DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-ด่างต่อการย่อยสลายของเลือดบนผ้าฝ้ายโดยการฟอกด้วย เปอร์อะซิติก แอซิดพอตา บวรสถิตธรรม
2552
4655อิทธิพลระหว่างประเทศที่มีต่อกฎหมายอาญาไทย : ศึกษากรณีองค์กรอาชญากรรมปาณิศา พัวเวส
2552
4656อินเตอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวราวุธ แสงอร่าม
2552
4657อุทกศาสตร์ของอนุภาคพีวีซีในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมูนเวียนฐิติ สายเชื้อ
2552
4658อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะปิยภรณ์ อบแพทย์
2552
4659แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพโสภณ ผู้มีจรรยา
2552
4660โอกาสในการนำระบบประสานทางพิกัดมาพัฒนาการออกแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ในการก่อสร้างแบบอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโครงการเพอร์เฟค พาร์ค จังหวัดนนทบุรีวิชัญโญ สุขประสพโภคา
2552
4661ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟีนอลบนตัวเร่งปฏิกิริยา CoMoS[subscript 2] และ NiMoS[subscript 2] แบบไม่มีตัวรองรับดุษฎี ตำนานทอง
2552
4662กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดฐานฟอกเงินขจีรัตน์ อัครจิตสกุล
2551
4663กฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อมวลชนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตศิรัฐประภากรณ์ รัตนพานิช
2551
4664กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมโดยใช้กรอบการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดซีทนารีรัตน์ กล้าหาญ
2551
4665กรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่องภูมิใจ รื่นเริง
2551
4666กรอบรายการของรายการวิทยุกองทัพบกในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550เพียงพลอย สุขะ
2551
4667กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานียุภาภรณ์ ไพรบูลย์
2551
4668กระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตากวัลยา มนัสเกษมสิริกุล
2551
4669กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลภาสิต บุณยเกียรติ
2551
4670กระบวนการจัดการอินซิเด้นท์ และการจัดการปัญหาสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลขจรวุฒิ น้อยอนุสนธิกูล
2551
4671กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550วัชราพร ยอดมิ่ง
2551
4672กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบณัฐธิดา พิมพ์หิน
2551
4673กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทยนันท์ธนา สุรเสวี
2551
4674กลไกระดับเหนือพันธุกรรมและพันธุกรรมในการควบคมุการแสดงออกของยีน Angiotensin-converting enzyme ของมนุษย์ฤดี องุ่นศรี
2551
4675กลยุทธ์การแข่งขันของสายเรือขนาดกลางภายหลังการควบรวมกิจการของสายเรือขนาดใหญ่อติศักดิ์ สินทรัพย์ไพบูลย์
2551
4676กลยุทธ์การจัดการเชิงประสบการณ์ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางวริษา นันทิยานนท์
2551
4677กลยุทธ์การใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดนิสากร โลกสุทธิ
2551
4678กลยุทธ์การใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพ สมาคมแม่บ้านตำรวจและการรับรู้ของสื่อมวลชนสิรินทร์ อยู่ประพัฒน์
2551
4679กลยุทธ์การสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานวศินี นพคุณ
2551
4680กลยุทธ์การสื่อสารและประสิทธิผลของการรณรงค์โครงการธนาคารขยะ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในเขตกรุงเทพมหานครวชิราพรรณ เลิศมงคลโรจน์
2551
4681กลยุทธ์การให้บริการโลจิสติกส์ของสายเรือพีรพล อนุมานศิริกุล
2551
4682กลวิธีการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พ.ศ.2549สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
2551
4683กลุ่มก้อนตัวจำแนกประเภทกำหนดการพันธุกรรมสำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์สุพจน์ เฮงพระพรหม
2551
4684กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoralปรเมศวร์ ดอกลำใย
2551
4685การกระจายตัวของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในน้ำมันซิลิโคนโดยใช้สารช่วยกระจายตัว พอลิ(เอทิลีนไกลคอล-บี-ไดเมทิลไซลอกเซน-บี-เอทิลีนไกลคอล) ไตรบล็อกโคพอลิเมอร์สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
2551
4686การกลายพันธุ์ Lactococcus lactis สายพันธุ์ MF2 เพื่อเพิ่มการสร้างไนซินมาลินี สิงห์โตทอง
2551
4687การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยชานอ้อยและเถ้าลอยถ่านหินเพ็ญพร ฉายะวาณิชย์
2551
4688การกำจัดสารประกอบเพอร์ฟลูออริเนทและความขุ่นในน้ำเสียสังเคราะห์โดยอนุภาคที่มีสมบัติซูเปอร์พาราแมกเนติกพิชามญชุ์ พัฒรชนม์
2551
4689การกำจัดสารหนูออกจากน้ำทิ้งที่ได้จากหลุมก๊าซธรรมชาติโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงวรเดช พูนคำ
2551
4690การกำจัดสีเบสิกโดยใช้เส้นใยปาล์มที่ผ่านการปรับสภาพชาริณี ม่วงคลองใหม่
2551
4691การกำจัดอาร์เซนิกจากคอนเดนเสทโดยใช้หอสกัดแบบจานมีรู และป้อนสารแบบพัลส์บงกช โรจนศิรประภา
2551
4692การกำจัดแอมโมเนียในนากุ้งโดยใช้ซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหินปธานิน แสงอรุณ
2551
4693การกำจัดไอออนโครเมียมจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
2551
4694การกำหนดลักษณะถนนเพือใช้ในการทดสอบรถกอล์ฟอนวัช คงสุริยะภิญโญ
2551
4695การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลสจีระเดช มาลา
2551
4696การแก้ไขปัญหาข้อมูลตอบสนองที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติในแผนแบบการทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์อวิกา โรจน์วิรัตน์
2551
4697การขจัดพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศโดยแบคทีเรียบนใบโมก Wrightia religiosaชนม์ฏิศักดิ์ ยุตธรรมโม
2551
4698การเข้ารับการรักษาที่หน่วยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากยา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เสาวนินทร์ กรกชมาศ
2551
4699การควบคุมของแขนกลระนาบสองมิติสองก้านโยงภายใต้การรบกวนการเคลื่อนที่จากฐานสองมิติธีรพงศ์ ฟองจันทร์
2551
4700การควบคุมแบบเซมิแอคทีฟของแบริ่งที่มีตัวหน่วงของเหลวแม่เหล็กอยู่ภายในภายใต้แรงกระทำสองทิศทางณกรณ์ แก้วปิ่นทอง
2551
4701การคัดกรองยีสต์ที่ผลิตบีตากลูแคนและภาวะเหมาะสมในการผลิตบีตากลูแคนนิชนันท์ ชวนชื่น
2551
4702การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์สายทิพย์ เรืองมา
2551
4703การคัดแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียกลุ่มไนทริฟายอิงจากระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกัลย์สุดา ดวงศรีแก้ว
2551

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next