DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47551ระบบบริหารการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครชัชวาล ประภาวิทย์
2539
47552ระบบบริหารการศึกษาของเทศบาลนครกรุงเทพศิวลี สระตันติ์
2512
47553ระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียนพยาบาลในกรุงเทพมหานครสมคิด รักษาสัตย์
2519
47554ระบบบริหารการศึกษาฝ่ายสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสุมาลี สุวรรณแสง
2517
47555ระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเดชโรจน์ ตั้งสิน
2554
47556ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ศักดา ศรีภูมี
2552
47557ระบบบริหารงานบุคคลฝ่ายครูในประเทศไทยวีระ คำวิเศษณ์
2519
47558ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสำหรับโรงงานในเครือซิเมนต์ไทยฐานันดร์ สีหะเนิน
2545
47559ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริยมาศ มิ่งมณีนาคิน
2549
47560ระบบบัญชีของการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่สุรัตนา วัฒนารมย์
วันเพ็ญ กฤตผล
2523
47561ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศสุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์
2529
47562ระบบบัญชีของกิจการผลิตเครื่องเรือนด้วยหวายจันทร์ทิวา ฉัตรพิริยกุล
2528
47563ระบบบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆอุไร จริยภูมิ
2527
47564ระบบบัญชีของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์สุทธารักษ์ รตโนภาส
2526
47565ระบบบัญชีของโรงงานไม้ไผ่ กรมสรรพสามิตพรทิพย์ อ่อนเนียม
2534
47566ระบบบัญชีของหน่วยงานบริการวิชาการที่มีรายได้จากการให้บริการอื่น - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอรอนงค์ เจนพาณิชย์
2527
47567ระบบบัญชีขององค์การเภสัชกรรมลดาวัลย์ ลีลาปิยมิตร
2525
47568ระบบบัญชีของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์นันทวัน กันตนามัลลกุล
2524
47569ระบบบัญชีของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปที่ใช้ติดตั้งในงานผ้า ผนัง และประตูของอาคารปริวีณ์ ฉิมโฉม
2532
47570ระบบบัญชีค่าแรงโดยคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงวิลาวัณย์ ธาราวลีรัตน์
2520
47571ระบบบัญชีโครงการกู้เงินต่างประเทศของส่วนราชการชัยยันต์ สิบพันทา
2532
47572ระบบบัญชีเงินฝากโดยใช้คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นันทนา ไชยภักดิ์
2527
47573ระบบบัญชีซื้อและขายหลักทรัพย์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไข่มุกด์ อิงคณรงค์ศักดิ์
2524
47574ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การแก้ววณี ลุ่มเจริญ
2526
47575ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การทอผ้าสุวรรณี ตันติวงศ์
2525
47576ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูปพูลศรี รัศมี
2524
47577ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทศพร แย้มบุญเรือง
2529
47578ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปพิมพ์ประไพ วงศ์ธาดา
2528
47579ระบบบัญชีต้นทุนและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทยวิมล รอดเพ็ชร
2529
47580ระบบบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์จริยา บุณยกิดา
2533
47581ระบบบัญชีเพื่อการบริหารของกรมสรรพสามิตเปรมจิตต์ สวนศิลป์พงศ์
2535
47582ระบบบัญชีเพื่อการบริหารจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโสธนา ศิริรัตน์ธำรง
2530
47583ระบบบัญชีเพื่อการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจิตติมา ลิ้มนุสนธิ์
2537
47584ระบบบัญชีมาตรฐานอุตสาหกรรมสัตว์ปีกบัณฑิต นาคะศิริ
2520
47585ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชนวรรณี ขาวจันทร์
2526
47586ระบบบัญชีสำหรับการบริหารโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษามนฤดี แป้นกลัด
2532
47587ระบบบัญชีสำหรับกิจการผลิตต้นกล้วยไม้ โดยวิธีเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนิติ จึงนิจนิรันดร์
2531
47588ระบบบัญชีสำหรับกิจการรับประกันวินาศภัยฐานิสรา สถาวรวิศิษฏ์
2530
47589ระบบบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วยสินทรัพย์ พงษ์พิทักษ์ชัย
2549
47590ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมในทุกสภาพภูมิประเทศทวีศักดิ์ นิมาพันธ์
2531
47591ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเครื่องกรองไร้อากาศ : ผลของอัตราการไหลต่อประสิทธิภาพการบำบัดลักษณา โกมลเมธี
2535
47592ระบบบำบัดไนเตรทเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็กอำไพเทพิน สิงหะพันธุ
2543
47593ระบบบำบัดไนเตรทสำหรับระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุวิมล ตันฑสุกิจวณิช
2545
47594ระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการนันทพร กาซาว
2555
47595ระบบปฏิบัติการสำหรับการจัดส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงานกฤษณะ สถิตย์นุวัฒน์
2548
47596ระบบประมวลผลสำหรับการจัดสรรรถบรรทุกแบบพลวัตวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ
2549
47597ระบบประมวลสัญญาณเสียงพูดสำหรับประเมินโรคพาร์กินสันปวิชญา สุภินนพงศ์
2559
47598ระบบประมาณระยะเวลาโครงการในการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเริญ ภู่สว่าง
2538
47599ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังอาคารวีรชัย ลิ้มมณฑล
2557
47600ระบบประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกนิภาพร หวังวัชรกุล
2545

previous  943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 next