DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
36968ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปปลาหมึกเพื่อการส่งออกอรุณ สัณห์วิญญู
2531
36969ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียเบอร์เลย์ และเตอร์กิชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
2528
36970ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตปอแก้วฟอกภาณี พิเชฐสุนทร
2531
36971ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำฟาร์มกุ้งกุลาดำจันทนา ธนาสว่างกุล
2532
36972ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำเมล็ดบัวแห้งสุวิมล อรรจน์สาธิต
2529
36973ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการปลูกหน่อไม้ไผ่ตง ในจังหวัดปราจีนบุรีอัจฉรา พัธนา
2530
36974ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดฟางเพื่อการค้าวัลลภ พิเชฐกุล
2526
36975ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮื้อเพื่อการค้าศิริกุล คล่องคำนวณการ
2528
36976ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกน้อยหน่ากาญจนา ทวีศักดิ์
2530
36977ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกนุ่นชิดกมล มั่นยวน
2530
36978ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกแผ่นหญ้าสนามนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
2530
36979ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกฝรั่ง พันธุ์กลมสาลี่โสภิดา ประสพผลสุจริต
2533
36980ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมะระจีนประภา เมฆพิศาลพงศ์
2532
36981ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกส้มตราเชิงการค้าในจังหวัดราชบุรีวนิดา หาญบุญเศรฐ
2533
36982ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภาคเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรานุชจรี ชาติบัญชาชัย
2529
36983ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกหมากเอมอร อิ่มทิพย์
2534
36984ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกระต่ายเนื้อ เพื่อการค้าอัสมา สรรพโรจน์พัฒนา
2533
36985ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตอิฐมอญระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรณิการ์ เกิดมงคล
2529
36986ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงครั่งสำราญ เหรียญนุกูล
2532
36987ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนอนุบาลลูกปลาสวายในบ่อดินจรีรัตน์ ศรีรัตนา
2529
36988ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงห่านจีนเสาวลักษณ์ สุริยาภณานนท์
2531
36989ต้นทุนและผลตอบแทนจากจากลงทุนทำสวนท้อ ณ ดอยอ่างข่างบุษบรรณ เหลี่ยวรุ่งเรือง
2530
36990ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมังคุดอำภา ปัญญาศรีวรมย์
2531
36991ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตเมล็ดทานตะวันทิฆัมพร พาไพรสว่าง
2531
36992ต้นทุนและรายได้ของการปลูกกะหล่ำปลีในจังหวัดเชียงใหม่บุญครอง ปทุมชาติพัฒน์
2530
36993ต้นทุนและรายได้ของการปลูกพริกไทยในจังหวัดจันทบุรีศศิธร เลิศเพียรธรรม
2526
36994ต้นทุนและรายได้ของการผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน ศึกษาเฉพาะกรณีทุเรียน เงาะ มังคุดไพโรจน์ จารุวัฒนประดิษฐ์
2529
36995ต้นทุนและรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษตกค้าง เพื่อการค้าเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร
2533
36996ต้นทุนและรายได้จากการปลูกไม้ประดับให้เช่าเพื่อการตกแต่งภายในพรรณี อึ้งปกรณ์แก้ว
2529
36997ต้นทุนและรายได้จากการปลูกหอมหัวใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยเบญจมาศ สัตยศักดิ์วงศา
2528
36998ต้นทุนและรายได้จากการผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อประดับรพีพรรณ ศุภรัตนเมธา
2529
36999ต้นทุนและรายได้จากการผลิตน้ำมันถั่วลิสงสุวรรณา จันทร์กิติสกุล
2527
37000ต้นทุนและรูปแบบสัญญาของการขนส่งสินค้าเครื่องมือแพทย์จิรศักดิ์ เนื่องจำนงค์
2558
37001ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของการผลิตส้มโอในจังหวัดนครปฐมจุฑามาศ ลิปิการถกล
2529
37002ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการปลูกเบญจมาศในโครงการหลวงจันทิมา อึ้งอร่าม
2529
37003ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการปลูกมะเขือเทศในฤดูกาล กับนอกฤดูการในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
2528
37004ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสนประดิพัทธ์ ในภาคกลางของประเทศไทยอาภาภรณ์ จิตลดาพร
2526
37005ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตถั่วเขียวในเขตภาคกลาง ของประเทศไทยอร กาญจนัษฐิติ
2530
37006ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตป่านศรนารายณ์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดรรชนี บุญเหมือนใจ
2531
37007ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตแห้วจีนชูศรี เกียรติขจรกุล
2530
37008ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเลธาดา อาภาธณานุวัติ
2546
37009ต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปส่งออกณัฐวัชร์ จงกลนี
2550
37010ต้นทุนสินเชื่อเกษตรของธนาคารพาณิชย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปราณี อินทรหนองไผ่
2534
37011ต้นแบบ 5D: อัลกอริธึมของการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตจักรพงศ์ กาญจนสมวงศ์
2559
37012ต้นแบบกระบวนการการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติในประเทศไทยกานต์ชนิต กุลนิล
2552
37013ต้นแบบการสร้างพลังงานของระบบสุขาภิบาลสริธร อมรจารุชิต
2549
37014ต้นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดด้วยวิธีเข้ารหัส แบบลิเนียร์ฟรีดิกทีฟฤษดา เรเยส
2530
37015ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารกัลยา พวงสมบัติ
2544
37016ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยีณัฏฐา เกิดช่วย
2557
37017ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
2551

previous  731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 next