DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36754ทัศนะของพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) เกี่ยวกับชนชั้นผู้ปกครองในระบบการเมืองไทยธวัชชัย ธรรมรักษ์
2539
36755ทัศนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรต่อนโยบายวัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487)บุปผา ทิพย์สภาพกุล
2529
36756ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริการัชนี จรุงศิรวัฒน์
2532
36757ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 5 และระดับ 6 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเครือวัลย์ สุวรรณดิษฐากุล
2532
36758ทัศนะทางสังคมในนวนิยายไทยสมัยรัชกาลที่ 7เอมอร นิรัญราช
2521
36759ทัศนะเรื่อง "ประสบการณ์" ในปรัชญาของจอห์น ดิวอี้พวงแก้ว ลิมปิสุรีย์
2522
36760ทัศนะและพฤติกรรมการคบเพือนต่างเพศของวัยรุ่นจิราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
2535
36761ทางปฏิบัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาของไทยอรรถพร จรจำรัส
2534
36762ทางเลือกของการเกิดพาราไซลีนในปฏิกิริยาเคมีระหว่างโทลูอีน กับเมทานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์
2533
36763ทางเลือกทางการบัญชีและการตอบสนองของตลาดต่อการรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทยฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์
2557
36764ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเปรมใจ วังศิริไพศาล
2557
36765ทางเลือกในการจัดสันติศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามทัศนะของนักวิชาการสุนีย์ สุขเจริญ
2533
36766ทางเลือกในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในชุมชนบางน้อยนอก อ. บางคนที จ.สมุทรสงครามสมปอง จึงสุทธิวงค์
2551
36767ทางเลือกในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในชุมชนเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมุกดาภรณ์ สุวรรณแพทย์
2552
36768ทางเลือกในการทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นฟุ้งปลิววิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล
2544
36769ทางเลือกในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในงานสร้างเสริมสุขภาพในการประเมินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาวรางคณา จิรรัตนโสภา
2559
36770ทางเลือกในการปรับปรุงอาคารซึ่งใช้แผงกันแดดคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นองค์ประกอบหลักในพื้นที่เขตการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครปิติรัตน์ ยศวัฒน
2545
36771ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครเจษฎา เปี่ยมคุ้ม
2550
36772ทางเลือกในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย อาคารกรมภูธเรศน์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์พีระ ตรีชดารัตน์
2546
36773ทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (คป.กต.)ขจรศักดิ์ เสวกโกเมต
2544
36774ทางอาชีพไปสู่ตำแหน่งครูใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียน สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาลองอาจ โฆษชุณหนันท์
2514
36775ทางอาชีพไปสู่ตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอและศึกษาธิการจังหวัดเสริมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
2514
36776ท่าทีของสื่อมวลชนต่อโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเขื่อนน้ำโจน เขื่อนแก่งกรุง เขื่อนปากมูลเยาวดา ตฤษณานนท์
2535
36777ท่าทีและการเตรียมการของประเทศไทยในการเจรจารอบอุรุกวัยเกี่ยวกับการค้าบริการสาขาขนส่งทางอากาศนิรมล สุขวัฒนางกูร
2535
36778ทานและทานบารมี : ความสำคัญที่มีต่อการรังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนาอาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
2552
36779ทายาทความรุนแรง : แนวคิดการประกอบสร้างทางสังคมต่อการจัดการประสบการณ์ความรุนแรงนญา พราหมหันต์
2560
36780ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2448ชลดา โกพัฒตา
2533
36781ทำเลที่ตั้งโครงการและพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้ มอลล์: กรณีศึกษา เจ อเวนิว ทองหล่อ ซอย 15 และ ลาวิลล่า พหลโยธินวิทิตยา ยิ้มเมือง
2559
36782ทิศทางการปรับตัวของบริษัทตัวแทนโฆษณาในยุคสังคมข่าวสาร (ทศวรรษ 2000)ปิยะลักษณ์ ศรีนิล
2541
36783ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2546-2555)นันทรัศมิ์ เทพดลไชย
2546
36784ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัยอัญชลี สีตบุตร
2532
36785ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์
2557
36786ทิศทางของการดูแลสุภาพในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์นิภาพรรณ สุขศิริ
2540
36787ทิศทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทยจรรยา จิตร์จารัตน์, 2519-
2547
36788ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531-2545ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
2532
36789ทิศทางความหมายของวาทะที่ปรากฏในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชตุลย์ รักเรือง
2552
36790ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้สายสวาท ปัจวิทย์
2549
36791ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า : กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานครนพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์
2555
36792ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอรทัย อุโฆสิตกุล
2526
36793ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรในเขตบางรักและยานนาวาจารุวรรณ ลิมปเสนีย์
2521
36794ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2550
36795ที่มาของรัฐสภาไทยรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
2521
36796ที่มา คุณสมบัติ และบทบาทของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนนันทิยา ธงไชยเจริญสิริ
2555
36797ที่มาและวิวัฒนาการของคำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย กระ- และ กะ- ในภาษาไทยพจนี ศิริอักษรสาสน์
2536
36798ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยวิรัตน์ ชาญอารีวิวัฒน์
2551
36799ที่อยู่อาศัยของบุคลากรในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกโสภิดา บุญเจริญ
2545
36800ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ชูเฮ ฮะมะยะ
2553
36801ที่อยู่อาศัยของพนักงานศูนย์การค้าซีคอนสแควร์, กรุงเทพมหานครวิทยา เพชรปาน, 2508-
2547
36802ทุนขุนนางไทย (พ.ศ.2500-2516)รัตพงษ์ สอนสุภาพ
2539
36803ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมเสริมสร้างวิธัญญา วัณโณ
2556

previous  727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 next