DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654แนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กลุ่มอาคารราชดำเนิน : กรณีศึกษา อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ลลิดา บุญมี
2555
4655แนวทางการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ จังหวัดนนทบุรีจันทร์จุรี ลีทอง
2555
4656แนวทางการปรับปรุงอาคารในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงแรมในเขตกรุงเทพฯวิไลพร ตรีพรชัยศักดิ์
2555
4657แนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพของสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยรังสรรค์ ผูกพันธุ์
2555
4658แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติภัทริน วงศ์บางโพ
2555
4659แนวทางการพัฒนาการจัดการโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธิติ จันทร์ศิรินทร
2555
4660แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข
2555
4661แนวทางการพัฒนาการจัดการสถานออกกำลังกายในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครโศรัจ แวววิริยะ
2555
4662แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเจษฎา ชนะพินิจวงศ์
2555
4663แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดดศิระกานต์ ชาญวิทยพันธุ์
2555
4664แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบังลมภพ บริสารคุณ
2555
4665แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณท่าเตียน กรุงเทพมหานครเมธี เลิศปรีชาภักดี
2555
4666แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษมอุรฉัตร อร่ามทอง
2555
4667แนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารศุภมาส ไชยวรกุล
2555
4668แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กอารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
2555
4669แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตณัฏฐ์ หลักชัยกุล
2555
4670แนวทางการสอนรายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมนธวัช จำปานิล
2555
4671แนวทางการออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมือง(บ้านมั่นคง)ให้อยู่ในสภาวะน่าสบายพรรณินทร์ สุขเกษม
2555
4672แนวทางการออกแบบเพื่อความโดดเด่นของป้ายไฟร้านค้า : กรณีศึกษา ถนนเยาวราชสุชญา พึ่งสุข
2555
4673แนวทางเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับระบบบริการข้อมูลสมาชิกศิษย์เก่าโดยอาศัยแบบรูปความเป็นส่วนตัวกิตติศักดิ์ สะอาดเอี่ยม
2555
4674แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล
2555
4675แนวโน้มของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชาคมอาเซียนพรพฤกษา เพ็ญศรีสิริกุล
2555
4676บทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์วิชชุ วุฒานุรักษ์
2555
4677บทบาทการส่งผ่านความเชื่อประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครูยุวรี ผลพันธิน
2555
4678บทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรุจน์ ฦาชา
2555
4679บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเสาวรส ยิ่งวรรณะ
2555
4680บทบาทของประชาชนในการจัดการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์
2555
4681บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนศวง วิจิตรวงศ์
2555
4682บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบินคงกฤช เสลาคุณ
2555
4683บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานครสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
2555
4684บทบาทของอิมมูโนฮีสโตเคมีต่อการวินิจฉัยชนิดย่อยของมะเร็งไตสุทธิพร นามนาค
2555
4685บทบาทหน้าที่ของเพลงในการสร้างสรรค์ละครเพลงทางโทรทัศน์อเมริกันวรวุฒิ เครือแก้ว
2555
4686บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขนบัณฑิต เข็มทอง
2555
4687บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนุญเกี่ยวกับการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีเพราะเหตุแห่งการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ
2555
4688บริบททางสังคมในการสร้างตัวละครหญิงเรื่องเกล็ดมรกตและจุดเจ็บในดวงใจพันธวิศ ติขะธรรม
2555
4689บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัยไทวิกา อิงสันเทียะ
2555
4690แบบจำลองการจัดการปริมาณรถบรรทุกสำหรับความต้องการหลายช่องทางวัฒนา แย้มประยูรสวัสดิ์
2555
4691แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหารชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์
2555
4692แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือปริญญารัตน์ ตู้จินดา
2555
4693แบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของอัตราความเสียหายของซอฟต์แวร์จากการมีอคติทางการรู้คิดนพธนิษฐ์ โชติสาร
2555
4694แบบจำลองเพื่อประเมินประดับการให้บริการของกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษาชัชชล อัครพิมาน
2555
4695แบบจำลองและการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้านพดล ชวนไชยะกูล
2555
4696แบบแผน ED threshold แบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย IEEE 802.11B/Gวันทวัฒน์ วงศ์มาโนชญ์
2555
4697แบบแผนพฤติกรรมการเปิดรับซีรี่ย์อเมริกันและอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ชมไทยมาลินี จงสำราญ
2555
4698แบบรูปการจัดการสิ่งผิดปรกติสำหรับการปรับแต่งส่วนต่อประสานในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เกมฐิติพงศ์ เต็งไตรรัตน์
2555
4699ไบโอเซนเซอร์ของอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากนาโนคอมโพสิตของอนุภาคนาโนทอง/เมโซเซลลูลาร์โฟมซิลิกา สำหรับการตรวจวัดสารฆ่าแมลงณัฐวัตร สุรทิน
2555
4700ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ของกรดไมริสติกและไอโซโพรพานอลจิรกานต์ สินยัง
2555
4701ประเภทของความเงียบและตัวแปรอธิบายความเงียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ : การพัฒนาทฤษฎีฐานรากจากการวิจัยแบบผสมวิธีอาทิตย์ อินต๊ะแก้ว
2555
4702ประเภท และแหล่งที่มาของขยะทะเลตามฤดูกาลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีนวลพรรณ คณานุรักษ์
2555
4703ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคานจาตุรนต์ อำไพ
นวลน้อย ตรีรัตน์
2555

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next