายนุวัตร
2549
36089คาร์บอนกัมมันต์จากแบคทีเรียเซลลูโลสที่กระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อกำจัดสารแอมโมเนียมไอออนออกจากสารละลายน้ำวรุณศิริ แสนพรม
2559
36090คาร์ล ปอปเปอร์ กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจตจำนงเสรี กับลัทธิเหตุวิสัยสุนัย ครองยุทธ
2520
36091คาร์ล มาร์กซ ปฏิเสธระบบตลาดหรือไม่อัครยา สังขจันทร์
2538
36092ค่าระยะเวลาของเสียงเรียงในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นัยสำคัญต่อการจัดกลุ่มตามแนวแบบลักษณ์ภาษาญาณินท์ สวนะคุณานนท์
2555
36093คาริโอแทกโซโนมีของหอยต้นไม้สกุล Amphidromus Alber, 1850พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
2544
36094คาริโอไทป์ของบุกวงศ์ Araceaeละเอียด คงกุ่ง, 2510-
2542
36095คาริโอไทป์ของสัตว์บางชนิดในวงศ์ วิเวอร์ริดีอภิรดี ศรีภูมิ, 2518-
2544
36096คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่านชัดนารี มีสุขโข
2539
36097คาริโอไทป์ของหอยทากบกบางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและเขาสอยดาวนฤดล มัธยัสถ์สุข
2539
36098ค่าแรงจูงใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอมงคล สวนสวัสดิ์
2519
36099ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ณัฐพล อุ่นศรี, 2520-
2545
36100ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์
2517

previous  713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 next