DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ศึกษากรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีบนอินเทอร์เน็ตตรังค์ บวรรัตนปราณ
2553
4655พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกนกวรรณ เลิศบูรพาวานิช
2553
4656พฤติกรรมการใช้ยูทูปและประเด็นจริยธรรมทางข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ยูทูบในประเทศไทยพรทิพย์ กิมสกุล
2553
4657พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการป้องกันตัวเอง จากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตสุภารัตน์ แก้วสุทธิ
2553
4658พฤติกรรมการเดินทางของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (บีทีเอส) บนถนนสุขุมวิทวันชัย ศักดิ์พงศธร
2553
4659พฤติกรรมการนิเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูพรรณทรี โชคไพศาล
2553
4660พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่มีความหนืดของครัวเรือนไทยภายใต้ทฤษฎีวงจรชิวิตและรายได้ถาวรทิพสิริน สุขสันติ์
2553
4661พฤติกรรมการรับชม การรับรู้ประโยชน์ และทัศนคติต่อสถาบันครอบครัวของผู้ชม จากการชมละครโทรทัศน์ บ้านนี้มีรักวนัสนันท์ ทิพยจันทร์
2553
4662พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วันไพพรรณ ถาวรวิสุทธิกุล
2553
4663พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวพำนักระยะยาว : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ศิตางศุ์ เหลียวรุ่งเรือง
2553
4664พฤติกรรมการหลุดล่อนของแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยคาร์บอนในคานเหล็กที่เสริมกำลังภายใต้แรงกระทำเป็นรอบแอมพลิจูดคงที่ประวิทย์ สันติสุขโพธา
2553
4665พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนาพิมรา เสนาพลสิทธิ์
2553
4666พฤติกรรมตัวละครวัยรุ่นที่ปรากฎในนวนิยายบนอินเทอร์เน็ตและทัศนคติของผู้อ่านสิทธา อุปนิกขิต
2553
4667พฤติกรรมในการใช้ แรงจูงใจ และการรับรู้ปัญหาจากการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครศรัณยา หวังเจริญตระกูล
2553
4668พฤติกรรมและการจำลองคอขวดจราจรบนส่วนตัดกระแสจราจรของทางพิเศษชาญชัย อัครวรกุลชัย
2553
4669พลวัตของซากใบไม้ในป่าชายเลนรุ่นสอง จังหวัดตราดวิลานี สุชีวบริพนธ์
2553
4670พลวัตความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและผลต่อมุมมองโรคเบาหวานของผู้ป่วย : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยภายหลังการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารุ่งกมล โพธิสมบัติ
2553
4671พหุกรณีศึกษาในการเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นและไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยศุภพร สุขะตุงคะ
2553
4672พหุหน้าที่ของคำว่า "จะ" ในภาษาไทยอภิญญา สร้อยธุหร่ำ
2553
4673พัฒนาการการสื่อสารและการปรับประยุกต์สื่อพื้นบ้านของศิลปินโปงลางสะออนชญานิศา จิรสินธิปก
2553
4674พัฒนาการการออกแบบการให้แสงสว่างธรรมชาติในอาคารประเภทห้องสมุดไพลิน ไพจิตรสัตยา
2553
4675พัฒนาการของการแสดงโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)จุติกา โกศลเหมมณี
2553
4676พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพัชรี ทองอำไพ
2553
4677พัฒนาการแนวคิดการชำระล้างเผ่าพันธุ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศธัญสุดา ไพบูลย์
2553
4678เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง
2553
4679ฟ็อกซ์พีสามโพซิทีฟเรกูลาทอรี ทีเซลล์ ในรอยโรคไลเคน แพลนัสในช่องปากในผู้ป่วยคนไทยปฐมาภรณ์ นาคพิพัฒน์
2553
4680ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดสายชล ปัญญชิต
2553
4681ภาพลักษณ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ชุติมา จริเกษม
2553
4682ภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ขยายจากตราสินค้าของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดณนันท์ สินธุศิริ
2553
4683ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศณัฐวดี มณีพรหม
2553
4684ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรีอรสา ใยยอง
2553
4685ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิด และเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดินสาธินี ศิริวัฒน์
2553
4686ภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus sp. P-12วันกุศล ชนะสิทธิ์
2553
4687ภาวะสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงานไทย พ.ศ.2551พลากร ดวงเกตุ
2553
4688ภาษาในกฎหมายลักษณะอาญา กับ ประมวลกฎหมายอาญา : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่างสมัยสุกัญญา สุวิทยะรัตน์
2553
4689มหาชาติไทลื้อ กัณฑ์ที่ 1-7 : กลวิธีทางวรรณศิลป์และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมวกุล มิตรพระพันธ์
2553
4690มหาชาติไทลื้อ กัณฑ์ที่ 8-13 : กลวิธีทางวรรณศิลป์และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจตุพร เพชรบูรณ์
2553
4691มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด : ศึกษากรณีการควบคุมตัวไว้ในค่ายทหารสรนันท์ สรณาคมน์
2553
4692มาตรการทางกฎหมายในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติดของประเทศไทยจุฑามาศ พฤฒิวิญญู
2553
4693มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรชัยศิลป์ อุตส่าห์
2553
4694มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจนักสืบเอกชนทิพย์จารี จันฤๅไชย
2553
4695มาตรการทางภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชาปิยะ ตราชูธรรม
2553
4696มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียมมารุต ไพรศรี
2553
4697มุมมองทางอาชญาวิทยาต่อการปลูกถ่ายอวัยวะที่ผิดจริยธรรมประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์
2553
4698โมเดลการพัฒนาการปฏิบัติงานครู : การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินครูที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นฐานและการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจธัญญรัศม์ จอกสถิตย์
2553
4699โมเดลของการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของจุดควบคุมภาพ สำหรับดาวเทียมรายละเอียดสูง WorldView-1จุฑามาศ ปานกลิ่น
2553
4700โมเดลเจตจำนงต่อการแสวงหาความช่วยเหลือจากนักวิชาชีพ : บทบาทการส่งผ่านของการประทับตราว่าด้วยค่าตามการรับรู้และเจตคติต่อการแสวงหาความช่วยเหลือธนวัต ปุณยกนก
2553
4701โมเดลเชิงสาเหตุการมีส่วนร่วมของแม่ในโปรแกรมการสร้างเสริมพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพิ่มพูน สานิชวรรณกุล
2553
4702โมเดลเชิงสาเหตุของความลังเลใจในการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครปรารถนา พลอภิชาติ
2553
4703โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของทีมของชมรมนิสิตนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การวิจัยเชิงศึกษาเปรียบเทียบปวีณา คำพุกกะ
2553

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next