DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36551จิตสำนึกในความเป็นพลโลกของครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 ตามการรับรู้ของตนเองนิภา สุขพิทักษ์
2536
36552จินตทัศน์ในกระบวนการสื่อสารการแสดงของคณะละครเวทีสมัยใหม่ศิรินทร์พร ศรีใส, 2519-
2545
36553จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่นเจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519-
2545
36554จินตภาพทางศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครที่นำเสนอผ่านสื่อวีรวัฒน์ อำพันสุข
2538
36555จีนกับการให้ความช่วยเหลือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่าง ค.ศ. 1988-2008เอกสิทธิ์ พงษ์ไสว
2554
36556จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ชญาณิศา นันทสกุลการ
2553
36557"จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บักศรัทธา พูลสวัสดิ์, 2523-
2547
36558จีโนเซนเซอร์ด้วยการตรวจสอบสีของอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการสอบวิเคราะห์โรคชิคุนกุนยานุสรา ดลระหมาน
2554
36559จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับชลรดา วิรัตรมณี
2550
36560จุดกำเนิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทยวชิระ ทองสุก
2552
36561จุดกำเนิดและพัฒนาการของรูปแบบและเนื้อหานิตยสารดาราภาพยนตร์และทีวีพูลแทนใจ โพธิแท่น
2545
36562จุดความต้านทานไฟฟ้าต่ำสุดตามแขนและขาส่วนล่างของคนรัชนี สุรเศรษฐ
2523
36563จุดคอนแทรคชันสำหรับการไหลเครือบเส้นลวดแบบทิวบ์ทูลลิ่งสายธาร เทนอิสสระ, 2517-
2547
36564จุดพร้อมโยงที่ปลอดภัยด้วยการพิสูจน์ตัวจริงแบบหลายปัจจัยผ่านเอ็นเอฟซีบนสมาร์ตโฟนวิภพ โพธิ์มาก
2560
36565จุดมุ่งหมายในชีวิตของนิสิตปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรียาพร พวงอิศวร
2510
36566จุดมุ่งหมายและบทบาททางการศึกษาของวัดพระเชตุพนฯ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)วรวรรณ เงินทอง
2530
36567จุลพยาธิวิทยาของผู้ป่วยโรคนิ่วไต : ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การอักเสบ และการเกิดพังผืดอุไรวรรณ ไหววิจิตร
2553
36568จุลพยาธิวิทยาในเนื้อเยื่อตับของปลานิล Oreochromis niloticus ที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา Azadirachta indica เป็นระยะเวลานานกัลยา จั่นอาจ
2540
36569จุลพยาธิสภาพของเหงือก ตับและไตในปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus และปลาตะเพียน Puntius gonionotus ในพื้นที่เกษตรกรรมคลอง 7 จังหวัดปทุมธานีวันทนีย์ ศรีจันทร์
2551
36570จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเปรมสุดา สมาน
2539
36571จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะแรกตั้งจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2กฤษณา พิทักษ์อรรณพ
2536
36572เจ็ดมหัศจรรย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์
2548
36573เจตคติของนักการเมืองไทยต่อปัญหาเด็กถูกกระทำทารุณทางเพศชวนพิศ เซ่งถาวร
2539
36574เจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์, 2524-
2547
36575เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรักจุฑาธิป วัชรานนท์
2550
36576เจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาในโรงเรียนจิตรลดา ระดับประถมศึกษาขวัญใจ อธิปัญญาวงศ์
2556
36577เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขตการศึกษา 12ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง
2530
36578เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9จำนงค์ คำภาสัน
2530
36579เจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันวีรนุช วงศ์คงเดช, 2518-
2547
36580เจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานครนนทลี วิชพันธุ์
2525
36581เจตคติต่อผู้ป่วยสูงอายุและพฤติกรรมของพยาบาล ณะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยสูงอายุสุภรณ์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
2535
36582เจตคติต่อเรื่องเพศของเด็กวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยสุดรัก ลครพล
2554
36583เจตคติต่อเรื่องสิทธิผู้ป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์และพยาบาล ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาสุภาภรณ์ มาตรพลากร
2546
36584เจตคติที่มีต่อภาวะหมดประจำเดือนและภาวะซึมเศร้า ของสตรีวัยเปลี่ยนในโรงพยาบาลป่าโมกสมถวิล สินธุประสิทธิ์, 2504-
2545
36585เจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของ จังหวัดลำพูนแพรว สมบัติใหม่
2553
36586เจ็ตที่หมุดควงในกระแสลมขวาง : การศึกษาด้วยโฟลวิชชวลไลเซชันปราโมทย์ ลิ้มดำรงธรรม
2550
36587เจตนาย่อมเล็งเห็นผล : วิเคราะห์รูปแบบ ทฤษฎี และการปรับใช้สมชาย พฤกษ์ชัยกุล
2539
36588เจตนารมณ์และข้อเท็จจริงของการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง : ศึกษากรณีพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอมฤต วุ่นพูลสมบัติ
2555
36589เจ็ตปฐมภูมิที่มีเจ็ตทุติยภูมิฉีดแบบพัลส์ตามแนวเส้นรอบวงสุพจน์ เทพพิพัฒน์
2546
36590เจ้าของร่วมอาคารชุดธนพล อินทนันท์
2534
36591เจ้าพ่อกับการเมือง : การเชื่อมโยงของข่ายใยอำนาจในระบบการเมืองไทยเชาวนะ ไตรมาศ
2537
36592เจ้ามือหวยใต้ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลทางการเมืองนฤมล นิตยจินต์
2534
36593เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยการปกครองแบบเก่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2435อรียา เสถียรสุต
2515
36594โจรในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพีรศักดิ์ ชัยได้สุข
2545
36595ฉลากสิ่งแวดล้อมกับองค์การการค้าโลก : กรณีศึกษาฉลากประเภทที่ 1สุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง
2546
36596ฉันทลักษณ์ไทยร่วมสมัยในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัยนา สุทธิธรรม
2518
36597ฉันทลักษณ์ในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : การสืบทอด การสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์กับสุนทรียภาพทางวรรณศิลป์กีรติ ธนะไชย, 2521-
2547
36598ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้ารัชนีกร รัชตกรตระกูล
2549
36599ชนชั้นกลางและประชาธิปไตย : มุมมองเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยและฟิลิปปินส์มูนีเราะฮ์ ยีดำ
2555
36600ชนชั้นทางสังคมกับโรคจิตสุพัตรา เพชรมุนี
2517

previous  723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 next