DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47901รูปแบบการจัดฝึกสอนของวิทยาลัยครูในภาคเหนือณรงค์ ธรรมคุณ
2525
47902รูปแบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายด้วยกระบวนการสืบสอบเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของนักศึกษาปริญญาตรีศรินดา จามรมาน
2556
47903รูปแบบการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ภาครัฐศานิต กี่บุตร
2556
47904รูปแบบการชี้แนะของรุ่นพี่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาชนบทของนิสิตอาสาสมัคร: การวิเคราะห์พหุเทศะกรณี โครงการค่ายอาสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมฤทัย คงงาม
2551
47905รูปแบบการใช้ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการธนัช สุขวิมลเสรี
2547
47906รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกกชกร สุพลพิชิต
2538
47907รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองด้านตะวันออก ของกรุงเทพฯ : กรณีศึกษา เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรีกมลรัตน์ อิสมาแอล
2531
47908รูปแบบการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวถนน : ศึกษากรณีถนนเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาครสรากร บรรจงจิตต์
2537
47909รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีแอร์พอร์ตลิงค์และสถานีรถไฟสายตะวันออกจิรัชญา สุขสมานพาณิชย์
2559
47910รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยาเธียรวนันต์ จอมสืบ
2559
47911รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนรุตม์ พูลรส
2559
47912รูปแบบการใช้พื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศุภธิดา สว่างแจ้ง
2549
47913รูปแบบการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลามลธุดา อุ่ยยก
2552
47914รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตและการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อประสิทธิภาพในตน และปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ต ของครูระดับประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ดลฤดี อัศวโกศล
2546
47915รูปแบบการดัดแปลงอาคารและค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตึกแถวในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรีจิรภัทร สองบัณฑิตย์
2558
47916รูปแบบการดำเนินชีวิตการเปิดรับเพลงกับความพึงพอใจที่มีต่อเพลงไทยสากลของเยาวชนในกรุงเทพมหานครรุ่งฤดี ห่อนาค
2541
47917รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุชนัญญา เภกะนันทน์
2556
47918รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟชมพูนุท สารวานิชพิทักษ์
2556
47919รูปแบบการดำเนินชีวิต การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และการรับนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นของวัยรุ่นอัญชัน สันติไชยกุล
2547
47920รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนวัยทำงานเกษรา เกิดมงคล
2546
47921รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพฐิติพร ปิยะพงษ์กุล
2556
47922รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในเจเนอเรชั่นวายฤทธิจักร คะชา
2554
47923รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคชายในกรุงเทพนทีรัย เกรียงชัยพร
2543
47924รูปแบบการดำเนินชีวิต ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล ของผู้บริโภคมุสลิมยุพิน หะสัน
2546
47925รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเสมือนสิทธิพันธ์ ทนันไชย
2554
47926รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานครเรข์ณพัศ ภาสกรณ์
2554
47927รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานครธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์
2556
47928รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานครกิ่งรัก อิงคะวัต
2542
47929รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่พรกมล รัชนาภรณ์
2542
47930รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเลิศหญิง หิรัญโร, 2517-
2545
47931รูปแบบการดำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซดนิพนธ์ ชาญอัมพร
2557
47932รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกรุงเทพมหานครขวัญใจ เกียรติศักดิ์สาคร
2541
47933รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครชนชญาน์ จันทร์ธิวัตรกุล
2542
47934รูปแบบการดื้อยาและความสามารถในการถ่ายทอดพลาสมิดที่ควบคุมการดื้อยา ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากคน ไก่ และสิ่งแวดล้อมนิทัศน์ เพราแก้ว
2534
47935รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสนอนนต์ศรี วงษ์ชัยสุวรรณ
2552
47936รูปแบบการเดินทางของนักเรียนในสถาบันกวดวิชาบริเวณโดยรอบสี่แยก พญาไทนธิดา กลัดสำเนียง
2554
47937รูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวัน เข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตสาทรสุกัญญา ชัยพงษ์
2544
47938รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารทางเรือขนส่งมวลชนในคลองแสนแสบวราวุฒิ วัจนะรัตน์
2543
47939รูปแบบการเดินทางของผู้อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาดวงกมล มณีเนตร
2544
47940รูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตสุขาภิบาลพระประแดงรัชนี ถิรจิตโต
2534
47941รูปแบบการต่อรองของพนักงานราชการกับรัฐภายใต้ข้อจำกัดบางประการศรีสุดา สถิตวัฒนาพร
2555
47942รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย : ศึกษากรณีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการพัชณีย์ คำหนัก
2548
47943รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดินชุมชนมุสลิม ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราอัสรีน่า แก้วดำ
2554
47944รูปแบบการตัดสินใจซื้อของเจเนอเรชั่นวายเศวต วัชรเสถียร
2556
47945รูปแบบการนำ BIM ไปปฏิบัติในองค์กรด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างนนทวัตร กมลวัชรชัย
2559
47946รูปแบบการนำการควบคุมสถานการณ์ ความเครียดในการทำงานและสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครจันทนา หิงสุวรรณ
2533
47947รูปแบบการนิเทศการบริการพยาบาลสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครอัมพร เนียมกุลรักษ์
2539
47948รูปแบบการบริหารจัดการนิสิตนักศึกษาข้ามเพศในสถาบันอุดมศึกษาไทยอาทิตย์ อินต๊ะแก้ว
2561
47949รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานสถาปนิกภาคเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาสำนักงานสถาปนิกในช่วงปี พ.ศ. 2538-2545สุมลทิพย์ ฟังกังวาลวงศ์
2546
47950รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบกสรินทร เชี่ยวโสธร
2554

previous  950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 next