DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
45750ผู้นำกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนเกรียงไกร จงเจริญ
2536
45751ผู้นำของใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
2521
45752ผู้นำท้องถิ่นราชบุรี : ศึกษาทรัพยากรและเครือข่ายวัชรี คณานุรักษ์
2538
45753ผู้นำศาสนาอิสลามกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษา เฉพาะกรณี เขตหนองจอก มีนบุรี บางกะปิ พระโขนงชวลิตธำรง โกฎิตระกูล
2533
45754ผู้นำสตรีในการปกครองระดับท้องถิ่นของไทย : ศึกษาบทบาทความเป็นผู้นำของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านสตรี ทั่วประเทศ พ.ศ. 2528ประทีป จงสืบธรรม
2529
45755ผู้นำสตรีในการปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษากรณีบทบาทและความเป็นผู้นำของ นางจรัสศรี ทิปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2536จิรศักดิ์ สุขวัฒนา
2538
45756ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุดรธานีด้วยสาเหตุการแท้งจันทนา เพชรสท้านกุล
2538
45757ผู้มีสิทธิร้องขอให้บังคับคดีสุจรรยา สุจริตศรีชัยกุล
2560
45758ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2535กัมชัย ห่อทองคำ
2539
45759ผู้มีอิทธิพลในการเมืองไทย : ศึกษากรณีเครือข่ายการโจรกรรมรถยนต์ประสพโชค พร้อมมูล
2539
45760ผู้ร่วมในความผิดที่มิใช่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนสมยศ จันทรสมบัติ
2538
45761ผู้ว่าราชการจังหวัดกับการสอบสวนคดีอาญากิตติพงศ์ สระวาสี
2533
45762ผู้สูงอายุกับการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัว ในการสืบทอดคุณธรรมแก่เยาวชนในกรุงเทพมหานครกฤษณา บูรณะพงศ์
2540
45763ผู้เสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ในวัฒนธรรมประชานิยมในช่วงปีพุทธศักราช 2545-2546เปรม สวนสมุทร, 2523-
2547
45764ผู้เสียหายในคดีอาญากิตติ บุศยพลากร
2523
45765ผู้หญิงกับการเมือง : ศึกษากรณีปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ
2549
45766ผู้หญิงกับความอ้วน : เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนวนิยายชิคลิตอจินไตย เฮงรวมญาติ
2555
45767ผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่ในนวนิยายไทย ตั้งแต่พ.ศ.2510-2546พรธาดา สุวัธนวนิช
2550
45768ผู้หญิงกับภาวะสมัยใหม่แบบอาณานิคมในพม่า ค.ศ. 1885-1945นิสารัตน์ ขันธโภค
2555
45769ผู้หญิงกับอาชีพครูในสังคมไทย พ.ศ. 2456-2479เปรมสิรี ชวนไชยสิทธิ์
2539
45770ผู้หญิงภายใต้ระบบทุนนิยมในอาชญนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัยวรานันท์ วรวัฒนานนท์
2558
45771ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพฮาฟิสสา สาและ
2553
45772ผู้อยู่อาศัยกับทางเลือกในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศีกษาชุมชนสุโขทัย ซอย 9 เขตดุสิต กรุงเทพมหานครอิทธิกร อรุโณรัตน์
2551
45773แผงวงจรควบคุมการสื่อสารแบบไอเอสดีเอ็นสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบัญญัติ พัดทอง
2532
45774แผนการขนส่งข้าวซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากจังหวัดที่เหลือใช้ไปยังจังหวัดที่ขาดแคลนสุนันทา ธาตวากร
2515
45775แผนการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการประกอบใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจักรพันธ์ ลันนันต์
2551
45776แผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คำนึงถึงระดับความเชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายในการผลิตชินวัฒน์ นาคอุดม
2539
45777แผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคม ความรู้และการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการประกันตน ในสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครนิศารัตน์ จันทรประภา
2540
45778แผนการปลดโหลดอย่างเหมาะสมในสภาวะผิดปกติโดยคำนึงถึงปัญหาเสถียรภาพทางแรงดันบัณฑิต เจริญพันธ์
2552
45779แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร
2543
45780แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า ที่จำแนกคุณภาพเป็น 3 ระดับสุนันทา วีรกุลเทวัญ
2524
45781แผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน ม.ศ. 5จุมพล หนิมพานิช
2518
45782แผนกำหนดการใช้ยาแวนโคมัยซินในผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้การวิเคราะห์เภสัชจลนศาสตร์ประชากร และการจำลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล
2560
45783แผ่นไคโตซาน/ผ้าฝ้ายก๊อซที่มีน้ำมันตะไคร้หอมบรรจุในไซโคลเด็กซ์ทรินอติกานต์ สำเร็จเฟื่องฟู
2559
45784แผนงานโครงสร้างย่อยแบบฟรอนทัลสำหรับวิเคราะห์ผนังด้านแรงเฉือน ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์นิวัฒน์ นิลสิทธานุเคราะห์
2529
45785แผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากและใยมะพร้าวสกุล ปิยะธรรมาภาพ
2554
45786แผนที่ภาษาจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วจันทนา ศักดานุวัฒน์วงศ์
2538
45787แผนที่ภาษาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสปรัชญา อาภากุล
2538
45788แผนที่เรสทริกชันและการหาตำแหน่งของยีน ที่คาดว่าเป็นไซโคลเดกซ์ทรินไกลโคซิลทรานสเฟอร์เรสซึ่งโคลนจาก Bacillus sp. A11สุพิศรา วรรณะ
2538
45789แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเชิงความน่าจะเป็นของประเทศไทยจิตติ ปาลศรี
2549
45790แผนนโยบายการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรีประพันธ์ วิชาศิลป์
2524
45791แผนแบบการสำรวจอย่างมีชั้นภูมิแบบสองทางผกามาศ สิงห์สง่า
2523
45792แผนแบบทางเศรษฐศาสตร์ของแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมจิรวัฒน์ วรสิงห์
2539
45793แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ รูปรางน้ำคว่ำถาวร วิทรายคำ
2523
45794แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการอภิวันท์ พัฒนสุขเกษม
2548
45795แผนแม่บทสำหรับการควบคุมการบริหารโรงงานในอุตสาหกรรมผลิตคลัตช์สมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ
2536
45796แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงานวพันธุ์ นาคบรรพ์
2550
45797แผ่นรองเท้าแบบสั่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปลายประสาทเสื่อมวชิรยงยศ ทิมาบุตร
2554
45798แผนอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์เมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรีมนัส เผ่าพงษ์ศิลป์
2554
45799แผลเก่า : จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์รังสิมา กุลพัฒน์
2539

previous  906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 next