DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36251คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ ในเขต 11สุเทพ รักเมือง
2546
36252คุณภาพชีวิตของผู้รับการเปลี่ยนหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขัตติยา ชั้นประดับ
2539
36253คุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบภายใต้การขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติของพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากชไมพร สุริยศ
2555
36254คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่เกิดจากพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ระดับราคาปานกลาง กรณีศึกษา: โครงการเพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์ และโครงการเพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ไอริณ ภานุวัฒน์วนิชย์
2557
36255คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลกนกนัส ตู้จินดา
2553
36256คุณภาพชีวิตของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครภาภิรมย์ ศรีโสภา
2556
36257คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรงศิริ คล้ายคลึง
2554
36258คุณภาพชีวิตของสตรีตั้งครรภ์ที่ยุติการตั้งครรภ์และที่มาฝากครรภ์ตามปกตินริศรา รัตนประสพ
2552
36259คุณภาพชีวิตตำรวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 5ภาวัต วรรธสุภัทร
2550
36260คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟันภานิณี ลีกำเนิดไทย
2554
36261คุณภาพชีวิตรายบุคคลในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบกอบกาญจน์ ชูปาน
2554
36262คุณภาพชีวิตและการใช้แอลกอฮอล์ของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์
2555
36263คุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานครนลินี ทิพย์วงศ์
2558
36264คุณภาพชีวิตและทัศนคติในการทำงานของครูเปียโนในโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบณัฐธิดา กิ่งเงิน
2559
36265คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงครามจิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล
2551
36266คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชลยา อัตถาภินันท์
2558
36267คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ คลินิกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ธัญญาเรศ สถาพร
2560
36268คุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภูมรินทร์ มาลารัตน์
2550
36269คุณภาพชีวิตสมรส : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักผังเมืองพิมพรรณ สุรนันท์
2535
36270คุณภาพตัวพิมพ์อักษรไทยจากเครื่องพิมพ์อิเล็กทรอโฟโตกราฟีและเครื่องพิมพ์พ่นหมึกมุกดา สวัสดิ์วงศ์ไชย
2543
36271คุณภาพทางจุลชีววิทยาของหอยนางรมและหอยแครง จากแหล่งเพาะเลี้ยงและจากตลาด โดยเน้นแบคทีเรียพวกมารีนวิบริโอสุมา เมืองใย
2531
36272คุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็งของตัวอสุจิรูปร่างผิดปกติที่เก็บจากอิพิดิไดมิสและจากการหลั่งน้ำเชื้อแมวกนกวรรณ ธรรมประดิษฐ์
2556
36273คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีภายหลังการปรับปรุง บึงมักกะสันนพวรรณ สงวนสัตย์
2533
36274คุณภาพน้ำในระบบการเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ชนิดหมุนเวียนน้ำแบบปิดสมภพ รุ่งสุภา
2530
36275คุณภาพน้ำบาดาลในเขตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในอำเภอพระประแดง และราษฎร์บูรณะมณฑรี บ่างวิรุฬห์รักษ์
2532
36276คุณภาพเนื้อปลาบดแบบสุริมิจากปลาหลังเขียวและปลานิลสด และแช่เยือกแข็งวราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
2531
36277คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการวรรณลักษณ์ ดุลยากุล
2542
36278คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนืออัชฌา หร่ายลอย, 2507-
2544
36279คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครวาปี ครองวิริยะภาพ
2556
36280คุณภาพบริการโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยในคาดหวังและรับรู้ และที่พยาบาลประจำการรับรู้ความคาดหวังของผู้ป่วยใน และปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลางสุภาวดี วรชื่น
2542
36281คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตสมศรี อ่ำสำอางค์
2532
36282คุณภาพประชากร การยอมรับกระแสโลก และการเห็นคุณค่าผู้สูงอายุเบญจมาศ ยศเสนา
2559
36283คุณภาพองค์การพยาบาลตามคุณลักษณะโรงพยาบาลดึงดูดใจ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครศิริพร แสงศรีจันทร์
2552
36284คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และขีดความสามารถในการรองรับได้บนเกาะช้างอรุณศักดิ์ โสภณธรรมภาณ
2549
36285คุณลักษณะการดื้อต่อยาต้านจุลชีพทางยีนและการแสดงออกของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพในไก่ของเชื้อ AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM ที่แยกได้ในประเทศไทยทิพยาพร โนนคู่เขตโขง
2556
36286คุณลักษณะของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในยุคโลกาภิวัฒน์ ตามการรับรู้ของตนเองสุทธาสินี วิเวกานนท์
2538
36287คุณลักษณะของครูพลศึกษาที่พึงปรารถนาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครผาณิต บิลมาศ
2522
36288คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานนวัตกรรมอธิณัฎฐ์ พรมศิริ
2528
36289คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความสัมพันธ์ ต่อการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของสมาชิกสหกรณ์นิคม ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครพิมพ์จันทร์ ใจวงศ์
2527
36290คุณลักษณะของนวกรรมที่มีผลมากที่สุดต่อการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการยอมรับการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ของกลุ่มสตรีประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านสันปาม่วง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาผุสดี ทรัพย์สาร
2527
36291คุณลักษณะของพัฒนากรในทัศนะของผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้าน ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีชณัทสรณ์ โพธิปิ่น
2536
36292คุณลักษณะของฟิล์มบางแทนทาลัมไนไตรด์บนแผ่นฐานแก้วและโพลีอิไมด์ โดยการเคลือบด้วยวิธีรีแอคทีฟสปัตเตอร์ริงสมัชชา วรธำรง
2554
36293คุณลักษณะของภาพยนตร์ผีตลกไทย ลักษณะชนชั้นและอุดมการณ์ชนชั้นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตลกไทยทอปัด เอี่ยมอุดม
2554
36294คุณลักษณะของโรงพยาบาลรัฐที่มีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขนงลักษณ์ จิรประภาพงศ์
2553
36295คุณลักษณะของละครเอเชียยอดนิยม ศึกษากรณีละครญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีในโทรทัศน์ไทยสุภาวรรณ วรรธนะศุภกุล
2550
36296คุณลักษณะของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ลิเทียม เสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งผลิตโดยกระบวนการมิลลิงทางกลและสปาร์กพลาสมาซินเทอริงอุษณีย์ กิตกำธร
2544
36297คุณลักษณะคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทยอภินันท์ ตั้งเสริมวงศ์
2557
36298คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถในการบริหารงาน ของผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดชโลมใจ ภิงคารวัฒน์
2525
36299คุณลักษณะด้านสมบัติเชิงกลและคุณภาพน้ำโลหะของโลหะผสมทองแดงไร้ตะกั่ววันทนี สิทธิหล่อ
2550
36300คุณลักษณะทางพันธุศาสตร์ของยีนฮีมากลูตินิน และนิวรามินิเดสของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ในสัตว์ปีกที่พบในประเทศไทยนวลอนงค์ ปริโยธร
2549

previous  717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 next