DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36201คุณค่าของพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกประจำวันการเสด็จประพาสในประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาทิมา พงศ์ไพบูลย์
2547
36202คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมเสริมศิริ นิลดำ
2550
36203คุณค่าคติชาวบ้านหมู่บ้านเมืองเก่าจารุณี กองพลพรหม
2516
36204คุณค่าเชิงวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร

2517
36205คุณค่าตราสินค้าในใจผู้บริโภคและการประเมิน การขยายตราสินค้าของผู้บริโภคเอกรัตน์ ลตวรรณ์
2543
36206คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชายวิทวัส ปานศุภวัชร
2552
36207คุณค่าทางการศึกษาของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อแม่บ้านชลิยา ดำริห์สมกุล
2514
36208คุณค่าทางอาหารและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของเห็ดป่าบริโภคได้จากภาคเหนือของประเทศไทยปาริชาติ บำรุง
2553
36209คุณค่าในงานพยาบาล : ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพกนกอร ธารา
2551
36210คุณค่าในผ้าไหมมัดหมี่ ตามการรับรู้ของอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมระดับปริญญาบัณฑิต สถาบันราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุทธิรักษ์ สาคร
2545
36211คุณค่าและการเปลี่ยนแปลงของวัดจีน ในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : วัดจีนในกรุงเทพฯภากร ฉัตรเจริญสุข
2558
36212คุณค่าและความหลากหลายของพืชในป่าแห่งจิตวิญญาณของกลุ่มบรูและผู้ไท ในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทยธันวา ใจเที่ยง
2557
36213คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.2325-2394)ดวงมน จิตร์จำนงค์
2534
36214คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ
2550
36215คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่สิริชัย ชัยสุธรรมพร
2551
36216คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วภรณี เหล่าอิทธิ
2546
36217คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภูอริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518-
2545
36218คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษา ในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเพ็ญแข ชีวยะพันธ์
2545
36219คุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วรวุฒิ ร่มไทร
2555
36220คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่แผนกผู้ป่วยนอกสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาธิติมา ณรงค์ศักดิ์
2560
36221คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีความปวดเรื้อรังอังสนา เบญจมินทร์
2553
36222คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีความปวดเรื้อรังอุไรรัตน์ กฤษดาวาณิชย์
2553
36223คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยแผนกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรีสลิลาพร กองทองมณีโรจน์
2554
36224คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานครฉันทนา แรงสิงห์
2550
36225คุณภาพการนอนหลับและสุขภาพจิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)ณภัควรรต บัวทอง
2546
36226คุณภาพการนอนหลับ อาการทางวงจรชีวภาพที่เปลี่ยนไป และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยในเที่ยวบินกลางวันและเที่ยวบินกลางคืนไปยังทวีปยุโรปอภิสิทธิ์ แสงสีดา
2549
36227คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ : กรณีศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์สุภา อินทร์มณี
2542
36228คุณภาพกำไรก่อนและหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจารุพร เรืองกาญจนวิทย์
2549
36229คุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหุ้น : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, 2523-
2545
36230คุณภาพของการนอนหลับของพยาบาลประจำหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศไทยจิราภรณ์ ทับแสงสี
2550
36231คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสำหรับแบบสอบรูปแบบผสม : การประยุกต์ใช้การปรับเทียบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ด้วยวิธีโค้งคุณลักษณะและการปรับค่าพารามิเตอร์พร้อมกันอัญชลี ศรีกลชาญ
2552
36232คุณภาพของน้ำทิ้งจากถังเกรอะและกรองไร้อากาศสำเร็จรูป ชนิดประกอบในที่จินต์ อโณทัย
2531
36233คุณภาพของบัณฑิตวิชาเอกดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของบัณฑิต อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2533
36234คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550บุณฑริกา ทองสุข
2550
36235คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรีอารีรัตน์ บุญญลักษณ์
2516
36236คุณภาพของสีหน้าในการบันทึกการสนทนาซึ่งหน้าและตัวต่อตัวแบบทางไกลจุลวิจิตร หวังประเสริฐกุล
2555
36237คุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย: กรณีศึกษาบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์
2558
36238คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ : ศึกษากรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลาง กนกวรรณ ทองคำ
2559
36239คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อิสมาแอล มะลี
2553
36240คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรีปรียาภรณ์ อยู่คง
2558
36241คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลของสาธารณสุขในเขต 4ชาติ เดชประแดง
2550
36242คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเทศไทย ปี 2545สกล ลิจุติภูมิ
2545
36243คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จินตนา นาคพิน
2552
36244คุณภาพชีวิตของนิสิตที่อยู่หอพักในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิสัญ อ่างเฮ้า
2551
36245คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอภิวัฒน์ บุญสาธร
2550
36246คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตควบคุมมลพิษของประเทศไทยดวงกมล คณโฑเงิน
2556
36247คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ชิตชัย ไชยรัตน์
2537
36248คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฟื่องฟ้า สีสวย
2550
36249คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยุวดี ธีระศิลป์, 2519-
2547
36250คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีโคลอสโตมีย์ชนิดถาวรนวพร ชิตมน
2549

previous  716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 next