DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37251ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตและพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิตธนิดา บุตรคล้าย
2544
37252ทัศนคติต่อการเมืองและปัญหาสังคมเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเนียร แสงสว่าง
2519
37253ทัศนคติต่อการยอมรับของใหม่และลักษณะการยอมรับของชาวนา ในจังหวัดขอนแก่นสุวรรณ บัวทวน
2515
37254ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรพล สุวรรณ
2539
37255ทัศนคติต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ในคลีนิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุณฑลี กรภิญโญภาพ
2529
37256ทัศนคติต่อการอยู่เป็นโสดของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครกุญช์วรรณ นิดรกูล
2552
37257ทัศนคติต่อกีฬาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6ชีวะ รื่นถวิล
2534
37258ทัศนคติต่อปัญหาการทารุณกรรมเด็กในครอบครัวอาภาพรรณ ถาวโรฤทธิ์
2542
37259ทัศนคติต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐนันทกา โรจนวิภาต
2546
37260ทัศนคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุต่างกันโทมิโอกะ, ยูทากะ
2552
37261ทัศนคติต่อวิชาชีพของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาทนงค์ศรี อินทนุพัฒน์
2526
37262ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตฝึกสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยุพดี ปานบุบผา
2523
37263ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจิระวัชร์ นิยมใหม่
2539
37264ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจิระวัชร์ นิยมใหม่
2539
37265ทัศนคติต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในส่วนภูมิภาควรอนงค์ ยังเจริญ
2539
37266ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการวลัญช์ ธาราชมภู
2557
37267ทัศนคติทางการเมืองของกรรมกร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานครวรภาส รุจิโภชน์
2522
37268ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าแผนกสำนักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชนมธุรส ใหญ่ขยัน
2520
37269ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลลินธร กิจจาธิการกุล
2523
37270ทัศนคติทางการเมืองของนายทหารชั้นนายพันของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศสุรพาสน์ ทัพภมาน
2519
37271ทัศนคติทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไทยไกรวุธ จิระบุตร
2520
37272ทัศนคติทางการเมืองของผู้นำสหภาพแรงงานไทยบุญฤทธิ์ แสนพาน
2525
37273ทัศนคติทางการเมืองของวุฒิสมาชิกสายทหารต่อพรรคการเมืองไทยพิสัณห์ จุลดิลก
2530
37274ทัศนคติทางเพศผ่านการบริโภคนิตยสารชายรักชายของผู้อ่านชายรักชาย ในระดับอุดมศึกษาชื่นปิติ อินนา
2554
37275ทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานครพรรณี ภวภูตานนท์
2521
37276ทัศนคติทางสังคมและการเมืองของผู้นำกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิตยา กิจกำแหง
2526
37277ทัศนคติที่มีต่อการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีภูมิหลังต่างกันรัตนา พลับพลา
2533
37278ทัศนคติที่มีต่อการฝึกอาชีพของหญิงในสถานสงเคราะห์บ้านเกร็ดตระการ และบ้านนารีสวัสดิ์ที่มีภูมิหลังต่างกันนีรนุช ภาชนะทิพย์
2534
37279ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและปกติวิสัยเชิงอัตนัย ของนักศึกษาครูอัปษร เตียวตระกูลวัฒน
2523
37280ทัศนคติที่มีต่อห้องสมุดหมวดวิชาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครมะลิวัลย์ จันทกนกากร
2539
37281ทัศนคติในทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจชวิลิต ภัยลี้
2522
37282ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคชุตินันท์ จีระวรวงศ์
2556
37283ทัศนคติแบบบังคับบัญชาและแบบวิชาชีพของอาจารย์วิทยาลัยครูวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
2525
37284ทัศนคติแบบราชการและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาพิมใจ ตรีสัตยพันธ์
2530
37285ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ "ป้ายแบนเนอร์" ในระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทยโสภาวรรณ รัตนจิตรกร
2542
37286ทัศนคติ และกระบวนการควบคุมตนเองของผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ : ศึกษากรณีกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ประเภทอาหารตามกลุ่มเลือด มังสวิรัติ และแมคโครไบโอติกส์ ในเขตกรุงเทพมหานครสิริกาญจ์ จินตบัญญัติ
2553
37287ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านสตรีที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นวรนุช ภุมรินทร
2551
37288ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและต่ำที่มีศิลปินเกาหลีเป็นผู้นำเสนออุบลศรี ร่มโพธิ์คาพงษ์
2554
37289ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษกณิชา หลีหเจริญกุล
2555
37290ทัศนคติและการปฏิบัตตามหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในเขตกรุงเทพมหานครนบวรรณ ศิวะศริยานนท์
2546
37291ทัศนคติและการปฏิบัติของนักโฆษณาต่อการใช้มาตรฐานเดียวด้านโฆษณาสมิทธิ์ บุญชุติมา
2546
37292ทัศนคติและการยอมรับของวัยรุ่นต่อการนำเสนอข่าวสารด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านนักร้อง-นักแสดงอารีภักดิ์ เงินบำรุง
2541
37293ทัศนคติและการให้ความสำคัญแนวความคิดในแบบประเมินสถาปัตยกรรมสีเขียวของสมาคมสถาปนิกสยามปัญจพัชร เลิศอุทัย
2552
37294ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชนในวิทยาลัยครู ที่มีต่อการพัฒนาชนบทนวลฉวี สุขหลาย
2530
37295ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพรรณี ปัทมะศิริ
2510
37296ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้บริโภคต่อการวางตราสินค้าสุทธิพงษ์ ธัญญานุรักษา
2551
37297ทัศนคติและความต้องการการกำกับดูแลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารการตลาดในโรงเรียนอุมาพร ภักดีวงศ์
2550
37298ทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าที่ใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในงานโฆษณาวิลาสินี กิจคณะ
2558
37299ทัศนคติและความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแล สาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผู้ประกอบการ คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลร่วม บริหารสมพิศ ดวงคำ
2545
37300ทัศนคติและปฏิกิริยาตอบสนองเชิงอารมณ์ของผู้ใช้โทรทัศน์มือถือที่มีต่อการรบกวนของข้อความการตลาดทางโทรศัพท์มือถือบุษลักษณ์ บุญมาก
2549

previous  737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 next