DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37001ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคกลางของประเทศไทยสุนี ธนสารสมบัติ
2512
37002ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ในภาคใต้ของประเทศไทยฉลวย กีรติรักษกุล
2512
37003ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเหนือของประเทศไทยวารุณี อัสธีรวัฒน์
2512
37004ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับการออกกลางคันของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึง 2526ประมาณ ชูพิพัฒน์
2529
37005ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ตามการรับรู้ของครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชวง ชื่นประโคน
2528
37006ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามความต้องการ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหมวาสินี วิเศษฤทธิ์
2539
37007ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจันทร์เพ็ญ พาหงษ์
2538
37008ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ชลธิชา ชาญสวัสดิ์
2553
37009ตัวปรับเอกสารให้เป็นปัจจุบันเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานเอ็กซ์เอ็มแอลกัญจน์ชญา ใจขาน
2555
37010ตัวปิดล้อมที่สั้นที่สุดสำหรับสี่อาณาบริเวณซึ่งมีพื้นที่ตามที่กำหนดอรรณพ แก้วขาว
2548
37011ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานครฐิติพร ศรีวงศิตานนท์
2536
37012ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลัดดา เหลืองศศิพงษ์
2546
37013ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศรีวรรณ จิตรานนท์
2546
37014ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของนักฝึกอบรมภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครสิริวรรณ บุญลือ
2546
37015ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวรรณรัตน์ คงเจริญ
2544
37016ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะคิดเป็นระบบครบวงจรของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสวรัย ชัยภาสกรสกุล
2544
37017ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะพลวัตการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติศุภมาส อติไพบูลย์
2544
37018ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะไฟแรงใฝ่รู้คู่ศักยภาพของ นักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยพร้อมภักดิ์ กัลยาศิลปิน
2544
37019ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อลักษณะรับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้องของนักเทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวิกัญญา เจนสุริยะกุล
2544
37020ตัวแปรคัดสรรที่สัมพันธ์กับการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยนิธิ จันทรธนู
2552
37021ตัวแปรจำแนกกลุ่มที่ตอบกับกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถาม ที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครวนิดา ศูนย์จันทร์
2537
37022ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร ของครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนันทนา รัตนอาภา
2526
37023ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชาดา บัวแสง
2520
37024ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา
2520
37025ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์จริยา สิงคนิภา
2520
37026ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาสังคมศาสตร์จินตนา มาพวง
2520
37027ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานครยุวดี วัฒนานนท์
2522
37028ตัวแปรที่จำแนกความสำเร็จของนักเรียนในเขตภาคเหนือ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเภทโครงการพิเศษศิริ ศรีนวลฟูต๊ะ
2535
37029ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้ทำนายสัมฤทธิผลของนิสิตพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครรัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์
2522
37030ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสุมา สุทธิวาทนฤพุฒิ
2522
37031ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย
2529
37032ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนทางไกลของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐมดารัตน์ กาญจนาภา
2540
37033ตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อการประเมินราคาเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
2548
37034ตัวแปรที่มีผลต่อการทำแห้งสับปะรดด้วยวิธีออสโมซิสในซูโครสไซรัปดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์
2538
37035ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อนอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย
2529
37036ตัวแปรที่มีผลต่อราคาปิดการประมูลออนไลน์แบบมีค่าธรรมเนียมเมื่อสถานการณ์การประมูลต่างกันกุลภัทร์ ผาตินาวิน
2561
37037ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการนิเทศแบบคลินิก ของผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิกจำรัส ศิลาคม
2530
37038ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนของครู ช่วงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครชนัญญา พรหมฝาย
2546
37039ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
2540
37040ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุภาพร บุญปล้อง
2540
37041ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสุธิภา แสนทอน
2540
37042ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11พัชราภรณ์ ผางสระน้อย
2540
37043ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบญจพร ศิลพรกรกุล
2530
37044ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาศิริธร ทัดติ
2529
37045ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529สุวิมล เล็กสุขศรี
2531
37046ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529สุวิมล เล็กสุขศรี
2531
37047ตัวแปรในกระบวนการผลิตและการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งถั่วชนิดอื่น ในการผลิตวุ้นเส้นกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
2529
37048ตัวแปลงแผนภาพกิจกรรมสำหรับรูปแบบมาตรฐาน เอ็กซ์เอ็มไอธนกฤต เจริญรัตนากร
2556
37049ตัวแปลภาษาบนเว็บที่ทำงานบนเครื่องผู้รับบริการกมลลักษณ์ สุขเสน
2556
37050ตัวแปลภาษาสำหรับแผนภาพคอมโพเนนท ยูเอ็มแอล ไปยังภาษาแอคมีชุมพล โมฆรัตน์
2556

previous  732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 next