DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
37296ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตัวอย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014ฐานิตย์ ยศประสิทธิ์
2557
37297ทิศทางของการดูแลสุภาพในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์นิภาพรรณ สุขศิริ
2540
37298ทิศทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทยจรรยา จิตร์จารัตน์, 2519-
2547
37299ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531-2545ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
2532
37300ทิศทางความหมายของวาทะที่ปรากฏในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชตุลย์ รักเรือง
2552
37301ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้สายสวาท ปัจวิทย์
2549
37302ที่จอดรถในย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเก่า : กรณีศึกษาย่านถนนเยาวราช กรุงเทพมหานครนพรัตน์ พิริยเลิศศักดิ์
2555
37303ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอรทัย อุโฆสิตกุล
2526
37304ที่ตั้งโรงเรียนกับการลดปัญหาจราจรในเขตบางรักและยานนาวาจารุวรรณ ลิมปเสนีย์
2521
37305ที่พักอาศัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมวิวัฒน์ สิริเศรษฐอาภา
2550
37306ที่มาของนายกรัฐมนตรี : ศึกษากรณีการได้มาของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2560มัณฑิตา รัตนวิโรจน์
2561
37307ที่มาของรัฐสภาไทยรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
2521
37308ที่มา คุณสมบัติ และบทบาทของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนนันทิยา ธงไชยเจริญสิริ
2555
37309ที่มาและวิวัฒนาการของคำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วย กระ- และ กะ- ในภาษาไทยพจนี ศิริอักษรสาสน์
2536
37310ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยวิรัตน์ ชาญอารีวิวัฒน์
2551
37311ที่อยู่อาศัยของบุคลากรในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกโสภิดา บุญเจริญ
2545
37312ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ชูเฮ ฮะมะยะ
2553
37313ที่อยู่อาศัยของพนักงานศูนย์การค้าซีคอนสแควร์, กรุงเทพมหานครวิทยา เพชรปาน, 2508-
2547
37314ทุนขุนนางไทย (พ.ศ.2500-2516)รัตพงษ์ สอนสุภาพ
2539
37315ทุนจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานกลุ่มของนิสิตนักศึกษา: การวิจัยและพัฒนาโมเดลการวัดและโปรแกรมเสริมสร้างวิธัญญา วัณโณ
2556
37316ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอัมพวายานุมาศ สร้อยเสือ
2551
37317ทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศพัฒนพงศ์ สุกิจปาณีนิจ
2552
37318ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2550
37319ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพลัฏฐ์ อำไพ
2556
37320ทุนทางสังคมในการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของครอบครัวผู้บริจาคที่มีภาวะสมองตายรพีพรรณ์ โพธิ์ประทับ
2557
37321ทุนนิยมกับความเหงาณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์
2561
37322ทุนนิยมเสมือนในเกมออนไลน์สุจินดา สุขมา
2551
37323ทุนมนุษย์กับการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุด้วยตนเองของประชากรไทยสุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์
2557
37324ทุนสุขภาพกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของวัยรุ่นไทยอรอนงค์ ซ้ายโพธิ์กลาง
2557
37325เทกซ์เจอร์ของของผสมนีมาติค-คอเลสเตอริค ที่อุณหภูมิใกล้จุดเปลี่ยนสภาวะเมโซมอร์ฟิค-ไอโซโทรปิควิมล เกรียงไกร
2520
37326เทคนิค LC/MS/MS เพื่อระบุชนิดเจละตินที่ใช้ในอาหารฮาลาลนูรีซัน สามาลูกา
2554
37327เทคนิคการก่อสร้างอาคารด้วยไม้ไผ่ การออกแบบและสร้างอาคารตัวอย่าง ณ พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์
2545
37328เทคนิคการขยายพันธุ์ปะการังอ่อน Sinularia sp. และ Sarcophyton sp. ในภาวะเพาะฟักเบญจวรรณ สีหะรัญ
2560
37329เทคนิคการควบคุมงานตามใบสั่งงานชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
2530
37330เทคนิคการควบคุมแบบดิจิตอลสำหรับติดตามคอนทัวร์ 3 มิติธเนศ เรืองธุระกิจ
2538
37331เทคนิคการควบคุมไม่เชิงเส้นสำหรับเพนดูลัมผกผันแบบหมุนอธิป วางขุนทด
2551
37332เทคนิคการควบคุมอัตราสำหรับการเข้ารหัสวีดิทัศน์สตรีมมิงแบบออฟไลน์ บนพื้นฐานของมาตรฐาน H.264สิริโรจน์ ก้อนในเมือง, 2521-
2547
37333เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ใช้โทเค็นหลายอันสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูงอธิพงศ์ สุริยา, 2522-
2547
37334เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่มีทราฟฟิกสองกลุ่มสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางที่มีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกันนรรัตน์ วัฒนมงคล
2553
37335เทคนิคการจองช่องสัญญาณสำหรับโพรโทคอลควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในระบบสื่อสารไร้สาย กรณีที่มีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขชโลธร ชนะสงค์
2548
37336เทคนิคการจำแนกภาพจากเทปข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเนื้อที่และการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยกันยา จิรพยุงไชย
2522
37337เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กรจันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์
2548
37338เทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใหญ่ภูริต ควินรัมย์
2550
37339เทคนิคการตรวจวัดคลื่นสมองสำหรับการทำการฟื้นฟูการรับรู้โดยใช้อีอีจีราคาประหยัดแบบน้อยช่องสัญญาณกฤษณ์กร เยาว์มณี
2555
37340เทคนิคการติดตั้งฉนวนใยแก้วอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารเขตร้อนชื้นเดโช เกษมสุข
2554
37341เทคนิคการถ่ายภาพรังสีในท่ากดข้อสะโพก เพื่อประเมินข้อสะโพกเคลื่อนบางส่วน ในสุนัขที่มีข้อสะโพกเจริญผิดปกติดวงเดือน แก่นค้างพลู
2543
37342เทคนิคการทำให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลเมื่อมีข้อมูลผิดปกติ ในอนุกรมเวลาจันทร์จีรา โอธนเมธี
2538
37343เทคนิคการทำอะซาดิแรคตินให้เข็มข้นจากสิ่งสกัดโดยวิธีการดูดซับปทุมทิพย์ ต้นทับทิมมอง
2539
37344เทคนิคการนำเสนอรายการ "ชัวร์ก่อนแชร์" และการรับรู้ของผู้ชมประวีณา พลเขตต์
2560
37345เทคนิคการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนฝึกสอน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตกฒามรา ผลัดธุระ
2524

previous  737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 next