DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
43945พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงบริการทางเพศ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2546โชษิตา คุ้มตลอด
2546
43946พฤติกรรม การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิปากขอของนักเรียนในจังหวัดภาคใต้ทิพยา สพโชค
2535
43947พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนกฤษณา สุเทพากุล
2558
43948พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่มีความหนืดของครัวเรือนไทยภายใต้ทฤษฎีวงจรชิวิตและรายได้ถาวรทิพสิริน สุขสันติ์
2553
43949พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความตระหนัก ทัศนคติและการมีส่วนร่วมเรื่องสิ่งแวดล้อม ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจารุณี บุญนิพัทธ์
2539
43950พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของเยาวชนทั้งในระบบ/นอกระบบการศึกษาอัจฉรามณี สามิภักดิ์
2539
43951พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานครอรทัย เวชภูมิ์
2540
43952พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจในการสื่อสารระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกาญจนา เชี่ยววิทย์การ
2540
43953พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองไทย กับการมาท่องเที่ยวเมืองไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ เมืองพัทยาทัศไนย สุนทรวิภาต
2532
43954พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญจิระ พุทธิศรี
2541
43955พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโครงการบำบัดน้ำเสีย ของผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการอุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์
2539
43956พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานครโสภิตสุดา มงคลเกษม
2539
43957พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการสื่อโทรทัศน์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครอารยา ศุพุทธมงคล
2535
43958พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครกุลวดี อรวัฒนพันธุ์
2537
43959พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรัฐสภาของประชาชนในกรุงเทพมหานครดารณี ถนอม
2533
43960พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้ กับความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีกนกวรรณ มณฑิราช
2539
43961พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของเด็กในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สำหรับเด็กปรีชา ขุนทรง
2541
43962พฤติกรรมการเปิดรับสาร กับความร่วมมือของประชาชน ในการปลูกต้นไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจินดา คุ้มกิตติชัย
2532
43963พฤติกรรมการเปิดรับสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพีระนันท์ บูรณะโสภณ
2538
43964พฤติกรรมการเปิดรับสารและความพึงพอใจจากรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสมควร เจริญสุข
2539
43965พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำกับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ ของประชาชนในกรุงเทพมหานครสุมาลี ตั้งจิตต์ศีล
2537
43966พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 พ.ย.2539 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพรทิพย์ บุญนิพัทธ์
2539
43967พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการยอมรับการพัฒนาที่ดิน ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ลำพูน กำแพงเพชร และขอนแก่นอมรทิพย์ ควรพันธ์
2534
43968พฤติกรรมการผุกร่อนบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด 304Lจรัล ทรัพย์เส
2539
43969พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติกศิราณี มหามาตย์
2546
43970พฤติกรรมการเผชิญปัญหาเรื่องโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล ฝีปากเพราะ
2549
43971พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานครสราวุธ คำเหลือง
2540
43972พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครณัฐกร อยู่สมบูรณ์
2550
43973พฤติกรรมการยอมรับสารด้านการป้องกันยาเสพติดทางวิทยุ และโทรทัศน์ของประชาชน ในเขตชุมชนแออัดคลองเตยอรสา ปานขาว
2527
43974พฤติกรรมการรวมฝูงของปลาหัวตะกั่ว (Oryzias minutillus Smith, 1945)ชุติมา หาญจวนิช
2518
43975พฤติกรรมการร่วมมือและการแข่งขันของเด็กเมืองและเด็กชนบทนันทนา ธรรมบุศย์
2520
43976พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครศรี จากผา
2555
43977พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐมสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2530
43978พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเกษตรพจมาลย์ ลีละยูวะ
2532
43979พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการถือมังสวิรัติ ของสมาชิกพุทธ สถานสันติอโศกเยาวดี รักษ์วิริยะ
2527
43980พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของเกษตรกร กิ่งอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรพรพิมล วรดิลก
2524
43981พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ภณิตา สังขวิศิษฏ์
2550
43982พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชม จากการชมละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรักวนัสนันท์ ทิพยจันทร์
2553
43983พฤติกรรมการรับน้ำหนักตามแนวแกนของเสาเหล็กภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงอดิเทพ แสนทวีสุข
2550
43984พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วันไพพรรณ ถาวรวิสุทธิกุล
2553
43985พฤติกรรมการรับฟังวิทยุในรถยนต์และพฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้าของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครคนึงนิจ แซ่อั้ง
2539
43986พฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อสปอตการประชาสัมพันธ์ชุดทราบแล้วเปลี่ยน หลอดผอมเบอร์ 5มัทนา พิมพ์โชติ
2555
43987พฤติกรรมการรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ภายในและความพึงพอใจในการสื่อสาร ของพนักงานฝ่ายสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)สุวิมล อังศุสิงห์
2539
43988พฤติกรรมการรับสื่อโทรทัศน์ของเด็กในครอบครัวที่มีอาชีพประมงวัชรี ดำศรี, 2517-
2543
43989พฤติกรรมการรุกรานของปลากัดไทย (Betta splendens Regan)รุจิวรรณ อุตกฤษฏ์
2518
43990พฤติกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงธาริณี เจียรวัฒนะ
2532
43991พฤติกรรมการเรียนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุภร ปุริสังคหะ
2536
43992พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครศิริวัฒน์ สงวนหมู่
2533
43993พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2528ศุภชัย เอี่ยมละออ
2529
43994พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจุฑาทิพย์ สุขรังสรรค์
2529

previous  870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 next