DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2552
4655การจัดการหนังสือหายากในห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรรณภิรมย์ จารุสวัสดิ์
2552
4656การจัดกำลังอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลตากสินสมพร เตรียมเกียรติคุณ
2552
4657การจัดเก็บและค้นคืนกรณีทดสอบและผลของการทดสอบโดยใช้ผลป้อนกลับที่ตรงประเด็นจากผู้ใช้วิภาพร กุศลชูกุล
2552
4658การจัดตารางการผลิตสำหรับหน่วยผลิตแบบขนานที่ไม่สัมพันธ์กันโดยมีการแยกล้อต ในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เพื่อการตกแต่งพิมพ์ประไพ ไทยเนียม
2552
4659การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์สมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล
2552
4660การจัดทำแผนป้องกันและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารสำนักงานที่เป็นอาคารสูง บริเวณศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานครปัณฑารีย์ เพ็งจำรัส
2552
4661การจัดบริการล่วงเวลาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุบิน ไชยยะ
2552
4662การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้าน ในโรงงานประกอบรถยนต์พันรวี ทรัพย์อุดม
2552
4663การจัดสรรค่าบริการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมระหว่างการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางและการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญาวริษฐ์ อั้นทอง
2552
4664การจำแนกชนิดของแมลงวันหัวเขียวที่สำคัญทางนิติกีฏวิทยาในประเทศไทยจากบริเวณ second internal transcribed spacer ของ ribosomal DNA และยีน NADH dehydrogenase subunit 5รัชฎาภรณ์ จันทร
2552
4665การจำแนกพยาธิแส้ม้าของคนและสุนัขโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสปัณณทัต อารีกุล
2552
4666การจำแนกและบ่งชี้คุณลักษณะภูมิทัศน์ พื้นที่เกษตรกรรมเมือง : กรณีศึกษา สวนผักอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และสวนผลไม้ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีสืบสิริ ศรีธัญรัตน์
2552
4667การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในฝุ่นละอองแต่ละขนาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครธัญภัสสร์ ทองเย็น
2552
4668การจำลองกระบวนการอบอ่อนแบบกะในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็นณัฐพล วัชรประไพพันธ์
2552
4669การจำลองการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเมืองในประเทศไทยด้วยแบบจำลองถดถอยจิรายุทธ คำเพิ่ม
2552
4670การจำลองการโคจรผ่านระยะใกล้ของดาวฤกษ์ที่ส่งผลต่อแผ่นจานฝุ่นสุรพงษ์ ศรีแก้ว
2552
4671การจำลองการบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนจากกระบวนการผลิตเอทานอลกิตติคุณ ตรุยานนท์
2552
4672การจำลองการไหลสถานะเดียวจากแรงดันของปั๊มในระบบปฐมภูมิระหว่างการหยุดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปัญญา แซ่ลี้
2552
4673การจำลองเชิงความร้อนของการทำงานของเบ้ารับน้ำเหล็กระหว่างการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าศิริพงษ์ ชื่นกลิ่น
2552
4674การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตสองมิติในกระแสขวางโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมรุ่งโรจน์ วัฒน์จิรานนท์
2552
4675การจำลองใบหน้าบุคคลสามมิติผ่านกล้องเดี่ยวที่อยู่นิ่งปฐมพงษ์ เรืองแย้ม
2552
4676การจำลองและเพิ่มความแม่นยำในการสะท้อนแสงของเฮลิโอสแตท ที่มีความผิดพลาดในการติดตั้งและระบบขับเคลื่อนพีรภัทร โอวาทชัยพงศ์
2552
4677การเจริญเติบโตบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้าในผู้ป่วยโครงสร้างใบหน้าคลาสทรีที่สัมพันธ์กับกระดูกสันหลังส่วนคอเกตุกัญญา สุวรรณประทีป
2552
4678การใช้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรธุรกิจไทยวาสิตา บูรณศิลปิน
2552
4679การใช้การทดลองแบบอนุกรมเวลาเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สำเนียง จุลเสริม
2552
4680การใช้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นในระบบจัดการเนื้อเรื่องอย่างอัตโนมัติในเกมประเภทสวมบทบาทณธรรม ธรรมาณิชานนท์
2552
4681การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้าอรชุมา นิลวงศ์
2552
4682การใช้คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปรมฤดี แทนมาลา
2552
4683การใช้ค่าดัชนีพืชพรรณที่ได้จากเทคนิคการสำรวจระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลเพื่อศึกษาตัวแปรทางชีววิทยาของป่าชายเลนธันวา สัจจาพิทักษ์วงศ์
2552
4684การใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาในการลดการคำนวณในปัญญาประดิษฐ์แบบใช้เอเจนต์สำหรับการทำฟลอกกิงกิติคุณ จงเสรีกิจ
2552
4685การใช้ดนตรีคลาสสิคเพื่อการสื่อสารในละครโทรทัศน์เรื่อง "โนดาเมะ คันทาบิเล่"องค์กช วรรณภักตร์
2552
4686การใช้ทฤษฎีเกมเพื่อวิเคราะห์การจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีการรบกวนและการดักฟังสัญญาณบวรรัตน์ จินดาเลิศอุดมดี
2552
4687การใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากตัวอย่างปัสสาวะและน้ำลายของผู้ป่วยในประเทศไทยภัทธกร บุบผัน
2552
4688การใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปางพฤกษา เกษมสารคุณ
2552
4689การใช้แบบจำลองการจราจรเพื่อวิเคราะห์ผลของการให้สิทธิ์รถประจำทางโดยใช้สัญญาณไฟ ต่อการให้บริการรถประจำทางด่วนพิเศษจงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์
2552
4690การใช้ประโยชน์กากขี้แป้งเป็นแหล่งธาตุอาหารเพื่อการปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรกคณาวุฒิ อินทร์แก้ว
2552
4691การใช้ประโยชน์เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าในการดูดซับสารไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในน้ำจักรพงศ์ ศศิธร
2552
4692การใช้ผงกระดูกหมูยับยั้งการดูดดึงแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินของข้าวสองสายพันธุ์วรรณวิมล ธรรมมิกะ
2552
4693การใช้พื้นที่ในบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3ปัญชลีย์ แสงคง
2552
4694การใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
2552
4695การใช้เพลงปลุกใจในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยสำนึกรักชาติของกองทัพบก พ.ศ. 2475-2550ยิ่งลักษณ์ บุญเก็บ
2552
4696การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์เป็นสารเสริมสภาพเข้ากันได้ของของผสมยางธรรมชาติกับฟลูออโรอิลาสโทเมอร์วิมล ยันตะ
2552
4697การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอการเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวรสิริกุล กาญจนบุษย์
2552
4698การใช้ยาเพื่อการจัดการภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลตาคลีสายันต์ ศรีชมภู
2552
4699การใช้และความต้องการใช้บริการข่าวสารทันสมัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
2552
4700การใช้สอยที่ว่างในตลาด : กรณีศึกษาตลาดตรอกหม้อ แขวงวัดราชบพิธ กรุงเทพฯดำเนิน เตจ๊ะใหม่
2552
4701การใช้สับปะรดเป็นตัวชี้วัดความเป็นพิษของโครเมียมและตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินสุภาพร แป้งทา
2552
4702การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียนวรรณณี แสนทวีสุข
2552
4703การใช้สิทธินัดหยุดงานในกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งอรวรรณ สุบงกฎ
2552

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next