DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยต่างชาติเกษสุดา จันทร์อ่อน
2552
4655ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของหัวหน้าหอผู้ป่วยนวรัตน์ มีถาวร
2552
4656ประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรคของชาวนาไทยสิทธิพร ครามานนท์
2552
4657ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุพูลสิน เฉลิมวัฒน์
2552
4658ประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตายเมตตา ไชยเชษฐ์
2552
4659ประสบการณ์ของผู้ดูแลที่เป็นบุคคลในครอบครัวในการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมธีรวรรณ คนชม
2552
4660ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงสุวราภรณ์ โพธิ์ร่มเย็น
2552
4661ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามณฤดี กิจทวี
2552
4662ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายศศิพันธุ์ กันยอง
2552
4663ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"รินทร์ขวัญ สะอาดดี
2552
4664ประสิทธิผลการสื่อสารงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัญรัตน์ อัญญวุฒิไกร
2552
4665ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พึ่งชัยชาญ
2552
4666ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครภัทรดา ปลอดมีชัย
2552
4667ประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์ ลองพัลส์เอ็นดี แยค ความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร รักษาขนคุดที่จมูกในคนไข้ที่มีระดับสีผิว 3-5จันทกานต์ นิติเนาวรัตน์
2552
4668ประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อ ภายใต้สภาวการณ์ตึงตัวของตลาดทุนปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล
2552
4669ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต : การวิเคราะห์อภิมานธนวรรณ ปั้นตะกั่ว
2552
4670ประสิทธิผลของจุดควบคุมซัลโมเนลลาในกระบวนการฆ่าของโรงงานฆ่าสุกรที่ได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมบัณฑูรย์ ตระการวีระเดช
2552
4671ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกการพยาบาลผ่าตัดปภัสสร ธนวิโรจน์กุล
2552
4672ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้กรดนิโคตินิกในรูปแบบออกฤทธิ์นานเพื่อลดระดับฟอสฟอรัสในซีรั่มของผู้ป่วยล้างไตรชานนท์ ศรีสวัสดิ์วงศ์
2552
4673ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเม็ดมะขามแขกในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายนงลักษณ์ ลิ้มกุล
2552
4674ประสิทธิภาพการกำจัดแคดเมียมไอออน (II)โดยใช้ทรายที่ใช้แล้วจากเตาฟลูอิดไดซ์เบดเคลือบเหล็กออกไซด์วราวุธ วัดขนาด
2552
4675ประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวม (IEER) สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็กทรงพล โพธิ์สุวัฒนากุล
2552
4676ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังปิยกานต์ ใครน้ำ
2552
4677ประสิทธิภาพการระงับความรู้สึกที่แผงประสาทบราเคียลโดยใช้ทรามาดอลและบูพิวาเคน ในสุนัขที่ได้รับการทำศัลยกรรมออร์โธปิดิกขาหน้าท่อนล่างวรพรรณ คุณาพิส
2552
4678ประสิทธิภาพของโครงเนื้อเยื่อสังเคราะห์จากสารสกัดผิวหนังผสมผงกระดูกในการหายของแผลกะโหลกหนูอดิศร หาญวรวงศ์
2552
4679ประสิทธิภาพของตัวกลางเปลือกหอยนางรมในการบำบัดน้ำเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยถังกรองไร้อากาศเพ็ญศรี ศรีกิตติชัยกุล
2552
4680ประสิทธิภาพของระบบกรองแบบแบ่งส่วนในการแยกจุลสาหร่ายและอนุภาคสารแขวนลอยเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์
2552
4681ประสิทธิภาพของระบบผนังกระจกสองชั้นแบบใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเชษฐพรรณ สินเจิมสิริ
2552
4682ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกที่ปลูกด้วยเทคนิคแพลอยน้ำในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยวิลาวัลย์ ฤทธิกาญจน์
2552
4683ปรากฎการณ์หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษแจกฟรี 'เดลี่ เอ็กซ์เพรส'ถมทอง ทองนอก
2552
4684ปราสาทพระวิหาร : การเมืองวัฒนธรรมในกัมพูชายุคสังคมราษฎร์นิยม ค.ศ. 1955-1970พงษ์พันธ์ พึ่งตน
2552
4685ปริมาณธาตุอาหารจากน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่เหมาะสมต่อการตกผลึก แมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟตพิชญ์ภัค เจียรพันธ์
2552
4686ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจิตรภณ หรูเจริญพรพานิช
2552
4687ปัจจัยการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
2552
4688ปัจจัยกำหนดการขยายธุรกรรมของธนาคารต่างชาติในประเทศไทยพบกานต์ อาวัชนาการ
2552
4689ปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยปุณฑวิกา นาคา
2552
4690ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทอุบลรัตน์ สิงหเสนี
2552
4691ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อหินเบญจมาศ รอดแผ้วพาล
2552
4692ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนงลักษณ์ สรรสม
2552
4693ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลประจำการสุภานัน ใบสุวรรณ
2552
4694ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัดมนัญญา ชุมพล
2552
4695ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพปัทมา ภูพิพัฒน์ผล
2552
4696ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วนันทนา สุขสมนิรันดร
2552
4697ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายวินิตย์ หลงละเลิง
2552
4698ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาลสมหญิง หาญธงชัย
2552
4699ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการทำการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ : การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับกันต์ฤทัย คลังพหล
2552
4700ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ภาคตะวันออกพรพรรณ ศรีโสภา
2552
4701ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบนจิราวรรณ พรหมชาติ
2552
4702ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครจิราภรณ์ รวีพิสุทธิ์
2552
4703ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดวงตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เลนส์สัมผัสในเขตกรุงเทพมหานครวราภรณ์ สิทธาจารย์
2552

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next