DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47601ระบบพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2512-2534เสนีย์ คำสุข
2538
47602ระบบพฤติกรรมในการบริหารของโรงเรียนรัฐบาลประเภทมัธยมศึกษาในส่วนกลางครรชิต ตรานุชรัตน์
2513
47603ระบบพฤติกรรมในการบริหารของสถาบันฝึกหัดครูธีระ รุญเจริญ
2512
47604ระบบพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ระดับบอร์ดสุภนันท์ หิรัญยพิสุทธิกุล
2534
47605ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์พเยีย ชลานุเคราะห์
2550
47606ระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักเบาราคาประหยัดธีรชาติ คงหอม
2557
47607ระบบพื้นประกอบคอนกรีต-อิฐเสริมเหล็กสมบูรณ์ ศุภกิตติวงศ์
2523
47608ระบบพื้นอิฐโปร่งอัดแรงวุฒิพันธ์ เตธัญญวรากูล
2519
47609ระบบแฟ้มข้อมูลรวมบนเว็บเซอร์วิสแบบเรสฟูลวิชชา รตินิมิตธรรม
2554
47610ระบบไฟล์สำหรับคลัสเตอร์และกริดที่สนับสนุนการเข้าถึงไฟล์แบบท้องถิ่นนิภัทร์ ลีละปัญญา
2550
47611ระบบมาตราส่วนกระดูกสันหลังเพื่อวัดขนาดหัวใจในภาพรังสีของสุนัขชิสุแนน ช้อยสุนิรชร
2550
47612ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบกระจายขนาดเล็กที่ใช้หน่วยความจำร่วมบวร ปภัสราทร
2527
47613ระบบรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองพิษณุโลกรัชนี นันทวัฒนาศิริชัย
2540
47614ระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษากิจกรรมของคลังพัสดุจุฬาลักษณ์ ตั้งวิวัฒน์วงศ์
2542
47615ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มราชวัลลภ แจ้งมงคล
2550
47616ระบบรับความต้องการของลูกค้าเพื่อแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์โดยโมเดลคาโนและเทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพมาริสา เจิมประไพ
2558
47617ระบบรับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลเสนาจิตติมา โภคาประกรณ์, 2519-
2547
47618ระบบรับส่งภาพนิ่งแบบโปรเกรสซีฟผ่านช่องสัญญาณความเร็วต่ำบุญช่วย ทรัพย์มนชัย
2534
47619ระบบรากพืชและอัตราการตกตะกอนในป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสาครสายใจ สโมสร
2556
47620ระบบรายงานการเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ชมพูนุท มณีรินทร์
2525
47621ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆอุมาวสี ทาทอง
2544
47622ระบบรู้จำตัวอักษรพิมพ์ไทยโดยใช้รูปลักษณ์ในการจำแนกในภาพวีดิทัศน์ตามแนวเส้นบรรทัดสิริขวัญ ไชยวัฒนพันธุ์
2559
47623ระบบรู้จำทำนองเสียงพูดสำหรับเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมปฐวี ชาญไววิทย์
2546
47624ระบบรู้จำอักษรภาษาไทยโดยใช้ลักษณะบ่งความต่างของตัวอักษรไทยวิชา พานิช
2539
47625ระบบเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ภาษาเบสิกอมรพงษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
2542
47626ระบบล่ามภาษามืออิเล็กทรอนิกส์วีรยุทธ์ คุ้มโภคา
2550
47627ระบบลูกขุนสำหรับประเทศไทยประทีป ทองสิมา
2523
47628ระบบเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง: เป้าหมายและผลลัพธ์ทางการเมืองณสดมภ์ ธิติปรีชา
2560
47629ระบบเลือกตั้งและผลสะท้อนต่อพรรคการเมืองในประเทศไทยธารินี ภาวะสุทธิการ
2516
47630ระบบวัดก๊าซสำหรับจำแนกชนิดและวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ โดยใช้โครงข่ายประสาทจำลองสันติธรรม พูลนิคม, 2522-
2547
47631ระบบวัดตัวประกอบคุณภาพของผลึกควอตซ์โดยวิธีสุ่มสัญญาณต่ำกว่าความถี่กำธรกฤตนัย สันติวิภารัตน์
2559
47632ระบบวัดรังสีแกมมาหลายหัววัดสำหรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งต้นกำเนิดรังสีทศพร พัสดุ
2553
47633ระบบวัดรังสีแบบหลายหลอดสมศร สิงขรัตน์
2521
47634ระบบวัดแรงบิดและความเร็วแบบปราศจากเซนเซอร์ สำหรับการทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้าคิดชอบ ไวยสุศรี
2544
47635ระบบวัดและจำแนกสภาวะการหลับสุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
2544
47636ระบบวัดและบันทึกสัญญาณกล้ามเนื้อแบบพกพาโดยใช้แผ่นความจำแบบแฟลชสุรเดช เลิศศิริมงคลสุข, 2521-
2545
47637ระบบวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพเคลื่อนที่ได้ ของฮอลล์ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์
2538
47638ระบบวัดสมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ณรงค์ แสงแก้ว
2539
47639ระบบวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรอรพินท์ เมฆจำเริญ
2539
47640ระบบวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงดันอิมพัลส์แบบดิจิตอล สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังวีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
2538
47641ระบบวินิจฉัยแบบอัจฉริยะสำหรับการฝึกกลยุทธ์การอ่านด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนิสิตนักศึกษาชั้นปี 1ชยาภรณ์ เคารพไทย
2560
47642ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจสุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523-
2547
47643ระบบวีดีโอที่ซ่อนภาพบรรยายได้นันทกฤษณ์ วัฒนเลี้ยงใจ
2543
47644ระบบศักดินาไทยและยุโรป : ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคมและลักษณะพัฒนาการกรรณิการ์ นิโลบล
2525
47645ระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของชนเผ่าผีตองเหลืองในสังคมไทยวิสุทธิ์ ศรีวิศาล
2538
47646ระบบเศรษฐกิจอยุธยาประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
2525
47647ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 27002เนตยา พิกุลแกม
2552
47648ระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการการวัดและวิเคราะห์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1สุทธณี บัญชาวิมลเชษฐ
2550
47649ระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการประกันคุณภาพกระบวนการและผลิตภัณฑ์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1สุดารัตน์ สุขเจริญ
2550
47650ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายโสภณ ทองเกษม
2542

previous  944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 next