DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
451การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนดรุณี ไรเปี่ยม
2558
452การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยกฤษณะ บุหลัน
2558
453การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาศุภฤกษ์ รักชาติ
2558
454การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้วิธีการเลือกสรรรายการสินค้าที่เหมาะสม : กรณีศึกษา สินค้าชุดผ้าปูที่นอนสุนิษา ชตะเสวี
2558
455การพัฒนาการจัดตารางเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสายการบินสุปรีชญา บุญมาก
2558
456การพัฒนาการถ่ายโอนและสอบถามข้อมูลในรูปแบบอาร์ดีเอฟบนกรอบการทำงานฮาดูปจุฑามาศ กะวิเศษ
2558
457การพัฒนาการทำนายค่าความตรงและความกลมของชิ้นงานในกระบวนการกลึงซีเอ็นซีโดยใช้การแปลงเวฟเลทมุอ์มิน ศาสน์สันติวงศ์
2558
458การพัฒนาการสอนด้วยการใช้แผนผังกราฟิกเพื่อสร้างความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีมนตรี วรารักษ์สัจจะ
2558
459การพัฒนาการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือบนพื้นที่ภัยพิบัติธนภัทร เรืองสาตรา
2558
460การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่วรรษมน หงษ์ประชา
2558
461การพัฒนากิจกรรมการสอนการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมสําหรับหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรีกรวรรณ ทับทิมดี
2558
462การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลเบญจพร จึงเกรียงไกร
2558
463การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นทีมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ธนกร อรรจนาวัฒน์
2558
464การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูลนุชนารถ ทวีรัตน์
2558
465การพัฒนาเครื่องมือบน Quantum GIS สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลวิดีโอกับเส้นทางการบินของ UAVสุชาวดี ศิลปรัตน์
2558
466การพัฒนาเครื่องมือประเมินการนิเทศเพื่อการประกันการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสิรินทร์ ศุภธีรวงศ์
2558
467การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551บุญสม ศรีศักดา
2558
468การพัฒนาเครื่องมือวัดการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อบ่งชี้ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
2558
469การพัฒนาเครื่องมือวัดการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองตามการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการอบรมเลี้ยงดูของ Schaeferปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป
2558
470การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานวพรรษ เชื้อต่าย
2558
471การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยกลยุทธ์เกมมิฟิเคชั่นและผังความคิดกราฟิกแบบร่วมมือออนไลน์ในการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจพรรณิสรา จั่นแย้ม
2558
472การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากลแพรรุ้ง ธานีมาศ
2558
473การพัฒนาเชิงขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองของต้นแบบแอนดรอยด์แอปพลิเคชันจากแผนภาพนำทางหน้าต่างธนเสฏฐ์ ชาญนนทวัฒน์
2558
474การพัฒนาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบสำหรับครูในมูลนิธิที่ดูแลเด็กด้อยโอกาสศิริพร จินะณรงค์
2558
475การพัฒนาต้นแบบโมตและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายฐิติ สิทธิวางค์กูล
2558
476การพัฒนาต้นแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในธุรกิจตัวแทนออกของในประเทศไทยขนิษฐา จุฑานพรัตน์
2558
477การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนเร็วณัฐนันท์ จันทร์กลั่น
2558
478การพัฒนาเทคนิคการวัดความชื้นในมัดเศษกระดาษอัดก้อนโดยใช้การส่งผ่านนิวตรอนเร็วและรังสีแกมมาสุทธมณี ไชยขันธ์
2558
479การพัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาสุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์
2558
480การพัฒนานาโนคอมโพสิตท่อไทเทเนียมไดออกไซด์-กราฟีนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบ photothermal therapyคงวัฒน์ อรรคนิมาตย์
2558
481การพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อลดผลกระทบด้านแรงดันในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามรุจ หีมสุหรี
2558
482การพัฒนาแบบจำลองของการส่งผ่านความร้อนผ่านหน้าต่างกระจกที่ติดตั้งมู่ลี่น้ำเพชร ทรงศิริทัตต์
2558
483การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งการเล่นในกีฬาฟุตบอลปธานศาสน จับจิตร
2558
484การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกสำหรับเด็กออทิสติกสุรัติ จีระพงษ์
2558
485การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาเอมิกา สุวรรณหิตาทร
2558
486การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาครูวัชราภรณ์ เขื่อนวัง
2558
487การพัฒนาแบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสิขเรศ อำไพ
2558
488การพัฒนาแบบวัดทักษะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตกิตติรานีย์ ขวงพร
2558
489การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับวิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอนเลิศบุษยา ไทยเจริญ
2558
490การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดจิตสำนึกเชิงวิพากษ์และแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการรู้พหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบสิทธิพงษ์ ล้ำสมบัติ
2558
491การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุณัฐชานันท์ วีระกุล
2558
492การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดมรรคมีองค์แปดและแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอภิรดี ผลประเสริฐ
2558
493การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการรับมือภัยธรรมชาติสำหรับเด็กอนุบาลตามแนวคิดแบบจินตนาการวลัยภรณ์ จันทรสาขา
2558
494การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมสุขศึกษาเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นพันธสิริ คำทูล
2558
495การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูประจำการเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษาสุมาลี เชื้อชัย
2558
496การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5สุชาดา พันธุ์รัตน์
2558
497การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพงศ์นที สัตยเทวา
2558
498การพัฒนาแพลตฟอร์มรับแรงสำหรับวิเคราะห์การลงน้ำหนักที่อุ้งเท้าขณะยืนของสุนัขพฤกจิกา สุขศิริมัช
2558
499การพัฒนามาตรวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพื่อกำหนดคะแนนจุดตัดเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม
2558
500การพัฒนาโมดูลการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินสำหรับอาจารย์พยาบาลเนตรรัชนี กมลรัตนานันท์
2558

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next