DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36868ต้นทุนในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตัวอย่าง 4 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครชยมัย ชาลี
2530
36869ต้นทุน-ประสิทธิผลของกระบวนการที่เภสัชกรร่วมดำเนินการในการประสานรายการยาผู้ป่วยในศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเปรมชัย เม่นสิน
2553
36870ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเสนาสุภัทรชา ไชยรักษ์
2545
36871ต้นทุนประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนในจังหวัดอุบลราชธานีเจนวิทย์ ศรพรหม
2555
36872ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541รุ้งนภา กระดังงา, 2513-
2542
36873ต้นทุนมาตรฐานสำหรับกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทยวรรณฑิดา อริยะเดช
2517
36874ต้นทุนและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฬุฬีญา โอชารส
2557
36875ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของการปลูกมันเทศของพื้นที่ในเขต และนอกเขตชลประทานบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนิภา เย็นพระพาย
2532
36876ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นในภาคกลาง ของประเทศไทยพรภิญญา ศิริตันติกร
2531
36877ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกแตงเทศในเขตภาคเหนือของประเทศไทยบังอร สุทธิพัฒนกิจ
2532
36878ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกแกลดิโอลัสนงค์ลักษณ์ พัฒน์ชนะ
2531
36879ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอกดวงรัตน์ กาญจนเจริญ
2533
36880ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำปลาสลิดเค็มฐิคำวรรณ คงรัตนสมบูรณ์
2531
36881ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำฟาร์มปูทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนาวรัตน์ พงศ์กุศลจิตต์
2531
36882ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนยางพาราอรสา ทองบรรเทา
2531
36883ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำสวนลิ้นจี่ พันฮงฮวยและพันธุ์ค่อมกิตติมา ดั่งหั่นชิ้น
2534
36884ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขนุนในภาคตะวันออกพรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล
2532
36885ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกถั่วแดงหลวงศิรินันทา ละอองศรี
2533
36886ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกขี้หนูเพื่อทำพริกแห้งในภาคตะวันตก ของประเทศไทยลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย
2531
36887ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพลูจิราพร ขาวสวัสดิ์
2532
36888ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกหน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกอร่าม คุปตเมธี
2531
36889ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปปลาหมึกเพื่อการส่งออกอรุณ สัณห์วิญญู
2531
36890ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียเบอร์เลย์ และเตอร์กิชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
2528
36891ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตปอแก้วฟอกภาณี พิเชฐสุนทร
2531
36892ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มกุ้งกุลาดำจันทนา ธนาสว่างกุล
2532
36893ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำเมล็ดบัวแห้งสุวิมล อรรจน์สาธิต
2529
36894ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกหน่อไม้ไผ่ตง ในจังหวัดปราจีนบุรีอัจฉรา พัธนา
2530
36895ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดฟางเพื่อการค้าวัลลภ พิเชฐกุล
2526
36896ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮื้อเพื่อการค้าศิริกุล คล่องคำนวณการ
2528
36897ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกน้อยหน่ากาญจนา ทวีศักดิ์
2530
36898ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกนุ่นชิดกมล มั่นยวน
2530
36899ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกแผ่นหญ้าสนามนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
2530
36900ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกฝรั่ง พันธุ์กลมสาลี่โสภิดา ประสพผลสุจริต
2533
36901ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะระจีนประภา เมฆพิศาลพงศ์
2532
36902ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกส้มตราเชิงการค้าในจังหวัดราชบุรีวนิดา หาญบุญเศรฐ
2533
36903ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภาคเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรานุชจรี ชาติบัญชาชัย
2529
36904ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกหมากเอมอร อิ่มทิพย์
2534
36905ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกระต่ายเนื้อ เพื่อการค้าอัสมา สรรพโรจน์พัฒนา
2533
36906ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตอิฐมอญระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรณิการ์ เกิดมงคล
2529
36907ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงครั่งสำราญ เหรียญนุกูล
2532
36908ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอนุบาลลูกปลาสวายในบ่อดินจรีรัตน์ ศรีรัตนา
2529
36909ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงห่านจีนเสาวลักษณ์ สุริยาภณานนท์
2531
36910ต้นทุนและผลตอบแทนจากจากลงทุนทำสวนท้อ ณ ดอยอ่างข่างบุษบรรณ เหลี่ยวรุ่งเรือง
2530
36911ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมังคุดอำภา ปัญญาศรีวรมย์
2531
36912ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตเมล็ดทานตะวันทิฆัมพร พาไพรสว่าง
2531
36913ต้นทุนและรายได้ของการปลูกกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่บุญครอง ปทุมชาติพัฒน์
2530
36914ต้นทุนและรายได้ของการปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรีศศิธร เลิศเพียรธรรม
2526
36915ต้นทุนและรายได้ของการผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน ศึกษาเฉพาะกรณีทุเรียน เงาะ มังคุดไพโรจน์ จารุวัฒนประดิษฐ์
2529
36916ต้นทุนและรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษตกค้าง เพื่อการค้าเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร
2533
36917ต้นทุนและรายได้จากการปลูกไม้ประดับให้เช่าเพื่อการตกแต่งภายในพรรณี อึ้งปกรณ์แก้ว
2529

previous  729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 next