DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงครามนิธิกาญจน์ จีนใจตรง
2555
4655ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนลัวะ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภูมิสถาปัตยกรรมโยษิตา คำวงษา
2555
4656มโนทัศน์และการสร้างความกลัวในสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญไทยธนัท อนุรักษ์
2555
4657มาตรการความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และความสัมพันธ์กับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ค.ศ.2000มณฑินี กาญจนะวงศ์
2555
4658มาตรการทางกฎหมายการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในบริษัทจดทะเบียนธรรมสาร ทิพรังศรี
2555
4659มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์
2555
4660มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการแข่งขันระหว่างรัฐวิสากิจกับเอกชน ในธุรกิจสายการบินภายในประเทศไทยกมลนัยน์ ชลประทิน
2555
4661มีเทเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์/ทัลก์วัจนาภรณ์ คำบุญเรือง
2555
4662เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน
2555
4663โมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในวิชาชีพครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันในวิชาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่านพัชรีพร ไชยรักษ์
2555
4664ไมตรัลแอนนูลัสในผู้ป่วยรูรั่วผนังกั้นหัวใจห้องบน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีความผิดปกติทางโครงสร้างของหัวใจจากการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจทางหลอดอาหารสามมิติ โดยใช้โปรแกรมไมตรัลวาล์วควอนติฟิเคชั่นธิดา ยิ่งชูตระกูล
2555
4665ยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยซิลิกาปริมาณสูงที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจลในน้ำยางมันทนา ถิรกุลรติ
2555
4666ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนศักดา สกนธวัฒน์
2555
4667ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสุนทรี วรรณไพเราะ
2555
4668ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรวรรณภา วิจิตรจรรยา
2555
4669ระบบการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงการ ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนตรียุทธ์ เลิศวัฒนวัลลี
2555
4670ระบบการสอบเทียบโรตารีเอ็นโค้ดเดอร์วัชรินทร์ สามิตร
2555
4671ระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษากุลธิดา กุลคง
2555
4672ระบบควบคุมทางพลศาสตร์ของยานยนต์สำหรับการเคลื่อนที่แบบไถลในสภาวะคงตัวรณพีร์ ชัยเชาวรัตน์
2555
4673ระบบแคชแบบปรับเปลี่ยนรหัสข้อมูลสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะปิติพงศ์ พงศ์ภัทรานนท์
2555
4674ระบบนำทางและหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เดินข้างคนปกรณ์ อรรจน์สาธิต
2555
4675ระบบแนะนำความรู้สำหรับแผนกช่วยเหลือเทคโนโลยีสารสนเทศอภิรักษ์ แซ่ด่าน
2555
4676ระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการนันทพร กาซาว
2555
4677ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถที่สามารถถ่ายโอนสินค้าระหว่างยานพาหนะโสภา คู่สมรัตน์
2555
4678ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิดอรประไพ จารุพัฒน์
2555
4679ระบบสนับสนุนการมอบหมายงานให้กับพนักงานขับรถที่มีรูปแบบการเดินรถแบบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนภัสวรรณ มั่งมี
2555
4680ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเอลิเมนต์แบบปรับขนาดได้ เพื่อแก้สมการของการพา-การแพร่-การเกิดปฏิกิริยาพัชรี ธีระเอก
2555
4681รายละเอียดของแบบแผนผังประกอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานครพชรวรรณ ชัยศิรินิรันดร์
2555
4682“รุ่งอรุณแห่งความสุข”: การสร้างประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” พ.ศ. 2450 - 2534วริศรา ตั้งค้าวานิช
2555
4683รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนพรัตน์ ศุทธิถกล
2555
4684รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการสำหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤษ บางศรี
2555
4685รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการศรีสุดา สถิตวัฒนาพร
2555
4686รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างความรู้และเพื่อนผู้เชี่ยวชาญผ่านวิกิ สำหรับนิสิตนักศึกษาครูอรญา อำนาจเจริญพร
2555
4687รูปแบบการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานภกมล ใจชอบสันเทียะ
2555
4688รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
2555
4689รูปแบบคำศัพท์ในภาษาไทยที่เป็นปฏิภาคกับกระบวนการสร้างคำในภาษาเขมร : การศึกษาข้ามสมัยธัญวิทย์ ศรีจันทร์
2555
4690รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทยมาริสา ธีรตยาคีนันท์
2555
4691รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์บนแท็บเล็ตด้วยเทคนิคการอ่านแบบเอสคิวสามอาร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนประถมศึกษาวิชัย สีสุด
2555
4692เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทองวยากร พึ่งเงิน
2555
4693แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานครอรสุธี มูลละ
2555
4694แรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพลอยระพี ชลวณิช
2555
4695ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านโรคซึมเศร้า : กลไกในระดับโมเลกุลผ่านตัวขนส่งสารสื่อประสาทชนิดโมโนเอมีนลักขิกา ธเนศผาติสุข
2555
4696ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีอิมัลชันน้ำมันกานพลูไพลิน สุขวงษ์
2555
4697ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของนกแว่นสีเทา Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758 ในสภาพกรงเลี้ยงธนพล วงษ์สวัสดิ์
2555
4698ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ "ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก"พัชลินจ์ จีนนุ่น
2555
4699ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นนทรี เพชรสัมฤทธิ์
2555
4700ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร
2555
4701โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาณัชพล ศิริสวัสดิ์
2555
4702วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่งภูริวรรณ วรานุสาสน์
2555
4703วิเคราะห์เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณ์
2555

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next