DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36151คำลักษณะนามในภาษาไทยถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี และสุราษฎร์ธานีอะรุณี รัตนกุล
2529
36152คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลต่อกระบวนการพิจารณา คำพิพากษาและการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีอาญากันนิกา อธิศิวกุล
2545
36153คำวินิจฉัยขององค์กรระงับข้อพิพาทภายใต้องค์การการค้าโลกในเรื่องการใช้มาตรา 304-306 ของกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1974 และนัยต่อประเทศไทยมาณพิกา มุลพรม
2544
36154คำไวยากรณ์ที่กลายมาจากคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืช ในภาษาไทยล้านนานันทริยา ลำเจียกเทศ
2539
36155คำสวดภาษาบาลีบูชาพระธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนนท์ลชา ณะภูมิ
2558
36156คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย C(r)a ในภาษาไทยมิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์
2552
36157คำสองพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกันมาลี เบ็ญจพงษ์
2529
36158คำสั่งคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 กับการควบคุมหนังสือพิมพ์โดยรัฐบาลสมัยต่าง ๆบุปผา ช้างแก้ว
2534
36159คำสั่งระหว่างพิจารณาในคดีอาญาจิรายุ มกราพันธุ์
2549
36160คำสันนิษฐานในภาษาไทยที่มีมูลรากเป็นคำภาษาเขมรกาญจนา นาคสกุล
2502
36161คำสันสกฤตในภาษามลายูถิ่นปัตตานีพันธุ์ แพทย์รัตน์
2523
36162คำแสดงการขอร้องในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวทฤษฎีการกลายเป็นคำไวยากรณ์นพวรรณ เมืองแก้ว
2556
36163คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยพิมพา บำรุงสุข
2515
36164คิวเพลงยกจริง ปลดเปลื้อง
2536
36165คุณค่าของการใช้อิมมูโนโกลบุลินอีที่จำเพาะต่อยางลาเทกซ์ ในการวินิจฉัยการแพ้ยางในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติแพ้ถุงมือยาง เปรียบเทียบกับวิธีทดสอบด้วยการสะกิดผิวหนังพัชนี โชคสุขสำราญ
2545
36166คุณค่าของกิจกรรมศิลปศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปศึกษาชูจิตต์ วัฒนารมย์
2529
36167คุณค่าของแกมม่ากลูตามิลทรานสเฟอเรสเอนไซม์ส่วนที่มีความจำเพาะต่อตับในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับนพพร อนุกูลการกุศล
2543
36168คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังไทย ตามการรับรู้ของนักศึกษาศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สังกัดกรมอาชีวศึกษาเทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ
2532
36169คุณค่าของพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกประจำวันการเสด็จประพาสในประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาทิมา พงศ์ไพบูลย์
2547
36170คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมเสริมศิริ นิลดำ
2550
36171คุณค่าคติชาวบ้านหมู่บ้านเมืองเก่าจารุณี กองพลพรหม
2516
36172คุณค่าเชิงวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร

2517
36173คุณค่าตราสินค้าในใจผู้บริโภคและการประเมิน การขยายตราสินค้าของผู้บริโภคเอกรัตน์ ลตวรรณ์
2543
36174คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชายวิทวัส ปานศุภวัชร
2552
36175คุณค่าทางการศึกษาของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อแม่บ้านชลิยา ดำริห์สมกุล
2514
36176คุณค่าทางอาหารและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของเห็ดป่าบริโภคได้จากภาคเหนือของประเทศไทยปาริชาติ บำรุง
2553
36177คุณค่าในงานพยาบาล : ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพกนกอร ธารา
2551
36178คุณค่าในผ้าไหมมัดหมี่ ตามการรับรู้ของอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุทธิรักษ์ สาคร
2545
36179คุณค่าและการเปลี่ยนแปลงของวัดจีน ในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : วัดจีนในกรุงเทพฯภากร ฉัตรเจริญสุข
2558
36180คุณค่าและความหลากหลายของพืชในป่าแห่งจิตวิญญาณของกลุ่มบรูและผู้ไท ในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทยธันวา ใจเที่ยง
2557
36181คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)ดวงมน จิตร์จำนงค์
2534
36182คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ
2550
36183คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่สิริชัย ชัยสุธรรมพร
2551
36184คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วภรณี เหล่าอิทธิ
2546
36185คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภูอริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518-
2545
36186คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษา ในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเพ็ญแข ชีวยะพันธ์
2545
36187คุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วรวุฒิ ร่มไทร
2555
36188คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่แผนกผู้ป่วยนอกสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาธิติมา ณรงค์ศักดิ์
2560
36189คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีความปวดเรื้อรังอังสนา เบญจมินทร์
2553
36190คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีความปวดเรื้อรังอุไรรัตน์ กฤษดาวาณิชย์
2553
36191คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีสลิลาพร กองทองมณีโรจน์
2554
36192คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานครฉันทนา แรงสิงห์
2550
36193คุณภาพการนอนหลับและสุขภาพจิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)ณภัควรรต บัวทอง
2546
36194คุณภาพการนอนหลับ อาการทางวงจรชีวภาพที่เปลี่ยนไป และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยในเที่ยวบินกลางวันและเที่ยวบินกลางคืนไปยังทวีปยุโรปอภิสิทธิ์ แสงสีดา
2549
36195คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์สุภา อินทร์มณี
2542
36196คุณภาพกำไรก่อนและหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจารุพร เรืองกาญจนวิทย์
2549
36197คุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหุ้น : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, 2523-
2545
36198คุณภาพของการนอนหลับของพยาบาลประจำหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศไทยจิราภรณ์ ทับแสงสี
2550
36199คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม : การประยุกต์ใช้การปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยวิธีโค้งคุณลักษณะและการปรับค่าพารามิเตอร์พร้อมกันอัญชลี ศรีกลชาญ
2552
36200คุณภาพของน้ำทิ้งจากถังเกรอะและกรองไร้อากาศสำเร็จรูป ชนิดประกอบในที่จินต์ อโณทัย
2531

previous  715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 next