DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47801ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไร้จุดต่อที่ปรับขนาดได้ สำหรับการวิเคราะห์อุณหภูมิและโครงสร้างด้วยหลักการของฟลักซ์สุธี ไตรวิวัฒนา
2546
47802ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไร้จุดต่อที่ปรับขนาดได้ สำหรับการวิเคราะห์อุณหภูมิและโครงสร้างด้วยหลักการของฟลักซ์สุธี ไตรวิวัฒนา
2552
47803ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์การกระจายตัวของมลภาวะในน้ำตื้นสมบูรณ์ โอตรวรรณะ
2545
47804ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกตอธิพงษ์ มาลาทิพย์, 2521-
2547
47805ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์การไหลแบบหนืดโดยใช้ตัวแปรไร้จุดต่ออาชว์ ปวีณวัฒน์
2545
47806ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โมดค่าเจาะจงของเรโซเนเตอร์ ที่บรรจุด้วยอภิวัสดุประเภทไบแอนไอโซทรอปิกยุรนันท์ ลิมปนันท์วดี
2554
47807ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการไหลความเร็วสูงแบบอัดตัวได้ปัญญา จันทร์ไพแสง
2541
47808ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการไหล แบบไม่อัดตัวชนิดหนืดที่สภาวะอยู่ตัวระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการไหล แบบไม่อัดตัวชนิดหนืดที่สภาวะอยู่ตัววรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม
2541
47809ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการไหลความเร็วสูงและโครงสร้างวิโรจน์ ลิ่มตระการ
2545
47810ระเบียบวิธีสตรีมไลน์อัปวินด์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการปรับขนาดสำหรับการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างการไหล อุณหภูมิ และโครงสร้างนิพนธ์ วรรณโสภาคย์
2549
47811ระยะของเอมบริโอและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเอมบริโอ ของหนูเมาซ์โดยการแช่แข็งประภา มหากิจ
2532
47812ระยะทางทางสังคมในภาคใต้ของประเทศไทยสุมนัส จิตพิทักษ์ (ประทุมคีรี)
2520
47813ระยะเวลาการเติมอากาศที่เหมาะสมที่จัดการสลัดจ์ส่วนเกินได้ดีที่สุด ในกระบวนการแอนแอโรบิก/แอโรบิกนภาพร ทองคำมาก
2542
47814ระยะเวลาการหายของแผล Recurrent herpes simplex ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Zinc monoglycerolate เปรียบเทียบกับ Placeboกุณฑล พิทยาธิคุณ
2536
47815ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทยพิภพ พรหมสุทธิรักษ์
2518
47816ระยะห่างจากถนนที่ปลอดเสียงรบกวนจากการจราจรศรายุทธ จิตรานนท์
2545
47817ระยะห่างระหว่างโต๊ะสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้ การแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วกับความแม่นยำกรองกาญจน์ วิวัฒน์วิศวกร
2554
47818ระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดูกาลวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
2556
47819รัฐกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดปฐวี โชติอนันต์
2556
47820รัฐกับนโยบายส่งเสริมกีฬาในหมู่เกาะอินโดนีเซียระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาและสงครามต่อสู้เพื่อเอกราช ในช่วง ค.ศ. 1942-1949กษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม
2558
47821รัฐตำรวจสมัยใหม่ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
2549
47822รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนในช่วง พ.ศ. 2475-2487ปวีณา วังมี
2543
47823รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีแรงงานประมง จังหวัดสมุทรสาครอมรวรรณ ศรีชูเปี่ยม
2550
47824รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475-2487)เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์
2549
47825รัฐไทยกับพลวัตการก่อตัวของเส้นเขตแดนตามแนวคิดรัฐสมัยใหม่หลังเหตุการณ์ ร.ศ.112เสกสรร โกศรี
2557
47826รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ. 2475-2500ธันวา วงศ์เสงี่ยม
2553
47827รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2521 : ศึกษาเฉพาะกรณี ความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคมของประเทศไทยปวีณา อินวะษา
2537
47828รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475กัญญา นะรา
2542
47829รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง : ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492มุกดา เอนกลาภากิจ
2542
47830รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ สิทธิและเสรีภาพของนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนแพรพรรณ ศรีอนันต์
2549
47831รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี การคุ้มครองผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็กในการสอบสวนจิตติมา ธงไชย
2543
47832รัฐในทัศนะของดร. ปรีดี พนมยงค์เปรมจิตร กลิ่นอุบล
2536
47833รัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร้างภาวะการครองอำนาจนำวัชรพล พุทธรักษา
2549
47834รัฐบาลไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2498-2514เพี้ยน อันชูฤทธิ์
2524
47835รัฐบาลไทยและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) : ศึกษาการแก้ปัญหานักศึกษาพม่าในประเทศไทย (พ.ศ. 2531-2544)ชนัถฐา ศรีธนนันท์
2545
47836รัฐบาลไทยสมัยนายทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี (31 สิงหาคม - 16 กันยายน 2488)วิจิตร วิชัยสาร
2516
47837รัฐบาลผสมในการเมืองไทยสันติ ทางธนกุล
2531
47838รัฐประหาร พ.ศ. 2500 ในประเทศไทยเฉลิม มลิลา
2518
47839รัฐ โภชนาการใหม่กับการเปลี่ยนแปลงวิถีการกินในสังคมไทย พ.ศ. 2482-2517ชาติชาย มุกสง
2556
47840รัฐราชการไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557ธนบรรณ อู่ทองมาก
2560
47841รัฐสภาไทยกับการจัดความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร: ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูปนพนันต์ ชั้นประดับ
2557
47842รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2518 และ 2519 กับสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2519ไมตรี วิริยะ
2522
47843รัฐสภาไทย : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512 และ พ.ศ. 2518สุวพรรณ บุญซื่อ
2522
47844รัฐสภาไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิหลังของสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพุทธศักราช 2516 กับสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช 2519ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร
2520
47845รัฐสภาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาความอ่อนแอมนตรี เต่งตระกูล
2517
47846รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ. 2417-2476เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
2553
47847รัสเซียและองค์การการค้าโลก:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของรัสเซียกรณัฏฐ์ โชติช่วง
2556
47848ราคาของผักและการตลาดในชนบท : กรณีศึกษา ของเขตลุ่มน้ำห้วยยางสมปอง วงศ์สุทธิรัตน์
2533
47849ราคาทางศุลกากรเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิมานะ หลักทอง
2527
47850ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินกมล สุปรียสุนทร
2534

previous  948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 next