DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36597ชาติพันธุ์นิยมในการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาว ในหนังสือพิมพ์ไทยจิตราภรณ์ วนัสพงศ์
2539
36598ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงรายอาทิตย์ วงศ์อทิติกุล
2549
36599ชาวบ้านและวัดคาทอลิค : การศึกษาเฉพาะกรณีโครงสร้างอำนาจในชุมชนโคกวัดนิวัฒน์ ฉิมพาลี
2521
36600ชาวมอญในประเทศไทย : วิเคราะห์ฐานะและบทบาทในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสุภรณ์ โอเจริญ
2519
36601ชาวยะวาในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2455-2492กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี
2528
36602ชิ้นส่วนชุดช่องท่อสำเร็จรูปและวิธีการติดตั้งสำหรับอาคารชุดพักอาศัยจุฑารัตน์ ประสานพิมพ์
2557
36603ชินาลังการ : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์วัลลีย์ ภิงคารวัฒน์
2522
36604ชีวประวัติและกระบวนท่ารำลิเกของทองเจือ โสภิตศิลป์นิรมล เจริญหลาย, 2519-
2547
36605ชีวประวัติและการประเมินคุณค่าผลงานวรรณกรรมเรื่องสำคัญ ๆ ของ "ยาขอบ" (โชติ แพร่พันธุ์)ผ่องพรรณ (สิมศิริ) ลวนานนท์
2520
36606ชีวประวัติและความสำคัญทางเศรษฐกิจของหอยกระแจะ Thais javanica Philippi (Gastropoda, Muricidae)ปรีชา สุวรรณพินิจ
2513
36607ชีวประวัติและผลงานของ ประยูร จรรยาวงษ์สุวิมล ธนะผลเลิศ
2522
36608ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของ ม.ล. ศรีฟ้า มหาวรรณฐานินี แจ่มจันทร์
2522
36609ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของสด กูรมะโรหิตกุศล นาคะชาต
2519
36610ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของหลวงวิจิตรวาทการเฉลียว พันธุ์สีดา
2517
36611ชีวภูมิอากาศวิทยาและการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพของกล้าไม้วงศ์ยางบางชนิดในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์
2554
36612ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ Pachastrissa sp. (Demospongiae: astrophorida: calthropellidae)ชาตรี ฤทธิ์ทอง, 2521-
2547
36613ชีววิทยาของเพรียงหัวหอม Ecteinascidia thurstoni Herdman, 1891 เพื่อการเพาะเลี้ยงปิยะ โกยสิน
2548
36614ชีววิทยาประชากรของหมึกสายลายหินอ่อน Octopus dollfusi Robson, 1928 ที่ถูกจับโดยเรือประมงอวนลากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จริยา ฐิติเวศน์
2546
36615ชีววิทยาประมงของกุ้งแชบ๊วย Penaeus merguiensis de Man จากอวนรุนบริเวณชายฝั่งอำเภอเมือง จังหวัดสตูลภัคจุฑา เขมากรณ์
2539
36616ชีววิทยาประมงของกุ้งปล้อง Parapenaeopsis hungerfordi Alcock บริเวณชายฝั่งอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีกิตติพงศ์ กลิ่นรอด
2533
36617ชีววิทยาประมงของหมึกกล้วย Loligo duvauceli d'Orbigny บริเวณอ่าวไทยตอนล่างสุภาวดี จันทร์จุงจิตต์
2541
36618ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโนศรัญญา ชัยจำรัส
2551
36619ชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชุมชนเสมือนจริงจตุรวิทย์ ทองเมือง
2551
36620ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชนธัญญาภรณ์ จันทรเวช
2549
36621ชีวิตครอบครัวในแหล่งเสื่อมโทรม: ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์ในแหล่งเสื่อมโทรมคลองเตยชลาทิพย์ ปุณณะบุตร
2524
36622ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา
2531
36623ชีวิตและกวีนิพนธ์ของเทือก บรรทัดนันดา การแข็ง
2552
36624ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนเพลงเฮฟวี่เมทัลในประเทศไทยชลวรรณ วงษ์อินทร์
2548
36625ชีวิตหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงวารุณี แสงกาญจนวนิช
2546
36626ชีวิตอิสระของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไปได้ด้วยตนเอง : ศึกษากรณีคนพิการที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครจันทกานติ์ ฉายะพงศ์
2555
36627ชื่อที่ไม่มีสิ่งรองรับในทฤษฎีความหมายแบบเฟรเก้ไพลิน ปิ่นสำอางค์
2549
36628ชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์กฤตพล วังภูสิต
2555
36629ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์
2558
36630ชุดของสัญญะในการสร้างความหมายของข่าวอาชญากรรม ที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางโทรทัศน์วันเพ็ญ กัลป์ศิริไพศาล
2545
36631ชุดเครื่องมือวินิจฉัยจุดอ่อน จุดแข็ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์
2546
36632ชุดตรวจสอบโพรเจสเทอโรนโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์สุนิสา แก้ววิเศษ
2551
36633ชุดตรวจสอบสารนอร์ฟลอกซาซินโดยใช้เทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์ศานิกานต์ เสนีวงศ์
2551
36634ชุดตัวเลขตรรกยะสำหรับการเข้ารหัสอาร์เอนแบบเชื่อมตรงพิภพ เทียนประภาสิทธิ์
2559
36635ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล สำหรับวิชาการผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษาสิทธิชัย ติโลกะวิชัย
2518
36636ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคลสำหรับวิชา "การสอนแบบโปรแกรม"โอวาท พูลศิริ
2518
36637ชุมชนเสมือนของกลุ่มวัฒนธรรมฟุตบอลในกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล
2546
36638ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100สโรชา แสงสัจจา
2555
36639ชุมชนออนไลน์ของเยาวชน : กรณีศึกษา www.dek-d.comนฤมล อนุศาสนนันทน์
2551
36640ชุมนุมสิ่งมีชีวิตไส้เดือนตัวกลมทะเลในบริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจิราวรรณ ใจเพิ่ม
2552
36641เช็คขีดคร่อมสุรางคณา สถาพรเจริญสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2526
36642เชมเบอร์ซิมโฟนี สวนหลวง ร.9คุณากร ปิยมาภรณ์
2554
36643เชาวน์ปัญญากับดรรชนีภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนกาญจนา กาญจนกิจ
2516
36644เชิดฉิ่ง : การรำชุดมาตรฐานตัวพระในละครในปิยวดี มากพา
2547
36645เชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนอัดแท่งอรรถกร ฤกษ์วิรี
2549
36646เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2559

previous  723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 next