DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37201ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐานของทางราชการไทยชาญณรงค์ แสงสวัสดิ์
2521
37202ทัศนคติของผู้ใช้เอกสารภาษาไทยด้านการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุภาวดี คงเจริญ
2536
37203ทัศนคติของผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในบ้านเรือน ในเขตกรุงเทพมหานครพรรณี วนิชเวคินทร์
2527
37204ทัศนคติของผู้ซื้อต่อระบบผ่อนส่งปานใจ บุญเสรฐ
2519
37205ทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศยุพาพร ศิริธนะวัฒน์
2536
37206ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานอรมณี สุนทรนนท์
2552
37207ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสื้อยกทรงอัศน์อุไร รัตนสัก
2529
37208ทัศนคติของผู้บริโภคเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานครพรชัย ปิยะเกศิน
2527
37209ทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ทั่วโลกมนกานต์ หงษ์กราย
2539
37210ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการนำเสนอภาพบทบาทเพศชายในภาพยนตร์โฆษณาเข็มทิพย์ ภะรตะศิลปิน
2547
37211ทัศนคติของผู้บริโภคต่องานโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่ใช้เด็กทารกเป็นผู้แสดงนำน้ำฝน ปัตระประกรณ์
2541
37212ทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ประเทศแหล่งกำเนิด และคุณค่าตราสินค้าของสินค้าแฟชั่นนฐพร โอภาสวชิระกุล
2553
37213ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการหลังการขายของบริษัท ที่ขายรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครสห ประยูรวงศ์
2534
37214ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเกลือแร่ในเขตกรุงเทพมหานครอนุรักษ์ แช่มปรีชา
2531
37215ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์
2541
37216ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อซุปไก่สกัดในเขตกรุงเทพมหานครกฤตยะ กฤตมโนรถ
2531
37217ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่มีนัยเปรียบเทียบกิ่งกาญจน์ อนุเธียร
2541
37218ทัศนคติของผู้บริโภคนมพาสเจอร์ไรส์ในเขตกรุงเทพมหานครจักรพันธ์ โพธินาม
2525
37219ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อนมยู เอช ทีจิตตราภรณ์ สิริพิพัฒณ์
2526
37220ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อผงซักฟอก ที่ผลิตภายในประเทศศักดิ์ณรงค์ เหรียญธีรวงศ์
2525
37221ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อเครื่องพิมพ์ดีดแบบกระเป๋าหิ้วอภัย เลาหมนตรี
2528
37222ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อน้ำกะทิสำเร็จรูปทวีชัย สุนทรวัฒนกิจ
2526
37223ทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดำรงค์ วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ
2525
37224ทัศนคติของผู้บริหารโรงเรียนและครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการจัดห้องสมุด ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1ศิริวรรณ ธุลีจันทร์
2539
37225ทัศนคติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อกำหนดจัดสรรที่ดิน พุทธศักราช 2535ชมขวัญ ชำนิประศาสน์
2538
37226ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของการพัฒนาอพาร์ทเม้นท์แบบสร้างอาคารใหม่และแบบซื้อโครงการเก่านำมาดำเนินการ กรณีศึกษา มาลัยอพาร์ตเมนท์ ศิริวัฒน์แมนชั่น สาธรเซนต์วิวเฮ้าว์ และเอ.ดับบลิว.เอส.คอร์ทสยามศักดิ์ จารุอาภรณ์ประทีป
2560
37227ทัศนคติของผู้ป่วยต่อพยาบาลก่อนและหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดีดรุณี ชุณหะวัต
2518
37228ทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIMทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา
2555
37229ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจที่มีต่ออาชีพการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย
2552
37230ทัศนคติของผู้สูงอายุไทยต่อการสมรสและการมีเพศสัมพันธ์ชวลิต สวัสดิ์ผล
2533
37231ทัศนคติของผู้อยู่อาศัยต่ออาคารชุดพักอาศัยราคาถูก ย่านชานกรุงเทพมหานครกมล สุรินันทน์
2537
37232ทัศนคติของพนักงานในการเลือกใช้มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รินนารา วิโย
2560
37233ทัศนคติของมารดาที่มีบุตรวัยก่อนเรียน ต่อผลิตภัณฑ์แป้งเด็ก เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครอรชร จิตต์ปรารม
2531
37234ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเลือกคู่ครอง : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครอรุณลักษณ์ เนตรศิริ
2551
37235ทัศนคติของสตรีต่อโฆษณาที่นำเสนอสตรีในบทบาทต่าง ๆอัมพิกา ศรีสุธาพรรณ
2543
37236ทัศนคติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อปัญหาการนำบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทศพร จุลศิริ
2539
37237ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมืองดำรงค์ ฐานดี
2516
37238ทัศนคติของอาจารย์ที่มีต่อโครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตทิพย์วารี วงษ์เจริญธรรม
2549
37239ทัศนคติของอาจารย์และผู้ช่วยวิชาการที่มีต่อบริการวัสดุย่อส่วน ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุมนา วัสสระ
2534
37240ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเวียดนาม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดที่มีและไม่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่เฉลิมชัย ผิวเรืองนนท์
2522
37241ทัศนคติคนไทยภาคเหนือต่อคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
2550
37242ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลยเปรมสิริ ภู่โภไคย
2552
37243ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เกี่ยวกับปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล วิศวรุ่งโรจน์
2540
37244ทัศนคติ ความเชื่อ วิถีปฏิบัติในการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในมหานคร : กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครรุ่งทิพย์ เลิศนิทัศน์
2559
37245ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเมี่ยมสุภชา ใสงาม
2552
37246ทัศนคติต่อการก่อการร้ายคอมมูนิสต์ : การศึกษาเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่พัฒนาการภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นิคม ปัญจวัฒน์
2522
37247ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2557
37248ทัศนคติต่อการแต่งกายล่อแหลมของวัยรุ่นหญิงในสถานบันเทิงย่านอาร์.ซี.เอ.เจษฎา ยางนอก
2549
37249ทัศนคติต่อการทำแท้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแพทย์ และนักกฎหมายเกสริน ศักดิ์กำจร
2539
37250ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอยปลายในส่วนถูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตดุษณี วินิจฉัย
2544

previous  736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 next