DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วยเทคนิคการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษาวิชัย สีสุด
2555
4655เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทองวยากร พึ่งเงิน
2555
4656แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานครอรสุธี มูลละ
2555
4657แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพลอยระพี ชลวณิช
2555
4658ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนลักขิกา ธเนศผาติสุข
2555
4659ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลูไพลิน สุขวงษ์
2555
4660ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยงธนพล วงษ์สวัสดิ์
2555
4661ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ "ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก"พัชลินจ์ จีนนุ่น
2555
4662ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นนทรี เพชรสัมฤทธิ์
2555
4663ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร
2555
4664โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาณัชพล ศิริสวัสดิ์
2555
4665วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่งภูริวรรณ วรานุสาสน์
2555
4666วิเคราะห์เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณ์
2555
4667วิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก สามชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กรณีศึกษา : ครูอุทัย แก้วละเอียด และ พันโทเสนาะ หลวงสุนทรปราชญา สายสุข
2555
4668วิเคราะห์พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 เพื่อการปรับปรุงมิ่งขวัญ สิทธิมณฑล
2555
4669วิเคราะห์เพลงนางหงส์ : กรณีศึกษา รองศาสตราจารย์พิชิต ชัยเสรีกิตติภัณฑ์ ชิตเทพ
2555
4670วิดีโออาร์ต ชุด มารผจญศุภชัย อารีรุ่งเรือง
2555
4671วิธีการประมาณค่าแบบเบส์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับที่ตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด : การศึกษาสถานการณ์จำลองแบบมอนติคาร์โลและข้อมูลจริงสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
2555
4672วิธีการระบุคอลัมน์และตารางของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกอ้างอิงในโปรแกรมที่ใช้การแปลงวัตถุเป็นตารางความสัมพันธ์บริรักษ์ หัตถา
2555
4673วิธีการสร้างเครื่องประมวลผลตรรกะทางธุรกิจปิยนุช โตสงวน
2555
4674วิวัฒนาการและสุนทรียภาพของเพลงแปลงไทยวารุณี โชคเพิ่มพูลสุข
2555
4675เว็บไซต์เลดี้อินเตอร์ดอทคอม (ladyinter.com) กับการเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับหญิงไทยซึ่งสมรส หรือมีความรักข้ามวัฒนธรรมอัจฉรียา รอบกิจ
2555
4676ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์
2555
4677ศักยภาพของรายการ "ชุมชนนิมนต์ยิ้ม" ในการถ่ายทอดธรรมะให้กับเด็กธีรติ ถนัดรบ
2555
4678เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
2555
4679สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว ปีพ.ศ.2538-2546กิติยา วิทยาประพัฒน์
2555
4680สถานะเหนือกว่าของพันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติต่อพันธกรณีตามข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่น : กรณีศึกษาข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปเมือง พรมเกษา
2555
4681สภาพการบริหารบุคลากรครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประภัสสร ดิษสกุล
2555
4682สภาพการอยู่อาศัยและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย จังหวัดสระบุรีเจษฎา ชัยเจริญกุล
2555
4683สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ณัฐพล บุญชิต
2555
4684สภาพ ปัญหาและการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16พรรณรอง รัตนไชย
2555
4685สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สิริอร จุลทรัพย์
2555
4686สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิลุบล เกตุแก้ว
2555
4687สภาพและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนในการเชื่อมต่อการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานครกุลชา ลี้ไพโรจน์กุล
2555
4688สภาวะน่าสบาย และการปรับตัวของคนพื้นถิ่นใน ประเทศลาว : กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นแขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขตศาสดา อินทวงษ์
2555
4689สมการลดทอนเพื่อประมาณค่าการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทยนครินทร์ ดำเนินสวัสดิ์
2555
4690สมรรถนะของแผงผลิตไฟฟ้าและความร้อน ชนิดแผ่นเรียบแบบใช้น้ำถ่ายเทความร้อน สำหรับใช้กับบ้านพักอาศัยเธียรวิชญ์ เถาว์หิรัญ
2555
4691สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยแผง PV/Tแบงค์ ศรีสุข
2555
4692สมรรถนะที่พึงประสงค์ตามภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอภิญญา ลีละฉายากุล
2555
4693สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอนัญญา คะสะติ
2555
4694สมรรถนะไอซีทีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีและไม่มีการส่งผ่านที่ถูกกำกับวันดี โค้ไพบูลย์
2555
4695ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทธุรกิจนำเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลสาวิตรี ยอยยิ้ม
2555
4696ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติปวีณวัช สุภานุสร
2555
4697สหสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนสารฆ่าวัชพืช กับผลต่อตับและไตของปลากะมัง Puntioplites proctozysron ในแม่น้ำน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านอรสา อัชชยะพันธ์วนิช
2555
4698สัมพันธบทของบทละครเรื่องสาวิตรีและการสร้างสรรค์ใหม่เพื่อสื่อสารอุดมคติแห่งรักธนสิน ชุตินธรานนท์
2555
4699สิทธิในการให้ยืมวรรณกรรมวรรณิกา ใหม่ธิ
2555
4700สุนทรียภาพทางภาพยนตร์ของคริสตอฟ เคียลอฟสกี้ปฤณ ลมรส
2555
4701เสถียรภาพการเกิดออกซิเดชันของน้ำสลัดที่ใช้น้ำมันบริโภคบีบเย็นชนิดผสม ที่เติมสารสกัดจากใบมะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz.มาสิริ มโนมัยวจี
2555
4702เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ การนับถือศาสนา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และความสุขในบริบทพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมนัสชนน์ คุณาพรสุจริต
2555
4703องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานครมณีนุช พูลสวัสดิ์
2555

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next