DSpace
 

Home

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   

Theses
No.Title AuthorsYear
48051รูปแบบคำขึ้นต้นจดหมายส่วนตัวในภาษาไทย : การศึกษา เชิงภาษาศาสตร์สังคมชนินธร วิริยะพันธ์
2533
48052รูปแบบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษากฎหมายการเงินการคลังกฤตธี จันบัวลา
2558
48053รูปแบบคำศัพท์ในภาษาไทยที่เป็นปฏิภาคกับกระบวนการสร้างคำในภาษาเขมร : การศึกษาข้ามสมัยธัญวิทย์ ศรีจันทร์
2555
48054รูปแบบโครงสร้างของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ดำเนินธุรกิจ โดยใช้แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในประเทศไทยภูวนาท คุนผลิน
2543
48055รูปแบบโครงสร้างของลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ในผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวรรณวิภา จัตุชัย
2530
48056รูปแบบจดหมายข่าวที่เหมาะสมในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสตรีนันทวัน ยันตะดิลก
2533
48057รูปแบบจำลองทางไดนามิคของการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์
2520
48058รูปแบบเชิงพื้นที่ของการล่อซื้อยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจโคกคราม กรุงเทพมหานครกานต์ชนิต เพชรศรี
2560
48059รูปแบบทางกายภาพของอาคารอยู่อาศัยรวมให้เช่าในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครณัชพงศ์ รัตนพัฒนากุล
2548
48060รูปแบบทางธุรกิจของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศไทยชัชสรัญ กตัญญูคุณานนท์
2552
48061รูปแบบที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่บุษกร สิงขรัตน์
2533
48062รูปแบบที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตอนล่าง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิริกุล เลี้ยงอนันต์
2536
48063รูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนพุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ
2545
48064รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการบินพลเรือนในประเทศไทยปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์
2550
48065รูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยชัช โชชัย
2540
48066รูปแบบที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจันทร์ ติยะวงศ์
2528
48067รูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในการรื้อย้ายชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกมล เอื้ออาภรณ์
2543
48068รูปแบบที่อยู่อาศัยและการเงินเคหการระดับครัวเรือนของผู้อยู่อาศัย ในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิสิฐ สีหราช, 2509-
2547
48069รูปแบบที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยในชุมชนคลองบางน้อยนอก ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามจาราภิวันท์ ทวีสิทธิ์
2551
48070รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้มีอาชีพ รับจ้างขนสินค้าย่านปากคลองตลาดธีรวัฒน์ โป่งรักษ์
2540
48071รูปแบบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)วรพงศ์ งามสิริมงคลชัย
2558
48072รูปแบบธุรกิจสำหรับศูนย์รีไซเคิลชุมชนขนาดเล็กกรองกาญจน์ รัตนวงษ์กิจ
2553
48073รูปแบบนำเสนอการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกู้เกียรติ แซ่ตั้ง
2538
48074รูปแบบนำเสนอสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านสู้โลกร้อนหวานทิพย์ พงษ์ประพันธ์
2551
48075รูปแบบ เนื้อหา และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์ซุบซิบ "บีบสิว" ของซ้อเจ็ดในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เสาวลักษณ์ ปัจฉิมาภิรมย์
2547
48076รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนำเสนอ และวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกปิยะฉัตร ใหม่แก้ว
2552
48077รูปแบบในการให้ระดับคะแนนแก่นักศึกษาของอาจารย์ในวิทยาลัยครูเปรมใจ สุขสมานวงศ์
2523
48078รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตศุนิสา ทดลา
2542
48079รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจสถาปัตยกรรมระหว่างบริษัทสถาปนิกสำหรับโครงการออกแบบและก่อสร้างในประเทศไทยเกศศจี ศุภพัฒนวรกุล
2550
48080รูปแบบพื้นที่และการใช้พื้นที่ของย่านพาหุรัด กรุงเทพมหานครพัลยมล หางนาค
2557
48081รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวายญาดา สามารถ
2558
48082รูปแบบภูมิต้านทานชนิดไอจีจีและไอจีเอ ต่อเชื้อ เอชไอวี-1 ในปัสสาวะและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิต้านทานชนิดไอจีจีต่อส่วนต่างๆของเชื้อเอชไอวี-1 ในปัสสาวะกับจำนวนซีดี 4 เซลล์ในเลือดสุวันดี บัญชรเทวกุล
2543
48083รูปแบบมาตรฐานฉลากยาของประเทศไทยธัชพร วงษ์เหรียญทอง
2550
48084รูปแบบมาตรฐานพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุมน คูสุวรรณ
2543
48085รูปแบบมาตรฐานเรขศิลป์สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนาตยา มณีพฤกษ์
2544
48086รูปแบบระดับเสียงซึ่งได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติน้ำเสียงของพยัญชนะและสระในภาษาญัฮกุร (ชาวบน)ฉัตรียา ชูรัตน์
2553
48087รูปแบบและกระบวนการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปองกรรณ กายตะวัน
2545
48088รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ตดวงหทัย ศรีสุข
2557
48089รูปแบบและกระบวนการสื่อสารของสื่อเว็บไซต์ของคณะละครเวทีร่วมสมัยนันทศิริ ญาณจันทร์
2551
48090รูปแบบและกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา e-Auction ในยุกรัฐบาลทักษิณชลิตา อังสนันรัตนา
2550
48091รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง
2545
48092รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาลนฤมล จันทร์สุข
2556
48093รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษาธัญวิทย์ ศรีจันทร์
2558
48094รูปแบบและการใช้อาคารศูนย์บริหารราชการ ระดับจังหวัด กรณีศึกษา : จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมพร และระยองชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์
2547
48095รูปแบบและการดำเนินการขององค์กรบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้สิทธิของนักแสดงชนกนาฐ วงศ์สิรสวัสดิ์
2545
48096รูปแบบและการนำเสนอรายการดนตรีคลาสสิกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยวรารัตน์ ชัยสุข
2545
48097รูปแบบและขนาดของช่องเปิดของช่องแสงที่หลังคาเพื่อการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารประเภทซุปเปอร์สโตร์นศมา เพี้ยนภักตร์
2552
48098รูปแบบและขอบเขตในการดูแลระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : กรณีศึกษาโครงการจัดสรรบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมระหว่างถนนลาดพร้าวถึงถนนรามอินทราเวทย์ ทิพยจันทร์
2551
48099รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุฑา สุพลธวณิชย์
2550
48100รูปแบบและฐานะขององค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรอาภัสรา จินตนะพัฒน์
2538

previous  953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 next