DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอภิญญา ลีละฉายากุล
2555
4655สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอนัญญา คะสะติ
2555
4656สมรรถนะไอซีทีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีและไม่มีการส่งผ่านที่ถูกกำกับวันดี โค้ไพบูลย์
2555
4657ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลสาวิตรี ยอยยิ้ม
2555
4658ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติปวีณวัช สุภานุสร
2555
4659สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านอรสา อัชชยะพันธ์วนิช
2555
4660สัมพันธบทของบทละครเรื่องสาวิตรีและการสร้างสรรค์ใหม่เพื่อสื่อสารอุดมคติแห่งรักธนสิน ชุตินธรานนท์
2555
4661สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรมวรรณิกา ใหม่ธิ
2555
4662สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้ปฤณ ลมรส
2555
4663เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.มาสิริ มโนมัยวจี
2555
4664เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต
2555
4665องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานครมณีนุช พูลสวัสดิ์
2555
4666องค์ประกอบคาร์บอนในบรรยากาศทั่วไปในเมืองกรุงเทพมหานครบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิวรินทร์ ดวงแก้ว
2555
4667องค์ประกอบภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์เมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่สุปิยา ปัญญาทอง
2555
4668อนาคตภาพรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทยระวี สัจจโสภณ
2555
4669ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารละลายเอทานอลเพื่อผลิตไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/TiO₂กึกก้อง พรสถิตย์พงษ์
2555
4670อัตมโนทัศน์การแก้ปัญหาและพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจินดาอร เจิ้นสว่าง
2555
4671อัตราการกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียม-6อะลูมินัม-4วานาเดียมที่ผ่านการแอโนไดส์ในสารละลายกรดฟอสฟอริกด้วยความต่างศักย์ที่แตกต่างกันวริษฐา อสัมภินวงศ์
2555
4672อัตราการตรวจพบการแสดงออกของยีนเอสเอฟทีพีบีและยีนเคอาร์ทีโฟร์ทีนโดยวิธีอิมมูโนฮิสโทรเคมิสทรีในเนื้อเยื่อมะเร็งชนิดสความัสของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด กับ มะเร็งศีรษะและคอณัฏยา ภู่วรวรรณ
2555
4673อัตราผลตอบแทนจากการรับรู้ในการศึกษาต่อสายอาชีวะและสายสามัญ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงรายนันท์ปพร มหาไม้
2555
4674อัตลักษณ์ของนิตยสารที่เป็นกิจการเพื่อสังคม : บีแมกกาซีนวรรณสม สีสังข์
2555
4675อัลกอริธึมสำหรับใช้เครื่องสังยุคเฟสแสงสำหรับโครงข่ายเส้นใยแสง wavelength-routed ที่ใช้อัตราการรับส่งข้อมูล 40 Gbps ต่อช่องสัญญาณดนุยศ แดงประดิษฐ์
2555
4676อำนาจจับกุมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา 38/1นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์
2555
4677อำนาจในการบังคับโทษปรับและมาตรการทดแทนโทษปรับของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522พิณทิรา ทวีปัญญายศ
2555
4678อิทธิปาฏิหาริย์กับการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์: ขนบนิยมและพลวัตในประวัติพระเกจิอาจารย์ในสังคมไทยภาคกลางสายป่าน ปุริวรรณชนะ
2555
4679อิทธิพลของการสื่อสารการตลาด ที่มีต่อทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพฤษภ์ พรมวงษ์
2555
4680อิทธิพลของความเชื่อในศาสนา การมองโลกในแง่ดี และการฟื้นคืนได้ต่อความผูกใจมั่นในงาน : บทบาทการส่งผ่านของความสุขในการทำงานช่อผกา แซ่โค้ว
2555
4681อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ในกรณีผู้บริโภคที่มีระดับการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการแตกต่างกันคณพัฒน์ กรีนิกร
2555
4682อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูดวรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์
2555
4683อิทธิพลของเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์และตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุคู่แข่งนนทน์ ฤทธิเลิศ
2555
4684อิทธิพลของภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยต่อการใช้พลังงานในอาคารปกป้อง ปัตทวีคงคา
2555
4685อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความหึงหวงและความก้าวร้าวพหุมิติในสถานการณ์การนอกใจกฤตติภัส ฝั้นศิริ
2555
4686อิทธิพลของสายพันธุ์คลอสตริเดียมและแหล่งไนโตรเจนต่อการหมักบิวทานอลภาณุพงศ์ ทองขาว
2555
4687อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่านสิริพร ทรัพยะประภา
2555
4688อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านผดารัช สีดา
2555
4689อิทธิพลของ อายุ และเพศ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ในระดับความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันสุภาวรรน์ เอาทองทิพย์
2555
4690อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติสุทธิชัย บุญประสพ
2555
4691เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัดวิชชุดา วิไลรัศมี
2555
4692เอกลักษณ์ไทยในการแสดงวิจิตรนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระมหาชนกอักษราวดี เสียงดัง
2555
4693เอกลักษณ์นาฏยศิลป์ไทยที่ปรากฏในการแสดงประกอบนักร้องของวงดนตรีลูกทุ่งชนิดา จันทร์งาม
2555
4694เอเจนต์อัจฉริยะเพื่อติดตามพฤติกรรม แปลผล และรายงานภาวะเสี่ยงการติกเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในวัยรุ่นตอนต้นในกรุงเทพมหานครก้องกาญจน์ วชิรพนัง
2555
4695ไอเอ็มจีทูเอ็กซ์เอ็มไอ : การขยายความสามารถของการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการทำงานพีรพัฒน์ ธวัชสุนทร
2555
4696ไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนวัสดุเชิงประกอบเซอร์โคเนียกับซิลิกาสิทธิโชค ชินสาโรจน์
2555
4697กฎหมายกับ ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในประเทศไทยวสุรัตน์ ศิริพงษ์มงคล
2554
4698กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังควบคุมการชุมนุมสาธารณะ : ศึกษาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ....ปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห์
2554
4699กฎหมายควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนในประเทศไทยอภินพ สุวรรณรัตน์
2554
4700กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูลตั้งปณิธาน อารีย์
2554
4701กรอบคิดทางกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชน : ศึกษากรณีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช
2554
4702กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2554
4703กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next