DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47651ระบบวีดีโอที่ซ่อนภาพบรรยายได้นันทกฤษณ์ วัฒนเลี้ยงใจ
2543
47652ระบบศักดินาไทยและยุโรป : ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคมและลักษณะพัฒนาการกรรณิการ์ นิโลบล
2525
47653ระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของชนเผ่าผีตองเหลืองในสังคมไทยวิสุทธิ์ ศรีวิศาล
2538
47654ระบบเศรษฐกิจอยุธยาประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
2525
47655ระบบสนับสนุนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 27002เนตยา พิกุลแกม
2552
47656ระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการการวัดและวิเคราะห์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1สุทธณี บัญชาวิมลเชษฐ
2550
47657ระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการประกันคุณภาพกระบวนการและผลิตภัณฑ์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1สุดารัตน์ สุขเจริญ
2550
47658ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่ายโสภณ ทองเกษม
2542
47659ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถที่สามารถถ่ายโอนสินค้าระหว่างยานพาหนะโสภา คู่สมรัตน์
2555
47660ระบบสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิดอรประไพ จารุพัฒน์
2555
47661ระบบสนับสนุนการตรวจสอบการควบคุมภายในโดยใช้กรอบงานโคบิตนพกฤษฏิ์ อิทธิธีรเกียรติ
2550
47662ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดตารางการผลิตในกระบวนการบดซีเมนต์อภิวัฒน์ ลิขิตเลิศล้ำ
2554
47663ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์อิงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ชาตรี อิศราพฤกษ์
2548
47664ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต : กรณีศึกษาโรงพิมพ์ธนบัตรฉัตรทิพย์ กาญจนโภคิน
2543
47665ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งซื้อชิ้นส่วน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลนิสรา บุญสุข
2541
47666ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืนสมภพ รุ่งสุภา
2550
47667ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีโสภิต สร้อยสอดศรี
2549
47668ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์วิชา เสรีวัฒนนุกูล
2536
47669ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานครสินีนาถ เส็งหนองแบน
2548
47670ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาการจัดสรรน้ำที่เหมาะสุดแบบเอนกประสงค์โรจนี ขุมมงคล
2550
47671ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาสุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์
2536
47672ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีการทางสถิติด้านการหาความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยชลธิชา ศรีนาคา
2535
47673ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีการทางสถิติ ในด้านการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรวนสุภาเพ็ญ คูณแสง
2534
47674ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้านการทดสอบสมมติฐานสายัน เกื้อสกุล
2536
47675ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการควบคุมใบสั่งงาน : กรณีศึกษา บริษัทจำหน่ายเครื่องมือวัดศิริพร จิวรพันธ์
2541
47676ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตของผลิตภัณฑ์เรซินสังเคราะห์โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความเข้ากันได้ดวงกมล ตันติวัฒน์
2550
47677ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการซ่อมใหญ่สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ในสถานีย่อยไพสันต์ พัฒนะคูหา
2539
47678ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการขายและการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษปิติ คัณธามานนท์
2550
47679ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกาณ์สื่อสารการบินอภิชาติ สวัสดิ์สว่าง
2543
47680ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่กลางเดือน โพชนา
2534
47681ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดตารางการผลิต ของโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
2543
47682ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูชยการ คีรีรัตน์
2560
47683ระบบสนับสนุนการปรับปรุงความสามารถกลุ่มกระบวนการฝึกอบรมขององค์กรตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการพัชราภรณ์ โพธิสิทธิ์
2549
47684ระบบสนับสนุนการมอบหมายงานให้กับพนักงานขับรถที่มีรูปแบบการเดินรถแบบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนภัสวรรณ มั่งมี
2555
47685ระบบสนับสนุนการเลือกใช้แผ่นกรองอากาศสำหรับห้องสะอาดอภินันท์ ชวดชุม
2557
47686ระบบสนับสนุนการเลือกใช้และออกแบบพารามิเตอร์แผนภูมิควบคุมผานิต โอฬารรัตน์มณี
2543
47687ระบบสนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารกฤติกา ไตรบรรจงศิลป์
2545
47688ระบบสนับสนุนสำหรับกลุ่มกระบวนการจัดการโครงแบบตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการเอกวัจน์ ศรีบรรยงค์
2550
47689ระบบสนับสนุนสำหรับกลุ่มกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการยุทธนา อ่อนสนิท
2550
47690ระบบสนับสนุนสำหรับกลุ่มกระบวนการเฝ้าสังเกตและควบคุมโครงการ ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการโชติพันธ์ ธรรมธนาคร
2550
47691ระบบสนับสนุนสำหรับกลุ่มกระบวนการวางแผนโครงการตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการราชันย์ อุทัยกิจวานิช
2550
47692ระบบสภาพแวดล้อมกายภาพที่อยู่อาศัยชนบท บริเวณลุ่มแม่น้าชีตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุนทร ตุลยะสุข
2525
47693ระบบสร้างข้อมูลเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบรายการ และแบบต้นไม้วีรนันท์ วัฒนเสถียร
2539
47694ระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าแบบมีโครงสร้างโดยอัตโนมัติตรีเทพ ธำรงลักษณ์
2553
47695ระบบสอบถามรายนามผู้ใช้โทรศัพท์แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบรู้จำเสียงพูดและสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยทักษพล พึ่งยนต์
2546
47696ระบบสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติอรรถพล ยิ้มสกุล
2542
47697ระบบสั่งการอัตโนมัติการบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับงานหล่อลื่น : กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหารศิริพงษ์ ม่วงศิริ
2538
47698ระบบสังคมนาคมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมชาติ รัตนถาวร
2514
47699ระบบสังเคราะห์เสียงร้องเพลงภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟลัทธพล จีระประดิษฐ
2561
47700ระบบสั่งอาหารแบบพกพาใช้แสงอินฟราเรดสำหรับพีโอเอสในร้านอาหารฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์, 2520-
2545

previous  945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 next