DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47951รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทยสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2553
47952รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ : การศึกษาการปฏิบัติดีแบบข้ามกรณีในจังหวัดอ่างทองวรินทรา ปั้นงาม
2549
47953รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสุรีย์พร สุนทรศารทูล
2553
47954รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสายอาชีพท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนธนาศิริ ชะระอ่ำ
2557
47955รูปแบบการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนงณภัทร รุ่งเนย
2553
47956รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดตามแนวคิดการให้เหตุผลโดยใช้กรณีเป็นฐานและปัญญารวมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตพันทิพา อมรฤทธิ์
2559
47957รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกศิริพร ครุฑกาศ
2557
47958รูปแบบการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ที่สัมพันธ์กับสะพานมิตรภาพบุญมาก ขุนพรหม
2539
47959รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียดสุวรรณา อนุสันติ
2541
47960รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสมพงษ์ กิตติสรยุทธ
2535
47961รูปแบบการพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าน้ำฝน ทรัพย์ประเสริฐ
2551
47962รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
2555
47963รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปทุมพร เปียถนอม
2554
47964รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนนิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์
2558
47965รูปแบบการพัฒนามรดกดิจิทัลด้วยกระบวนการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณบนเว็บ 3.0 เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปริญญาบัณฑิตสิริวัจนา แก้วผนึก
2560
47966รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครประนอม รอดคำดี
2538
47967รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
2547
47968รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์
2542
47969รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาลสุมิตตา สว่างทุกข์
2553
47970รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเบญญาภา คงมาลัย
2556
47971รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาณัฐธิดา ภู่จีบ
2559
47972รูปแบบการม้วนเมมเบรนไคโตซานเป็นมอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมชญาภา ภูชัยนันท์
2557
47973รูปแบบการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในสมัยอยุธยา พ.ศ.1893-2310ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน
2539
47974รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ชิตินทรีย์ บุญมา
2552
47975รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวรรนิสา หนูช่วย
2561
47976รูปแบบการเรียนบนเว็บด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ช่อทิพวัลย์ รัตนนรชัย
2559
47977รูปแบบการเรียนรู้ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับความต้องการกิจกรรมฝึกอบรมสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง
2538
47978รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ด้วยการจัดแสดงออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายของนิสิตปริญญาบัณฑิตจิรวัฒน์ วัฒนาพงษ์ศิริ
2558
47979รูปแบบการเรียนรู้บนฐานทุนทางสังคมเพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนิสรา ใจซื่อ
2560
47980รูปแบบการเรียนออนไลน์โดยการสะท้อนคิดร่วมกันด้วยกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษาครูปิยพจน์ ตัณฑะผลิน
2559
47981รูปแบบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยงยุทธ สุขศิริ
2539
47982รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน Pomacentrus cuneatus ในแนวปะการังคัมภีร์ ผาติเสนะ, 2521-
2546
47983รูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนในการจ้างเหมางานบำรุงปกติทางหลวงฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา
2550
47984รูปแบบการสร้างแรงจูงใจชุมชนในการร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร
2546
47985รูปแบบการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครสุวิมล อร่ามพูนทรัพย์
2531
47986รูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ฐานชุมชนในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปิยะทิพย์ สุริยันต์
2558
47987รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาลมุกข์ดา ผดุงยาม
2539
47988รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์ทิพวิมล รัตนะวงวาล
2557
47989รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤตอภิสรา เกิดชูชื่น, 2521-
2545
47990รูปแบบการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในงาน กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลตำรวจกาญจนา โลห์ประเสริฐ
2540
47991รูปแบบการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการรื้อปรับระบบของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสินีนาฏ กำเนิดเพ็ชร์
2539
47992รูปแบบการสื่อสารธรรมะเพื่อเยาวชนผ่านเว็บไซต์พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล
2550
47993รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีสมฤทัย เสือปาน
2549
47994รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนปานตา ดารามิตร
2552
47995รูปแบบการสื่อสารในการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง ซอยลาดพร้าว 132อริสรา ธนูแผลง, 2521-
2544
47996รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครปาริชาติ ธาราพัตราพร
2546
47997รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ตามการรับรู้ของเด็กและเยาวชน ที่กระทำผิดกฎหมายและไม่กระทำผิดกฎหมายในกรุงเทพมหานครศักดา ขำคม
2540
47998รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและระดับการสื่อสารความเป็นผู้นำของเด็กชัญญดา ศิริปุณย์
2549
47999รูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชนในจังหวัดตรังชื่นกมล ทิพยกุล
2542
48000รูปแบบการสื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในประเทศไทยกัลยิมา โตกะคุณะ
2541

previous  951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 next