DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654พลวัตและบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอัมพิกา ยะคำป้อ
2554
4655พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษสันติ บุตรไชย
2554
4656พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ชนินทร์ มัญชสิงห์
2554
4657พัฒนาการของกลบทในวรรณคดีไทยกีรติ ธนะไชย
2554
4658พัฒนาการขององค์กรและผลงานคณะฟิสิคคัลเธียเตอร์ในประเทศไทยธนกร พฤกษชาติถาวร
2554
4659พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ
2554
4660พัฒนาการเชิงพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ กรุงเทพมหานครปณต รัตนชุม
2554
4661พัฒนาการและสุนทรียทัศน์ในการสร้างสรรค์บทละครในโทรทัศน์ไทยสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
2554
4662พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยวิทยา โรจน์กิตติเจริญ
2554
4663ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าเกรย์ฮาวนด์ออริจินัลและเพลย์ฮาวนด์บายเกรย์ฮาวนด์วรรธนฉัตร แสงมีน
2554
4664ภาระการพิสูจน์ในหลักการตัดสินใจทางธุรกิจทศทีปต์ อภิญญาสกุล
2554
4665ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองและสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กโรคไตเรื้อรัง ในคลินิกโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม
2554
4666ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดเพื่อใช้กำจัดสีในโมลาสวัลยา วิศาลบรรณวิทย์
2554
4667ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟันฐิติพร บุญสุวรรณ
2554
4668ภาวะเศรษฐกิจต่อการถือเงินสดของบริษัทในประเทศไทยจุฑาภรณ์ บุหลันพฤกษ์
2554
4669ภาษีสวัสดิการสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้เพื่อสวัสดิการสังคมด้านการประกันสุขภาพระหว่างประเทศไทย ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกาบรรพต ธนานุวัฒน์
2554
4670ภูมิทัศน์ประเภทรายการของโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทยนิศรารัตน์ วิไลลักษณ์
2554
4671เภสัชจลนศาสตร์ของไอโคเดกทรินในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติกมลรัตน์ วัฒนะ
2554
4672เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาทาโครลิมุสในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตสาวิตรี ไพรสุวรรณ
2554
4673เภสัชจลนศาสตร์ และความไวรับของเชื้ออีโคไลต่อยา cefquinome ในสุนัขณัฐกานต์ วงศาศิริพัฒน์
2554
4674มโนทัศน์ความสุขของเด็กไทยศุภสุตา สุขเจริญผล
2554
4675มาตรการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในบริษัทจดทะเบียนทิวารักษ์ เจริญทรัพย์
2554
4676มาตรการจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ณัฐยา ธีรานุวัฒน์
2554
4677มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงระดับค้าปลีกอุษา วิชัยไพโรจน์วงศ์
2554
4678มาตรการเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation) : ศึกษาแนวทางการตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาททางการลงทุนปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล
2554
4679มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ศึกษากรณีมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมจิรนันท์ ชูชีพ
2554
4680มาตรฐานขั้นต่ำในการปรับปรุงหอพักในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการสโรชา มังคลา
2554
4681มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดไดอุรศา ฮันสราช
2554
4682มิติในอนาคตของการป้องกันตัวเองล่วงหน้าปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล
2554
4683แม่นาก : มายาคติ “ความเป็นเมีย” ที่ถูกประกอบสร้างในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และละครเวทีพรพิชชา บุญบรรจง
2554
4684โมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนโดยมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวแปรส่งผ่านศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
2554
4685โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุรเดช อนันตสวัสดิ์
2554
4686ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกธิป สุขวารี
2554
4687ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี
2554
4688ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมการจัดประชุม และนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ของไทยตรรกะ เทศศิริ
2554
4689ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของเกาหลีใต้ในยุคโลกาภิวัตน์เชิงเสรีนิยมใหม่ : ศึกษากรณีบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ดวงฤทัย สังข์ทอง
2554
4690ระดับทักษะทางสังคมของวัยรุ่นอายุ 18-24 ปี ที่เล่นเกมส์ออนไลน์โดยใช้บริการที่ร้านอินเตอร์เนตในกรุงเทพมหานครพรรณกนก รักศรีอักษร
2554
4691ระบบการวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงทดลองด้วยการวัดคำสั่งการทำงานธนินทร์ กระจังทอง
2554
4692ระบบควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดจากเนื้อฟันที่ทำจากเจลาติน/ไฟโบรอินไหมไทย : การศึกษาในห้องปฎิบัติการวริทธิ์ อนุชิราชีวะ
2554
4693ระบบจัดการโครงแบบสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการบูรณาการทีมงานชานนท์ เดชสุภา
2554
4694ระบบนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติสำหรับสร้างความสามารถตามรอยความต้องการยุรนันท์ โพธิ์ปั้น
2554
4695ระบบแนะนำโดยใช้แท็กคลาวด์เสมือนคุณารักษ์ โอสถาภิรัตน์
2554
4696ระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเดชโรจน์ ตั้งสิน
2554
4697ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียอาคารสูงจักรพันธ์ เจริญผล
2554
4698ระบบแฟ้มข้อมูลรวมบนเว็บเซอร์วิสแบบเรสฟูลวิชชา รตินิมิตธรรม
2554
4699ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดตารางการผลิตในกระบวนการบดซีเมนต์อภิวัฒน์ ลิขิตเลิศล้ำ
2554
4700ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์
2554
4701ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โมดค่าเจาะจงของเรโซเนเตอร์ ที่บรรจุด้วยอภิวัสดุประเภทไบแอนไอโซทรอปิกยุรนันท์ ลิมปนันท์วดี
2554
4702ระยะห่างระหว่างโต๊ะสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้ การแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วกับความแม่นยำกรองกาญจน์ วิวัฒน์วิศวกร
2554
4703รำหน้าพาทย์สาธุการในบริบทของสังคมไทยกชกร ชิตท้วม
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next