DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
43945พฤติกรรมหลังโก่งเดาะของเหล็กเสริมที่มีการค้ำยันทางด้านข้างแบบไม่เชิงเส้นชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
2555
43946พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการชมรายการโทรทัศน์ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจิยากร เสสะเวช
2539
43947พฤติกรรมอาชญากรรมกับประวัติการใช้ยาเสพติดของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (บ้านกรุณา)วนัญญา แก้วแก้วปาน
2551
43948พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครกฤตยา ทัพวงษ์
2552
43949พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551หนึ่งหทัย อินทขันตี
2554
43950พลวัตขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปที่ดินหลังรัฐธรรมนูญ 40: กรณีศึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยสมภพ ดอนดี
2559
43951พลวัตของการใช้ประโยชน์ผญาภาษิตในฐานะการเป็นเครื่องมือการขัดเกลาทางสังคมเทียนชัย สุริมาศ
2557
43952พลวัตของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540ธวัชชัย ป้องศรี
2552
43953พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดวิลานี สุชีวบริพนธ์
2553
43954พลวัตของแพลงก์ตอนสัตว์ในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีวรพงศ์ ตันติชัยวนิช
2548
43955พลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจ้าหลวงคำแดงของกลุ่มไทยวนและ ไทลื้อในภาคเหนือนิตยา วรรณกิตร์
2554
43956พลวัตของเวทีการค้าโลก : ความร่วมมือของกลุ่มจี 20 และความล้มเหลวของการประชุมระดับรัฐมนตรีที่แคนคูนอรณิชา จูฑะรสก
2549
43957พลวัตของสงครามไทย-พม่า ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19ภมรี สุรเกียรติ
2548
43958พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารุ่งกมล โพธิสมบัติ
2553
43959พลวัตเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานครปาริษา มูสิกะคามะ
2551
43960พลวัตประชากรปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีชุตาภา คุณสุข
2549
43961พลวัตและบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอัมพิกา ยะคำป้อ
2554
43962พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษสันติ บุตรไชย
2554
43963พลศาสตร์การดูดซับความชื้นจากอะซิโตนโดยสารดูดซับโมเลคูลาร์ ซีฟ ชนิดสามเอ ในหอดูดซับแดน อินทร์มา
2539
43964พลศาสตร์ของเครื่องแยกแบบสั่นสะเทือนจิตต์เกษม โยธีคณะ
2529
43965พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ชนินทร์ มัญชสิงห์
2554
43966พลังงานสถานะพื้นและสัดส่วนควบแน่นของ 4 He II เหลวภัคนัย ทองทิอัมพร
2528
43967"พลังสีหมากสุก" : ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมของผู้เฒ่าบ้านนอกจากร้อยเอ็ดในบริบทสังคมนครสาคร สมเสริฐ
2549
43968พลังสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษจังหวัดนครปฐมนุชนาฏ ธรรมขัน
2556
43969พลาสมิดโพรไฟล์ของไรโซเบียมในถั่วเขียว Vigna radiata (L.) Wilczek จากพื้นที่โครงการสร้างป่าและป่าพันธุกรรมพืช จังหวัดนครราชสีมารัตนวดี หอมจันทร์
2543
43970พหุกรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาบุษกร เชี่ยวจินดากานต์
2556
43971พหุกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นและไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยศุภพร สุขะตุงคะ
2553
43972พหุนิยมทางศาสนาของจอห์น ฮิก กับ ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นจริงนภาเดช กาญจนะ
2539
43973พหุสัมพันธ์ในขบวนการเคลื่อไหวทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูดและบ่อนอกโนบุทากะ คุเซ
2545
43974พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทยอภิญญา สร้อยธุหร่ำ
2553
43975พอร์ทโฟลิโอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กกันยารัตน์ สังข์ทอง
2558
43976พอลิไดแอเซทิลีน/ซิงก์ออกไซด์/ยางธรรมชาตินาโนคอมพอสิตฟิล์มและการตอบสนองด้านการตรวจวัดสีวิภาวี ปัญญานันทกิตติ์
2558
43977พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตสฤษฎ์ ลิประพันธ์
2557
43978พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลังนพรุจ เคียงกิติวรรณ
2555
43979พอลิเมอร์ผสมจากผงพอลิโพรพิลีนและขวดเพตใช้แล้วที่บดด้วยเทคนิคพัลเวอไรเซชันสุภโชค ตันพิชัย
2548
43980พอลิเมอร์ผสมยางธรรมชาติและยางพอลิคลอโรพรีนสำหรับการผลิตยางกันฝุ่นอัจฉรี ตระการวราภรณ์
2543
43981พอลิเมอร์ผสมระหว่างอิพอกซีเรซินและยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์นิภาพรรณ โสตถิยานนท์
2547
43982พัฒนาการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย: ศึกษากรณีผู้มีอำนาจสอบสวนวรรษนนท์ บรรณมาศ
2558
43983พัฒนาการการแข่งขันกีฬานักเรียนในประเทศไทย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมัยปัจจุบันสุนทร แม้นสงวน
2533
43984พัฒนาการการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจในการโน้มน้าวผู้อื่นในเด็กไทยเณริกา อนันตพฤทธ์
2549
43985พัฒนาการการดำเนินงานอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติระหว่างพ.ศ.2516-2556พัชร์สิตา ภูวรัตน์เลิศโภคา
2557
43986พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)ภัฏ กรวิกนพดล
2555
43987พัฒนาการการแปลอาชญนิยายชุดเชอร์ล็อก โฮมส์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันพนิดา หล่อเลิศรัตน์
2548
43988พัฒนาการการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยสุพัตรา ศักรภพน์
2532
43989พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโรเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
2549
43990พัฒนาการการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์
2528
43991พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออนชญานิศา จิรสินธิปก
2553
43992พัฒนาการ การแสดงของ ล้อต๊อก ศิลปินตลกไทยกุลเชษฐ์ เล็กประยูร
2540
43993พัฒนาการการแสดงสิทธิและเสียงของ "เครือข่ายคนดูหนัง"นัฏกร บุญมาเลิศ
2552
43994พัฒนาการการออกแบบการให้แสงสว่างธรรมชาติในอาคารประเภทห้องสมุดไพลิน ไพจิตรสัตยา
2553

previous  870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 next