DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยยุวดี ลีลัคนาวีระ
2552
4655การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมลอรรถกร องค์ศิริพร
2552
4656การประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์สุนันทา ภูงามนิล
2552
4657การประเมินผลทางคลินิกในการใช้แฟร็กชั่นแนลไบโพลาร์เรดิโอฟรีเควนซีเพื่อลดริ้วรอยแห่งวัยบนใบหน้าในคนเอเซีย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดข้างเดียวกอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์
2552
4658การประเมินภาระผูกพันของรัฐบาลจากรัฐวิสาหกิจโดยใช้วิธี Contingent claims approachอโณทัย ป้อมงาม
2552
4659การประเมินวัฏจักรชีวิตของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน กรณีศึกษากรุงเทพมหานครนันทมล ลิมป์พิทักษ์พงศ์
2552
4660การประเมินวัฏจักรชีวิตความร้อนร่วมแก๊สซิฟิเคชั่นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอรกมล เห็นชอบดี
2552
4661การประเมินศักยภาพความยาวช่วงคลื่นและโพลาไรเซชัน ของข้อมูลจากดาวเทียม ALOS และ RADARSAT-1 ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน บริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรีปนัดดา เกียรติเลิศเสรี
2552
4662การประเมินสภาพการกัดกร่อนของพื้นถังบรรจุโดยการทดสอบการปล่อยอะคูสติกฤทธิรงค์ นิยมโชค
2552
4663การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชนชนกญาภา คณะพันธุ์
2552
4664การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช
2552
4665การประยุกต์กลวิธีการกลายรหัสบนโครงสร้างต้นไวยากรณ์เชิงนามธรรมสําหรับระบบฝึกฝนการแก้ไขข้อบกพร่องธนาวุฒิ วัฒนปรีชากิจ
2552
4666การประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบการเสริมกำลัง ในงานปฏิบัติการทางการบินในสภาวะไม่ปกติ เพื่อแก้ปัญหาการปรับตารางเวลาเที่ยวบินโอภาส เพลินประภาพร
2552
4667การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความหมายแฝงกับการจำแนกประเภทอารมณ์ในข้อความภาษาไทยปิยธิดา อินทร์รักษ์
2552
4668การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบมัลติพาราเมตริกโมเดลพรีดิกทีฟของการทดลองระบบสี่ถังอลงกรณ์ จรัญชล
2552
4669การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลทางลบในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครภรณี ปานจันทร์
2552
4670การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษาพัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
2552
4671การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนและผังสายธารคุณค่าในการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์โสภิตา ศิลาอ่อน
2552
4672การประยุกต์ใช้วัสดุยืดหยุ่นในกระบวนการเติมอากาศแบบฟองอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนจิดาภา วชิรศักดิ์
2552
4673การประยุกต์ใช้ไฮโดรไซโคลนและไฮโดรไซโคลนที่ติดตั้งกริตพอท เพื่อใช้ในการกำจัดกรวดทรายในโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนดินแดงสนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์
2552
4674การประยุกต์เวฟเลทเพื่อการตรวจจับและจำแนกประเภทของความผิดพร่องในระบบส่งกำลังไฟฟ้าปณัสย์ สวัสดิ์พิพัฒน์
2552
4675การปรับตัวของรัฐที่ขับเคลื่อนการพัฒนา : กรณีศึกษานโยบายการค้าเสรีของเกาหลีใต้หลังวิกฤตการณ์การเงิน ค.ศ. 1997นิธิ เนื่องจำนงค์
2552
4676การปรับตัวของอุตสหกรรมไทยสู่กรีนโลจิสติกส์สิรินทิพย์ ประภากรวิมล
2552
4677การปรับตัวด้านการอยู่อาศัยของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ย้ายมายัง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาธนิกพันธุ์ รัตนโสภาจิรสิน
2552
4678การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานครรุจิรัตน์ กำมะหยี่
2552
4679การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อลดต้นทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ฐิติพร อัครชัยศักดิ์
2552
4680การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชนิดมีขาวัลภา เตชะสุข
2552
4681การปรับปรุงกระบวนการชุบผิวด้วยไฟฟ้าของชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์สินี ทองมี
2552
4682การปรับปรุงกระบวนการบรรจุและปิดผนึกปลายหลอดสำหรับหลอดบรรจุเครื่องสำอางกฤษณ์ชัย สร้อยระย้า
2552
4683การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมาณัสญ์ศยา สิทธิโชควโรดม
2552
4684การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์รุ่งนภา ฟองทา
2552
4685การปรับปรุงการผลิตในสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาด 1 ตันวัลลภ บุญธรรมส่ง
2552
4686การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกยานพาหนะพรรณราย ศิริเจริญ
2552
4687การปรับปรุงควิกซอร์ตด้วยตัวนำหน้าและตัวตามหลังของตัวหลักศิวัช เรืองพิภพ
2552
4688การปรับปรุงค่าความชื้นของเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ในกระบวนการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่ารุจิรา อุไรพงษ์
2552
4689การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์อภิสิทธิ์ บุญเกิด
2552
4690การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตสำหรับการผลิตเครื่องเรือนไม้จุฑาณัฐ ธนกุลรังสฤษดิ์
2552
4691การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 2 ตัน โดยใช้เทคนิค QFDสมศักดิ์ สุวรรณมิตร
2552
4692การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตกระเบื้องบิสกิตโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองธีรยุทธิ์ ยกซิ้ว
2552
4693การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดห้องครัวแบบถอด-ประกอบหทัยวงศ์ งามวุฒิวงศ์
2552
4694การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2551ปิยะพันธ์ มั่นคง
2552
4695การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องมือสำหรับเครื่องจักรวางโลหะบัดกรีบนแผงวงจร ในโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าชนิดยืดหยุ่นได้อานนท์ ปาละพันธุ์
2552
4696การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ
2552
4697การปรับปรุงประสิทธิภาพของฝาและอุปกรณ์อุ่นถังถ่ายน้ำเหล็กโดยการใช้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟจักราวุธ จรูญศารทูล
2552
4698การปรับปรุงประสิทธิภาพโคอะเลสเซอร์ในการแยกน้ำมันออกจากน้ำที่มีสารลดแรงตึงผิวกชกร ก้องกังวาลย์
2552
4699การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเคลือบเงินของการผลิตกระจกเงาพิชาฉาน เวชกิจ
2552
4700การปรับปรุงผลิตภาพแรงงานของการผลิตชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศแบบสโครลสำหรับระบบปรับอากาศวีระพล ดีอ่อง
2552
4701การปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานครพรรณฑิภา สายวัฒน์
2552
4702การปรับปรุงระบบกรองอีเมลสแปมสำหรับภาษาไทยด้วยวิธีการทางสถิติเฉลิมพล ณ สงขลา
2552
4703การปรับปรุงระบบการบริหารวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียมในประเทศไทยเฉลิมพล เปล่งวัฒน์
2552

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next