DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์สุปรียา หัสชู
2553
4655ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อสมประสงค์ แสงอินทร์
2553
4656ลักษณะและปัญหาในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง : กรณีศึกษา โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3สัมฤทธิ์ เปี่ยมอยู่สุข
2553
4657โลกาภิวัตน์ทางการสื่อสารกับสำนักข่าวนานาชาติประจำประเทศไทยบุษยมาส สองเมือง
2553
4658วาทกรรมเพลงเพื่อชีวิตในบริบทการเมืองไทย (พ.ศ. 2525-2550)ณัฏฐณิชา นันตา
2553
4659วาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์
2553
4660วาทวิเคราะห์การสื่อสารของนายสนธิ ลิ้มทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอริย์กรณ์ ลาภนิมิตรชัย
2553
4661วิเคราะห์การสอดทำนองเครื่องเป่าในวง 3 ขลุ่ยไทย ทาง ครูปี๊บ คงลายทองฐานิสร์ พรรณรายน์
2553
4662วิเคราะห์ดนตรีในการแสดงหนังตะลุงคณะครูอำไพ สายสังข์ จังหวัดตราดอาภัสรา คงเผ่าพงษ์
2553
4663วิเคราะห์เดี่ยวปี่ในเพลงกราวในสามชั้น ทางครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ชัชวาล สนิทสันเทียะ
2553
4664วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....นวลจินดา กุลเจริญ
2553
4665วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ..วรพัชรา กอบพิพัฒน์
2553
4666วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษาชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครธัญทิพา เวทมาหะ
2553
4667วิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบประมาณค่าสมการทั่วไปของข้อมูลระยะยาวนฤมล คุ้มปิยะผล
2553
4668วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่นโฆษิต ศรีกฤษณรัตน์
2553
4669วิธีการสกัดรูปแบบการใช้งานของอ็อบเจกต์โดยการค้นคืนด้วยชนิดของบริบทที่หลากหลายปารัช สุพงษ์พันธุ์
2553
4670วิธีการสื่อสารของผู้ดำเนินรายการวิทยุ Club Friday การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังพลอยลลดา ไชยบุญเรืองสิน
2553
4671วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงณัฐพร นครอินทร์
2553
4672ศักยภาพการใช้ทุนธรรมชาติในการบริหารจัดการเมือง กรณีศึกษา เทศบาลนครตรังเดชอัศม์ กางอิ่ม
2553
4673ศักยภาพของมุกตลกและอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ
2553
4674ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพแบบไร้อากาศปพิชญา พันธุระ
2553
4675ศักยภาพพื้นที่ว่างย่านพาณิชยกรรมในเขตบางรักเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้ามานิต ทรัพย์เพิ่ม
2553
4676เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทยจักรี ไชยพินิจ
2553
4677เศรษฐกิจการเมืองโลกกับบทบาทของทองคำบุลกิต อำนาจวรประเสริฐ
2553
4678เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)พีระ ตั้งธรรมรักษ์
2553
4679สถานการณ์พลังงานโลก : ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของจีนกุลนันทน์ คันธิก
2553
4680สถานะทางจริยธรรมของสัตว์ในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทเฉลิมวุฒิ วิจิตร
2553
4681สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้างพีรพัฒน์ วณิชลักษมี
2553
4682สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยวันเฉลิม จันทรากุล
2553
4683สภาพการใช้ที่จอดรถของอาคารชุดพักอาศัยที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ในแนวรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่บนถนนสุขุมวิทฉัตรชัย ตั้งมหาสถิตกุล
2553
4684สภาพการอยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาชุมชนมหาชัยนิเวศน์ ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาครนุชรัตน์ ตันตระกูล
2553
4685สภาพการอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านแสนสุขปรีดาพร จักรคำ
2553
4686สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครอดุลย์รัตน์ นิ่มเจริญ
2553
4687สภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนคู่พัฒนาในกรุงเทพมหานครรสนันท์ อรรถพันธุ์
2553
4688สภาพและปัญหาการบริหารประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานครนราจันทร์ กิตติคุณ
2553
4689สภาวะการทำงานและความเครียดของบุคลากรฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พรประภา ม่วงเจริญ
2553
4690สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียแป้งมันสำปะหลังควบคู่กับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพด้วยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไม่ใช้แสงและใช้แสงอาทิตยา มิตรจิตร
2553
4691สมบัติความชอบน้ำของฟิล์มแอโนไดซ์บนโลหะผสมไทเทเนียมที่กระตุ้นด้วยยูวีพนาวรรณ หวังดี
2553
4692สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา/ทังสเตนคาร์ไบด์-โคบอลต์วรัชยา ไชยโคตร
2553
4693สมรรถนะผู้จัดการหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
2553
4694สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปวราภรณ์ ศิลป์สวัสดิ์
2553
4695สารต้านราก่อโรคจาก Bacillus sp. N1 ต่อ Curvularia sp. ที่คัดแยกจากปทุมมากนิฏฐกา แดนราช
2553
4696สารออกฤทธิ์จากแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งราก่อโรคในกล้วยไม้ Colletotrichum gloeosporioides และ Curvularia lunataรพีวรรณ โสวรรณปรีชา
2553
4697สาระสำคัญด้านสภาวะน่าสบายที่ส่งเสริมการใช้อาคารศูนย์กีฬาในกรุงเทพมหานครทิพย์คนึง กุลลาวัณย์
2553
4698สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษา : ศึกษากรณีผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินธนาชัย สุนทรอนันตชัย
2553
4699สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์
2553
4700สุนทรียภาพในภาพยนตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัยอรรณนพ ชินตะวัน
2553
4701เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณีพัชริษฎา วัฒนรังสรรค์
2553
4702เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว
2553
4703หน้าที่การขจัดภาษีซ้อนกรณีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสามประเทศชนิดา ลีลานันทกุล
2553

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next