DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดขวัญจิรา ถนอมจิตต์
2554
4655ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเวนิช บุราชรินทร์
2554
4656ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนในเขตภาคกลางภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี
2554
4657ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมองดรุณวรรณ จันทร์แก้ว
2554
4658ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยโรคซืมเศร้าวัยสูงอายุนภา จิรัฐจินตนา
2554
4659ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ภาคใต้กันยารัตน์ อุ๋ยสกุล
2554
4660ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพลังต้านการเสพยาบ้าของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกมนัส สุนทรโชติ
2554
4661ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทราวิภาวี ฟักสุขจิตต์
2554
4662ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประภาพร ดองโพธิ์
2554
4663ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขธนิต ไม้หอม
2554
4664ปัจจัยทำนายความมุ่งมั่นต่อการละเว้นเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตอนต้นสุนันต์ทา วงษ์ชารี
2554
4665ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียนปรียานุช นิธิรุ่งเรือง
2554
4666ปัจจัยทำนายวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนชายอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัตนา ปรากฏมาก
2554
4667ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมถังรวมสูงของฟาร์มโคนมรายย่อยศิริชัย เอียดมุสิก
2554
4668ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในจังหวัดนครสวรรค์กิตติภพ จงศิริ
2554
4669ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามลฤดี ชาตรีเวโรจน์
2554
4670ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โมเรศ ศรีบ้านไผ่
2554
4671ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจรวยพร วงศ์ขจิต
2554
4672ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถขนส่งสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครวีรพงษ์ ชมภูนุช
2554
4673ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธัญญ์นรี ภูวศิริอภินันท์
2554
4674ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปีงบประมาณ 2552นรา แป้นประหยัด
2554
4675ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงของเอสซีจีตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปาณัท เงาฉาย
2554
4676ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศและความพึงพอใจทางเพศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครปวีณา เพิ่มพูล
2554
4677ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จากการบูรณาการอีเลิร์นนิ่งในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภัทรพร อุณหเศรษฐ์
2554
4678ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ : การวิเคราะห์อภิมานวรากร พรหมมณี
2554
4679ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุศรา ชัยทัศน์
2554
4680ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานีภมร นามเสนาะ
2554
4681ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะวัยผู้ใหญ่วไลพรรณ เอี่ยมกมล
2554
4682ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในอำเภอหัวหิน : กรณีศึกษา โครงการสมาร์ท เฮ้าส์ หัวหินสมเชษฐ์ จงจอหอ
2554
4683ปัจจัยในการออกแบบระบบการให้แสงสว่างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายในสปาวรวีร์ ชินสมบูรณ์
2554
4684ปัจจัยพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ อุปสงค์ และอุปทานอาคารชุดทรงพล พลรัฐ
2554
4685ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติณัฐวิชช์ ตัญจพัฒน์กุล
2554
4686ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลราคาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะราคาขายปลีกไข่ไก่อินทัช วิสุทธิแพทย์
2554
4687ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองงานศิลปประยุกต์นิลุบล ขัมภรัตน์
2554
4688ปัญหาการเกิดของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542กรกช แก้วไพฑูรย์
2554
4689ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษาความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลอันกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรสุวิชาภา อ่อนพึ่ง
2554
4690ปัญหาการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพอาคาร กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทยประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล
2554
4691ปัญหาการพิสูจน์ของผู้เสียหายเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศศรนรินทร์ คงเกษม
2554
4692ปัญหาการอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรทรงไชย พัฒนวศิน
2554
4693ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างด้าวในธุรกิจที่พักอาศัยอรวดี ลีวรวัฒน์
2554
4694ปัญหาความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากป้ายกรกมล วัฒนเสริมกิจ
2554
4695ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนอิสลาม : ศึกษากรณีตราสารศุกูก (Sukuk)วรวิมล จันทรทอง
2554
4696ปัญหาทางกฎหมายของการโอนสัญญาณภัทร์ นิยมแย้ม
2554
4697ปัญหาในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน : ศึกษากรณีค่าเสียหายทางจิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษศิริกุล สิริอรุณรุ่งโรจน์
2554
4698ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซม์เมอร์และภาระการดูแลของผู้ดูแล ที่แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สาธิดา แรกคำนวน
2554
4699ปัญหาและแนวทางการป้องกันปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ บริเวณอ่าวเอเดนและน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโซมาเลียวัลย์ลดา ลิ่มศิลา
2554
4700ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548แสงโสม กออุดม
2554
4701ปัญหาเอกสารในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานครปัญญชา ชะนะยุทธ
2554
4702เปรียบเทียบระหว่างการใช้โคเปปตินร่วมกับโทรโปนินที กับการใช้โทรโปนินทีอย่างเดียว เพื่อช่วยประเมินการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่มีเอสทีเซกเมนท์ยก ภายใน 12 ชั่วโมงหลังมีอาการชญานุตม์ สุวรรณเพ็ญ
2554
4703โปรแกรมการพยาบาลเพื่อจัดการความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานกิ่งกาญจน์ อาจเดช
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next