DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37101ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาสังคมศาสตร์จินตนา มาพวง
2520
37102ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานครยุวดี วัฒนานนท์
2522
37103ตัวแปรที่จำแนกความสำเร็จของนักเรียนในเขตภาคเหนือ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเภทโครงการพิเศษศิริ ศรีนวลฟูต๊ะ
2535
37104ตัวแปรที่ดีที่สุดที่ใช้ทำนายสัมฤทธิผลของนิสิตพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครรัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์
2522
37105ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสุมา สุทธิวาทนฤพุฒิ
2522
37106ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย
2529
37107ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนทางไกลของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐมดารัตน์ กาญจนาภา
2540
37108ตัวแปรที่มีผลต่อการจำแนกกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร เพื่อการประเมินราคาเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
2548
37109ตัวแปรที่มีผลต่อการทำแห้งสับปะรดด้วยวิธีออสโมซิสในซูโครสไซรัปดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์
2538
37110ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อนอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย
2529
37111ตัวแปรที่มีผลต่อราคาปิดการประมูลออนไลน์แบบมีค่าธรรมเนียมเมื่อสถานการณ์การประมูลต่างกันกุลภัทร์ ผาตินาวิน
2561
37112ตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการนิเทศแบบคลินิก ของผู้ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศแบบคลินิกจำรัส ศิลาคม
2530
37113ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนของครู ช่วงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครชนัญญา พรหมฝาย
2546
37114ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
2540
37115ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสุภาพร บุญปล้อง
2540
37116ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสุธิภา แสนทอน
2540
37117ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11พัชราภรณ์ ผางสระน้อย
2540
37118ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบญจพร ศิลพรกรกุล
2530
37119ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาศิริธร ทัดติ
2529
37120ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529สุวิมล เล็กสุขศรี
2531
37121ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529สุวิมล เล็กสุขศรี
2531
37122ตัวแปรในกระบวนการผลิตและการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งถั่วชนิดอื่น ในการผลิตวุ้นเส้นกิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
2529
37123ตัวแปลงแผนภาพกิจกรรมสำหรับรูปแบบมาตรฐาน เอ็กซ์เอ็มไอธนกฤต เจริญรัตนากร
2556
37124ตัวแปลภาษาบนเว็บที่ทำงานบนเครื่องผู้รับบริการกมลลักษณ์ สุขเสน
2556
37125ตัวแปลภาษาสำหรับแผนภาพคอมโพเนนท ยูเอ็มแอล ไปยังภาษาแอคมีชุมพล โมฆรัตน์
2556
37126ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์สำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ปวีณ์สุดา เนตรวงศ์
2555
37127ตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสยางรถยนต์ใช้แล้วสำหรับปฏิกิริยาของเอทานอลวีรพัฒน์ วิวัฒโนดม
2557
37128ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัม-โคบอลต์เตรียมโดยกระบวนการร่วมของ การทำให้ชุ่มกับการล่อผลึกสำหรับการรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มวิรุฬห์ ตรงชวนกิจ
2551
37129ตัวละครผู้ช่วยเหลือในละครนิทานโทรทัศน์ร่วมสมัย : กรณีศึกษานิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องตุ๊กตาทองณัฐพร ไข่มุกข์
2554
37130ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของโอะงะวะ โยโกะปุญญดา ดาศรี
2556
37131ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายไทย พ.ศ. 2525-2548มาริสา สำลี
2550
37132ตัวละคร “มือที่สาม” ในนวนิยายของเอะกุนิ คะโอะริธัญจุฑา คำแหง
2554
37133ตัวละคร "แมว" ในวรรณกรรมของมิยะสะวะ เค็นจิศิริเกตุ ดิสโร
2551
37134ตัวละครสุนัขเลี้ยงในวรรณกรรมสำหรับเด็กของมุกุ ฮะโตะจูทินภาส พาหะนิชย์
2551
37135ตัวละครหญิงกับปิตาธิปไตยในนวนิยายสืบสวนสอบสวนร่วมสมัยของอเมริกาสุทัตตา พาหุมันโต
2560
37136ตัวละครหญิงในวรรณกรรมของฮิงุชิ อิชิโยกับผู้หญิงในยุคเมจิวิวันพร กิจไกรลาศ
2552
37137ตัวละครเอกหญิงในนวนิยายของโยะฌิโมะโตะ บะนะนะอัจฉรา เหมวรางค์กูล
2555
37138ตัววัดสากลในหนึ่งมิติและสองมิตินิศารัตน์ บัวแดง
2555
37139ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่มงคล ลีลาไพบูลย์
2550
37140ตัวสถิติแบบเบส์สำหรับการทดสอบสมมูลของตัวแปรสุ่มทวินามบุญชัย ลาภสุมน
2546
37141ตัวสร้างรหัสสำหรับโปรแกรมแบบขนานเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์แบบหลายแกนวัฒนา พรสูงส่ง
2554
37142ตัวสังเกตฟัซซีลดอันดับ สำหรับแบบจำลองฟัซซี ทาคางิ-ซึเงะโนะทรงกรด ธิราชัย
2544
37143ตัวสังเคราะห์ความถี่ดิจิตอลโดยตรงที่ใช้วงจรดัดรูปสามเหลี่ยมเป็นซายน์คณิตพงศ์ เพ็งวัน
2554
37144ตัวอ่านบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์บนมือถือสำหรับคนตาบอดไทยนิตต์ชญาณ์ เจตจารุรัชต์
2556
37145ตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทยพิเชฐ แสงทอง
2551
37146ตำนานไท้ส่วยเอี๊ยะ 60 องค์และพิธีแก้ปีชงในศาสนสถานจีนในสังคมไทยร่วมสมัยสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
2558
37147ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้างเนื้อหาและบทบาทในสังคมไทยอนุชา พิมศักดิ์
2550
37148ตำนานพระธาตุของชนชาติไท : ความสำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อดั้งเดิมปฐม หงษ์สุวรรณ
2548
37149ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์ภัทริยา กัลยานาม
2543
37150ตำนานและศาสนาใน วอต ดรีมส์ เมย์ คัม : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร์ภัทริยา กัลยานาม, 2518-
2543

previous  734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 next