DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
451การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพสิดารัศมิ์ สิงหเดชาสิทธิ์
2559
452การพัฒนาเทคนิคอัลลีลสเปซิฟิกโอลิโกนิวคลิโอไทด์ดอทบลอทสำหรับตรวจการกลายพันธุ์ของยีนจีซิกพีดีชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทยพัชรากร เกียรติอมรรักษ์
2559
453การพัฒนานโยบายการจัดการเงินสำหรับโรงเรียนของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดความเป็นธรรมทางการศึกษาและสังคมมนพันธ์ ชาญศิลป์
2559
454การพัฒนาแนวทางการออกแบบ และเกณฑ์ขั้นต่ำของคุณสมบัติการป้องกันความร้อนของเปลือกอาคาร ที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของไทย สำหรับอาคารชุดพักอาศัยพงศธร วิทยรัตนโกวิท
2559
455การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและความสามารถทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)ธนัชชา เขียวหวาน
2559
456การพัฒนาแบบจำลองของท่อลมที่คำนึงถึงการรั่วและการสูญเสียความร้อนของลมภายในท่อตุลยวัต แสงวิเชียรกิจ
2559
457การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการประเมินความวิกฤตจากการท่องเที่ยวประเภทภูเขาลูกโดด : กรณีศึกษาเขากระโจม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีพัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช
2559
458การพัฒนาแบบทดสอบความพร้อมของนิสิตนักศึกษาครูวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบแนวคิดทีแพคอานุภาพ กำแหงหาญ
2559
459การพัฒนาแบบประเมินตามสภาพจริง ด้านทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาพลพรรธน์ บัวแก้ว
2559
460การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสมุทรปราการจงจิตร รัยมธุรพงษ์
2559
461การพัฒนาแบบรูปการออกแบบสำหรับความเป็นส่วนตัวตามหลักการความเป็นส่วนตัวโดยใช้ยูเอ็มแอลธีราพร ศุภกุล
2559
462การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสุขภาพสำหรับนักเรียนประถมศึกษาจีรนันท์ แก้วมา
2559
463การพัฒนาแบบวัดความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพน้ำทิพย์ กุณา
2559
464การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ชนนิกานต์ สุขใจ
2559
465การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสายถวิล แซ่ฮ่ำ
2559
466การพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นระหว่างผู้ปกครองและเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (3-5 ปี)ณัฏฐณี สุขปรีดี
2559
467การพัฒนาโปรแกรมการเปิดรับประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบส่งผ่านพหุระดับกาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
2559
468การพัฒนาโปรแกรมการฝึกหนักสลับช่วงพักสำหรับนักกีฬาฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยอารมย์ ตรีราช
2559
469การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างการอดทนรอคอยตามแนวคิดการมีสติร่วมกับทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4ธัญนุช สิงหพันธุ์
2559
470การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพื่อลดพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยบูรณาการแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญาพงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง
2559
471การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณความหนาของคอนกรีตสำหรับกำบังรังสีแกมมามูฮำหมัดซู สุหลง
2559
472การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตสำหรับการวัดและบันทึกความสูงแนวดิ่งของอุปสรรคบนพื้นที่ก่อสร้างกัญญณัฏฐ์ เกษโกมล
2559
473การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิซึมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสร้างผลผลิต และการมีความรับผิดชอบ (ซีซีพีอาร์) ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกนกวรรณ มณฑิราช
2559
474การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นฐาน IEEE1888เขตต์นนท์ ชูพุทธิพงศ์
2559
475การพัฒนาฟังก์ชันเสมือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์อภิชาติ วรรธะมานี
2559
476การพัฒนาโมเดลการวัดบทบาทครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดสมชนก ลดาดก
2559
477การพัฒนาโมเดลทำนายแผนการเรียนในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายธนพัฒน์ ทองมา
2559
478การพัฒนาระบบการถ่ายถอดอักษรสำหรับตัวบทเบรลล์ไทยปนอังกฤษ เป็นอักษรไทยและอังกฤษปกติโดยใช้วิธีการแบบผสมวีรชัย อำพรไพบูลย์
2559
479การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งและสกรูในอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษวิศรุต พลหงษ์
2559
480การพัฒนาระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของคณะกายภาพบำบัด โดยใช้แนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับจากหลายแหล่งนิลวิศาล เฮงสมบูรณ์
2559
481การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงเร่งรัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเสาวณี ทับเพชร
2559
482การพัฒนาระบบชลประทานในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2507พงศกรณ์ ผะอบเพ็ชร
2559
483การพัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์เบญจพร ล้อเหล็กเพชร
2559
484การพัฒนาระบบติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยระเบียบวิธีรบกวนและสังเกตที่ถูกปรับแต่งกฤษดินท์ กมลพัฒนะ
2559
485การพัฒนาระบบเตือนการชนท้ายด้วยการแนะนำการควบคุมเบรกร่วมกับการเลี้ยวหลบโดยใช้หลักพลศาสตร์ยานยนต์เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิสาโรจน์
2559
486การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนศรัญญา ศรีทอง
2559
487การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับเครือข่ายชุมชนมืออาชีพด้วยสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสำหรับข้าราชการพลเรือนสุภาพร สรสิทธิรัตน์
2559
488การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทยพวนโดยชุมชนชมพูนุท ภาณุภาส
2559
489การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงองค์ความรู้ทางศิลปะของนักศึกษาศิลปศึกษาประไพลิน จันทน์หอม
2559
490การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในห้องเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน
2559
491การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเทคนิคการสลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์
2559
492การพัฒนารูปแบบการบริหารหน่วยงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเอกชนมีนมาส พรานป่า
2559
493การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ออนไลน์โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อนาคตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการพัทธนันท์ บุตรฉุย
2559
494การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะสำหรับทหารกองประจำการกองทัพไทยศุภวดี มีเพียร
2559
495การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการนวัตกรรมและการคิดนอกกรอบ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาปวีณา สุจริตธนารักษ์
2559
496การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการวางแผนแบบอนาคตภาพและการเรียนรู้จากการปฏิบัติของกลุ่มความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับพนักงานธนาคารไทยนิษฐา พุฒิมานรดีกุล
2559
497การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการแนวคิดการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบร่วมกับแนวคิดการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนความเรียงและการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาปริญญาตรีอดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
2559
498การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสันติวัฒน์ จันทร์ใด
2559
499การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยและแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลบุศย์รินทร์ อารยะธนิตกุล
2559
500การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้และการสะท้อนคิดการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลสมจิตต์ สินธุชัย
2559

previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next