DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
451การสื่อสารตราสินค้า ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของเจเนอเรชั่นวายปุณชญา ใจภักดี
2560
452การสื่อสารรณรงค์บนพื้นที่ออนไลน์ Change.orgแก้วเกล้า บรรจง
2560
453การสื่อสารอัตลักษณ์และบทบาททางสังคมของลิเกไทใหญ่ปรีดาพร ศรีเมือง
2560
454การเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นพลังของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกการกำกับอารมณ์ธนาภรณ์ เนียมกลั่น
2560
455การเสื่อมวอลเลอเรียนในโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันถึงกึ่งเฉียบพลันแสดงโดยภาพดิฟฟิวชันเทนเซอร์วสุนนท์ ธินรุ่งโรจน์
2560
456การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย ชัยพร พวงมาลีชัยพร พวงมาลี
2560
457การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุลพันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล
2560
458การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย วงดาว วัชรานันท์วงดาว วัชรานันท์
2560
459การแสดงคลาริเน็ตดุษฎีนิพนธ์ โดย อัครพล เดชวัชรนนท์อัครพล เดชวัชรนนท์
2560
460การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย ธาณิช แสงวิชัยธาณิช แสงวิชัย
2560
461การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย ภูนที ทาคำภูนที ทาคำ
2560
462การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกโดย เอกบุตร โปสินธุ์เอกบุตร โปสินธุ์
2560
463การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย ทรรศวรรณ ภูริเริงภูมิทรรศวรรณ ภูริเริงภูมิ
2560
464การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย พรพิมล อ้นจูพรพิมล อ้นจู
2560
465การแสดงเดี่ยวเปียโนโดย มันทนา ก่อพานิชกุลมันทนา ก่อพานิชกุล
2560
466การแสดงเดี่ยวเฟร็นช์ฮอร์นโดย ณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่ณัฐภรณ์ ณ เชียงใหม่
2560
467การแสดงเดี่ยวไวโอลินโดย อธิปไตย พรหมสุรินทร์อธิปไตย พรหมสุรินทร์
2560
468การแสดงนาฏยศิลป์ในงานปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิชัย เรืองศักดิ์
2560
469การแสดงออกของซีดี 146 ในรอยโรคไลเคน แพลนัสและมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยไทย 2560
470การแสดงออกความโศกเศร้าสาธารณะกับวาทกรรมความเป็นชาติไทยธันย์ชนก รื่นถวิล
2560
471การใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อต่อการลดการสะสมแลคเตทที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักในโปรแกรมที่ทำให้เกิดการล้าเฉพาะบาสเกตบอลในนักกีฬาบาสเกตบอลชายธวัชชัย พลอยแดง
2560
472การหาโมทีฟและดิสคอร์ดสำหรับอนุกรมเวลา โดยใช้เมทริกซ์โพรไฟล์แบบประมาณกรกฎ ปริวัฒนศักดิ์
2560
473การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จโดยวิธีซิกซ์ ซิกมาวีระชัย อารีรักษ์
2560
474การให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเพื่อการตรวจสอบการทุจริตวโรดม บุญมั่น
2560
475การอนุรักษ์โถงโรงภาพยนตร์สกาล่าสิรินดา มธุรสสุคนธ์
2560
476การออกแบบการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองไม่เชิงเส้นสำหรับแขนเพนดูลัมผกผันโดยใช้การป้อนกลับสัญญาณขาออกเพชรกฤษณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
2560
477การออกแบบโฆษณาส่งเสริมสังคมสําหรับปัญหาสังคมที่มีอิทธิพลต่อมิลเลนเนียลเจนเนอเรชั่นอภินันทน์ สุมทุมพฤกษ์
2560
478การออกแบบจำนวนคัมบังที่ใช้ในกระบวนการประกอบลิ้นชักหน้าชลธิชา ลิ้มพยานาค
2560
479การออกแบบชุดใบจักรหมุนทวนตรงข้ามที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการลดขนาดของของไหลที่ไหลผ่านใบจักรด้วยวิธีแคลคูลัสของการแปรผันณัฏฐนันท์ ทรัพย์สามารถ
2560
480การออกแบบไซโคลนโดยจำลองกระบวนการและการพิมพ์สามมิติจิรวัฒน์ จึงเจริญสุขยิ่ง
2560
481การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสำหรับกระบวนการควบคุมอุณหภูมิที่มีการประยุกต์ใช้งานเชิงอุตสาหกรรมอินกวี สุภานันท์
2560
482การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวัยเกษียณด้วยแนวความคิดเพลงสุนทราภรณ์  หัฐณัฐ นาคไพจิตร
2560
483การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านกฤษฎา โพธิ์นิ่มแดง
2560
484การออกแบบและสร้างชุดต้นแบบของเครื่องปรับจุดทำงานที่เหมาะสมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้า โดยใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบซีต้า ด้วยวิธีการควบคุมจุดกำลังสูงสุดแบบโมดิฟายอะแดปทีฟการรบกวนและการสังเกตดวงพร เล็กอุทัย
2560
485การออกแบบฮิวริสติกเพื่อใช้ในการออกแบบและปรับปรุงสายการผลิตญาณวโรตม์ พงศ์เศรษฐไพศาล
2560
486การออมเพื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานที่ทำงานในองค์กรด้านการเงิน กรณีศึกษา : พนักงานที่ทำงานในอาคารธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) อาคารพหลโยธินคุณากร ทัตตินาพานิช
2560
487การอ่านทำความเข้าใจด้วยเครื่องเพื่อคำถามที่มีหลายความสัมพันธ์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกณัฐชัย ตรีทศายุธ
2560
488การอ่านเลขสายรถประจำทางจากภาพพิชชากร วงศ์ต๊ะ
2560
489การเเสดงเดี่ยวบาสซูนโดย คชภัค บุญวิภารัตน์คชภัค บุญวิภารัตน์
2560
490ข้อโต้แย้งเรื่องการแสดงให้เห็นได้ของปฏิสัจนิยมทางอรรถศาสตร์รัชพล ธรรมวัฒนะ
2560
491ขอบเขตการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง(กรณีศึกษา:ประเภทงานการจัดทำผังจัดรูปที่ดิน และการจัดทำผังนิคมอุตสาหกรรม)สุกัญญา สดุดีวิถีชัย
2560
492ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ: ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎการจำกัดค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม (Financial Fair Play) ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกีฬาฟุตบอลอาชีพธีรักษ์ ทองรักษ์
2560
493ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยการเข้าร่วมโดยตรงในการสู้รบในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศศศิไพลิน ชัยศรีโชติ
2560
494“คนดี สำคัญกว่าทุกสิ่ง”: ญาติธรรมกับการสร้างการยอมรับพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย พ.ศ. 2475 -2529ทิวาพร อภัยพัฒน์
2560
495ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อทักษะของบรรณารักษ์เรื่องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้สำหรับงานบริการสารสนเทศอลิษา สรเดช
2560
496ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจารุชา บรรเจิดถาวร
2560
497ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาเด็กสมาธิสั้นที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มนทิรา แสงฤทธิ์เดช
2560
498ความชุกของความผิดปกติทางพยาธิสภาพของกระดูกจากโรคไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังชาวไทยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสุธานิธิ เลาวเลิศ
2560
499ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงไวท์โคทและภาวะความดันโลหิตสูงหลบซ่อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในประเทศไทย : การศึกษาการวัดความดันโลหิตที่บ้านของคนไทยสกลวัชร มนต์ไตรเวศย์
2560
500ความชุกของไวรัสที่มาจากยุงในผู้ป่วยที่มีไข้เฉียบพลัน ในประเทศไทย, 2558-2559วริษฐา เพ็ชรสม
2560

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next