DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ผลของอีดีทีเอและกรดซิตริกต่อการดูดดึงแคดเมียมในน้ำด้วยผักตบชวากัลปพฤกษ์ คงเมือง
2553
4655ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสต่อรีฟอร์มิงด้วยไอน้ำเชิงเร่งปฏิกิริยาของทาร์จากชีวมวลในเบดนิ่งสองขั้นตอนศิวพรรณ มหาสุภาพ
2553
4656ผลของอุณหภูมิ เวลา และ ออกซิเจน ของการอบอ่อนต่อการเกิดผิวออกไซด์ทุติยภูมิและพฤติกรรมการกัดผิวด้วยกรดของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304ปัทมา แนวกันยา
2553
4657ผลของอุปกรณ์เพิ่มความชื้นต่อสมรรถนะของระบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบ PEMโสฬส สมยศ
2553
4658ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกำหนดเวลาตามแบบมาตรฐานของนิวยอร์ค โปรดิวซ์ เอ็กซเนจ์ ค.ศ. 1993ชวนรรถ อยู่สุวรรณ
2553
4659ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดีพูนสิน พวงไพโรจน์
2553
4660ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นอรพรรณ กุลพรพันธ์
2553
4661ผลลัพธ์จากการประยุกต์ใช้เข็มสวนหลอดเลือดดำชนิดปีกผีเสื้อสอดฝังในช่องหน้าม่านตาร่วมกับการตัดยูเวียส่วนหน้าในภาวะต้อหินชนิดสมบูรณ์ดิสนา ธนกิจวรบูลย์
2553
4662ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยวิภาดา เอี่ยมคง
2553
4663ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนท้องถิ่นกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ : ศึกษากรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานครชาญ โชติกิตติกุล
2553
4664ผู้หญิงมุสลิมท่ามกลางความขัดแย้ง : การเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อสู่ผู้ขับเคลื่อนงานสันติภาพฮาฟิสสา สาและ
2553
4665พยาธิกำเนิดของไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยหลังจากทำให้อ่อนกำลังผ่านเซลล์เพาะเลี้ยงในลูกสุกรที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองสิทธิกร ไตรยราช
2553
4666พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : วรรณคดีกับการสร้างชาติอัญชลี ภู่ผะกา
2553
4667พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : ศึกษากรณีการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินสรเพ็ชร ภิญโญ
2553
4668พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีบนอินเทอร์เน็ตตรังค์ บวรรัตนปราณ
2553
4669พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกนกวรรณ เลิศบูรพาวานิช
2553
4670พฤติกรรมการใช้ยูทูปและประเด็นจริยธรรมทางข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ยูทูบในประเทศไทยพรทิพย์ กิมสกุล
2553
4671พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง จากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
2553
4672พฤติกรรมการเดินทางของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (บีทีเอส) บนถนนสุขุมวิทวันชัย ศักดิ์พงศธร
2553
4673พฤติกรรมการนิเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูพรรณทรี โชคไพศาล
2553
4674พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่มีความหนืดของครัวเรือนไทยภายใต้ทฤษฎีวงจรชิวิตและรายได้ถาวรทิพสิริน สุขสันติ์
2553
4675พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชม จากการชมละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรักวนัสนันท์ ทิพยจันทร์
2553
4676พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วันไพพรรณ ถาวรวิสุทธิกุล
2553
4677พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวพำนักระยะยาว : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ศิตางศุ์ เหลียวรุ่งเรือง
2553
4678พฤติกรรมการหลุดล่อนของแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยคาร์บอนในคานเหล็กที่เสริมกำลังภายใต้แรงกระทำเป็นรอบแอมพลิจูดคงที่ประวิทย์ สันติสุขโพธา
2553
4679พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนาพิมรา เสนาพลสิทธิ์
2553
4680พฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นที่ปรากฎในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตและทัศนคติของผู้อ่านสิทธา อุปนิกขิต
2553
4681พฤติกรรมในการใช้ แรงจูงใจ และการรับรู้ปัญหาจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครศรัณยา หวังเจริญตระกูล
2553
4682พฤติกรรมและการจำลองคอขวดจราจรบนส่วนตัดกระแสจราจรของทางพิเศษชาญชัย อัครวรกุลชัย
2553
4683พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดวิลานี สุชีวบริพนธ์
2553
4684พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารุ่งกมล โพธิสมบัติ
2553
4685พหุกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นและไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยศุภพร สุขะตุงคะ
2553
4686พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทยอภิญญา สร้อยธุหร่ำ
2553
4687พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออนชญานิศา จิรสินธิปก
2553
4688พัฒนาการการออกแบบการให้แสงสว่างธรรมชาติในอาคารประเภทห้องสมุดไพลิน ไพจิตรสัตยา
2553
4689พัฒนาการของการแสดงโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)จุติกา โกศลเหมมณี
2553
4690พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพัชรี ทองอำไพ
2553
4691พัฒนาการแนวคิดการชำระล้างเผ่าพันธุ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศธัญสุดา ไพบูลย์
2553
4692เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง
2553
4693ฟ็อกซ์พีสามโพซิทีฟเรกูลาทอรี ทีเซลล์ ในรอยโรคไลเคน แพลนัสในช่องปากในผู้ป่วยคนไทยปฐมาภรณ์ นาคพิพัฒน์
2553
4694ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดสายชล ปัญญชิต
2553
4695ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ชุติมา จริเกษม
2553
4696ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดณนันท์ สินธุศิริ
2553
4697ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศณัฐวดี มณีพรหม
2553
4698ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรีอรสา ใยยอง
2553
4699ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิด และเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดินสาธินี ศิริวัฒน์
2553
4700ภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus sp. P-12วันกุศล ชนะสิทธิ์
2553
4701ภาวะสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงานไทย พ.ศ.2551พลากร ดวงเกตุ
2553
4702ภาษาในกฎหมายลักษณะอาญา กับ ประมวลกฎหมายอาญา : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่างสมัยสุกัญญา สุวิทยะรัตน์
2553
4703มหาชาติไทลื้อ กัณฑ์ที่ 1-7 : กลวิธีทางวรรณศิลป์และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมวกุล มิตรพระพันธ์
2553

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next