DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37004ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อยกทรงอัศน์อุไร รัตนสัก
2529
37005ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานครพรชัย ปิยะเกศิน
2527
37006ทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ทั่วโลกมนกานต์ หงษ์กราย
2539
37007ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการนำเสนอภาพบทบาทเพศชายในภาพยนตร์โฆษณาเข็มทิพย์ ภะรตะศิลปิน
2547
37008ทัศนคติของผู้บริโภคต่องานโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่ใช้เด็กทารกเป็นผู้แสดงนำน้ำฝน ปัตระประกรณ์
2541
37009ทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ประเทศแหล่งกำเนิด และคุณค่าตราสินค้าของสินค้าแฟชั่นนฐพร โอภาสวชิระกุล
2553
37010ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครสห ประยูรวงศ์
2534
37011ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเกลือแร่ในเขตกรุงเทพมหานครอนุรักษ์ แช่มปรีชา
2531
37012ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์
2541
37013ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อซุปไก่สกัดในเขตกรุงเทพมหานครกฤตยะ กฤตมโนรถ
2531
37014ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่มีนัยเปรียบเทียบกิ่งกาญจน์ อนุเธียร
2541
37015ทัศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานครจักรพันธ์ โพธินาม
2525
37016ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนมยู เอช ทีจิตตราภรณ์ สิริพิพัฒณ์
2526
37017ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผงซักฟอก ที่ผลิตภายในประเทศศักดิ์ณรงค์ เหรียญธีรวงศ์
2525
37018ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อเครื่องพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิ้วอภัย เลาหมนตรี
2528
37019ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อน้ำกะทิสำเร็จรูปทวีชัย สุนทรวัฒนกิจ
2526
37020ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ
2525
37021ทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการจัดห้องสมุด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1ศิริวรรณ ธุลีจันทร์
2539
37022ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535ชมขวัญ ชำนิประศาสน์
2538
37023ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์แบบสร้างอาคารใหม่และแบบซื้อโครงการเก่านำมาดำเนินการ กรณีศึกษา มาลัยอพาร์ตเมนท์ ศิริวัฒน์แมนชั่น สาธรเซนต์วิวเฮ้าว์ และเอ.ดับบลิว.เอส.คอร์ทสยามศักดิ์ จารุอาภรณ์ประทีป
2560
37024ทัศนคติของผู้ป่วยต่อพยาบาลก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีดรุณี ชุณหะวัต
2518
37025ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
2555
37026ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจที่มีต่ออาชีพการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย
2552
37027ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์ชวลิต สวัสดิ์ผล
2533
37028ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารชุดพักอาศัยราคาถูก ย่านชานกรุงเทพมหานครกมล สุรินันทน์
2537
37029ทัศนคติของพนักงานในการเลือกใช้มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รินนารา วิโย
2560
37030ทัศนคติของมารดาที่มีบุตรวัยก่อนเรียน ต่อผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครอรชร จิตต์ปรารม
2531
37031ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครอรุณลักษณ์ เนตรศิริ
2551
37032ทัศนคติของสตรีต่อโฆษณาที่นำเสนอสตรีในบทบาทต่าง ๆอัมพิกา ศรีสุธาพรรณ
2543
37033ทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อปัญหาการนำบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทศพร จุลศิริ
2539
37034ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมืองดำรงค์ ฐานดี
2516
37035ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม
2549
37036ทัศนคติของอาจารย์และผู้ช่วยวิชาการที่มีต่อบริการวัสดุย่อส่วน ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุมนา วัสสระ
2534
37037ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเวียดนาม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท์
2522
37038ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
2550
37039ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลยเปรมสิริ ภู่โภไคย
2552
37040ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล วิศวรุ่งโรจน์
2540
37041ทัศนคติ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติในการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในมหานคร : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครรุ่งทิพย์ เลิศนิทัศน์
2559
37042ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเมี่ยมสุภชา ใสงาม
2552
37043ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นิคม ปัญจวัฒน์
2522
37044ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2557
37045ทัศนคติต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิงในสถานบันเทิงย่านอาร์.ซี.เอ.เจษฎา ยางนอก
2549
37046ทัศนคติต่อการทำแท้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมายเกสริน ศักดิ์กำจร
2539
37047ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในส่วนถูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตดุษณี วินิจฉัย
2544
37048ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตธนิดา บุตรคล้าย
2544
37049ทัศนคติต่อการเมืองและปัญหาสังคมเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเนียร แสงสว่าง
2519
37050ทัศนคติต่อการยอมรับของใหม่และลักษณะการยอมรับของชาวนา ในจังหวัดขอนแก่นสุวรรณ บัวทวน
2515
37051ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรพล สุวรรณ
2539
37052ทัศนคติต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในคลีนิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุณฑลี กรภิญโญภาพ
2529
37053ทัศนคติต่อการอยู่เป็นโสดของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครกุญช์วรรณ นิดรกูล
2552

previous  732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 next