DSpace
 

Home

Jump to Title: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
4654แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่สุรกิต ปังวัฒนกุล
2554
4655ปฏิกิริยาการรีดิวซ์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกเกิดของ ไนโตรเจนออกไซด์โดยใช้แอมโมเนียบนตัวเร่งปฏิกิริยา V₂O₅-WO₃-MoO₃/TiO₂บงกช ปิยานันทรักษ์
2554
4656ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มและเอทานอลโดยใช้แคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านการเคลือบฝังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผดุงเดช ธรรมไชย
2554
4657ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ
2554
4658ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการณ์ลักษณะทางไวยากรณ์และการณ์ลักษณะประจำคำ: การศึกษาแบบอิงคลังข้อมูลภาษาคเชนทร์ ตัญศิริ
2554
4659ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนชญาน์ทัต ดีมา
2554
4660ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าประเภทบุหรี่ : ศึกษาคดีบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์วิสาขา ภู่สำรวจ
2554
4661ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศไทยศิริวรรณ เจียมใจไพบูลย์
2554
4662ประวัติศาสตร์มลายาในแบบเรียนประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม ค.ศ. 1918-1957ทัตพร บุญคง
2554
4663ประสบการณ์การถูกร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพบุษบา จันดาทอง
2554
4664ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัวเตโช ชัยวุฒิ
2554
4665ประสบการณ์การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาวะทางจิตสูง : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันพิศุทธิภา เมธีกุล
2554
4666ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น
2554
4667ประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนปรัศนีย์ อุ้มเครือ
2554
4668ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตอยู่กับเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรจรรยาภรณ์ ป้องสวย
2554
4669ประสบการณ์ความทุกข์ของนิสิตนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธพุทธิกันต์ คงคา
2554
4670ประสบการณ์ความสะเทือนใจของผู้สูญเสียในเหตุการณ์ ความขัดแย้งทางการเมืองในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551ภาณิดา บัวเพ็ชร์
2554
4671ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักพิมพ์สิริอร ศิริทิณพงษ์
2554
4672ประสบการณ์ทางจิตใจของหญิงม่ายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้หริรักษ์ แก้วกับทอง
2554
4673ประสบการณ์หลังเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันพิชญา จันทร์บำรุง
2554
4674ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด : การวิเคราะห์อภิมานนิภัทรา บุญลิขิตสวัสดิ์
2554
4675ประสิทธิผลของการประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค โดยผู้ดูแลเด็ก ในการป้องกันฟันผุให้แก่เด็กวัย 9-18 เดือนวชิรี คิมหสวัสดิ์
2554
4676ประสิทธิผลของความสอดคล้องระหว่างธุรกิจหลักกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ต่อภาพลักษณ์องค์กรชนนิกานต์ เสริตานนท์
2554
4677ประสิทธิผลของปัจจัยสี่ด้านในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน : การวิเคราะห์อภิมานศิวธิดา ทรัพย์เหมือน
2554
4678ประสิทธิผลของสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปีวรารัฐ กีฬาแปง
2554
4679ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่มีการบังแดดด้วยรูปทรงอาคารวัชพล โฆษะโก
2554
4680ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในวิธีถดถอยโลจิสติก โดยใช้เกณฑ์ขนาดอิทธิพล 2 วิธี สำหรับข้อสอบที่มีรูปแบบการตรวจให้คะแนนแบบทวิวิภาค : ข้อมูลจำลองและข้อมูลเชิงประจักษ์ธเกียรติกมล ทองงอก
2554
4681ประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุชาติ ตรีสัตยพันธ์
2554
4682ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพแบบห้องเดี่ยวในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียฟาร์มสุกรภาคภูมิ อัตตสิริลักษณ์
2554
4683ประสิทธิภาพของฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน ชนิดรีคอมบิแนนต์ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด การตอบสนองของรังไข่และการตั้งท้องภายหลังการผสมเทียมผ่านทางท่อนำไข่ในแมวบ้านอัจจิมา จันท์แสนโรจน์
2554
4684ประสิทธิภาพของวิธีการตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดและการเกิดผลึกของเมือกที่เก็บจากช่องคลอดในการตรวจการเป็นสัดของสุกรนางณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล
ณพัทธ์ ปัณฑุกำพล
2554
4685ประสิทธิภาพทางด้านแสงธรรมชาติของ Skylight shutter สำหรับอาคารในเขตร้อนชื้นประไพพักตร์ เทียงดาห์
2554
4686ประสิทธิศักย์ของการให้วิตามินดีทดแทนในระยะสั้นในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกนงลักษณ์ เพชรกระจายแสง
2554
4687ประสิทธิศักย์ของซิลเวอร์ซิงค์ซัลฟาไดอะซีนครีมที่เติมเซริรินจากไหมในการรักษาแผลไหม้สิรินุช พละภิญโญ
2554
4688ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการติดไดในการผลิตวงจรรวมธนรัตน์ สมบูรณ์
2554
4689ปัจจัยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำตาล ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค AHPอรรถพล เรืองกฤษ
2554
4690ปัจจัยการเลือกที่พักของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเขตสุวรรณภูมิวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน
2554
4691ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจทศพนธ์ นรทัศน์
2554
4692ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภทพชรพร ผู้ปฏิเวธ
2554
4693ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนแก้วตา มีศรี
2554
4694ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดขวัญจิรา ถนอมจิตต์
2554
4695ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนเวนิช บุราชรินทร์
2554
4696ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนในเขตภาคกลางภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี
2554
4697ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมองดรุณวรรณ จันทร์แก้ว
2554
4698ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วยโรคซืมเศร้าวัยสูงอายุนภา จิรัฐจินตนา
2554
4699ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ภาคใต้กันยารัตน์ อุ๋ยสกุล
2554
4700ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพลังต้านการเสพยาบ้าของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกมนัส สุนทรโชติ
2554
4701ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทราวิภาวี ฟักสุขจิตต์
2554
4702ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประภาพร ดองโพธิ์
2554
4703ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขธนิต ไม้หอม
2554

previous  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 next