DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36301คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว
2546
36302คุณลักษณะและการเลือกสีย้อมเพื่อประเมินคุณภาพอสุจิโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะเลี้ยงนภกานต์ สิงห์คำ
2559
36303คุณลักษณะและความเข้ากันได้ทางชีวภาพของ ไฟโบรอินจากไหมบ้านสายพันธุ์ต่างๆกันยาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์
2555
36304คุณลักษณะและพฤติกรรมของการจราจรบริเวณถนนรามคำแหงและพื้นที่ใกล้เคียงทวีชัย พัฒนาพัวพันธ์
2533
36305คุณลักษณะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการกำหนดผู้ประเมินภายนอก สำหรับตรวจสอบสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอรนิศา เจริญรวย
2544
36306คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูระดับประถมศึกษาสุภรณ์ ปัญญชุณห์
2526
36307คุณวุฒิของอาจารย์ในวิทยาลัยครูสุพร ตั้งทางธรรม
2519
36308คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสุคนธ์ ไข่แก้ว
2522
36309คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นนทพัทธ์ สนสอาดจิต
2557
36310คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิภาพร มั่นปาน
2557
36311คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
2557
36312คุณสมบัติการไหลซึมของของไหลที่มีสารปนเปื้อนผ่านวัสดุผสมระหว่างทรายกับเบนโทไนต์บดอัดโกวิทย์ ทศศิริ, 2521-
2544
36313คุณสมบัติของตัวประมาณค่าความเข้มของอิทธิพล : การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, 2524-
2547
36314คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยรุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล
2550
36315คุณสมบัติของโปรตีนแอนติเจนจากพยาธิทริคิเนลล่า สไปราลิส ในระยะติดต่อที่ตอบสนองต่อซีรัมสุกรด้วยเทคนิคอิมมูโนบลอทดวงกมล สุระเรืองชัย
2552
36316คุณสมบัติของผิวทางประเภทสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้ตะกรันจากการผลิตเหล็กกล้าเป็นวัสดุมวลรวมนิรันดร์ ศรีสุข
2549
36317คุณสมบัติของแผงกั้นเสียงที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งภูมิใจ ประเสริฐกุลวงศ์
2549
36318คุณสมบัติของพิษปลากระเบนราหู (Himantura Chaophraya, Monkolprasit and Roberts, 1990) ในประเทศไทยพนมพร แสนประเสริฐ
2555
36319คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่ายวรรณี ศิลปอาชา
2525
36320คุณสมบัติของสารสกัดจากเปลือกองุ่นแดงในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งปฏิกิริยาการไกลเคชั่นณัฐา จริยภมรกุร
2553
36321คุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับโพลิโพรพิลีนอภินันทนา อุดมศักดิกุล
2541
36322คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีน และโพลิเอมีด-6 ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์เป็นตัวช่วยผสมศรีสัจจา วิทยศักดิ์
2542
36323คุณสมบัติทางกายภาพของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่ปราศจากยิปซัมโดยผสมโพลีคาร์บอกซีเลตซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในโดยตรงนรชัย วงศ์กรเชาวลิต
2553
36324คุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯพิพัฒน์ ทองฉิม
2541
36325คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของคำกริยาแสดงเหตุการณ์แยกส่วนในภาษาไทยเกียรติ เทพช่วยสุข
2559
36326คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตัวบ่งชี้ผู้รับประโยชน์ "เพื่อ" และ "ให้" ในภาษาไทยพิรุฬห์ ปิยมหพงศ์
2559
36327คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติของรูปปฏิเสธ ไม่ และ เปล่า ในภาษาไทยรุจิรา บำรุงกาญจน์
2559
36328คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกากของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษกฤติยา ไชยม, 2520-
2545
36329คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกากหินน้ำมันแม่สอดผสมซิเมนต์ปอร์ตแลนด์รักษา กมลเวชช์
2521
36330คุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตมวลเบาที่ใช้กรวดดินเผาจากกรุงเทพฯธานันทร์ หาญเจริญกิจ
2522
36331คุณสมบัติทางอะนาเลปติคของไดออสคอรีน : การศึกษาเปรียบเทียบกับเบมีไกรด์ และทิโครท็อกซินจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ
2527
36332คุณสมบัตินาสิกในภาษากลุ่มกะเหรี่ยง : การศึกษาทางกลสัทศาสตร์กานต์ธิดา เกิดผล
2558
36333คุณสมบัติในการรับแรงดัดของคานไม้ประดับของไม้แดงและไม้ยางเจตน์ ตีระวณิชย์
2518
36334คุณสมบัติและพฤติกรรมทางด้านวิศวกรรมของดินกรุงเทพฯศรัณยุทธ์ สุธัมนาถพงษ์
2520
36335คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกรัฐสภาศรัณยู โพธิรัชตางกูร
2537
36336คุณสมบัติอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากทัศนะของเกษตรกรในโครงการเกษตรกรรมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่บุญธรรม มั่งทอง
2526
36337คุรุธรรมนิยมของครูสังคมศึกษาน้อมจิตต์ ชูสุวรรณ
2522
36338คุรุสภา : ศึกษาในแง่กฎหมายเกี่ยวกับสถานะ การจัดองค์กรและความสัมพันธ์กับรัฐประเสริฐ ไสยวงศ์
2538
36339คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่นเอวิตรา ศิระสาตร์
2553
36340เคมีบำบัดของเชื้อพลาสโมเดียมเบอรกีไอที่ดื้อยาคลอโรควิน ในหนูถีบจักรกาญจนิจ วาจนะวินิจ
2523
36341เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานครสุณีย์ แววมณี
2542
36342เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใน จ.ชลบุรีพรรณสิริ จิตรรัตน์
2544
36343เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมาวรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
2549
36344เครือข่ายการสื่อสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์โครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ศิริเมษ กลีบแก้ว
2551
36345เครือข่ายการสื่อสารและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายจิตอาสาอนิษฎา แจ้งเอี่ยม
2553
36346เครือข่ายการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนอัชวัตร แสนศรี
2552
36347เครือข่ายความหมายของคำว่า 'ออก' ในภาษาไทย : การศึกษาแนวอรรถศาสตร์ปริชานกาจบัณฑิต วงศ์ศรี
2547
36348เครือข่ายซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพของการทำมัลติคาสตร์ระดับชั้นแอพพลิเคชันบนเพียร์ทูเพียร์สำหรับการถ่ายทอดสดกาญจนา ศิลาวราเวทย์
2551
36349เครือข่ายตัวตรวจรู้แบบไร้สายบลูทูธ – ไวไฟเพื่อใช้วัดอุณหภูมิ ความชื้นและความเข้มแสงธนวิชญ์ มานิตย์โชติพิสิฐ
2560
36350เครือข่ายทางสังคมกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญา: ศึกษากรณีการรับรู้และการรับมือกับวิกฤตการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของชุมชนสวนหลวง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2553

previous  718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 next