DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36654ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ
2525
36655ทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการจัดห้องสมุด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1ศิริวรรณ ธุลีจันทร์
2539
36656ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535ชมขวัญ ชำนิประศาสน์
2538
36657ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์แบบสร้างอาคารใหม่และแบบซื้อโครงการเก่านำมาดำเนินการ กรณีศึกษา มาลัยอพาร์ตเมนท์ ศิริวัฒน์แมนชั่น สาธรเซนต์วิวเฮ้าว์ และเอ.ดับบลิว.เอส.คอร์ทสยามศักดิ์ จารุอาภรณ์ประทีป
2560
36658ทัศนคติของผู้ป่วยต่อพยาบาลก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีดรุณี ชุณหะวัต
2518
36659ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
2555
36660ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจที่มีต่ออาชีพการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย
2552
36661ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์ชวลิต สวัสดิ์ผล
2533
36662ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารชุดพักอาศัยราคาถูก ย่านชานกรุงเทพมหานครกมล สุรินันทน์
2537
36663ทัศนคติของพนักงานในการเลือกใช้มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รินนารา วิโย
2560
36664ทัศนคติของมารดาที่มีบุตรวัยก่อนเรียน ต่อผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครอรชร จิตต์ปรารม
2531
36665ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครอรุณลักษณ์ เนตรศิริ
2551
36666ทัศนคติของสตรีต่อโฆษณาที่นำเสนอสตรีในบทบาทต่าง ๆอัมพิกา ศรีสุธาพรรณ
2543
36667ทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อปัญหาการนำบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทศพร จุลศิริ
2539
36668ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมืองดำรงค์ ฐานดี
2516
36669ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม
2549
36670ทัศนคติของอาจารย์และผู้ช่วยวิชาการที่มีต่อบริการวัสดุย่อส่วน ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุมนา วัสสระ
2534
36671ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเวียดนาม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท์
2522
36672ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
2550
36673ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลยเปรมสิริ ภู่โภไคย
2552
36674ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล วิศวรุ่งโรจน์
2540
36675ทัศนคติ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติในการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในมหานคร : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครรุ่งทิพย์ เลิศนิทัศน์
2559
36676ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเมี่ยมสุภชา ใสงาม
2552
36677ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นิคม ปัญจวัฒน์
2522
36678ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2557
36679ทัศนคติต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิงในสถานบันเทิงย่านอาร์.ซี.เอ.เจษฎา ยางนอก
2549
36680ทัศนคติต่อการทำแท้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมายเกสริน ศักดิ์กำจร
2539
36681ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในส่วนถูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตดุษณี วินิจฉัย
2544
36682ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตธนิดา บุตรคล้าย
2544
36683ทัศนคติต่อการเมืองและปัญหาสังคมเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเนียร แสงสว่าง
2519
36684ทัศนคติต่อการยอมรับของใหม่และลักษณะการยอมรับของชาวนา ในจังหวัดขอนแก่นสุวรรณ บัวทวน
2515
36685ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรพล สุวรรณ
2539
36686ทัศนคติต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในคลีนิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุณฑลี กรภิญโญภาพ
2529
36687ทัศนคติต่อการอยู่เป็นโสดของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครกุญช์วรรณ นิดรกูล
2552
36688ทัศนคติต่อกีฬาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6ชีวะ รื่นถวิล
2534
36689ทัศนคติต่อปัญหาการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวอาภาพรรณ ถาวโรฤทธิ์
2542
36690ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐนันทกา โรจนวิภาต
2546
36691ทัศนคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุต่างกันโทมิโอกะ, ยูทากะ
2552
36692ทัศนคติต่อวิชาชีพของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทนงค์ศรี อินทนุพัฒน์
2526
36693ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยุพดี ปานบุบผา
2523
36694ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจิระวัชร์ นิยมใหม่
2539
36695ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจิระวัชร์ นิยมใหม่
2539
36696ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนภูมิภาควรอนงค์ ยังเจริญ
2539
36697ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการวลัญช์ ธาราชมภู
2557
36698ทัศนคติทางการเมืองของกรรมกร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานครวรภาส รุจิโภชน์
2522
36699ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชนมธุรส ใหญ่ขยัน
2520
36700ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลลินธร กิจจาธิการกุล
2523
36701ทัศนคติทางการเมืองของนายทหารชั้นนายพันของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศสุรพาสน์ ทัพภมาน
2519
36702ทัศนคติทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยไกรวุธ จิระบุตร
2520
36703ทัศนคติทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงานไทยบุญฤทธิ์ แสนพาน
2525

previous  725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 next