DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ผลของแผ่นปะทะแบบวงแหวนที่มีต่ออุทกพลศาสตร์และการผสมในท่อไรเซอร์ของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนโดยการจำลองแบบซีเอฟดีธัชชัย สำรวมเพียรสกุล
2554
4655ผลของพารามิเตอร์ในการเผาผนึกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของแมกนีเซียมอะลูมิเนตเซรามิกปรเมศวร์ ฉินทสงเคราะห์
2554
4656ผลของมินิเกมที่มีการกำกับตนเองที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สิทธิกรานต์ อนุกูลรังสรรค์
2554
4657ผลของยาสีฟันเพื่อฟันขาวต่อการสึกและความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตณัฐกานต์ วงษ์ประทีปศิริ
2554
4658ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันในการป้องกันการกร่อนของผิวเคลือบฟันจากเครื่องดื่มโคลาในห้องปฏิบัติการปวีณา คุณนาเมือง
2554
4659ผลของระดับของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันในการเรียนการสอนวิชาถ่ายภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตนุภัทร ทองพิทักษ์
2554
4660ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์วรรณธิรา รณะบุตร
2554
4661ผลของโลหะแอลคาไลและแอลคาไลน์เอิร์ทต่อไฮโดรเทอร์มัลไพโรไลซิสของกระถินยักษ์สุขวัชรา จันทร์แดง
2554
4662ผลของวัสดุเบดต่อสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งจากทอร์ริแฟกชันของชีวมวลสุดาวัลย์ ดำหนก
2554
4663ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรทจุฑามาศ ดอกแก้ว
2554
4664ผลของวิธีการสังเคราะห์ต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมโคบอลเทตสิริชัย สัจจโสภณ
2554
4665ผลของวิธีกำกับการเรียนบนเว็บและวิธีสอนเสริมในการเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตนุชจรี บุญเกต
2554
4666ผลของเว็บคอมไพเลอร์ที่ใช้คอคนิทีฟทูลที่แตกต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกันเอกรินทร์ ศรีผ่อง
2554
4667ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริงทวินันท์ สเลอาด
2554
4668ผลของสารควบคุมการเติบโตของพืชและไคโทซานต่อการเพิ่มจำนวนยอดและปริมาณสตีวิโอไซด์ในหญ้าหวาน Stevia rebaudiana Bertoni ในหลอดทดลองราตรี สันติวงค์
2554
4669ผลของสารปรับสภาพพื้นผิวที่มีต่อความแข็งแรงพันธะเฉือนระหว่างเรซินเสริมฐานแบบแข็งชนิดบ่มด้วยตัวเองและฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก ชนิดบ่มด้วยความร้อนรัชนี โอสถานนท์
2554
4670ผลของสิ่งสกัดแอลกอฮอล์ของ P. palatiferum และ β–sitosterol กับ CYP3A4 ในเซลล์ตับมนุษย์เพาะเลี้ยง HepG2กรรัตน์ รัตนวัฒนาธร
2554
4671ผลของสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวแบบกลุ่มต่อภาระการดูแลและการแสดงออกทางอารมณ์สูงของผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนขนิษฐา สุขทอง
2554
4672ผลของอะลูมิเนียมต่อการเกิดฟิล์มพาสซีฟของโลหะผสมสังกะสี-อะลูมิเนียม ในน้ำทะเลเทียมธนพัฒน์ แก้วมณีกุล
2554
4673ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้นสุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์
2554
4674ผลของอัตราส่วนระหว่างกำมะถันและสารเร่งต่อสมบัติเชิงกลของยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางบิวทาไดอีนทวนทน ทวยมาตร
2554
4675ผลของอันตรกิริยาระหว่างคลอไรด์กับสารเติมแต่งชนิดอื่นต่อการพอกพูนทองเเดงด้วยไฟฟ้าณัทกฤช กิจพิทักษ์
2554
4676ผลของอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกซียูที่มีต่อแรงดันในหมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอวจากศพชินดนัย หงสประภาส
2554
4677ผลเชิงเร่งปฏิกิริยาของโลหะแอลคาไล และแอลคาไลน์เอิร์ทที่ดูดซับบนวัสดุเบดต่อการรีฟอร์มน้ำมันทาร์ด้วยไอน้ำชลัท ธีรฐิตยางกูร
2554
4678ผลตอบแทนจากการศึกษาในประเทศไทย : พ.ศ. 2533-2553ณภัทร อุ๋ยเจริญ
2554
4679ผลระยะสั้นและระยะยาวของการฉีดโบทูลินั่มท็อกซินชนิด เอ เข้าสู่ต่อมลูกหมากในสุนัขเพศผู้ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม
2554
4680ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยาสุพรรษา ใหม่เอี่ยม
2554
4681แผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากและใยมะพร้าวสกุล ปิยะธรรมาภาพ
2554
4682แผ่นรองเท้าแบบสั่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปลายประสาทเสื่อมวชิรยงยศ ทิมาบุตร
2554
4683แผนอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์เมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรีมนัส เผ่าพงษ์ศิลป์
2554
4684พรหมจักร :การศึกษารามเกียรติ์ฉบับล้านนาในฐานะวรรณคดีชาดกวุฒินันท์ ชัยศรี
2554
4685พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวม้ง บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านอัญชลี น่วมมี
2554
4686พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)ชัญญพัชร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2554
4687พฤติกรรมการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในและนอกระยะการเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร : กรณีศึกษา โครงการไลฟ์เอทสุทธิสาร, ไอวี่รัชดา และรัชดาออร์คิดอนุเทพ ศิริสิทธิ์
2554
4688พฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากการลดขนาดด้วยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อยและเครื่องบดแบบแท่งโลหะชรัช ฉวีบุญยาศิลป์
2554
4689พฤติกรรมความเค้นและความเครียดของดินเหนียวกรุงเทพฯสำหรับการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมแผ่นดินไหวฉัตรชัย คงจีบ
2554
4690พฤติกรรมไม่เชิงเส้นแบบวัฏจักรของเหล็กเสริมที่มีการเสริมปลอกยึดรั้งเหล็กเสริมพงศกร จันทะราช
2554
4691พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551หนึ่งหทัย อินทขันตี
2554
4692พลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจ้าหลวงคำแดงของกลุ่มไทยวนและ ไทลื้อในภาคเหนือนิตยา วรรณกิตร์
2554
4693พลวัตและบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอัมพิกา ยะคำป้อ
2554
4694พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษสันติ บุตรไชย
2554
4695พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ชนินทร์ มัญชสิงห์
2554
4696พัฒนาการของกลบทในวรรณคดีไทยกีรติ ธนะไชย
2554
4697พัฒนาการขององค์กรและผลงานคณะฟิสิคคัลเธียเตอร์ในประเทศไทยธนกร พฤกษชาติถาวร
2554
4698พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ
2554
4699พัฒนาการเชิงพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ กรุงเทพมหานครปณต รัตนชุม
2554
4700พัฒนาการและสุนทรียทัศน์ในการสร้างสรรค์บทละครในโทรทัศน์ไทยสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
2554
4701พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยวิทยา โรจน์กิตติเจริญ
2554
4702ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าเกรย์ฮาวนด์ออริจินัลและเพลย์ฮาวนด์บายเกรย์ฮาวนด์วรรธนฉัตร แสงมีน
2554
4703ภาระการพิสูจน์ในหลักการตัดสินใจทางธุรกิจทศทีปต์ อภิญญาสกุล
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next