DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
401การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสำหรับการอนุมานแบบเบส์เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับณภัชนันท์ อุทธโยธา
2559
402การเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยณิฐา คุณวงษ์
2559
403การเปรียบเทียบสมรรถนะการใช้งานของทัชสกรีนและทัชแพดปุณยนุช ธัญญกุลสัจจา
2559
404การเปรียบเทียบองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากฟางแมงลัก Ocimum citriodourum Vis. ที่ได้จากการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตและการกลั่นด้วยไอน้ำจริพงศ์ เม่นหวา
2559
405การเปรียบเทียบอัตราส่วนความกว้างของลำแสงสะท้อนต่อความกว้างของเส้นเลือดแขนงจอประสาทตาระหว่างภาวะต้อหินกับภาวะปกติ โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลเผ่าพิชญ์ ศิริอาชาวัฒนา
2559
406การเปลี่ยนแปลงกายภาพของหน่วยพักอาศัย การอยู่อาศัยและทัศนคติของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัยในบริเวณ ซอยอารีย์-พหลโยธิน ระหว่างปี 2530-2559: กรณีศึกษา อาคารชุดในซอยอารีย์แจ๊คกี้ แอน มานาโก เกียรติ์มนตรี
2559
407การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่ได้รับมะนาวผงพิมพ์สุดา กุลประดิษฐ์
2559
408การเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนพัฒนาอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ตามมาตรการส่งเสริมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มขึ้น ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 3 รายภานินี ชยานันท์
2559
409การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินในพื้นที่เมืองและผลกระทบต่อลักษณะอุทกวิทยาลุ่มน้ำ:กรณีศึกษาลุ่มน้ำกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตยุพเรศ สิทธิพงษ์
2559
410การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่นศิริมาส บุญถนอม
2559
411การเปิดรับเรื่องเล่าอดีตและเส้นทางการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพย้อนยุคของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซดกิตติกร โพธิ์ทอง
2559
412การเปิดรับและทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะต่อสื่อดิจิทัลบอร์ดในเขตกรุงเทพมหานครธีรวิทย์ ชาญโกเวทย์
2559
413การแปรของศัพท์และเสียงในภาษาไทยถิ่นภูเก็ตตามอายุ: การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถิ่นฌัลลิกา มหาพูนทอง
2559
414การแปลงกฏธุรกิจไปเป็นซีพีเอ็นเอ็มแอลจตุพร ดีสุขยิ่ง
2559
415การแปลงข้อความภาษาไทยกลางเป็นเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยถิ่นเหนือพรรณกร ชาวอ่างทอง
2559
416การแปลงแผนภาพกิจกรรมยูเอ็มแอลเป็นคัลเลอร์เพทริเน็ตกับอินสคริปชันณัฏฐิรา มณีรัตน์
2559
417การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากอุตสาหกรรมโรงงานเครื่องดื่มโดยการหมักร่วมราตรี ซุ่ยหิรัญ
2559
418การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิชชุตา ตุ่มทอง
2559
419การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดและขยะอินทรีย์สุทิศา สมิทธิเวชรงค์
2559
420การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนนงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา
2559
421การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและแกนสับปะรด โดยเชื้อจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศพนิดา เจริญสุข
2559
422การผลิตก๊าซชีวภาพจากเส้นใยปาล์มร่วมกับทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้ตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสุพรรณา ไชยปา
2559
423การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุวรัญญา จิตสนธิ
2559
424การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดชวัลพร อินทร์จันทร์
2559
425การผสมผสานวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในบริบทพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาภัทรสุดา สาลีวรรณ์
2559
426การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจนภานุวัฒน กนกวรรณากร
2559
427การพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกำหนดความต้องการไฟฟ้าสำรองสุชาครีย์ นิติศานนท์
2559
428การพอกพูนด้วยไฟฟ้าแบบเป็นช่วงของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโคบอลต์บนกลาสซีคาร์บอนและผ้าคาร์บอนจิตติมา ศรีวรรณบุตร
2559
429การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมสร้างภาพในใจเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน
2559
430การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการสืบสอบและการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำวิจัยของนักศึกษาครูพัชราภรณ์ พิลาสมบัติ
2559
431การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามเเนวคิดการตั้งปัญหาเเละการคิดเเบบฮิวริสติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเเก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกฤษฎา วรพิน
2559
432การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามเเนวคิดการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เเละเเนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเเก้ปัญหาเเละการใช้ตัวเเทนทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกุลนิดา ปลื้มปิติวิริยะเวช
2559
433การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความร่วมรู้สึกในการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลนุสรา นามเดช
2559
434การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธีคิว เอ อาร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านศัพท์ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ็ญสินี กิจค้า
2559
435การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัวยุรนันท์ ตามกาล
2559
436การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเกษตรพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
2559
437การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาวะทางกายของเด็กวัยอนุบาลสำหรับผู้ปกครองชนบทอีสานโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแนวคิดการชี้แนะรุ่งลาวัลย์ ละอำคา
2559
438การพัฒนากระบวนการไฮบริดไฮโดรไซโคลนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดแบบไหลต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบำบัดสีในน้ำเสียปนเปื้อนลิกนิน จากโรงงานผลิตกระดาษศกานต์ จงจิตร
2559
439การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนสำหรับสังคมอยู่ดีมีสุขพรทิพย์ จับจิตต์
2559
440การพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมตามแนวคิดการเป็นองค์การสมรรถนะสูงศิริพร สว่างจิตร
2559
441การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการชั้นเรียนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสำหรับนิสิตนักศึกษาครูเชี่ยวเวทย์ เจริญพร
2559
442การพัฒนาการทำงานร่วมกันแบบทันทีระหว่างมาตรฐาน IEEE1888 และมาตรฐาน ECHONET Lite สำหรับระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารชญานนท์ แสงอำไพ
2559
443การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กและเยาวชนในชุมชนธัญวรัตม์ นุชอุดม
2559
444การพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับอาคารที่พักอาศัยแบบยั่งยืนในประเทศไทยภาวดี ธุววงศ์
2559
445การพัฒนาเครื่องมือวัดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
2559
446การพัฒนาจิตสำนึกในการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชนด้วยกระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบผสานแนวคิดอารักข์ หาญสันเทียะ
2559
447การพัฒนาเจตคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานณัฐวุฒิ สกุณี
2559
448การพัฒนาต้นแบบระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบเลือกใช้แหล่งพลังงานภายในบ้านอิทธิ เสาวพรรณ
2559
449การพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าสังเกตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายบนมาตรฐานไออีซี 61850ศิโรช ศรีสดใส
2559
450การพัฒนาตัวคูณมลพิษเพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนจากยานพาหนะในประเทศไทยสุทธิชาน์ นิลฤทธิ์
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next