DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654การใช้ออร์กาโนเคลย์ดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำดิบเพื่อลดโอกาสการเกิดไตรฮาโลมีเทนฐากร เสนีย์มโนมัย
2552
4655การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์
2552
4656การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์
2552
4657การดัดแปลงอิเลคโทรดด้วยอนุภาคนาโนทอง / พอลิไพรอลสำหรับฟีนอลไบโอเซนเซอร์ยุสราน ดาโอ๊ะ
2552
4658การดำเนินคดีศุลกากร : ศึกษาแนวทางในการกำหนดโทษสำหรับความผิดอาญาศุลกากรธัญลักษณ์ เจริญศักดิ์
2552
4659การดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เอกราช ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัชราภรณ์ ครุฑเมือง
2552
4660การดูดซับเมทานอลจากไบโอดีเซลโดยก้านกล้วยที่ปรับสภาพด้วยกรดฟอสฟอริกธีรวุฒิ ศักดิ์สุภา
2552
4661การดูดซับยูเรเนียมในสารละลายไตรโซเดียมฟอสเฟตด้วยไตรแคลเซียมฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะพาไทต์โกมล แพงทรัพย์
2552
4662การดูดซับลิกนินและแทนนินด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้เป็นวัสดุช่วยตกตะกอนจากกระบวนการเอเอสแล้วอิสริยาภรณ์ บุญยืน
2552
4663การดูดซับไอระเหยฟอร์มาลดีไฮด์บนถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากแกลบจิตตรี พละกุล
2552
4664การดูแลอาคารสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ประเภทอาคารอเนกหน้าที่ใช้สอย (Mixed use)วสุธนา พัฒนถาวร
2552
4665การเดินทางของคลื่นแรงเฉือนระหว่างการวิบัติของดินทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกนมนตรี มัสกุล
2552
4666การได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากร : การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
2552
4667การตรวจสอบสมบัติทางกลและทางชีวภาพของโฟมเงินที่มีโครงสร้างโพรงอากาศแบบเปิดอัญมณี อุ่นประเดิม
2552
4668การตรวจหาป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมและการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับเทาแบบหลายส่วนวิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์
2552
4669การตรวจหาพื้นที่ทิ้งร้างในเขตเกษตรกรรมด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล กรณีศึกษา : อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่นศุภาวีร์ เปี่ยมด้วยธรรม
2552
4670การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัลภัทรพันธ์ วานิชชัย
2552
4671การตรึงเชื้อผสมระหว่าง Methylobacterium sp. NP3 และ Acinetobacter sp. PK1 บนซิลิกา เพื่อใช้ย่อยสลายฟีนอลปิยะมาศ คงแขม
2552
4672การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปาริชาติ สุรรัศมี
2552
4673การตั้งชื่อรุ่นจตุคามรามเทพ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทยพรสรัญ แสงปรีดีกรณ์
2552
4674การเต้นจะคึของลาหู่นะ (มูเซอดำ) กรณีศึกษา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากสุนิษา สุกิน
2552
4675การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีพรพิมล เสาะด้น
2552
4676การเตรียมตัวดูดซับโลหะที่มีหมู่กรดไฮดรอกซามิกจากการกราฟต์เส้นใยเซลลูโลสด้วยเมทิลอะครีเลตโดยการฉายรังสีแกมมาวรัญญา ภิบาลวงษ์
2552
4677การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเส้นใยซิลิกาโดยเทคนิคโซล-เจลและอิเล็กโทรสปินนิง สำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์ศิริวรรณ แสงประชุม
2552
4678การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมแพลเลเดียม/คาร์บอนเคลือบบนเมมเบรนสำหรับการรีดิวซ์ออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มศราวลี ธนศิลป์
2552
4679การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วจากคาร์บอนคอมพอสิตที่มีพอลิอะนิลีนสราณีย์ ซิ้มประเสริฐ
2552
4680การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะพรชัย ชิณสา
2552
4681การเตรียมและสมบัติทางแสงของวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิเมอร์นำไฟฟ้าเอ็มเอเอช-พีพีวีอำพล อรอินทร์
2552
4682การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสิตของพอลิโพรพิลีน/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเบนซาลโคเนียมคลอไรด์สลีลา หวังสะเล็ม
2552
4683การแตกตัวของปาล์มสเตียรินบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงเหลวนันท์ชญาน์ เกตุอุบล
2552
4684การแตกตัวของพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีใช้แล้วพัชรกันย์ สุชามาลาวงษ์
2552
4685การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของกลีเซอรอลเหลือทิ้งเป็นเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กเสาวลักษณ์ โมสิกมาศ
2552
4686การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของไขวัวบนเหล็ก/ถ่านกัมมันต์กรกช จันทร์โสภาพิศ
2552
4687การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบน HZSM-5รวีวรรณ สวัสดิ์รักษา
2552
4688การถ่ายภาพนิวตรอนจากแคลิฟอร์เนียม-252 โดยใช้แผ่นบันทึกภาพนิวตรอนภาคภูมิ อรชร
2552
4689การทดสอบแบบมิวเทชันสำหรับตัวดำเนินการดัดแปลงนิพจน์ของบีเพลนัฐพล ไทยสาครพันธ์
2552
4690การทดสอบประสิทธิภาพในการลดพลังงานคลื่นของเขื่อนสลายพลังงานคลื่น โดยใช้แบบจำลองทางกายภาพอาศวิน อินทสุภา
2552
4691การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยวิสาข์ ทองระกาศ
2552
4692การทดสอบอัตรการลู่เข้าของการสุ่มตัวอย่างแบบฮิตแอนด์รันบนบริเวณคอนเวกซ์ที่มีขอบเขตจำกัดพัชรี วงศ์พงศาลี
2552
4693การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่นธิดา มหาเมฆทัศนีย์
2552
4694การแทนที่กากถั่วเหลืองด้วยผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมในอาหารเลี้ยงกุ้งขาว Litopenaeus vannameiรณวิช สิงหสุรศักดิ์
2552
4695การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงปฐมพร ธาระวานิช
2552
4696การนำการป้องกันบัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์แบบซีเคียวคานารีเวิร์ดมาทำให้เกิดผลสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
2552
4697การนำของเสียประเภทฉลากพลาสติกมาใช้ประโยชน์ในการทำคอนกรีตเบาศิชน คูณทอง
2552
4698การนำความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรมที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมวัดคาทอลิกในประเทศไทย : กรณีศึกษา วัดคาทอลิกบ้านซ่งแย้ จังหวัดยโสธรกิตติธัช ชัยประสิทธิ์
2552
4699การนำธาตุอาหารในน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรกลับมาใช้ประโยชน์โดยการตกผลึกแมกนีเซียม แอมโมเนียม ฟอสเฟตตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย
2552
4700การนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Squeeze Out) มาใช้ในประเทศไทยอิสริยา วิมลรัตน์
2552
4701การนำมาตรการกำกับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์เรณุมาศ รักษาแก้ว
2552
4702การนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในชั้นก่อนฟ้องคดีธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง
2552
4703การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุกัญญา แช่มช้อย
2552

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next