DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36351เครือข่ายทางสังคมและระบบดัชนีสุขภาพโรงเรียนในฐานะตัวแทรกแซงที่ส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขวัญเมือง แก้วดำเกิง
2552
36352เครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอินเดียในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ. 2400-2490อินทิรา ซาฮีร์
2546
36353เครือข่ายระบบอุปถัมภ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีมือปืนรับจ้างพงษ์ศักดิ์ ขำเพชร
2540
36354เครือข่ายและกระบวนการทำข่าวของสำนักข่าวเด็กและเยาวชน "ขบวนการตาสับปะรด"รณชาติ บุตรแสนคม
2545
36355เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงชูพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ
2552
36356เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือฆโนทัย บุญฟัก
2550
36357เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของชมรมหัวใจไร้สารพรโสภิต จงมีสุข, 2520-
2545
36358เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมานัชนันท์ มุขแจ้ง
2550
36359เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการแนะแนวการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในเว็บไซด์ hi5.comแอนนิรา นิราช
2552
36360เครื่องกรองน้ำชนิดที่ใช้เยื่อแผ่นซิลิกาสำหรับชนบทดอท บุญญานุรักษ์
2544
36361เครื่องกรองน้ำแบบไหลขึ้นชนิดเร็วภิญโญ ธรรมศิริ
2523
36362เครื่องกำจัดผีในสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้วงจรกรองเอฟไออาร์แบบเอฟพีจีเอพหล ศิริเหลืองทอง, 2520-
2544
36363เครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้าความถี่วิทยุ ใช้ เอส.ซี.อาร์มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
2517
36364เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตโดยใช้การพัดของกระแสฝุ่นขจรเกียรติ มีบุญพอ
2531
36365เครื่องกำเนิดสัญญาณสำหรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์สีวิชัย สุรพัฒน์
2523
36366เครื่องแก้ตัวประกอบกำลังแบบ 3 เฟสสำหรับโหลดเรียงกระแสธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์
2539
36367เครื่องขยายกำลังแบบวิธีสวิตช์ (คลาสดี) ที่มีภาคควบคุมเสียงหอนเป็นวงจรกรองแบบช่องบากศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มลือชา, 2522-
2547
36368เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยินภัทธีรา อุทัยชนะ
2546
36369เครื่องควบคุมระบบจอภาพโทรทัศน์ที่จัดวางแบบอาร์เรย์ชยา ลิมจิตติ
2539
36370เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรสุขสันติ์ ปิตะโหตะระ
2537
36371เครื่องคำนวณขนาดเล็กสำหรับหามุมยิงของปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด 105 มิลลิเมตรประวัติ นิกาญจน์กูล
2521
36372เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอิเลคตรอนิคส์ไพฑูรย์ วิเศษการ
2527
36373เครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการเชิดชัย ศิริมหา, 2519-
2548
36374เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการสมพร หุ่นเลิศ
2548
36375เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงแบบวิธีสวิตช์กิจจา ลักษณ์อำนวยพร
2538
36376เครื่องดึงกระดูกสันหลังที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ณัฐพล ศริพันธุ์
2555
36377เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้งวัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ
2538
36378เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซตจากกากถั่ววารยา บุษปธำรง
2539
36379เครื่องดื่มสมุนไพรจากตะไคร้ Cymbopoqon citratus (DC.) Stapf.บุษกร ทองใบ
2538
36380เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชนมรุพัชร จำนงค์วงศ์
2547
36381เครื่องต้นแบบระบบการเติมอากาศแบบการไหลในรางอภิชัย นิลเจียรสกุล
2530
36382เครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงณรงค์ ทองฉิม
2533
36383เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิตวิทย์ อุดมทรัพย์ากูล
2527
36384เครื่องตวงไร้มาตรวัดนิตินัย อุดมทรัพย์
2548
36385เครื่องแต่งตัวชุดพระและนางของละครรำ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2539)เนาวรัตน์ เทพศิริ
2539
36386เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์สุนทร วาศนา
2527
36387เครื่องทำตะกอนแบบใช้ของแข็งเป็นตัวกลางยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
2523
36388เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 2 ช่องสัญญาณที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านแบบปรับตัวได้ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
2556
36389เครื่องบันทึกเวลาเพื่อใช้ประมวลเงินเดือนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์มงคล ลี้ประกอบบุญ
2529
36390เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729วิเชียร อูปแก้ว
2546
36391เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพไนลอนโปรติเอสตรึงรูปสำหรับป้องกันการเกิดตะกอนในเบียร์ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
2534
36392เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่อเนื่องสำหรับการเพิ่มโปรตีนมันสำปะหลัง โดยการหมักอาหารแข็งณัฐวรรณ โพธาวาณิช
2532
36393เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังในแง่มุมทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยวราภรณ์ ลามศรีจันทร์
2538
36394เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติสำหรับการผลิตเปลือกหุ้มคอมเพรสเซอร์องอาจ วีรชาติยานุกุล
2538
36395เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วนชนินท์ จันมา
2552
36396เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิดปฏิญญา จันฤาชัย, 2522-
2547
36397เครื่องมือช่วยประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงเพื่อการยกระดับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ศิริขวัญ ตรีทิพยรักษ์
2559
36398เครื่องมือช่วยประเมินแบบจำลองทีเอ็มเอ็มเทิดพงศ์ ธยามานนท์
2554
36399เครื่องมือตรวจสอบความครอบคลุมการทดสอบแบบบูรณาการของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุพัชร์วรรณ อักษรศรี
2556
36400เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพลำดับและแผนภาพคลาสวรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
2555

previous  719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 next