DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นมุสลิมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานครนิยาวาเฮร์ วาแวนิ
2553
4655ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมชีวิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ : การวิเคราะห์และประเมินพหุระดับจันทนา เริ่มสินธุ์
2553
4656ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต : การประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาการพหุระดับแบบผสมนิธิภัทร บาลศิริ
2553
4657ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในสังคมไทย : ศึกษากรณีมุมมองทางด้านมานุษยวิทยาการศึกษาต่อการเรียนกวดวิชาสิริภัทร ชื่นค้า
2553
4658ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภคพงศ์ วิเศษสินธุ์
2553
4659ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวิญญ์ทัญญู บุญทัน
2553
4660ปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กอายุ 12-18 เดือนธาดารัตน์ รุ่งหิรัญวัฒน์
2553
4661ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกปิยะกรณ์ สุนทรวัฒน์
2553
4662ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน และไอดีโอ คิว พญาไทกรกฎ กุฎีศรี
2553
4663ปัจจัยในการส่งเสริมการเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาเชื่อมต่อโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางปรัญญู เฟื่องเพียร
2553
4664ปัจจัยในการออกแบบระบบแสงในอาคารเพื่อเพิ่มความรู้สึกสว่างเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
2553
4665ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครปิยะรัตน์ พุ่มวิเศษ
2553
4666ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุพิชาณี สำเภาเงิน
2553
4667ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีความรับผิดร่วมกันของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์
2553
4668ปัญหากฎหมายของมาตรา 423 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พรศิริ ทวดสิญจน์
2553
4669ปัญหากฎหมายของ "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ (ฉบับที่..) พ.ศ....."วีรวัตร จำเริญเลิศ
2553
4670ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยจากการนำเข้าและส่งออกอัญชลี ปิยะเมธีบูรณะ
2553
4671ปัญหาการดูแลอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษาอาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ธนะวัฒน์ เผื่อนผึ้ง
2553
4672ปัญหาคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ศึกษากรณีร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้ากุลภัสสรณ์ ธนารุณ
2553
4673ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาจำกัดสิทธิแข่งขันในการประกอบธุรกิจของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาแฟรนไชส์พรรณพิไล อิสริยะพฤทธิ์
2553
4674ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไขสัญญาทางปกครองในประเทศไทยพิษณุ กลั่นนุรักษ์
2553
4675ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550กัญญ์ชิสา วงศ์กิจเจริญสุข
2553
4676ปัญหาทางกฎหมายตาม REACH ในการส่งออกสารเคมีไปสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีส่งออกพาราไซรีนศุภลักษณ์ คำพานุตย์
2553
4677ปัญหาทางกฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของข้าราชการพลเรือนสามัญภคพล สวัสดิ์เวช
2553
4678ปัญหาที่เกิดจากการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550นฎา สินอนันต์วณิช
2553
4679ปัญหาในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์
2553
4680ปัญหาเรื่องการบรรลุชีวิตที่ดีในรัฐอนุดมคติในกรอบความคิดของอริสโตเติลชญานิน นุ้ยสินธุ์
2553
4681ปัญหาและแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกายภาพเพื่อสนับสนุนสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์)นที รักษาเจริญ
2553
4682ปัญหาและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองผู้สื่อข่าวในสถานการณ์ข้อพิพาททางอาวุธกุศลิน ตันอารีย์
2553
4683ปัญหาและลู่ทางว่าด้วยพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติภัทระ ลิมป์ศิระ
2553
4684ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคพัชญา คชศิริพงศ์
2553
4685เปรียบเทียบการหลั่งแกรนูลของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลระหว่างกลุ่มที่ได้ซิเตรดและเฮปารินในการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องอรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
2553
4686โปรแกรมสำหรับการประสานสัมพันธ์ฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60071-2:1996สกล สังขะกูล
2553
4687ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล
2553
4688ผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่ออุปสงค์บุหรี่ผิดกฎหมายพชร สิทธิชัย
2553
4689ผลกระทบของการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์
2553
4690ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต่อการทำงานร่วมกันของฟิวส์กับรีโคลสเซอร์ และความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโศภิต สิริโสภณวัฒนา
2553
4691ผลกระทบของการวิเคราะห์ทางสถิติภายใต้เงื่อนไขการแจกแจงแบบปกติ สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบโลจิสติกสุภาวดี วิชิตชาญ
2553
4692ผลกระทบของการสื่อสารภายในห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อกลยุทธ์การจัดซื้อและ ผลประกอบการด้านการเงินของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครภัทรภูมิ ไชยแก้ว
2553
4693ผลกระทบของข้อมูลบนป้ายจราจรสลับข้อความและเส้นสีต่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของผู้ขับขี่สมชาย วิกิจไพศาล
2553
4694ผลกระทบของความรู้ของผู้เข้าร่วมตลาดที่มีต่อความแม่นยำของตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทรกิจ วสันต์เสรีกุล
2553
4695ผลกระทบของโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าขนิษฐา วรรณคำ
2553
4696ผลกระทบของชุมชนจัดสรรล้อมรั้วที่มีผลต่อการเข้าถึงชุมชนเดิมในจังหวัดนนทบุรีมรกต วรชัยรุ่งเรือง
2553
4697ผลกระทบของทางเดินเลียบแม่น้ำต่อชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานครภาคย์ ฮวดศรี
2553
4698ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสมสิริวรรณ มีรอด
2553
4699ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อการกระจายรายได้ของแรงงานไร้ทักษะทั้งในระบบและนอกระบบอังคณา สิทธิการ
2553
4700ผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีต่อชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนปากคลองชักพระ กรุงเทพมหานครศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด
2553
4701ผลกระทบของรูปแบบการนำเสนอสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า และเพศของผู้ซื้อที่มีต่อการรับรู้คุณภาพเว็บไซต์ ความตั้งใจซื้อ และความตั้งใจกลับมายังเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กุลธิดา วรรณยศ
2553
4702ผลกระทบของรูปแบบแบนเนอร์โฆษณา ต่อการรับรู้ตราสินค้า ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ความรำคาญและจำนวนคลิกบนแบนเนอร์กรปรียา อาวพิทักษ์
2553
4703ผลกระทบของรูปแบบมาตรประมาณค่าในการวิจารณ์สินค้าและบริการโดยผู้บริโภคบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้คุณภาพของมาตรประมาณค่าปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ
2553

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next