DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขธนิต ไม้หอม
2554
4655ปัจจัยทำนายความมุ่งมั่นต่อการละเว้นเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตอนต้นสุนันต์ทา วงษ์ชารี
2554
4656ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียนปรียานุช นิธิรุ่งเรือง
2554
4657ปัจจัยทำนายวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนชายอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัตนา ปรากฏมาก
2554
4658ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมถังรวมสูงของฟาร์มโคนมรายย่อยศิริชัย เอียดมุสิก
2554
4659ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในจังหวัดนครสวรรค์กิตติภพ จงศิริ
2554
4660ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามลฤดี ชาตรีเวโรจน์
2554
4661ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โมเรศ ศรีบ้านไผ่
2554
4662ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจรวยพร วงศ์ขจิต
2554
4663ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถขนส่งสาธารณะ ในกรุงเทพมหานครวีรพงษ์ ชมภูนุช
2554
4664ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอดกิจการของธุรกิจครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธัญญ์นรี ภูวศิริอภินันท์
2554
4665ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปีงบประมาณ 2552นรา แป้นประหยัด
2554
4666ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีชื่อเสียงของเอสซีจีตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปาณัท เงาฉาย
2554
4667ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศและความพึงพอใจทางเพศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครปวีณา เพิ่มพูล
2554
4668ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้จากการบูรณาการอีเลิร์นนิ่งในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภัทรพร อุณหเศรษฐ์
2554
4669ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ : การวิเคราะห์อภิมานวรากร พรหมมณี
2554
4670ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุศรา ชัยทัศน์
2554
4671ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานีภมร นามเสนาะ
2554
4672ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะวัยผู้ใหญ่วไลพรรณ เอี่ยมกมล
2554
4673ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในอำเภอหัวหิน : กรณีศึกษา โครงการสมาร์ท เฮ้าส์ หัวหินสมเชษฐ์ จงจอหอ
2554
4674ปัจจัยในการออกแบบระบบการให้แสงสว่างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายในสปาวรวีร์ ชินสมบูรณ์
2554
4675ปัจจัยพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ อุปสงค์ และอุปทานอาคารชุดทรงพล พลรัฐ
2554
4676ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติณัฐวิชช์ ตัญจพัฒน์กุล
2554
4677ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลราคาตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 : ศึกษาเฉพาะราคาขายปลีกไข่ไก่อินทัช วิสุทธิแพทย์
2554
4678ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองงานศิลปประยุกต์นิลุบล ขัมภรัตน์
2554
4679ปัญหาการเกิดของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542กรกช แก้วไพฑูรย์
2554
4680ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : ศึกษาความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลอันกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรสุวิชาภา อ่อนพึ่ง
2554
4681ปัญหาการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพอาคาร กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทยประสาณฐ์ เอื้อสัมฤทธิผล
2554
4682ปัญหาการพิสูจน์ของผู้เสียหายเพื่อให้ผู้ประกอบการรับผิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศศรนรินทร์ คงเกษม
2554
4683ปัญหาการอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ศึกษากรณีคำวินิจฉัยคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรทรงไชย พัฒนวศิน
2554
4684ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างด้าวในธุรกิจที่พักอาศัยอรวดี ลีวรวัฒน์
2554
4685ปัญหาความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากป้ายกรกมล วัฒนเสริมกิจ
2554
4686ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนอิสลาม : ศึกษากรณีตราสารศุกูก (Sukuk)วรวิมล จันทรทอง
2554
4687ปัญหาทางกฎหมายของการโอนสัญญาณภัทร์ นิยมแย้ม
2554
4688ปัญหาในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน : ศึกษากรณีค่าเสียหายทางจิตใจและค่าเสียหายเชิงลงโทษศิริกุล สิริอรุณรุ่งโรจน์
2554
4689ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซม์เมอร์และภาระการดูแลของผู้ดูแล ที่แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สาธิดา แรกคำนวน
2554
4690ปัญหาและแนวทางการป้องกันปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ บริเวณอ่าวเอเดนและน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโซมาเลียวัลย์ลดา ลิ่มศิลา
2554
4691ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548แสงโสม กออุดม
2554
4692ปัญหาเอกสารในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานครปัญญชา ชะนะยุทธ
2554
4693เปรียบเทียบระหว่างการใช้โคเปปตินร่วมกับโทรโปนินที กับการใช้โทรโปนินทีอย่างเดียว เพื่อช่วยประเมินการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดไม่มีเอสทีเซกเมนท์ยก ภายใน 12 ชั่วโมงหลังมีอาการชญานุตม์ สุวรรณเพ็ญ
2554
4694โปรแกรมการพยาบาลเพื่อจัดการความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานกิ่งกาญจน์ อาจเดช
2554
4695โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยวิธีสร้างภาพ 3 มิติ : กรณีศึกษาอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดใหญ่สุรวิทย์ ลาชโรจน์
2554
4696โปรแกรมหาจุดอิสระที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างแถบความเชื่อมั่นแบบเชิงเส้นเป็นช่วงสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุธีรุตม์ สุขสกุลวัฒน์
2554
4697โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และปลากะพง: สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการทำงานของเอซีอีปิยะนันท์ ชื่อเสียง
2554
4698ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ประสิทธิภาพ และพฤติกรรมทางการเงินของบริษัท ต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจุฑาทิพย์ สุรวัฒนบูรณ์
2554
4699ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมผิวดินต่อระบบ อุทกนิเวศ กรณีศึกษา บริเวณคลองอ้อมนนท์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีมานพ ศักดิ์อาธรทรัพย์
2554
4700ผลกระทบของการรั่วซึมของอากาศ ต่อผลการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของเรือนไทยและบ้านร่วมสมัยคำรน สุทธิ
2554
4701ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐเพื่อการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นรวี หาญเผชิญ
2554
4702ผลกระทบของการส่งเสริมการขายและคุณค่าตราสินค้าต่อพฤติกรรมผู้บริโภควริษา รัชตะนาวิน
2554
4703ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next