DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
47992รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสมพงษ์ กิตติสรยุทธ
2535
47993รูปแบบการพัฒนาพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าน้ำฝน ทรัพย์ประเสริฐ
2551
47994รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
2555
47995รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปทุมพร เปียถนอม
2554
47996รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนนิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์
2558
47997รูปแบบการพัฒนามรดกดิจิทัลด้วยกระบวนการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณบนเว็บ 3.0 เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปริญญาบัณฑิตสิริวัจนา แก้วผนึก
2560
47998รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครประนอม รอดคำดี
2538
47999รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโตภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
2547
48000รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์
2542
48001รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาลสุมิตตา สว่างทุกข์
2553
48002รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเบญญาภา คงมาลัย
2556
48003รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับครูทัศนศิลป์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาณัฐธิดา ภู่จีบ
2559
48004รูปแบบการม้วนเมมเบรนไคโตซานเป็นมอดูลแบบม้วนเป็นเกลียวสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมชญาภา ภูชัยนันท์
2557
48005รูปแบบการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองในสมัยอยุธยา พ.ศ.1893-2310ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน
2539
48006รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ชิตินทรีย์ บุญมา
2552
48007รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวรรนิสา หนูช่วย
2561
48008รูปแบบการเรียนบนเว็บด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบวิชวลกราฟิกส์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ช่อทิพวัลย์ รัตนนรชัย
2559
48009รูปแบบการเรียนรู้ของบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับความต้องการกิจกรรมฝึกอบรมสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง
2538
48010รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ด้วยการจัดแสดงออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายของนิสิตปริญญาบัณฑิตจิรวัฒน์ วัฒนาพงษ์ศิริ
2558
48011รูปแบบการเรียนรู้บนฐานทุนทางสังคมเพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนิสรา ใจซื่อ
2560
48012รูปแบบการเรียนออนไลน์โดยการสะท้อนคิดร่วมกันด้วยกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตของนิสิตนักศึกษาครูปิยพจน์ ตัณฑะผลิน
2559
48013รูปแบบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยงยุทธ สุขศิริ
2539
48014รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน Pomacentrus cuneatus ในแนวปะการังคัมภีร์ ผาติเสนะ, 2521-
2546
48015รูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบต้นทุนในการจ้างเหมางานบำรุงปกติทางหลวงฟ้าใหม่ แก้วรัตนปัทมา
2550
48016รูปแบบการสร้างแรงจูงใจชุมชนในการร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองวัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร
2546
48017รูปแบบการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครสุวิมล อร่ามพูนทรัพย์
2531
48018รูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ฐานชุมชนในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปิยะทิพย์ สุริยันต์
2558
48019รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยการพยาบาล ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาลมุกข์ดา ผดุงยาม
2539
48020รูปแบบการสืบพันธุ์ของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) บริเวณเขาหมาจอ จังหวัดชลบุรี โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซตเทลไลท์ทิพวิมล รัตนะวงวาล
2557
48021รูปแบบการสื่อสารของเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในภาวะวิกฤตอภิสรา เกิดชูชื่น, 2521-
2545
48022รูปแบบการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในงาน กับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลตำรวจกาญจนา โลห์ประเสริฐ
2540
48023รูปแบบการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการรื้อปรับระบบของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสินีนาฏ กำเนิดเพ็ชร์
2539
48024รูปแบบการสื่อสารธรรมะเพื่อเยาวชนผ่านเว็บไซต์พุฒิรัตน์ กมลชัยสกุล
2550
48025รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีสมฤทัย เสือปาน
2549
48026รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนปานตา ดารามิตร
2552
48027รูปแบบการสื่อสารในการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง ซอยลาดพร้าว 132อริสรา ธนูแผลง, 2521-
2544
48028รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครปาริชาติ ธาราพัตราพร
2546
48029รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ตามการรับรู้ของเด็กและเยาวชน ที่กระทำผิดกฎหมายและไม่กระทำผิดกฎหมายในกรุงเทพมหานครศักดา ขำคม
2540
48030รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวและระดับการสื่อสารความเป็นผู้นำของเด็กชัญญดา ศิริปุณย์
2549
48031รูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชนในจังหวัดตรังชื่นกมล ทิพยกุล
2542
48032รูปแบบการสื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองค์การ ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในประเทศไทยกัลยิมา โตกะคุณะ
2541
48033รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว ของชุมชนตลาดน้ำยามเย็น อัมพวาเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ
2552
48034รูปแบบการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สุทธิดา นาคเจริญ
2549
48035รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว การเปิดรับสื่อมวลชนและทัศนคติต่อสถานภาพสตรี ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครวาริศา พลายบัว
2532
48036รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอติพร ทองหล่อ, 2504-
2546
48037รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่องนุชจรินทร์ แกล้วกล้า
2539
48038รูปแบบการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก UBC กับความต้องการของผู้บริโภคศศิวิภา ศรัณยพงศ์
2545
48039รูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งสำหรับมัสยิดเขตธนบุรีในกรุงเทพมหานครรัชดา สุวรรณางกูร
2558
48040รูปแบบการอยู่อาศัยชุมชนไทยเชื้อสายมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนพดล ฐิติพงษ์พานิช
2545
48041รูปแบบของการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลในองค์กรเอกชนขนาดกลาง ในกรุงเทพมหานครชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์
2531

previous  951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 next