DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36101ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2517นิตยา กรุดสมัย
2518
36102ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานครสุภรณ์ ชัยนิธิกรรณ
2519
36103ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณฑี สูงสถิตานนท์
2518
36104ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทยเพ็ญทิพย์ เกียรติกำจาย
2525
36105ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในประเทศไทยเพ็ญทิพย์ เกียรติกำจาย
2525
36106ค่าใช้จ่ายอาคารชุดที่พักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดที่พักอาศัย พิพัฒน์ เพลสตฤณวิทย์ เล็กสมฤทธิ์
2559
36107ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงาน: กรณีศึกษา อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ชุติพงค์ เนียมทอง
2559
36108ค่าเซฟฟาโลเมตริกในผู้ป่วยไทยโครงสร้างใบหน้าคลาสทรีที่รับการจัดฟันโดยไม่มีการผ่าตัดมงคล แตปรเมศามัย
2548
36109ค่าตัวคูณความต้านทานสำหรับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอกเฉลิมพล วิเศษทุม
2555
36110ค่าทดแทนในกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษดนัยยศ ศรลัมพ์
2525
36111ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรในประเทศไทยวิรัช หิรัญ
2543
36112ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทางบนทางหลวงสองช่องทางจราจรในระเทศไทยวิสูตร แสงอรุณเลิศ, 2519-
2543
36113คานประกอบคอนกรีต-อิฐเสริมเหล็กภูวไนย เกียรติชนก
2520
36114ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอรวรรณ พงศ์พุทธชาติ
2535
36115ค่านิยมของบิดา-มารดานักเรียนวัยรุ่นจากครอบครัวต่างระดับฐานะทางสัมคมและเศรษฐกิจเบญจมาศ ภูติพันธุ์
2515
36116ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในโฆษณานิตยสารสตรีพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
2551
36117ค่านิยมดิจิทัลกับพฤติกรรมด้านการสื่อสารออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทยฑิตยา ปิยภัณฑ์
2556
36118ค่านิยมทางกิจการครอบครัวและหมู่บ้านของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดตาก เชียงรายและน่านวิศิษฐศักดิ์ ไทยทอง
2517
36119ค่านิยมทางศาสนาของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่านและตากรัตนาภรณ์ เที่ยงฟัก
2517
36120ค่านิยมทางสังคมของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่าน และตากมุกดา ทองงาม
2517
36121ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย (2522)อมร ราชณรงค์
2523
36122ค่านิยมทางสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11สุพรรณี ปานเจริญ
2534
36123ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพระนครและธนบุรียุพรรณี สุขสมิติ
2510
36124ค่านิยมที่มุ่งพัฒนาประเทศของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาชนบทชาญชัย อตมศิริกุล
2532
36125ค่านิยมในละครญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์
2552
36126ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครพวงแก้ว ปานพรหมินทร์
2540
36127ค่านิยมเรื่อง "ความเกรงใจ" กับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสุระ ศิริมหาวรรณ
2546
36128ค่านิยมและการใช้สื่อของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์และวายไทยปรีชญา แม้นมินทร์
2558
36129ค่านิยมและทัศนคติทางเพศที่ปรากฎในนิตยสารผู้หญิงจิตราพร ธรรมสารสุนทร
2538
36130ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย : ศึกษากรณีผู้ต้องขังในจังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐวิทย์ โอทอง
2543
36131ค่าปรับปรุงของขอบเขตล่างของพื้นที่แผ่นปิดทับนูนสำหรับเส้นโค้งปิดหนึ่งหน่วยสิทธิโชค โสมอ่ำ
2553
36132ค่าผลต่างของอัลบูมินในเลือดกับน้ำในช่องท้องในการทำนายการตรวจพบเส้นเลือดขอดหลอดอาหารในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีน้ำในช่องท้องเผด็จ เวศกิจกุล
2545
36133ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะการให้ผลผลิตของพ่อพันธุ์สุกรกฤตภาค บูรณวิทย์
2553
36134ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะปริมาณอาหาร ที่กินเหลือ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันในสุกรพันธุ์แลนด์เรซิทิวากร ศิริโชคชัชวาล
2554
36135ค่าโมดูลัสคืนตัวของดินผสมซีเมนต์สำหรับการออกแบบผิวทางพิษณุ พลกายนุวัตร
2549
36136คาร์บอนกัมมันต์จากแบคทีเรียเซลลูโลสที่กระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อกำจัดสารแอมโมเนียมไอออนออกจากสารละลายน้ำวรุณศิริ แสนพรม
2559
36137คาร์ล ปอปเปอร์ กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจตจำนงเสรี กับลัทธิเหตุวิสัยสุนัย ครองยุทธ
2520
36138คาร์ล มาร์กซ ปฏิเสธระบบตลาดหรือไม่อัครยา สังขจันทร์
2538
36139ค่าระยะเวลาของเสียงเรียงในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : นัยสำคัญต่อการจัดกลุ่มตามแนวแบบลักษณ์ภาษาญาณินท์ สวนะคุณานนท์
2555
36140คาริโอแทกโซโนมีของหอยต้นไม้สกุล Amphidromus Alber, 1850พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
2544
36141คาริโอไทป์ของบุกวงศ์ Araceaeละเอียด คงกุ่ง, 2510-
2542
36142คาริโอไทป์ของสัตว์บางชนิดในวงศ์ วิเวอร์ริดีอภิรดี ศรีภูมิ, 2518-
2544
36143คาริโอไทป์ของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ที่พบในลุ่มน้ำยมและน่านชัดนารี มีสุขโข
2539
36144คาริโอไทป์ของหอยทากบกบางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและเขาสอยดาวนฤดล มัธยัสถ์สุข
2539
36145ค่าแรงจูงใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอมงคล สวนสวัสดิ์
2519
36146ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ณัฐพล อุ่นศรี, 2520-
2545
36147ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์
2517
36148ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเนื่องจากลมเหนือแผงรับแสงอาทิตย์ ชนิดแผ่นราบไชยยศ สิริเพาประดิษฐ์
2531
36149ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อยอดชาย วีระพงศ์
2535
36150ค่าเสียหายทางศีลธรรมนวลพรรณ ง้าวสุวรรณ
2517

previous  714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 next