DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษา : ศึกษากรณีผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินธนาชัย สุนทรอนันตชัย
2553
4655สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์
2553
4656สุนทรียภาพในภาพยนตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัยอรรณนพ ชินตะวัน
2553
4657เส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้มีความสามารถทางการเขียน : การศึกษาข้ามกรณีพัชริษฎา วัฒนรังสรรค์
2553
4658เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว
2553
4659หน้าที่การขจัดภาษีซ้อนกรณีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสามประเทศชนิดา ลีลานันทกุล
2553
4660หนุมานในหนังสือการ์ตูนไทยปัจจุบันพริมรตา จันทรโชติกุล
2553
4661หลักการบริหารทรัพยากรการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครกฤติยา สีหา
2553
4662หลักการและองค์ประกอบทางเรขศิลป์สำหรับกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่สกลชนก เผื่อนพงษ์
2553
4663หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูและกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่พึงประสงค์ : การวิจัยแบบพหุวิธีกนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2553
4664หลักเกณฑ์การหมุนของวิธีซิมเพล็กซ์ด้วยทิศทางของการประมาณจำนวนจุดสุดขีดน้อยสุดในสองมิติและสามมิติว. เวียงสมุทร
2553
4665หลักฐานการตรวจพบเชื้อไวรัสเซอร์โคไทป์สอง (PCV2) เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRSV) และเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร (CSFV) ในลูกสุกรดูดนมและอนุบาลจากฟาร์มที่มีปัญหากลุ่มอาการป่วย Post-weaning multi-systemic wasting syndrome (PMWS)คัมภีร์ กอธีระกุล
2553
4666หอพระไตรปิฎกประเภทเครื่องสับในเขตพื้นที่ภาคกลางภัคธิมา วรศิริ
2553
4667หอระฆังประเภทเครื่องก่อในพระอารามหลวงสมัยรัตโกสินทร์ กรุงเทพมหานครพิมพ์พร ไชยพร
2553
4668เหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายทวีพร คงแก้ว
2553
4669แหล่งการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านความเชื่อในความสามารถของตนเอง : การเปรียบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุคู่แข่งสองโมเดลสุพรรณิการ์ กงภูธร
2553
4670องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครยุทธพร ประสานศรี
2553
4671องค์กรพิเศษเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการทุจริตที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจาริณี ลิขิตธรรมวาณิช
2553
4672องค์กรและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนอินโดนีเซีย ค.ศ. 1942-1966ธิยารัช พูนพิพัฒน์
2553
4673องค์ประกอบของคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อวินัย 5 ประการของบุคลากรในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร กรีธาธร
2553
4674องค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บนยอดอาคารสูงในกรุงเทพมหานครวิศวกร ทางทอง
2553
4675อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตงรัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ
2553
4676อนุสัญญาว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการกระทำการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน : ผลกระทบต่อประเทศไทยอุมาพร ดะสูงเนิน
2553
4677อัตตาณัติในหลุนอี่ว์ : บทวิเคราะห์ไจ๋หว่ออุทัช เกสรวิบูลย์
2553
4678อัตราการย่อยสลายของซากรากฝอยในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดบัญฑูรย์ เฉลิมฉัตรวิไล
2553
4679อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อยทวีสิน ธีระธนานนท์
2553
4680อัตราภาษีศุลกากรเทียบเท่ามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของการค้าในภาคบริการด้านอาหาร กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลียภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียมุกดา สุกฤตานนท์
2553
4681อัตราส่วนที่เหมาะสมของดีเอชเอต่ออีพีเอที่เสริมในโรทิเฟอร์ Brachionus rotundiformis และไรน้ำเค็ม Artemia spp.สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนปูม้า Portunus pelagicusปริยภัทร ภัทรธำรง
2553
4682อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทยอนัญญา วารีสอาด
2553
4683อัตลักษณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายยุธิดา มิจินา
2553
4684อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ สำหรับคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครพัดชา อุทิศวรรณกุล
2553
4685อัลกอริทึมสำหรับการใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพในโครงข่าย Wavelength-Routedรวีวรรณ บุญประชม
2553
4686อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ศึกษาข้อกฎหมายกรณีการลักลอบใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายบุญทัศน์ ยังน้อย
2553
4687อิทธิพลของการกระตุ้นภาพในความคิดของความเป็นหญิงเป็นชาย และปฎิกิริยาทางจิตต่อการเกิดปฎิกิริยาต่อภาพในความคิดในการเจรจาต่อรองรัตติกาล พาฬเสวต
2553
4688อิทธิพลของการคุกคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิง โดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่านปิยฉัตร ตระกูลวงษ์
2553
4689อิทธิพลของการถูกกีดกันทางสังคม และความอ่อนไหวต่อการถูกปฏิเสธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวโดยตรง และพฤติกรรมก้าวร้าวแทนที่สุชาดา ชูสาเหาะ
2553
4690อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความพึงพอใจในการทำงาน โดยมีความเครียดในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรสื่ออมร หวังพีระวงศ์
2553
4691อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคมกณิกนันต์ ศรีวัลลภ, 2528-
2553
4692อิทธิพลของความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อชีวิตของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคสุทัสศรี สายรวมญาติ
2553
4693อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการนำเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมเป็นตัวแปรส่งผ่านกมลกานต์ จีนช้าง
2553
4694อิทธิพลของความเป็นไปได้ในการกระทำผิดต่อการให้อภัยระหว่างกลุ่มโดยมีการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการรับรู้ความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่านพจนี วัฒนมงคล
2553
4695อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์สุธาสินี ใจสมิทธ์
2553
4696อิทธิพลของคุณลักษณะผู้เรียน และการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการคิดขั้นสูงที่ส่งผ่านการคิดขั้นต้น : การวิเคราะห์อภิมานอภิชา อารุณโรจน์
2553
4697อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้นำต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นำและความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้นำแบบนักปฏิรูปของผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่านสุวิชชา สุทธิธรรม
2553
4698อิทธิพลของแบบการเรียน แบบการสอน และความสอดคล้องของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรส่งผ่านอัฉราพรรณ นิลเถื่อน
2553
4699อิทธิพลของมวลสารผนังภายนอก และทิศทางที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน และสภาวะน่าสบายของอาคารพักอาศัยในภูมิอากาศร้อนชื้นอัญชนา สังขะกูล
2553
4700อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อลักษณะนิสัยการให้อภัย : ทวิโมเดลแข่งขันโดยมีตัวแปรการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นและการหมกมุ่นครุ่นคิดเป็นตัวแปรส่งผ่านรวิตา ระย้านิล
2553
4701อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาลนฤษมา วิมานรัตน์
2553
4702อิทธิพลของละครโทรทัศน์ไทยที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนิตยาวดี วัชโรบล
2553
4703อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมและความรู้สึกอยากเรียนและผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีลักษณะเป้าหมายส่วนตนของนักเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่านดุสิดา ดีบุกคำ
2553

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next