DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
43945ผลของตัวแปรในการผลิต และสมบัติทางกายภาพเคมีของแป้งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทยเวชยันต์ ธนบดีภัทร
2532
43946ผลของตัวแปรบางชนิดที่มีต่อคุณภาพของมะขามในระหว่างการเก็บ และการทำแห้งภายใต้สุญญากาศแสนพล ถิ่นมธุรส
2532
43947ผลของตัวแปรบางตัวที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากวัสดุการเกษตรโดยเครื่องหมักแบบคอลัมน์ชนิดต่อเนื่องคนอง ศรีนรคุตร
2532
43948ผลของตัวรองรับต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าฐานแพลทินัมสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มสิริพงศ์ ลิ้มพัธยาเนตร์
2555
43949ผลของตัวรองรับต่อแกซิฟิเคชันของพลาสติกบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลรุ่งทิพย์ สิริมิตตานนท์
2554
43950ผลของตัวรองรับต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มวีนิตย์ บุญเทียร, 2523-
2547
43951ผลของตัวรีดิวซ์ต่อการแทรกตัวของอนุภาคเงินระดับนาโนระหว่างแผ่นผลึกเคโอลิไนต์สำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรียอุษณี เอ่งล่อง
2553
43952ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรดและเบสต่อผลผลิตน้ำมันชีวภาพของไพโรไลซิสเหง้ามันสำปะหลังในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องกันต์ธีรา คำภีระ
2560
43953ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเบสต่อไพโรไลซิสน้ำมันถั่วเหลืองสรีร์ภรณ์ ปาลวัฒน์
2555
43954ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวทำละลายต่อการแปรรูปถ่านหินเป็นของเหลวศิริน เมธาคุปต์
2547
43955ผลของตัวเเปรดำเนินการต่อการผลิตเชื้อเพลิงเเก๊สจากไพโรไลซิสของกลีเซอรอลเหลือทิ้งธนาพร เบญจพลชัย
2557
43956ผลของตำแหน่งของภาพประกอบบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนิภาพรรณ เกียรติหิรัญนนท์
2537
43957ผลของตำแหน่งคำคุณศัพท์ขยายคำนามของภาษาพูด ในภาษาอังกฤษต่อความจำระยะสั้นศรีจิตต์ สิริปัญญาวิทย์
2529
43958ผลของตำแหน่งภาษามือในรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของเด็กหูหนวกนิภา เพียรเลิศ
2534
43959ผลของถ่านชีวภาพที่มีต่อผลผลิตข้าวและคุณภาพดินเหนียวปนทราย กรณีศึกษาตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีวิชุตา กัลยาศิริ
2556
43960ผลของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อองค์ประกอบทางเคมีและผลผลิตของหญ้าขน (Bracharia mutica)สิริพร สุกใส
2546
43961ผลของทรานส์กลูตามิเนส โซเดียมแอสคอร์เบต บีฟพลาสมาโปรตีน และไข่ขาว ต่อคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาทับทิม Oreochromis niloticus x O. placidusอลิศรา ตลึงผล
2547
43962ผลของทฤษฎีความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับสติปัญญาต่อการอนุมานสาเหตุและการเลือกแก้ไขผลงานพัชรินทร์ วงศ์รักมิตร
2545
43963ผลของทัศนคติ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของบิดามารดาที่มีต่อการเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในกรุงเทพมหานครมารศรี กองเกตุ
2524
43964ผลของท่าทีของผู้ซักถามและการมีผู้ที่ผู้ถูกซักถามไว้างใจอยู่ด้วยขณะซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร์
2550
43965ผลของท่าทีผู้ซักถามและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกซักถามต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามศศิกานต์ โคตสา
2557
43966ผลของทำนองเพลงที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยประกอบภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเสียงของเครื่องดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ธนพจน์ ภูมิภักดิ์
2532
43967ผลของทิวเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมและฟันแท้มนุษย์มโนวดี สารพานิช
2556
43968ผลของทิศทางการฉายแสงที่มีต่อความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนของแบร็กเกตจัดฟันโลหะและระดับการบ่มของวัสดุยึดติดเรซินที่บ่มตัวด้วยแสงเสาวลักษณ์ ผดุงวรศาสตร์
2554
43969ผลของทีมการพยาบาลที่ใช้แนวทางการดูแลต่อความพึ่งพอใจของทีม และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเพ็ญทิพย์ เชาวลิต, 2508-
2545
43970ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกันนิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย
2551
43971ผลของเทคนิคการเตือนและการติดตามที่มีต่ออัตราการตอบกลับ และความจริงใจในการตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ของครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครกอบแก้ว ภูติธนารักษ์
2537
43972ผลของเทคนิคการสอบสวน หลักฐานเท็จ การยอมตาม และการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามต่อการรับสารภาพเท็จภัทรา พิทักษานนท์กุล
2553
43973ผลของเทคนิคช่วยจำต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์บุหงา ชัยสุวรรณ
2540
43974ผลของเทคนิคแช่แข็ง-ละลายที่มีต่อการสังเคราะห์ผงโบรอนคาร์ไบด์จากเซลลูโลสและกรดบอริกวิภาวี จันทร์สุดา
2560
43975ผลของเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์และรูปแบบโจทย์ที่มีต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้เรื่องงบการเงินรวมกิตติภรณ์ ทรัพย์รุ่งวัฒนา
2556
43976ผลของเทอร์เฟนาดีนต่อการหดตัวของหลอดเลือดที่แยกจากไตและหัวใจสุกรชูเกียรติ เพียรชนะ
2538
43977ผลของโทลูอีนต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ในหนูแรทพิมลพร เชาวน์ไวพจน์
2538
43978ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิล์มที่เตรียมได้จากวิธีโซลเจลต่อการยึดติดและการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูกวรณิสร์ เพชรศุภมิตร
2552
43979ผลของธัยรอยด์ฮอร์โมนต่อการทำงานของไตที่ตอบสนองต่อสารนอร์อิพิเนฟรินในสุนัขพนิดา ลัดดาอาชชวะ
2542
43980ผลของธาตุผสมนิกเกิลและโคบอลต์ในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการดัดโค้งนันทวัน พิชัยวงศ์
2554
43981ผลของธาตุอาหารหลักที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นใหม่ จากแคลลัสของข้าวสิริพร ชาตะปัทมะ
2529
43982ผลของนมสดต่างชนิดและนมคืนรูปต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวเข้มข้น (ยแมร์)บวรศักดิ์ ลีนานนท์
2531
43983ผลของนโยบายรัฐและบทบาทของพ่อค้าคนกลางต่อผลตอบแทนของเกษตรกร กรณีศึกษา: ห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นุชนารถ การะเวก
2558
43984ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอรอรุณ สิทธิ
2553
43985ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเสาร์เช้า ช้างกลาง
2553
43986ผลของนาฏกรรมบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุพิณธร ปรัชญานุสรณ์
2548
43987ผลของนาโนซิลเวอร์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกัน ของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium พันธุ์ขาวสนานมาสุฑล สัญพึ่ง
2554
43988ผลของน้ำตาลอินเวิร์ตต่อการทำแห้งและคุณภาพของแคนตาลูป Cucumis melo L. แช่อิ่มอบแห้งจิราพร กอศรีลบุตร
2549
43989ผลของน้ำตาลอินเวิร์ตและการอบแห้งแบบสองขั้นตอนต่อคุณภาพของมะละกอ Carica papaya L. แช่อิ่มอบแห้งวีรยา พรหมประเทศ
2551
43990ผลของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปต่อการอยู่รอด ของลูกน้ำยุงพรทิพย์ โกวิชัย
2538
43991ผลของน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa ต่อสมบัติเชิงคุณภาพและปริมาณของคาโรทีนอยด์จากยีสต์วิจิตรา สานพภา
2551
43992ผลของน้ำทิ้งชุมชนต่อระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ตนลินี ทองแถม
2539
43993ผลของน้ำมันไบโอดีเซลและดีเซลต่อไข่และวัยอ่อนของกุ้งก้ามกรามปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์
2557
43994ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษาศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์
2556

previous  870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 next