DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654แนวทางการพัฒนาการจัดการสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเจษฎา ชนะพินิจวงศ์
2555
4655แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบดบังแดดศิระกานต์ ชาญวิทยพันธุ์
2555
4656แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : การบังลมภพ บริสารคุณ
2555
4657แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณท่าเตียน กรุงเทพมหานครเมธี เลิศปรีชาภักดี
2555
4658แนวทางการพัฒนาอาคารเก่าแก่ในย่านพาณิชยกรรม : กรณีศึกษา เวิ้งนาครเขษมอุรฉัตร อร่ามทอง
2555
4659แนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคารศุภมาส ไชยวรกุล
2555
4660แนวทางการลงทุนการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการขยะครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กอารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
2555
4661แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตณัฏฐ์ หลักชัยกุล
2555
4662แนวทางการสอนรายวิชาด้านสุนทรียศาสตร์ในบริบทของทัศนศิลป์และดนตรีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมนธวัช จำปานิล
2555
4663แนวทางการออกแบบบ้านในชุมชนแออัดในเขตเมือง(บ้านมั่นคง)ให้อยู่ในสภาวะน่าสบายพรรณินทร์ สุขเกษม
2555
4664แนวทางการออกแบบเพื่อความโดดเด่นของป้ายไฟร้านค้า : กรณีศึกษา ถนนเยาวราชสุชญา พึ่งสุข
2555
4665แนวทางเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับระบบบริการข้อมูลสมาชิกศิษย์เก่าโดยอาศัยแบบรูปความเป็นส่วนตัวกิตติศักดิ์ สะอาดเอี่ยม
2555
4666แนวทางปรับปรุงกฎหมายไทยเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982นิพิชฌม์ชา ภูวัชร์พิบูล
2555
4667แนวโน้มของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชาคมอาเซียนพรพฤกษา เพ็ญศรีสิริกุล
2555
4668บทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์วิชชุ วุฒานุรักษ์
2555
4669บทบาทการส่งผ่านความเชื่อประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครูยุวรี ผลพันธิน
2555
4670บทบาทของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรุจน์ ฦาชา
2555
4671บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเสาวรส ยิ่งวรรณะ
2555
4672บทบาทของประชาชนในการจัดการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ภาคภูมิ พันธุ์รัตน์
2555
4673บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนศวง วิจิตรวงศ์
2555
4674บทบาทของสหภาพยุโรปในการสร้างระบอบระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับภาคส่วนการบินคงกฤช เสลาคุณ
2555
4675บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานครสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
2555
4676บทบาทของอิมมูโนฮีสโตเคมีต่อการวินิจฉัยชนิดย่อยของมะเร็งไตสุทธิพร นามนาค
2555
4677บทบาทหน้าที่ของเพลงในการสร้างสรรค์ละครเพลงทางโทรทัศน์อเมริกันวรวุฒิ เครือแก้ว
2555
4678บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขนบัณฑิต เข็มทอง
2555
4679บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนุญเกี่ยวกับการสิ้นสุดความเป็นสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีเพราะเหตุแห่งการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ปฐมพงศ์ ลิมปอังศุ
2555
4680บริบททางสังคมในการสร้างตัวละครหญิงเรื่องเกล็ดมรกตและจุดเจ็บในดวงใจพันธวิศ ติขะธรรม
2555
4681บริโภคนิยมและวิกฤตความเป็นชายในนวนิยายอเมริกันร่วมสมัยไทวิกา อิงสันเทียะ
2555
4682แบบจำลองการจัดการปริมาณรถบรรทุกสำหรับความต้องการหลายช่องทางวัฒนา แย้มประยูรสวัสดิ์
2555
4683แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหารชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์
2555
4684แบบจำลองการทำนายอักษรเบรลล์จากการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสที่คำนึงถึงการเลื่อนของนิ้วมือปริญญารัตน์ ตู้จินดา
2555
4685แบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของอัตราความเสียหายของซอฟต์แวร์จากการมีอคติทางการรู้คิดนพธนิษฐ์ โชติสาร
2555
4686แบบจำลองเพื่อประเมินประดับการให้บริการของกลุ่มวิศวกรที่ปรึกษาชัชชล อัครพิมาน
2555
4687แบบจำลองและการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้านพดล ชวนไชยะกูล
2555
4688แบบแผน ED threshold แบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับเครือข่าย IEEE 802.11B/Gวันทวัฒน์ วงศ์มาโนชญ์
2555
4689แบบแผนพฤติกรรมการเปิดรับซีรี่ย์อเมริกันและอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ชมไทยมาลินี จงสำราญ
2555
4690แบบรูปการจัดการสิ่งผิดปรกติสำหรับการปรับแต่งส่วนต่อประสานในการปรับปรุงซอฟต์แวร์เกมฐิติพงศ์ เต็งไตรรัตน์
2555
4691ไบโอเซนเซอร์ของอะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากนาโนคอมโพสิตของอนุภาคนาโนทอง/เมโซเซลลูลาร์โฟมซิลิกา สำหรับการตรวจวัดสารฆ่าแมลงณัฐวัตร สุรทิน
2555
4692ปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันแบบไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ของกรดไมริสติกและไอโซโพรพานอลจิรกานต์ สินยัง
2555
4693ประเภทของความเงียบและตัวแปรอธิบายความเงียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ : การพัฒนาทฤษฎีฐานรากจากการวิจัยแบบผสมวิธีอาทิตย์ อินต๊ะแก้ว
2555
4694ประเภท และแหล่งที่มาของขยะทะเลตามฤดูกาลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีนวลพรรณ คณานุรักษ์
2555
4695ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคานจาตุรนต์ อำไพ
นวลน้อย ตรีรัตน์
2555
4696ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจมาณี ชัยวีระเดช
2555
4697ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สุกัญญา ศิริโสภารักษ์
2555
4698ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝ่ายแพทย์ ท่าอากาศยานเอกอนงค์ สัญญาลักษณ์ฤาชัย
2555
4699ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์
2555
4700ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่ณัฐนลิน คำสำเภา
2555
4701ประสบการณ์ของบิดามารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กหลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอารีย์ จรรยาธรรม
2555
4702ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจิระทวี สมบูรณ์
2555
4703ประสบการณ์ความกลมกลืนของชีวิตและการงาน : กรณีศึกษาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษาธนพล เลี้ยงสุขสันต์
2555

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next