DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ผลตอบแทนจากการศึกษาในประเทศไทย : พ.ศ. 2533-2553ณภัทร อุ๋ยเจริญ
2554
4655ผลระยะสั้นและระยะยาวของการฉีดโบทูลินั่มท็อกซินชนิด เอ เข้าสู่ต่อมลูกหมากในสุนัขเพศผู้ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม
2554
4656ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยาสุพรรษา ใหม่เอี่ยม
2554
4657แผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากและใยมะพร้าวสกุล ปิยะธรรมาภาพ
2554
4658แผ่นรองเท้าแบบสั่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปลายประสาทเสื่อมวชิรยงยศ ทิมาบุตร
2554
4659แผนอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์เมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรีมนัส เผ่าพงษ์ศิลป์
2554
4660พรหมจักร :การศึกษารามเกียรติ์ฉบับล้านนาในฐานะวรรณคดีชาดกวุฒินันท์ ชัยศรี
2554
4661พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวม้ง บ้านปางช้าง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านอัญชลี น่วมมี
2554
4662พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)ชัญญพัชร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
2554
4663พฤติกรรมการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในและนอกระยะการเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร : กรณีศึกษา โครงการไลฟ์เอทสุทธิสาร, ไอวี่รัชดา และรัชดาออร์คิดอนุเทพ ศิริสิทธิ์
2554
4664พฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากการลดขนาดด้วยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อยและเครื่องบดแบบแท่งโลหะชรัช ฉวีบุญยาศิลป์
2554
4665พฤติกรรมความเค้นและความเครียดของดินเหนียวกรุงเทพฯสำหรับการประยุกต์ใช้ในวิศวกรรมแผ่นดินไหวฉัตรชัย คงจีบ
2554
4666พฤติกรรมไม่เชิงเส้นแบบวัฏจักรของเหล็กเสริมที่มีการเสริมปลอกยึดรั้งเหล็กเสริมพงศกร จันทะราช
2554
4667พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551หนึ่งหทัย อินทขันตี
2554
4668พลวัตของลัทธิพิธีการนับถือเจ้าหลวงคำแดงของกลุ่มไทยวนและ ไทลื้อในภาคเหนือนิตยา วรรณกิตร์
2554
4669พลวัตและบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีอารักษ์บ้านที่บ้านไม้ลุงขน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอัมพิกา ยะคำป้อ
2554
4670พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษสันติ บุตรไชย
2554
4671พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ชนินทร์ มัญชสิงห์
2554
4672พัฒนาการของกลบทในวรรณคดีไทยกีรติ ธนะไชย
2554
4673พัฒนาการขององค์กรและผลงานคณะฟิสิคคัลเธียเตอร์ในประเทศไทยธนกร พฤกษชาติถาวร
2554
4674พัฒนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรมของศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรรถนิติ์ กุลรกัมพุสิริ
2554
4675พัฒนาการเชิงพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ กรุงเทพมหานครปณต รัตนชุม
2554
4676พัฒนาการและสุนทรียทัศน์ในการสร้างสรรค์บทละครในโทรทัศน์ไทยสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
2554
4677พารามิเตอร์ทางเสียงสำหรับการจำแนกลักษณะการเปล่งเสียงในเสียงพูดต่อเนื่องภาษาไทยวิทยา โรจน์กิตติเจริญ
2554
4678ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้าเสื้อผ้าเกรย์ฮาวนด์ออริจินัลและเพลย์ฮาวนด์บายเกรย์ฮาวนด์วรรธนฉัตร แสงมีน
2554
4679ภาระการพิสูจน์ในหลักการตัดสินใจทางธุรกิจทศทีปต์ อภิญญาสกุล
2554
4680ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองและสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กโรคไตเรื้อรัง ในคลินิกโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม
2554
4681ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุดเพื่อใช้กำจัดสีในโมลาสวัลยา วิศาลบรรณวิทย์
2554
4682ภาวะพหุสัณฐานของยีน XRCC1 ที่โคดอน 194 280 และ 399 ในผู้ป่วยโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟันฐิติพร บุญสุวรรณ
2554
4683ภาวะเศรษฐกิจต่อการถือเงินสดของบริษัทในประเทศไทยจุฑาภรณ์ บุหลันพฤกษ์
2554
4684ภาษีสวัสดิการสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้เพื่อสวัสดิการสังคมด้านการประกันสุขภาพระหว่างประเทศไทย ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกาบรรพต ธนานุวัฒน์
2554
4685ภูมิทัศน์ประเภทรายการของโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทยนิศรารัตน์ วิไลลักษณ์
2554
4686เภสัชจลนศาสตร์ของไอโคเดกทรินในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติกมลรัตน์ วัฒนะ
2554
4687เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของยาทาโครลิมุสในผู้ป่วยไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตสาวิตรี ไพรสุวรรณ
2554
4688เภสัชจลนศาสตร์ และความไวรับของเชื้ออีโคไลต่อยา cefquinome ในสุนัขณัฐกานต์ วงศาศิริพัฒน์
2554
4689มโนทัศน์ความสุขของเด็กไทยศุภสุตา สุขเจริญผล
2554
4690มาตรการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีในบริษัทจดทะเบียนทิวารักษ์ เจริญทรัพย์
2554
4691มาตรการจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ณัฐยา ธีรานุวัฒน์
2554
4692มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงระดับค้าปลีกอุษา วิชัยไพโรจน์วงศ์
2554
4693มาตรการเวนคืนทางอ้อม (Indirect expropriation) : ศึกษาแนวทางการตีความของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในข้อพิพาททางการลงทุนปิยารัตน์ ส่งเสริมรัตนกุล
2554
4694มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ศึกษากรณีมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมจิรนันท์ ชูชีพ
2554
4695มาตรฐานขั้นต่ำในการปรับปรุงหอพักในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อนักศึกษาพิการสโรชา มังคลา
2554
4696มาตรฐานเวลาแบบพรีดีเทอร์มินสำหรับกระบวนการติดไดอุรศา ฮันสราช
2554
4697มิติในอนาคตของการป้องกันตัวเองล่วงหน้าปกรณ์ อุ่นหิรัญสกุล
2554
4698แม่นาก : มายาคติ “ความเป็นเมีย” ที่ถูกประกอบสร้างในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์และละครเวทีพรพิชชา บุญบรรจง
2554
4699โมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักเรียนโดยมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวแปรส่งผ่านศรัญญารัตน์ คงอิ่ม
2554
4700โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุรเดช อนันตสวัสดิ์
2554
4701ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกธิป สุขวารี
2554
4702ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี
2554
4703ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมการจัดประชุม และนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ของไทยตรรกะ เทศศิริ
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next