DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47851ราและอะฟลาทอกซินในน้ำพริกแกงและเครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบอดิพล ดิลกพิมล
2546
47852ราเอนโดไฟต์จากใบปาล์ม Arenga pinnata (Wurmb) Merrill. และ Borassodendron machadonis (Ridley) Becc.กฤษณา นุราช
2552
47853รำกริชปัตตานีเสาวณีย์ กสิพันธุ์
2550
47854รำเชิดฉิ่งเมขลาจินตนา อนุวัฒน์
2551
47855รำดีดไห : การวิเคราะห์นาฏยศิลป์ไทยพื้นบ้านอีสานจิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ
2553
47856รำสวดคณะครูสาคร ประจง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองอนุวัฒน์ บิสสุริ
2558
47857รำหน้าพาทย์สาธุการในบริบทของสังคมไทยกชกร ชิตท้วม
2554
47858รำเหย่ย : การละเล่นพื้นบ้านสู่นาฏศิลป์ กรมศิลปากรวรรณวิภา มัธยมนันท์
2553
47859รำอาวุธของตัวพระในละครในเรื่อง อิเหนารุ่งนภา ฉิมพุฒ
2540
47860รีดักชันของสารซัลเฟตในกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ ของน้ำกากส่าอังสนา สุขะหุต
2536
47861รีฟอร์มมิงของก๊าซ มีเทน คาร์บอนไดออกไซดื ไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยา นิกเกิล อลูมินาในฟลูอิไดซ์เบดลาวัลย์ เธียรถาวร
2535
47862รีฟอร์มิงของกลีเซอรอลในเฟสของน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่งนาถพงศ์ จิรวรากุล
2554
47863“รุ่งอรุณแห่งความสุข”: การสร้างประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” พ.ศ. 2450 - 2534วริศรา ตั้งค้าวานิช
2555
47864"รุไบยาตของฮะกิม โอมาร์คัยยาม พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์"กุสุมา รักษมณี
2513
47865รูปคำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเฉลียว เอกนิยม
2529
47866รูปต่างๆ ของคำไทยสนานจิตร ประทีปะวณิช
2510
47867รูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการนำเครื่องจักรมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์ปุญญานิช ไทยสยาม
2554
47868รูปแบบกฎหมายสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยจรณชัย ศัลยพงษ์
2528
47869รูปแบบกัมมันตภาพของเอ็นไซม์มอเซทิลโคลินเอสเตอเรสในชิ้นเนื้อลำไส้ใหญ่ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเฮิสปรุง ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีพูลลาภ ชีพสุนทร
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
2536
47870รูปแบบการกระจายตัวของกิจกรรมท่าเรือและคลังสินค้า บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยากรองทิพย์ สังขปรีชา
2532
47871รูปแบบการกระจายตัวของแขนงเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดนอกกระดูกเทมโพรัลเอกฤทธิ์ วีระพันธุ์
2544
47872รูปแบบการกระจายรายได้และรายจ่ายของข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานครดาราวรรณ โรจนะเสน
2522
47873รูปแบบการเกิด การลุกลาม และความเสียหายของอัคคีภัย ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตยานนาวาเกียรติกูล เหลืองวัธนา
2530
47874รูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมประมงในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่เกี่ยวเนื่องสิริลักษณ์ วิจารณ์
2534
47875รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทยชุตินันท์ อิทธิรัตนา
2546
47876รูปแบบการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการสำหรับเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีปัณฑริดา ไชยจิตร
2556
47877รูปแบบการจัดการความรู้ โดยผสมผสานองค์ความรู้จากผู้สูงวัยที่มีศักยภาพ ตามกระบวนการ SECI เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ศุภฤกษ์ ชูธงชัย
2558
47878รูปแบบการจัดการตลาดน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนนพรัตน์ ศุทธิถกล
2555
47879รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสิริภักตร์ ศิริโท
2550
47880รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานประกอบการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสื่อสารโน้มน้าวใจผ่านคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรภายในองค์กรเอกชนนลินี คลังทอง
2559
47881รูปแบบการจัดการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้บุญรอด โชติวชิรา
2559
47882รูปแบบ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงความร่วมมือ กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมของประเทศไทยเจษฎา ลีลากิจกุล
2548
47883รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นวาสินี สุขแล้ว
2558
47884รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเสริมสร้างจินตนาการสำหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกฤษ บางศรี
2555
47885รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพตามความคาดหวัง ของผู้บริหารและอาจารย์นิเทศก์ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสริมพงศ์ หงส์พันธุ์
2524
47886รูปแบบการจัดฝึกสอนของวิทยาลัยครูในภาคเหนือณรงค์ ธรรมคุณ
2525
47887รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายด้วยกระบวนการสืบสอบเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของนักศึกษาปริญญาตรีศรินดา จามรมาน
2556
47888รูปแบบการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ภาครัฐศานิต กี่บุตร
2556
47889รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมฤทัย คงงาม
2551
47890รูปแบบการใช้ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการธนัช สุขวิมลเสรี
2547
47891รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกกชกร สุพลพิชิต
2538
47892รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองด้านตะวันออก ของกรุงเทพฯ : กรณีศึกษา เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรีกมลรัตน์ อิสมาแอล
2531
47893รูปแบบการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวถนน : ศึกษากรณีถนนเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาครสรากร บรรจงจิตต์
2537
47894รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีแอร์พอร์ตลิงค์และสถานีรถไฟสายตะวันออกจิรัชญา สุขสมานพาณิชย์
2559
47895รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยาเธียรวนันต์ จอมสืบ
2559
47896รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนรุตม์ พูลรส
2559
47897รูปแบบการใช้พื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศุภธิดา สว่างแจ้ง
2549
47898รูปแบบการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลามลธุดา อุ่ยยก
2552
47899รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ดลฤดี อัศวโกศล
2546
47900รูปแบบการดัดแปลงอาคารและค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตึกแถวในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรีจิรภัทร สองบัณฑิตย์
2558

previous  949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 next