DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36918ตัวดูดซับที่เตรียมจากดินเหนียวและกากขี้แป้งของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์เกสินี ตันติสุวรรณกุล
2547
36919ตัวดูดซับที่ผลิตจากดินดำผสมกะลามะพร้าวหรือกะลาปาล์ม เพื่อการดูดซับเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะณัฐ ดิลกเกียรติ
2546
36920ตัวตรวจทานชุดคำสั่งภาษาจาวาเพื่อทวนสอบข้อกำหนดการออกแบบในแผนภาพคลาสคณิษฐ์ จินโต
2552
36921ตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือโกวิท เชื่อมกลาง
2523
36922ตัวแทนการสังคมกรณ์ของผู้บริโภค ความรู้เกี่ยวกับตลาด และรูปแบบการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นวีณา อำไพสิริวงศ์
2550
36923ตัวแทนเชิดปริญญา บุญปทุมพงศ์
2532
36924ตัวบ่งชี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนสุชาดา ปุญปัน
2548
36925ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตนักศึกษา: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมายและการวิเคราะห์กลุ่มแฝงชัยยุทธ กลีบบัว
2558
36926ตัวแบบการกำหนดราคาของการประกันภัยโรคร้ายแรงโดยใช้อัตราความชุกในประเทศไทยรติกร แย้มสรวล
2560
36927ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์
2557
36928ตัวแบบการตั้งค่าบริการสำหรับกิจการซื้อขายความจุรถบรรทุกจักรพันธุ์ ชินเกียรติสกุล
2556
36929ตัวแบบการตัดสินใจซื้อความจุที่ว่างของเที่ยวรถที่บรรทุกไม่เต็มคันเพื่อขายต่อวิษณุ สามเมือง
2556
36930ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่มศรีวิตรา ศิริวิสุทธิรัตน์
2553
36931ตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาสุกัญญา บุญมา
2551
36932ตัวแบบเครือข่ายสำหรับปัญหาการบริหารคลังและจัดเส้นทางเดินรถภายใต้รูปแบบการกระจายสินค้า 3 ลำดับขั้นกันต์ เจริญชลวานิช
2559
36933ตัวแบบจำลองการสับไพ่โดยการแจกแจงเบตาภายใต้เกณฑ์คะแนนความเรียงลำดับภานุพงศ์ ภู่ตระกูล
2555
36934ตัวแบบจำลองการสับไพ่โดยการแจกแจงแบบเบตาทวีศักดิ์ จันทรมณี
2554
36935ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อยภิญโญ ยลธรรม์ธรรม
2552
36936ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับหาจำนวนถังแก๊สอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมในการให้บริการกับลูกค้าราเมศวร์ ศิลปพรหม
2529
36937ตัวแบบนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนสิ่งทออย่างยั่งยืนรุ่งทิพย์ ลุยเลา
2559
36938ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพ์และเขียนของประเทศไทยชลธร ภู่ทอง
วิริยา พึ่งทอง
2552
36939ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอของประเทศไทยเนตรทราย สุวรรณ
2552
36940ตัวแบบพยากรณ์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในของข้าราชการไทยกัญญ์วรา ตาธรรม
2559
36941ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จำกัดกลุ่มชลลดา กล้วยไม้
2553
36942ตัวแบบวีอีซี - อารีมาแบบสลับมัธยฐานถ่วงน้ำหนัก : ราคาหลักทรัพย์ ทีวีโอกนกกาญจน์ สุขศรี
2555
36943ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนคานสะพานปานนท์ ลาชโรจน์
2553
36944ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนพื้นสะพานจากข้อมูลการทดสอบภาคสนามเอกวิทย์ ขันแก้ว
2554
36945ตัวประกอบความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลศูนย์รัชชฎาพร สีดาดาษ
2548
36946ตัวประกอบที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ของโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารการศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือเชิญ วีระฉายา
2525
36947ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่การเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยธิดารัตน์ บุญนุช
2512
36948ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคกลางของประเทศไทยสุนี ธนสารสมบัติ
2512
36949ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ในภาคใต้ของประเทศไทยฉลวย กีรติรักษกุล
2512
36950ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเหนือของประเทศไทยวารุณี อัสธีรวัฒน์
2512
36951ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับการออกกลางคันของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึง 2526ประมาณ ชูพิพัฒน์
2529
36952ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ตามการรับรู้ของครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชวง ชื่นประโคน
2528
36953ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามความต้องการ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมวาสินี วิเศษฤทธิ์
2539
36954ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจันทร์เพ็ญ พาหงษ์
2538
36955ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ชลธิชา ชาญสวัสดิ์
2553
36956ตัวปรับเอกสารให้เป็นปัจจุบันเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานเอ็กซ์เอ็มแอลกัญจน์ชญา ใจขาน
2555
36957ตัวปิดล้อมที่สั้นที่สุดสำหรับสี่อาณาบริเวณซึ่งมีพื้นที่ตามที่กำหนดอรรณพ แก้วขาว
2548
36958ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานครฐิติพร ศรีวงศิตานนท์
2536
36959ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลัดดา เหลืองศศิพงษ์
2546
36960ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศรีวรรณ จิตรานนท์
2546
36961ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของนักฝึกอบรมภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครสิริวรรณ บุญลือ
2546
36962ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวรรณรัตน์ คงเจริญ
2544
36963ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะคิดเป็นระบบครบวงจรของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสวรัย ชัยภาสกรสกุล
2544
36964ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะพลวัตการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติศุภมาส อติไพบูลย์
2544
36965ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะไฟแรงใฝ่รู้คู่ศักยภาพของ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมภักดิ์ กัลยาศิลปิน
2544
36966ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะรับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้องของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวิกัญญา เจนสุริยะกุล
2544
36967ตัวแปรคัดสรรที่สัมพันธ์กับการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยนิธิ จันทรธนู
2552

previous  730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 next